thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
31
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chức năng người sử dụng MTP (MTP User Functions) cho phép tiếp cận tới người sử dụng MTP (MTP User). Có hai người sử dụng MTP : - Thứ nhất là Phần người sử dụng ISDN (ISUP) – sử dụng MTP để mang các bản tin điều khiển thiếp lập và huỷ bỏ cuộc gọi link – by – linh. - Thứ hai là Phần điều khiển kết nối báo hiệu (SCCP) – cho phép định tuyến mạng một cách mềm dẻo các bản tin biên dịch ứng dụng được sử dụng bởi các mạng thông minh, các dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 7

  1. Chương 7: C¸c chøc n¨ng ng-êi sö dông MTP C¸c chøc n¨ng ng-êi sö dông MTP (MTP User Functions) cho phÐp tiÕp cËn tíi ng-êi sö dông MTP (MTP User). Cã hai ng-êi sö dông MTP : - Thø nhÊt lµ PhÇn ng-êi sö dông ISDN (ISUP) – sö dông MTP ®Ó mang c¸c b¶n tin ®iÒu khiÓn thiÕp lËp vµ huû bá cuéc gäi link – by – linh. - Thø hai lµ PhÇn ®iÒu khiÓn kÕt nèi b¸o hiÖu (SCCP) – cho phÐp ®Þnh tuyÕn m¹ng mét c¸ch mÒm dÎo c¸c b¶n tin biªn dÞch øng dông ®-îc sö dông bëi c¸c m¹ng th«ng minh, c¸c dÞch vô di ®éng còng nh- OA&M. 2.3.2.1 PhÇn ng-êi sö dông ISDN (ISUP) ISUP cung cÊp c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu cÇn thiÕt ®Ó hç trî c¸c dÞch vô mang c¬ b¶n vµ c¸c dÞch vô phô trî cho c¸c øng dông tho¹i vµ phi tho¹i. Nã ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh thiÕt lËp vµ huû bá cuéc gäi tho¹i vµ sè liÖu cho c¶ c¸c cuéc gäi ISDN vµ kh«ng ph¶i lµ ISDN th«ng qua MTP. NhiÖm vô ISUP c¬ b¶n lµ ®Ó thiÕt lËp mét kÕt nèi kªnh truyÒn dÉn gi÷a c¸c node, dÉn tíi bªn bÞ gäi phô thuéc vµo b¶ng ®Þnh tuyÕn chuÈn ®Æt t¹i ®iÓm chuyÓn m¹ch. ISUP còng hç trî c¸c dÞch vô phô trî ISDN b»ng c¸ch mang c¸c ®Æc ®iÓm hay th«ng tin chñ gäi kÕt hîp víi cuéc gäi mµ ®-îc thiÕt lËp nh- lµ mét phÇn cña Tr-êng th«ng tin dÞch vô ISDN – SIF. ISUP chÊp nhËn c¶ c¸c b¶n tin thiÕt lËp cuéc gäi ISDN vµ kh«ng ph¶i lµ ISDN, s¾p xÕp chóng vµo B¶n tin ®Þa chØ khëi t¹o
  2. ISUP IAM cña chÝnh nã. Do ®ã, ISUP th-êng ®-îc miªu t¶ lµ më réng ®Õn c¶ líp øng dông (líp 7) cña m« h×nh OSI, n¬i mµ c¸c b¶n tin thiÕt lËp cuéc gäi nµy ®-îc khëi t¹o. Khu«n d¹ng c¸c b¶n tin ISUP ®-îc mang trong tr-êng SIF cña mét b¶n tin MSU ISUP. ISUP SIF chøa mét nh·n ®Þnh tuyÕn, mét m· nhËn d¹ng kªnh vµ th«ng tin b¸o hiÖu. Nh·n ®Þnh tuyÕn cung cÊp c¸c m· ®iÓm cho ®Þa chØ b¾t ®Çu vµ ®Þa chØ ®Ých. M· nhËn d¹ng kªnh CIC lµ mét m· (kh«ng ®-îc x¸c ®Þnh trong c¸c khuyÕn nghÞ cña ITU – T) mµ x¸c ®Þnh kªnh mang lµ ®èi t-îng cña b¶n tin. Th«ng tin b¸o hiÖu bao gåm kiÓu b¶n tin vµ c¸c th«ng sè b¾t buéc/lùa chän ®-îc x¸c ®Þnh bëi b¶n tin ®ã. Cã 43 kiÓu b¶n tin ISUP ®-îc ITU – T ®Þnh nghÜa, vÝ dô nh- lµ B¶n tin ®Þa chØ khëi t¹o IMA, b¶n tin qu¶n lý cuéc gäi nh- CPG… CÊu tróc cña b¶n tin ISUP SIF nh- sau : 2.3.2.2 PhÇn ®iÒu khiÓn kÕt nèi b¸o hiÖu SCCP Kh«ng gièng ISUP ®-îc sö dông ®Ó thiÕt lËp vµ huû bá kªnh mang vËt lý, SCCP tån t¹i ®Ó mang l-u l-îng C¸c øng dông ng-êi sö dông SS7 vµ qu¶n lý. V× nã mang th«ng tin øng dông gi÷a hai ®iÓm mµ cã thÓ kh«ng liªn quan ®Õn bÊt cø kªnh mang nµo, SCCP
  3. ph¶i cã kh¶ n¨ng biªn dÞch vµ cung cÊp th«ng tin ®Þnh tuyÕn vµ ®¸nh ®Þa chØ mÒm dÎo h¬n qua c¸c giao diÖn tíi MTP. SCCP thùc hiÖn chøc n¨ng biªn dÞch tiªu ®Ò chung GT (Global Title Translation) vµ ®Þnh tuyÕn cho c¸c m· ®iÓm xuÊt ph¸t vµ m· ®iÓm ®Ých mµ kh«ng g¾n víi ®iÓm xuÊt ph¸t vµ ®iÓm ®Ých thùc tÕ, còng nh- lµ c¸c sè ph©n hÖ mµ cung cÊp c¸c ®Þa chØ logic cho c¸c ph©n hÖ øng dông riªng biÖt trong node ®-îc ®¸nh ®Þa chØ. SCCP còng ®iÒu khiÓn chia sÎ t¶i MTP møc 3 gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu dù phßng. Giao thøc SCCP cã bèn chøc n¨ng c¬ b¶n nh- ®-îc chØ ra ë h×nh sau : H×nh 2.7 Chøc n¨ng cña SCCP Chøc n¨ng quan träng nhÊt lµ §iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn SCCP (SCCP Routing Control - SCRC). SCRC biªn dÞch gi÷a node duy nhÊt vµ m· ®iÓm ®i¹ chØ ph©n hÖ vµ tiªu ®Ò chung ®-îc ®¬n gi¶n ho¸ chøa trong hÇu hÕt c¸c b¶n tin SCCP. Dùa trªn kh¶ n¨ng biªn dÞc nµy, SCCP thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n lo¹i b¶n tin, ph©n phèi c¸c b¶n tin ®· ®-îc ®¸nh ®Þa chØ node nµy tíi c¸c ph©n hÖ, vµ chuyÓn nh÷ng b¶n tin mµ kh«ng ®-îc ®¸nh ®Þa chØ trë l¹i MTP. SCCP ®Þnh tuyÕn b¶n tin tíi mét trong ba chøc n¨ng sau ®Ó ph©n ph¸t tíi c¸c ph©n hÖ: chøc n¨ng ®iÒu khiÓn kh«ng kÕt nèi SCCP (SCCP
  4. Conectionless Control - SCLC), chøc n¨ng qu¶n lý SCCP (SCCP Management - SCMG), vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn h-íng kÕt nèi SCCP (SCCP Conection Oriented Control - SCOC). SCCP ®-îc ®Þnh nghÜa cho c¶ c¸c dÞch vô h-íng kÕt nèi vµ kh«ng kÕt nèi. DÞch vô kh«ng kÕt nèi SCCP rÊt tèt vµ cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c ®Æc tÝnh víi dÞch vô h-íng kÕt nèi ®Õn møc th«ng tin kiÓu hái ®¸p cã thÓ ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch tin cËy. SCCP cung cÊp hai møc dÞch vô kh«ng kÕt nèi : líp 0 lµ dÞch vô datagram, vµ líp 1 lµ dÞch vô ®¸nh thø tù. Khi mét ng-êi sö dông lùa chän dÞch vô líp 0, SCCP ph©n phèi b¶n tin mét c¸ch ngÉu nhiªn qua bÊt cø ®-êng sè liÖu dù phßng nµo kh¶ dông nh- lµ mét ph-¬ng thøc qu¶n lý ®Ó duy tr× sù c©n b»ng l-u l-îng. Líp 1 ®-îc chän khi ®é dµi cña mét phiªn lµm viÖc lín h¬n 273 octet ®-îc phÐp trong tr-êng SIF cña mét b¶n tin MSU. Khi SCCP líp 1 ph¸t hiÖn ra r»ng mét phiªn giao dÞch bÞ ph©n ®o¹n, nã yªu cÇu tÊt c¶ c¸c ®o¹n sÏ ph¶i ®-îc truyÒn qua cïng mét tuyÕn vËt lý, do ®ã b¶o ®¶m r»ng ng-êi nhËn sÏ nhËn tÊt c¶ c¸c ®o¹n theo ®óng thø tù mµ nã ®-îc truyÒn ®i. Bªn c¹nh viÖc ®iÒu khiÓn thø tù ®-îc cung cÊp bëi sù lùa chän hai líp dÞch vô, SCCP cung cÊp hai th«ng sè chÊt l-îng dÞch vô QoS kh¸c nhau. Lùa chän quay l¹i cho phÐp MTP huû bá b¶n tin lçi hay yªu cÇu tr¶ l¹i SCCP nh- lµ mét b¶n tin lçi. Møc ®é -u tiªn cña b¶n tin ®-îc g¸n bëi MTP cho b¶n tin SCCP phô thuéc vµo c¸c tiªu chÝ ®-îc ph¸t triÓn tõ bªn ngoµi. SCCP cho phÐp qu¶n lý ®Þnh tuyÕn vµ l-u l-îng m¹ng mét c¸ch tù ®éng. Kh«ng gièng nh- qu¶n lý MTP chØ chÞu tr¸ch nhiÖm cho c¸c ®-êng sè liÖu riªng biÖt nèi c¸c node, qu¶n lý SCCP hç trî
  5. c¸c øng dông vµ ph©n hÖ mµ cã thÓ ®-îc ph©n phèi qua vµi node. SCCP nhËn th«ng tin gèc vÒ t×nh tr¹ng node trùc tiÕp tõ ®iÓm b¸o hiÖu MTP còng nh- tr¹ng th¸i ph©n hÖ tõ node xa. Dùa trªn nh÷ng th«ng tin nµy, SCCP cã thÓ cÊu h×nh l¹i m¹ng b¸o hiÖu; SCCP lo¹i bá l-u l-îng hay ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin ®i vßng qua c¸c node mµ th«ng b¸o lµ chóng bÞ nghÏn, vµ qu¶n lý sù kh¸c nhau vÒ ®Þnh tuyÕn gi÷a dÞch vô líp 0 vµ líp 1. Thªm vµo ®ã, SCCP cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó hç trî OAMP trong t×nh tr¹ng c¶nh b¸o. Gièng nh- ISUP, b¶n tin SCCP ®-îc mang trong tr-êng SIF cña b¶n tin MSU. Tr-êng SIF nµy mang mét nh·n ®Þnh tuyÕn gièng nh- cña ISUP, x¸c ®Þnh ®iÓm khëi t¹o vµ ®iÓm ®Ých cña cuéc gäi. PhÇn thø hai cña SCCP SIF chøa lo¹i b¶n tin vµ c¸c th«ng sè lùa chän hay b¾t buéc ®Þnh nghÜa cho lo¹i b¶n tin ®ã. Kh«ng gièng nh- ISUP, SCCP cung cÊp mét dÞch vô vËn chuyÓn vµ tr-êng thø ba chøa bÊt cø b¶n tin nµo ®-îc truyÒn, th-êng lµ mét b¶n tin C¸c kh¶ n¨ng ng-êi sö dông TC. CÊu tróc cña b¶n tin SCCP SIF nh- sau :
  6. 2.3.3 Ng-êi sö dông SS7 (SS7 Users) Ng-êi sö dông SS7 chóng ta ®Ò cËp ®Õn ë ®©y lµ nh÷ng øng dông tån t¹i t¹i líp 7 cña m« h×nh OSI (líp øng dông). Ng-êi sö dông SS7 cã thÓ ®-îc chia thµnh hai lo¹i :  Nh÷ng ng-êi sö dông øng dông hç trî l-u l-îng chuyÓn m¹ch kªnh (PhÇn ng-êi sö dông ®iÒu khiÓn kªnh), sö dông ISUP ®Ó truy nhËp tíi MTP  Nh÷ng ng-êi sö dông øng dông mµ truy nhËp tíi MTP th«ng qua C¸c kh¶ n¨ng biªn dÞch SS7 vµ SCCP mµ hç trî l-u l-îng kh«ng ph¶i lµ chuyÓn m¹ch kªnh víi c¬ së d÷ liÖu t¹i SCP ; bªn c¹nh ®ã cho phÐp vËn chuyÓn c¸c d÷ liÖu øng dông. 2.3.3.1 PhÇn ng-êi sö dông ISDN ISUP - ®iÒu khiÓn thiÕt lËp vµ huû bá kªnh nh- lµ mét giao thøc líp 4 trong m« h×nh OSI, còng lµ mét giao thøc líp øng dông OSI. V× ISUP coi mét b¶n tin thiÕt lËp gäi cña ng-êi sö dông nh- lµ mét b¶n tin øng dông ®-îc biªn dÞch sang khu«n d¹ng ISUP cña chÝnh nã, ISUP th-êng ®-îc m« t¶ trong chång giao thøc SS7 nh- lµ mét " ®-êng èng" tõ líp 4 ®Õn líp 7, sö dông bëi c¸c øng dông chuyÓn m¹ch kªnh. 2.3.3.2 C¸c kh¶ n¨ng biªn dÞch TC TC hç trî c¸c tiÕn tr×nh øng dông líp 7 cña m« h×nh OSI kh«ng ph¶i lµ chuyÓn m¹ch kªnh. Nh÷ng tiÕn tr×nh nµy phô thuéc vµo mét kh¶ n¨ng nµo ®ã cña SS7 ®Ó thùc hiÖn hái - ®¸p, c¸c dÞch vô m¹ng th«ng minh, hay c¸c b¶n tin truyÒn d÷ liÖu... TÊt c¶ ®Òu cã thÓ ®-îc coi nh- lµ c¸c "giao dÞch". TÊt c¶ c¸c giao dÞch nµy yªu
  7. cÇu b¶n tin ph¶i ®-îc ®Þnh tuyÕn gi÷a ng-êi sö dông vµ c¬ së d÷ liÖu hay gi÷a ng-êi sö dông víi nhau. Th«ng tin nµy kh«ng ¸p dông cho ®iÒu khiÓn kªnh, vµ ®Þnh tuyÕn th× kh«ng ®-îc thùc hiÖn b»ng ph-¬ng thøc link – to – link nh- ISUP. TC lµ mét Thµnh phÇn dÞch vô øng dông (ASE) chung mµ cã thÓ hç trî mét sè c¸c øng dông SS7. Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c øng dông, ch¼ng h¹n nh- PhÇn øng dông Qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ b¶o d-ìng OAMP, yªu cÇu ph¶i cã thªm c¸c chøc n¨ng ASE x¸c ®Þnh mµ kh«ng ®-îc ®Ò cËp bëi SS7. ITU – T ®Þnh nghÜa TC lµ mét ASE chung n»m gi÷a Ng-êi sö dông TC (trªn líp 7 OSI) vµ SCCP. TC bao gåm PhÇn øng dông (TCAP) vµ PhÇn dÞch vô øng dông ch-a x¸c ®Þnh (ASP). ASP thuéc tõ líp 4 ®Õn líp 6 OSI vµ hç trî dÞch vô h-íng kÕt nèi. Tuy nhiªn c¶ c¸c khuyÕn nghÞ cña ITU –T vµ c¸c chuÈn T1 cña Mü ®Òu ch-a nghiªn cøu cô thÓ vÊn ®Ò nµy. Do vËy, c¶ ITU – T vµ T1 ®Òu coi TC trïng víi TCAP. TCAP gåm 3 ph©n líp: Biªn dÞch, Héi tho¹i vµ Thµnh phÇn. Ph©n líp Biªn dÞch x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi l-u l-îng tíi phiªn x¸c ®Þnh vµ c¸c thµnh phÇn øng dông nhá, do ®ã hç trî viÖc thùc hiÖn c¸c dÞch vô h-íng kÕt nèi. Ph©n líp Héi tho¹i vµ Thµnh phÇn hç trî hái/®¸p vµ nhu cÇu truyÒn t¶i l-u l-îng d÷ liÖu ®¬n h-íng cña c¸c øng dông. Gièng nh- tÊt c¶ c¸c b¶n tin SS7 líp cao h¬n, TCAP phô thuéc vµo MSU, t¹o mét tr-êng TCAP trong tr-êng SCCP SIF bao gåm phÇn x¸c ®Þnh biªn dÞch vµ d÷ liÖu (thµnh phÇn, d÷ liÖu, hay héi tho¹i) cÇn thiÕt cho biªn dÞch. Tr-êng x¸c ®Þnh biªn dÞch x¸c ®Þnh kiÓu b¶n tin vµ c¸c th«ng sè yªu cÇu.
  8. CÊu tróc cña tr-êng TCAP trong SCCP SIF nh- sau: Flag BSN BIB FSN FIB LI SIO SIF FCS Routing Message Type User Message Label & Parameters or Data Transaction Components Identification Hình 2.9 Cấu trúc trường TCAP trong bản tin SCCP SIF

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản