thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
29
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tuyến báo hiệu trong mạng báo hiệu số 7 được phân chia phụ thuộc vào ứng dụng của chúng trong mạng báo hiệu. Thực tế chúng không có gì khác nhau về mặt vật lý, đều là các tuyến dữ liệu song hướng 56kbps hoặc 64kbps. Các tuyến báo hiệu này được phân loại như sau: - Tuyến A (Access): kết nối giữa một STP và một SSP hay một SCP. Tuyến A được sử dụng cho mục đích duy nhất là phân phát báo hiệu xuất phát từ hay đến các điểm cuối báo hiệu (SSP hay SCP)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 5

  1. Chương 5: C¸c kiÓu tuyÕn b¸o hiÖu C¸c tuyÕn b¸o hiÖu trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7 ®-îc ph©n chia phô thuéc vµo øng dông cña chóng trong m¹ng b¸o hiÖu. Thùc tÕ chóng kh«ng cã g× kh¸c nhau vÒ mÆt vËt lý, ®Òu lµ c¸c tuyÕn d÷ liÖu song h-íng 56kbps hoÆc 64kbps. C¸c tuyÕn b¸o hiÖu nµy ®-îc ph©n lo¹i nh- sau: - TuyÕn A (Access): kÕt nèi gi÷a mét STP vµ mét SSP hay mét SCP. TuyÕn A ®-îc sö dông cho môc ®Ých duy nhÊt lµ ph©n ph¸t b¸o hiÖu xuÊt ph¸t tõ hay ®Õn c¸c ®iÓm cuèi b¸o hiÖu (SSP hay SCP). - TuyÕn C (Cross): kÕt nèi c¸c STP víi nhau. Chóng ®-îc sö dông ®Ó t¨ng ®é tin cËy cña m¹ng b¸o hiÖu trong tr-êng hîp mét hay vµi tuyÕn b¸o hiÖu gÆp sù cè. - TuyÕn E (Extend): trong khi mét SSP ®-îc kÕt nèi víi STP “nhµ” cña nã b»ng mét sè c¸c tuyÕn A th× cã thÓ t¨ng ®é tin cËy b»ng c¸ch triÓn khai thªm mét sè c¸c tuyÕn nèi tíi mét cÆp STP thø hai. Nh÷ng tuyÕn nµy ®-îc gäi lµ tuyÕn E, thùc chÊt lµ c¸c tuyÕn kÕt nèi dù phßng trong tr-êng hîp kh«ng thÓ kÕt nèi ®-îc víi SSP “nhµ” qua c¸c tuyÕn A. TuyÕn E cã thÓ ®-îc triÓn khai hay kh«ng hoµn toµn phô thuéc vµo nhµ cung cÊp m¹ng. - TuyÕn F (Fully associated): ®©y lµ c¸c tuyÕn mµ kÕt nèi trùc tiÕp hai ®iÓm b¸o hiÖu víi nhau. C¸c tuyÕn F chØ ®-îc cho phÐp thùc hiÖn trong kiÕn tróc m¹ng b¸o hiÖu kiÓu kÕt hîp vµ viÖc cã triÓn khai c¸c tuyÕn F hay kh«ng lµ phô thuéc vµo nhµ cung cÊp m¹ng.
  2. Ngoµi c¸c tuyÕn b¸o hiÖu trªn cßn cã mét sè tuyÕn b¸o hiÖu kh¸c nh-: tuyÕn B (Bridge), tuyÕn D (Diagonal). Dï tªn cã kh¸c nhau nh-ng chøc n¨ng chung cña chóng ®Òu lµ truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu tõ ®iÓm khëi ®Çu vµo m¹ng ®Õn ®óng ®Þa chØ ®Ých. H×nh 2.2 C¸c tuyÕn b¸o hiÖu trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7 H×nh 2.2 C¸c tuyÕn b¸o hiÖu trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7 2.2.2 C¸c kiÓu kiÕn tróc b¸o hiÖu Trong thuËt ng÷ cña CCS No.7, khi hai nót b¸o hiÖu cã kh¶ n¨ng trao ®æi c¸c b¶n tin b¸o hiÖu víi nhau th«ng qua m¹ng b¸o hiÖu ta nãi gi÷a chóng tån t¹i mét liªn kÕt b¸o hiÖu. C¸c m¹ng b¸o hiÖu cã thÓ sö dông 3 kiÓu b¸o hiÖu kh¸c nhau, trong ®ã ta hiÓu “kiÓu” lµ mèi quan hÖ gi÷a ®-êng ®i cña b¶n tin b¸o hiÖu vµ ®-êng tiÕng cã liªn quan.  KiÓu kÕt hîp: Trong kiÓu kÕt hîp c¸c b¶n tin b¸o hiÖu vµ c¸c ®-êng tiÕng gi÷a hai ®iÓm ®-îc truyÒn trªn mét tËp hîp ®-êng ®Êu nèi trùc tiÕp gi÷a hai ®iÓm nµy víi nhau.  KiÓu kh«ng kÕt hîp: Trong kiÓu nµy c¸c b¶n tin b¸o hiÖu cã liªn quan ®Õn c¸c ®-êng tiÕng gi÷a hai ®iÓm b¸o hiÖu ®-îc truyÒn
  3. trªn mét hoÆc nhiÒu tËp hîp ®-êng qu¸ giang, qua mét hoÆc nhiÒu ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu.  KiÓu tùa kÕt hîp: KiÓu b¸o hiÖu nµy lµ tr-êng hîp ®Æc biÖt cña kiÓu b¸o hiÖu kh«ng kÕt hîp, trong ®ã c¸c ®-êng ®i cña b¶n tin b¸o hiÖu ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc vµ cè ®Þnh, trõ tr-êng hîp ®Þnh tuyÕn l¹i v× cã lçi. 2.2.3 C¸c b¶n tin b¸o hiÖu trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7 Trong m¹ng b¸o hiÖu sè 7, c¸c node th«ng tin víi nhau b»ng c¸c b¶n tin d-íi d¹ng gãi gäi lµ c¸c ®¬n vÞ b¸o hiÖu (Signal unit – SU). Cã ba kiÓu b¶n tin b¸o hiÖu ®-îc ph©n biÖt víi nhau bëi tr-êng chØ thÞ ®é dµi (LI – Length Indicator), ®ã lµ:  §¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU: ®©y lµ b¶n tin quan träng vµ phøc t¹p nhÊt trong ba lo¹i b¶n tin. Kh«ng gièng nh- FISU vµ LSSU chØ cã thÓ ®-îc ®¸nh ®Þa chØ tíi node l©n cËn vµ do ®ã chØ hç trî nh÷ng líp thÊp nhÊt trong chång giao thøc SS7, MSU chøa nh·n ®Þnh tuyÕn vµ tr-êng th«ng tin b¸o hiÖu. Do ®ã chóng cung cÊp ph-¬ng tiÖn ®Ó mang th«ng tin ®iÒu khiÓn kªnh vµ b¶n tin thùc hiÖn sö dông bëi c¸c líp cao h¬n cña chång giao thøc SS7. C¸c tr-êng th«ng tin cña MSU còng cã thÓ mang th«ng tin b¶o d-ìng vµ qu¶n lý m¹ng.  §¬n vÞ tÝn hiÖu tr¹ng th¸i ®-êng LSSU: LSSU ®-îc sö dông ®Ó cung cÊp c¸c chØ thÞ vÒ tr¹ng th¸i ®-êng tíi ®Çu kia cña ®-êng sè liÖu. C¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i ®-êng cã thÓ lµ: b×nh th-êng, kh«ng ho¹t ®éng, mÊt tÝn hiÖu ®ång chØnh, tr¹ng th¸i khÈn.., trong ®ã cã thñ tôc ®ång chØnh ban
  4. ®Çu, ®-îc sö dông khi khëi t¹o lÇn ®Çu c¸c ®-êng b¸o hiÖu vµ kh«i phôc l¹i sau sù cè.  §¬n vÞ tÝn hiÖu thay thÕ FISU: FISU ®-îc truyÒn khi trªn ®-êng truyÒn sè liÖu kh«ng truyÒn c¸c b¶n tin MSU vµ LSSU, môc ®Ých lµ ®Ó nhËn c¸c th«ng b¸o tøc thêi vÒ sù cè cña ®-êng b¸o hiÖu. C¸c tr-êng trong ®¬n vÞ b¸o hiÖu: - F (Cê): MÉu riªng biÖt 8 bit nµy ®-îc sö dông ®Ó b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét ®¬n vÞ b¸o hiÖu vµ ®-îc gäi lµ cê. Nã kh«ng xuÊt hiÖn ë bÊt cø n¬i nµo kh¸c trong ®¬n vÞ b¸o hiÖu. Ng-êi ta ph¶i ®-a ra c¸c ph-¬ng ph¸p ®o l-êng, kiÓm tra ®Ó tr¸nh cê gi¶ xuÊt hiÖn trong ®¬n vÞ b¸o hiÖu. Cê ®-îc ®Æc tr-ng b»ng tõ m· 01111110. - CK (m· kiÓm tra d- vßng): CK lµ mét con sè tæng (ChechSum) ®-îc truyÒn trong tõng ®¬n vÞ b¸o hiÖu. NÕu t¹i ®iÓm
  5. b¸o hiÖu thu nhËn ®-îc Checksum kh«ng phï hîp th× ®¬n vÞ b¸o hiÖu ®ã ®-îc coi lµ cã lçi vµ ph¶i lo¹i bá. - SIF (Tr-êng th«ng tin b¸o hiÖu): Tr-êng nµy chØ tån t¹i trong b¶n tin MSU. Nã gåm c¸c th«ng tin vÒ ®Þnh tuyÕn vµ th«ng tin thùc vÒ b¸o hiÖu cña b¶n tin. CÊu tróc cña SIF gåm cã 2 phÇn: nh·n ®Þnh tuyÕn (møc 3) vµ th«ng tin ng-êi sö dông (møc 4) Nh·n ®Þnh tuyÕn: ®iÓm ®Ých cña mét ®¬n vÞ tÝn hiÖu ®-îc x¸c ®Þnh trong mét nh·n ®Þnh tuyÕn. Nh·n ®Þnh tuyÕn trong mét ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin bao gåm c¸c tr-êng m· ®iÓm ®Ých (DPC), m· ®iÓm gèc (OPC) vµ lùa chän tuyÕn b¸o hiÖu (SLS). Mét m· ®-îc g¸n cho mçi ®iÓm b¸o hiÖu trong m¹ng b¸o hiÖu phô thuéc vµo mét kÕ ho¹ch ®¸nh sè. PhÇn truyÒn b¶n tin sö dông m· ®Ó ®Þnh tuyÕn b¶n tin. DPC x¸c ®Þnh ®iÓm b¸o hiÖu mµ b¶n tin ®-îc truyÒn ®Õn ®ã. OPC x¸c ®Þnh ®iÓm b¸o hiÖu mµ tõ ®ã b¶n tin ®-îc truyÒn. Néi dung cña tr-êng SLS x¸c ®Þnh tuyÕn b¸o hiÖu mµ theo ®ã b¶n tin ®-îc truyÒn. B»ng c¸ch nµy, tr-êng SLS ®-îc sö dông ®Ó chia t¶i trong c¸c tuyÕn b¸o hiÖu gi÷a hai ®iÓm b¸o hiÖu. Th«ng tin ng-êi sö dông: th«ng tin ng-êi sö dông chøa d÷ liÖu ®-îc t¹o ra bëi phÇn ng-ëi sö dông ë ®iÓm gèc vµ d÷ liÖu ®-îc -íc l-îng cña phÇn ng-êi sö dông ë ®iÓm ®Ých. - SIO (Octet th«ng tin dÞch vô): Tr-êng nµy chØ tån t¹i trong b¶n tin LSSU. Octet nµy gåm chØ thÞ dÞch vô vµ phÇn chØ thÞ m¹ng. ChØ thÞ dÞch vô ®-îc sö dông ®Ó phèi hîp b¶n tin b¸o hiÖu víi mét User riªng biÖt cña MTP t¹i mét ®iÓm b¸o hiÖu, cã nghÜa lµ
  6. c¸c chøc n¨ng líp 3 ph©n phèi b¶n tin tíi c¸c phÇn ng-êi sö dông t-¬ng øng, víi sù trî gióp cña chØ thÞ dÞch vô. Tr-êng chØ thÞ m¹ng gåm chØ thÞ vÒ m¹ng ®-îc sö dông ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c cuéc gäi trong m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ hoÆc gi÷a c¸c s¬ ®å ®Þnh tuyÕn kh¸c nhau trong mét m¹ng. ChØ thÞ m¹ng còng x¸c ®Þnh m¹ng t-¬ng øng trong ®ã cã n¬i göi vµ nhËn b¶n tin. NAT0 = m¹ng chñ. NAT1 = m¹ng b¸o hiÖu chung víi c¸c nhµ cung cÊp m¹ng trong n-íc kh¸c. INAT0 = m¹ng b¸o hiÖu chung víi c¸c nhµ cung cÊp m¹ng quèc tÕ kh¸c. INAT1 = kh«ng sö dông. - ERROR CORRECTION ®-îc dïng ®Ó kiÓm tra lçi tuÇn tù vµ yªu cÇu truyÒn l¹i, nã gåm: + BSN (Sè thø tù h-íng vÒ): Tr-êng BSN ®-îc sö dông ®Ó c«ng nhËn c¸c ®¬n vÞ b¸o hiÖu mµ ®Çu cuèi cña ®-êng b¸o hiÖu phÝa ®èi ph-¬ng nhËn ®-îc. BSN lµ sè thø tù ®¬n vÞ b¸o hiÖu ®-îc c«ng nhËn (7 bits) + BIB (BÝt chØ thÞ h-íng vÒ): BIB ®-îc sö dông ®Ó kh«i phôc l¹i b¶n tin khi cã lçi (1 bit) + FSN (Sè thø tù h-íng ®i): FSN lµ con sè thø tù h-íng ®i cña ®¬n vÞ b¸o hiÖu mang nã (7 bits) + FIB (BÝt chØ thÞ h-íng ®i): FIB ®-îc sö dông ®Ó kh«i phôc l¹i c¸c b¶n tin khi cã lçi (1 bit)
  7. + LI (ChØ thÞ ®é dµi): Tr-êng LI chØ ra sè l-îng Octet cã trong mét ®¬n vÞ b¸o hiÖu tÝnh tõ sau tr-êng LI ®Õn tr-íc tr-êng CK. Trong ®ã: LI = 0 : §¬n vÞ b¸o hiÖu thay thÕ (FISU) LI = 1 hoÆc 2 : §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i ®-êng (LSSU) LI thuéc (2;63) : §¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin (MSU)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản