thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 17

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
99
lượt xem
27
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SUA là một giao thức được dùng để truyền tải bất kỳ báo hiệu người sử dụng SCCP nào qua mạng IP, chẳng hạn như MAP, INAP, RANAP..., sử dụng Giao thức truyền dẫn điều khiển luồng SCTP. Giao thức được thiết kết theo kiểu module và đối xứng, cho phép nó có thể làm việc trong các kiến trúc mạng khác nhau, chẳng hạn như kiến trúc từ một SG tới một điểm báo hiệu IP cũng như là kiến trúc báo hiệu IP ngang hàng. Cơ chế phân phối bản tin phải đáp ứng được những yêu cầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 17

  1. Chương 17: Tæng quan vÒ SUA SUA lµ mét giao thøc ®-îc dïng ®Ó truyÒn t¶i bÊt kú b¸o hiÖu ng-êi sö dông SCCP nµo qua m¹ng IP, ch¼ng h¹n nh- MAP, INAP, RANAP..., sö dông Giao thøc truyÒn dÉn ®iÒu khiÓn luång SCTP. Giao thøc ®-îc thiÕt kÕt theo kiÓu module vµ ®èi xøng, cho phÐp nã cã thÓ lµm viÖc trong c¸c kiÕn tróc m¹ng kh¸c nhau, ch¼ng h¹n nh- kiÕn tróc tõ mét SG tíi mét ®iÓm b¸o hiÖu IP còng nh- lµ kiÕn tróc b¸o hiÖu IP ngang hµng. C¬ chÕ ph©n phèi b¶n tin ph¶i ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Hç trî truyÒn t¶i c¸c b¶n tin phÇn ng-êi sö dông SCCP. - Hç trî dÞch vô kh«ng kÕt nèi SCCP. - Hç trî c¸c dÞch vô h-íng kÕt nèi SCCP. - Hç trî ho¹t ®éng cña c¸c thùc thÓ giao thøc ng-êi sö dông SCCP. - Hç trî qu¶n lý c¸c liªn kÕt truyÒn t¶i SCCP gi÷a c¸c SG vµ node b¸o hiÖu IP. - Hç trî c¸c node b¸o hiÖu IP ph©n t¸n. - Hç trî th«ng b¸o kh«ng ®ång bé sù thay ®æi tr¹ng th¸i cho chøc n¨ng qu¶n lý. 4.4.2 KiÕn tróc truyÒn t¶i b¸o hiÖu KiÕn tróc khung cho truyÒn t¶i b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh qua m¹ng IP – SIGTRAN sö dông nhiÒu thµnh phÇn bao gåm mét giao thøc IP, mét giao thøc truyÒn t¶i b¸o hiÖu chung vµ mét
  2. module thÝch øng ®Ó hç trî c¸c dÞch vô cho mét giao thøc b¸o hiÖu m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh riªng biÖt nµo ®ã tõ líp giao thøc bªn d-íi cña nã. Nh×n chung, kiÕn tróc SUA ®-îc x©y dùng theo kiÓu ngang hµng peer – to – peer. Trong phÇn tiÕp theo, ta xem xÐt kiÕn tróc cho phèi hîp ho¹t ®éng tõ SS7 tíi IP ®Ó truyÒn t¶i h-íng kÕt nèi vµ kh«ng kÕt nèi. Trong tr-êng hîp nµy, gi¶ sö r»ng ASP khëi t¹o thiÕt lËp liªn kÕt SCTP víi SG. 4.4.2.1 KiÕn tróc giao thøc cho truyÒn t¶i kh«ng kÕt nèi Trong kiÕn tróc nµy, c¸c líp SUA vµ SCCP giao tiÕp víi nhau trong SG. CÇn ph¶i cã chøc n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c líp SCCP vµ SUA ®Ó cung cÊp sù truyÒn t¶i c¸c b¶n tin ng-êi sö dông còng nh- lµ c¸c b¶n tin qu¶n lý. SEP SS7 IP hay SGP ASP STP SUAP SUAP SCCP SCCP SUA SUA MTP3 MTP3 SCTP SCTP MTP2 MTP2 MTP1 MTP1 IP IP SUAP - Giao thức người sử dụng SCCP/SUA (ví dụ TCAP) Hình 4.10 Kiến trúc giao thức cho truyền tải không kết nối SG ®ãng vai trß lµ ®iÓm ®Çu cuèi
  3. Trong tr-êng hîp nµy, c¸c b¶n tin SCCP kh«ng kÕt nèi ®-îc ®Þnh tuyÕn b»ng m· ®iÓm (PC) vµ sè ph©n hÖ (SSN). Ph©n hÖ ®-îc x¸c ®Þnh bëi SSN vµ Routing Context ®-îc coi nh- lµ néi bé trong SG. §iÒu nµy cã nghÜa lµ tõ quan ®iÓm cña m¹ng SS7, ng-êi sö dông SCCP ®-îc ®Æt t¹i SG. SG ®ãng vai trß lµ ®iÓm chuyÓn tiÕp Chøc n¨ng GTT ®-îc thùc hiÖn t¹i SG tr-íc khi ®iÓm ®Õn cña b¶n tin ®-îc x¸c ®Þnh. VÞ trÝ thùc tÕ cña ng-êi sö dông SCCP kh«ng liªn quan ®Õn m¹ng SS7. GTT t¹o ra mét "tËp thùc thÓ SCCP" mµ tõ ®ã cã thÓ nhËn ®-îc mét server øng dông AS. Sù lùa chän AS ®-îc dùa trªn ®Þa chØ SCCP bªn bÞ gäi (vµ cã thÓ c¸c th«ng sè SS7 kh¸c phô thuéc vµo viÖc triÓn khai). 4.4.2.2 KiÕn tróc giao thøc cho truyÒn t¶i h-íng kÕt nèi Trong kiÕn tróc nµy, c¸c líp SCCP vµ SUA chia sÎ mét giao diÖn trong tiÕn tr×nh cæng b¸o hiÖu SGP ®Ó kÕt hîp hai phiªn kÕt nèi cÇn thiÕt cho viÖc truyÒn t¶i d÷ liÖu h-íng kÕt nèi gi÷a SEP vµ ASP. C¶ hai phiªn kÕt nèi ®-îc thiÕt lËp khi ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin yªu cÇu kÕt nèi tõ ®iÓm cuèi b¸o hiÖu SEP qua SGP tíi ASP vµ ng-îc l¹i. ViÖc ®Þnh tuyÕn b¶n tin yªu cÇu kÕt nèi ®-îc thùc hiÖn gièng nh- lµ ®· ®-îc miªu t¶ trong phÇn tr-íc.
  4. SEP SS7 IP hay SGP ASP STP SUAP SUAP SCCP SCCP SUA SUA MTP3 MTP3 SCTP SCTP MTP2 MTP2 MTP1 MTP1 IP IP SUAP - Giao thức người sử dụng SCCP/SUA (ví dụ RANAP/RNSAP) Hình 4.11 Kiến trúc giao thức cho truyền tải hướng kết nối 4.4.2.3 KiÕn tróc toµn IP KiÕn tróc nµy cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó mang mét giao thøc sö dông c¸c dÞch vô truyÒn t¶i cña SCCP trong m¹ng IP. Nã cho phÐp ph¸t triÓn m¹ng mét c¸ch mÒm dÎo, ®Æc biÖt lµ khi kh«ng cÇn thiÕt ph¶i t-¬ng t¸c víi m¹ng b¸o hiÖu cò. KiÕn tróc nµy lo¹i bá nhu cÇu chøc n¨ng cæng b¸o hiÖu.
  5. IP IPSP IPSP SUAP SUAP SUA SUA SCTP SCTP IP IP Hình 4.12 Kiến trúc toàn IP 4.4.2.4 KiÕn tróc fail – over ASP Nh- ta ®· t×m hiÓu tõ nh÷ng ch-¬ng tr-íc, fail – over lµ kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn l¹i l-u l-îng b¸o hiÖu khi ®-îc yªu cÇu ®Õn mét ASP, hay mét nhãm ASP thay thÕ trong mét AS trong tr-êng hîp lçi hay kh«ng kh¶ dông cña mét ASP hiÖn ®ang ®-îc sö dông. Giao thøc SUA hç trî chøc n¨ng fail – over ASP ®Ó hç trî ®é kh¶ dông cao h¬n cña kh¶ n¨ng xö lý biªn dÞch. Mét AS cã thÓ ®-îc xem nh- lµ mét danh s¸ch tÊt c¶ c¸c ASP ®· ®-îc thiÕt lËp cÊu h×nh hay ®¨ng ký ®Ó xö lý c¸c b¶n tin ng-êi sö dông SCCP trong mét d¶i x¸c ®Þnh th«ng tin ®Þnh tuyÕn gäi lµ Routing Key. Mét hay nhiÒu ASP trong danh s¸ch th«ng th-êng cã thÓ ®-îc kÝch ho¹t ®Ó xö lý l-u l-îng trong khi c¸c ASP kh¸c kh«ng ®-îc kÝch ho¹t nh-ng kh¶ dông ®Ó thay thÕ trong tr-êng hîp lçi hay kh«ng kh¶ dông cña c¸c ASP ®ang kÝch ho¹t.
  6. 4.4.3 C¸c dÞch vô cung cÊp bëi líp SUA 4.4.3.1 Hç trî truyÒn t¶i c¸c b¶n tin ng-êi sö dông SCCP SUA hç trî truyÒn t¶i c¸c b¶n tin cña ng-êi sö dông SCCP. Líp SUA t¹i SG vµ t¹i ASP hç trî truyÒn t¶i kh«ng theo kiÓu luång c¸c b¶n tin ng-êi sö dông gi÷a SG vµ ASP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản