Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 17

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

129
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết chương trình dịch 8 led từ trái sang phải và ngược lại 1. Mô hình Dùng chương trình Graphic Editor của phần mềm Maxplus có hỗ trợ một số IC đơn giản như: các cổng, IC đếm, đa hợp… và có thể mô phỏng chương trình đã biên soạn. Như bài bên dưới, ta đưa ra mô hình gồm IC đếm 4 bit và IC giải mã 74LS138. Khi có xung thì bộ đếm 4 bit sẽ bắt đầu đếm từ 0000 đến 1111 nhưng ta chỉ cần đếm từ 000 đến 111 nên chỉ chọn 3 ngõ ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 17

 1. Chương 17: THÖÏC HAØNH I. Vieát chöông trình dòch 8 led töø traùi sang phaûi vaø ngöôïc laïi 1. Moâ hình Duøng chöông trình Graphic Editor cuûa phaàn meàm Maxplus coù hoã trôï moät soá IC ñôn giaûn nhö: caùc coång, IC ñeám, ña hôïp… vaø coù theå moâ phoûng chöông trình ñaõ bieân soaïn. Nhö baøi beân döôùi, ta ñöa ra moâ hình goàm IC ñeám 4 bit vaø IC giaûi maõ 74LS138. Khi coù xung thì boä ñeám 4 bit seõ baét ñaàu ñeám töø 0000 ñeán 1111 nhöng ta chæ caàn ñeám töø 000 ñeán 111 neân chæ choïn 3 ngoõ ra töø QA, QB, QC vaø töø tín hieäu ra cuûa boä ñeám, ta cho noù laø tín hieäu vaøo cuûa IC giaûi maõ 74138 laàn löôït ñöôïc giaûi maõ töø Y0 ñeán Y7. Khi ñoù, ñeøn ñöôïc noái vôùi tín hieäu ra Y seõ laøm ñeøn saùng tuaàn töï. 2. Chöông trình Böôùc 1: Vieát caùc chöông trình rieâng a. Chöông trình chia taàn soá Vì taàn soá toaøn cuïc cuûa KIT quaù lôùn (25 MHz) neân ta khoâng theå quan saùt ñöôïc. Do ñoù, ta phaûi chia taàn soá xuoáng khoaûng 1Hz.
 2. LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY clk_div IS PORT ( clock_25Mhz : IN STD_LOGIC; clock_1MHz : OUT STD_LOGIC; clock_100KHz : OUT STD_LOGIC; clock_10KHz : OUT STD_LOGIC; clock_1KHz : OUT STD_LOGIC; clock_100Hz : OUT STD_LOGIC; clock_10Hz : OUT STD_LOGIC; clock_1Hz : OUT STD_LOGIC); END clk_div; ARCHITECTURE a OF clk_div IS SIGNAL count_1Mhz: STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0); SIGNAL count_100Khz, count_10Khz, count_1Khz: STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); SIGNAL count_100hz, count_10hz, count_1hz: STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
 3. SIGNAL clock_1Mhz_int, clock_100Khz_int, clock_10Khz_int, clock_1Khz_int: STD_LOGIC; SIGNAL clock_100hz_int, clock_10Hz_int, clock_1Hz_int: STD_LOGIC; BEGIN PROCESS BEGIN --Chia 25 WAIT UNTIL clock_25Mhz 'EVENT AND clock_25Mhz = '1'; IF count_1Mhz < 24 THEN count_1Mhz
 4. END PROCESS; --Chia 10 PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clock_1Mhz_int 'EVENT AND clock_1Mhz_int = '1'; IF count_100Khz /= 4 THEN count_100Khz
 5. BEGIN WAIT UNTIL clock_10Khz_int 'EVENT AND clock_10Khz_int = '1'; IF count_1Khz /= 4 THEN count_1Khz
 6. count_10hz
 7. LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY fft IS PORT (clk : IN STD_LOGIC; B : OUT STD_LOGIC); END fft; ARCHITECTURE bb OF fft IS SIGNAL C: STD_LOGIC; BEGIN PROCESS (clk) BEGIN B
 8. USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY cf IS PORT ( clk_25MHz : IN STD_LOGIC; clk_1Hz : OUT STD_LOGIC); END cf; ARCHITECTURE bb OF cf IS COMPONENT fft PORT ( clk : IN STD_LOGIC; B : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22 : STD_LOGIC; BEGIN X1:fft PORT MAP (clk => clk_25MHz, B => B); X2:fft PORT MAP (clk => B, B => B1); X3:fft PORT MAP (clk => B1, B => B2); X4:fft PORT MAP (clk => B2, B => B3); X5:fft PORT MAP (clk => B3, B => B4); X6:fft PORT MAP (clk => B4, B => B5); X7:fft PORT MAP (clk => B5, B => B6); X8:fft PORT MAP (clk =>B6, B => B7); X9:fft PORT MAP (clk => B7, B => B8); X10:fft PORT MAP (clk => B8, B => B9); X11:fft PORT MAP (clk => B9, B => B10); X12:fft PORT MAP (clk => B10, B => B11); X13:fft PORT MAP (clk => B11, B => B12);
 9. X14:fft PORT MAP (clk => B12, B => B13); X15:fft PORT MAP (clk => B13, B => B14); X16:fft PORT MAP (clk => B14, B => B15); X17:fft PORT MAP (clk => B15, B => B16); X18:fft PORT MAP (clk => B16, B => B17); X19:fft PORT MAP (clk => B17, B => B18); X20:fft PORT MAP (clk => B18, B => B19); X21:fft PORT MAP (clk => B19, B => B20); X22:fft PORT MAP (clk => B20, B => B21); X23:fft PORT MAP (clk => B21, B => B22); X24:fft PORT MAP (clk => B22, B => clk _1Hz); END; b. Chöông trình ñeám Ta vieát chöông trình ñeám ñeán 8: töø ‘000’ ñeán 111. Do ñoù chæ caàn coù caùc tín hieäu nhö: xung (clk) vaø 1 thanh ghi COUNT (3 bit) LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY Counter IS PORT ( Clock : IN STD_LOGIC; Count : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0)); END Counter;
 10. ARCHTECTURE behavior OF Counter IS SIGNAL internal_count: STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); BEGIN PROCESS (Clock) BEGIN IF (clock'EVENT AND clock='1') THEN internal_count
 11. ENTITY dahop IS PORT ( Ai : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); A, B, C, D, E, F, G, H : OUT STD_LOGIC); END dahop; ARCHITECTURE baby OF dahop IS SIGNAL Y: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); BEGIN PROCESS (Ai) BEGIN CASE Ai (2 DOWNTO 0) IS WHEN "000" => Y Y Y Y Y Y Y Y
 12. Y
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2