intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
107
lượt xem
36
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như đã đề cập ở các chương trước, chúng ta thấy rằng hiện nay ngành công nghiệp viễn thông đang trải qua thời kỳ của những sự thay đổi lớn lao, định hướng và cho phép sự hội tụ của các dịch vụ. Các dịch vụ dữ liệu đang ngày càng trở chiếm một tỷ lệ lớn so với thoại truyền thống. Các nhà khai thác mạng đang tìm kiếm những phương thức để thống nhất lưu lượng thoại và dữ liệu, các nền tảng mạng, và các dịch vụ để giảm chi phí ban đầu, bảo dưỡng, điều hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 9

  1. Ch-¬ng 9 TruyÒn t¶i b¸o hiÖu Sè 7 trong NGN Më ®Çu Nh- ®· ®Ò cËp ë c¸c ch-¬ng tr-íc, chóng ta thÊy r»ng hiÖn nay ngµnh c«ng nghiÖp viÔn th«ng ®ang tr¶i qua thêi kú cña nh÷ng sù thay ®æi lín lao, ®Þnh h-íng vµ cho phÐp sù héi tô cña c¸c dÞch vô. C¸c dÞch vô d÷ liÖu ®ang ngµy cµng trë chiÕm mét tû lÖ lín so víi tho¹i truyÒn thèng. C¸c nhµ khai th¸c m¹ng ®ang t×m kiÕm nh÷ng ph-¬ng thøc ®Ó thèng nhÊt l-u l-îng tho¹i vµ d÷ liÖu, c¸c nÒn t¶ng m¹ng, vµ c¸c dÞch vô ®Ó gi¶m chi phÝ ban ®Çu, b¶o d-ìng, ®iÒu hµnh m¹ng. §ã lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thóc ®Èy sù ra ®êi cña m¹ng thÕ hÖ míi NGN. Trong mét sè c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, hiÖn nay IP ®-îc coi lµ ph-¬ng tiÖn høa hÑn nhÊt ®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c dÞch vô tÝch hîp míi. IP cung cÊp mét ph-¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó truyÒn t¶i d÷ liÖu ng-êi sö dông vµ cho phÐp c¸c nhµ khai th¸c m¹ng më réng m¹ng cña hé còng nh- x©y dùng c¸c dÞch vô míi. Chóng ta còng nhËn thÊy r»ng c¸c m¹ng viÔn th«ng hiÖn ®¹i ®ang phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc trao ®æi th«ng tin b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. ViÖc b¸o hiÖu gi÷a c¸c thùc thÓ m¹ng kh¸c nhau kh«ng chØ hç trî c¸c dÞch vô viÔn th«ng c¬ b¶n mµ cßn cho phÐp cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng gia t¨ng, vÝ dô nh- c¸c dÞch vô m¹ng th«ng minh hay di ®éng...C¸c giíi h¹n vÒ chÊt l-îng dÞch vô bÞ ¶nh h-ëng m¹nh mÏ bëi hÖ thèng b¸o hiÖu. Qua hai thËp kû trë l¹i ®©y, hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 ®· ®-îc coi nh- lµ mét hÖ thèng thèng trÞ trong viÖc mang th«ng tin b¸o hiÖu trong m¹ng viÔn th«ng. C¸c øng dông vµ dÞch vô hiÖn t¹i phô
  2. thuéc nhiÒu vµo hiÖu n¨ng cao cña SS7. HiÖu n¨ng cao nµy cã ®-îc chñ yÕu lµ do c¸c c¬ chÕ ®iÒu khiÓn lçi hiÖu qu¶ ë líp 2 còng nh- c¸c thñ tôc qu¶n lý m¹ng líp 3. Tuy nhiªn, vÒ mÆt logic th× m¹ng b¸o hiÖu SS7 lµ mét m¹ng t¸ch biÖt, yªu cÇu h¹ tÇng m¹ng riªng vµ chia sÎ rÊt Ýt nguån tµi nguån vËt lý víi mÆt ph¼ng ng-êi sö dông. ChÝnh v× vËy, trong qu¸ tr×nh x©y dùng m¹ng NGN víi xu thÕ tÝch hîp gi÷a m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh hiÖn t¹i víi m¹ng IP, viÖc kÕt hîp gi÷a m¹ng b¸o hiÖu SS7 hiÖn t¹i vµ m¹ng trªn c¬ së giao thøc IP, sö dông IP ®Ó truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu sè 7 ngµy cµng trë nªn quan träng. TriÓn khai ®-îc mét kiÕn tróc kÕt hîp nh- vËy sÏ cho phÐp c¸c nhµ khai th¸c m¹ng lîi dông ®-îc nh÷ng -u ®iÓm cña c¸c thiÕt bÞ IP trong m«i tr-êng cña SS7, tr¸nh ®-îc viÖc thay thÕ m¹ng b¸o hiÖu hiÖn t¹i còng nh- gi¶m chi phÝ ®Çu t- míi, ®ång thêi còng gi¶i quyÕt ®-îc c¸c vÊn ®Ò ®ang xuÊt hiÖn cïng víi sù gia t¨ng rÊt nhanh cña c¸c m¹ng SS7 nh- dung l-îng kªnh vµ chia t¶i. ViÖc chuÈn ho¸ mét bé giao thøc ®Ó truyÒn t¶i b¸o hiÖu SS7 qua m¹ng IP ®· ®-îc nhãm lµm viÖc SIGTRAN cña IETF triÓn khai. §Ó viÖc truyÒn t¶i b¸o hiÖu sè 7 qua m¹ng IP (SS7oIP) ®-îc thµnh c«ng th× mét vÊn ®Ò rÊt quan träng lµ SIGTRAN ph¶i cho phÐp b¸o hiÖu tin cËy vµ víi hiÖu n¨ng cao h¬n m¹ng SS7 hiÖn t¹i. Trong ch-¬ng nµy, sau khi ®· t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ m¹ng NGN vµ m¹ng b¸o hiÖu sè 7 trong c¸c ch-¬ng tr-íc, chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ SIGTRAN vµ giao thøc ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu chung SCTP.
  3. 3.1 SIGTRAN 3.1.1 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ SIGTRAN SIGTRAN lµ mét nhãm c«ng t¸c thuéc tæ chøc chuÈn ho¸ quèc tÕ cho lÜnh vùc Internet – IETF. Môc ®Ých chÝnh cña nhãm lµ ®-a ra gi¶i ph¸p truyÒn t¶i b¸o hiÖu d¹ng gãi trªn m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh qua m¹ng IP, ®¶m b¶o ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng vµ hiÖu n¨ng cña b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh. Nh»m phèi hîp ®-îc víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh, c¸c m¹ng IP cÇn truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu nh- b¸o hiÖu ®-êng ISDN (Q.931) hay SS7 (nh- ISUP, SCCP...) gi÷a c¸c node IP nh- gateway b¸o hiÖu (SG), MGC vµ MG hoÆc c¬ së d÷ liÖu IP. Trong khu«n khæ ®å ¸n nµy, chóng ta chØ giíi h¹n ë c¸c vÊn ®Ó liªn quan ®Õn viÖc truyÒn t¶i SS7. Nhãm c«ng t¸c x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu lµ:  C¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng vµ hiÖu n¨ng: nhãm ®-a ra mét sè RFC, x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ mÆt chøc n¨ng vµ hiÖu n¨ng ®Ó hç trî b¸o hiÖu qua m¹ng IP. C¸c b¶n tin b¸o hiÖu (nhÊt lµ SS7) cã yªu cÇu vÒ ®é trÔ vµ mÊt gãi rÊt cao ph¶i ®-îc ®¶m b¶o nh- trong m¹ng tho¹i hiÖn t¹i.  C¸c vÊn ®Ò vÒ truyÒn t¶i: nhãm c«ng t¸c ®· ®-a ra mét RFC "®-êng chuÈn" (standard track) ®Þnh nghÜa viÖc truyÒn t¶i c¸c giao thøc b¸o hiÖu sö dông c¸c giao thøc truyÒn t¶i míi ®-îc ®Þnh nghÜa, dùa trªn c¸c yªu cÇu ®· nªu ë trªn. SIGTRAN x¸c ®Þnh c¸c ph-¬ng tiÖn mµ qua ®ã c¸c b¶n tin SS7 cã thÓ ®-îc truyÒn dÉn mét c¸ch tin cËy qua m¹ng IP. KiÕn tróc nµy ®Þnh nghÜa 2 thµnh phÇn: mét giao thøc truyÒn t¶i chung ®Ó
  4. mang c¸c líp SS7, vµ mét module thÝch øng ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng c¸c líp thÊp h¬n cña giao thøc. VÝ dô nh-: nÕu giao thøc ban ®Çu lµ MTP 3 th× SIGTRAN cung cÊp c¸c chøc n¨ng t-¬ng ®-¬ng MTP 2; nÕu giao thøc ban ®Çu lµ TCAP th× SIGTRAN cung cÊp c¸c chøc n¨ng cña SCTP (c¸c líp kh«ng kÕt nèi) vµ MTP 2 vµ 3. 3.1.2 C¸c kiÕn tróc sö dông SIGTRAN H×nh 3.1 cho thÊy mét m« h×nh chøc n¨ng chung nhÊt t¸ch biÖt c¸c chøc n¨ng cña SG, MGC vµ MG. M« h×nh nµy cã thÓ ®-îc thùc hiÖn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, víi c¸c chøc n¨ng ®-îc thùc hiÖn ë c¸c thiÕt bÞ riªng biÖt hay ®-îc kÕt hîp trong mét thùc thÓ vËt lý ®¬n. ë nh÷ng n¬i cã sù t¸ch biÖt vÒ mÆt vËt lý gi÷a c¸c thùc thÓ chøc n¨ng, SIGTRAN cã thÓ ®-îc ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o r»ng th«ng tin b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh ®-îc truyÒn víi hiÖu n¨ng vµ chøc n¨ng nh- yªu cÇu.
  5. SCN ST SCN [SG] [SG] Signal Signal ST ST ST [MGC] [MGC] ST ST Media RTP Media [MG] [MG] Stream Stream Stream ST: SIGTRAN RTP: Real Time Protocol Hình 3.1 Kiếm trúc chức năng SIGTRAN Nh- chóng ta thÊy ë h×nh vÏ, c¸c giao diÖn liªn quan ®Õn SIGTRAN bao gåm SG tíi MGC, SG víi SG. SIGTRAN còng cã thÓ cã kh¶ n¨ng ®-îc sö dông cho giao diÖn gi÷a c¸c MGC hoÆc gi÷a MG vµ MGC, phô thuéc vµo yªu cÇu truyÒn t¶i c¸c giao thøc b¸o hiÖu kÕt hîp. 3.1.2.1 Phèi hîp SS7 cho ®iÒu khiÓn kÕt nèi H×nh 3.2 cho thÊy mét sè vÝ dô thùc thi nh÷ng chøc n¨ng trªn ë c¸c thùc thÓ vËt lý ®-îc sö dông ®Ó phèi hîp ho¹t ®éng cña SS7 vµ m¹ng IP cho VoIP, VoATM…Cã thÓ cã rÊt nhiÒu c¸c vÝ dô kh¸c, vµ viÖc sö dông SIGTRAN lµ phô thuéc vµo c¸c øng dông kh¸c nhau.
  6. §Ó phèi hîp ho¹t ®éng cña m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh ®-îc ®iÒu khiÓn bëi SS7, SG kÕt cuèi c¸c tuyÕn b¸o hiÖu SS7 vµ truyÒn th«ng tin b¸o hiÖu tíi MGC sö dông SIGTRAN. MG kÕt cuèi c¸c trung kÕ liªn ®µi vµ ®iÒu khiÓn trung kÕ dùa trªn c¸c th«ng tin b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn nã nhËn ®-îc tõ MGC. Nh- ®-îc chØ ra trong h×nh a) d-íi ®©y, SG, MG, MGC cã thÓ lµ c¸c thùc thÓ vËt lý kh¸c nhau hay nh- trong tr-êng hîp b), MGC vµ MG ®-îc kÕt hîp trong cïng mét thùc thÓ vËt lý. Trong tr-êng hîp c), tuyÕn b¸o hiÖu SS7 kÕt hîp ®-îc kÕt cuèi bëi cïng mét thiÕt bÞ (®ã lµ MGU) cã chøc n¨ng kÕt cuèi trung kÕ. Trong tr-êng hîp nµy, chøc n¨ng SG ®-îc ®Æt cïng víi chøc n¨ng MG, vµ SIGTRAN ®-îc dïng ®Ó "backhaul" b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn tíi MGCU. "Backhaul" ë ®©y hiÓu lµ viÖc truyÒn b¸o hiÖu tõ ®iÓm giao diÖn cña luång d÷ liÖu kÕt hîp (chøc n¨ng SG trong MGU) trë l¹i ®iÓm xö lý cuéc gäi (MGU). Trong mét sè tr-êng hîp, chøc n¨ng cña SG cã thÓ ®-îc ph©n chia trong nhiÒu thùc thÓ vËt lý ®Ó hç trî ph©n cÊp, cho phÐp qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®¸nh ®Þa chØ. Do ®ã,
  7. SIGTRAN cã thÓ ®-îc sö dông gi÷a c¸c SG còng nh- lµ tõ SG tíi MGC. §iÒu nµy ®-îc minh ho¹ trong h×nh vÏ d-íi ®©y Trong cÊu h×nh nµy, cã nhiÒu MGU cïng xö lý d÷ liÖu kÕt hîp víi b¸o hiÖu (kh«ng chØ cã mét MGU chøa chøc n¨ng SG cña chÝnh nã) vµ chØ cã mét SGU. Do ®ã cã thÓ truyÒn t¶i mét líp SS7 gi÷a c¸c SG1 vµ SG2, vµ líp SS7 kh¸c gi÷a SG2 vµ MGC. VÝ dô, SG1 cã thÓ truyÒn t¶i MTP3 tíi SG2, vµ SG2 cã thÓ hç trî ISUP tíi MGC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản