intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 9

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

117
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Board UP2 Education cung cấp các tài nguyên hỗ trợ cho chip FLEX10K. Chân của chip FLEX10K được gán lại cho công tắc và LEDs trên mạch. Kết nối JTAG chain với cáp ByteBlaster II. Socket cho cấu hình thiết bị EPC1. Hai nút công tắc tạm thời. Một công tắc DIP thuộc hệ 8. Hai Led 7 đoạn. Bộ dao động trên mạch (25.175 Mhz) Cổng VGA Cổng chuột Ba cổng mở rộng, mỗi cổng 42 chân I/O và 7 chân toàn cục. a. Nút ấn FLEX_PB1 và FLEX_PB2 FLEX_PB1 và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 9

  1. Chương 9: Chip FLEX 10K Board UP2 Education cung caáp caùc taøi nguyeân hoã trôï cho chip FLEX10K. Chaân cuûa chip FLEX10K ñöôïc gaùn laïi cho coâng taéc vaø LEDs treân maïch.  Keát noái JTAG chain vôùi caùp ByteBlaster II.  Socket cho caáu hình thieát bò EPC1.  Hai nuùt coâng taéc taïm thôøi.  Moät coâng taéc DIP thuoäc heä 8.  Hai Led 7 ñoaïn.  Boä dao ñoäng treân maïch (25.175 Mhz)  Coång VGA  Coång chuoät  Ba coång môû roäng, moãi coång 42 chaân I/O vaø 7 chaân toaøn cuïc. a. Nuùt aán FLEX_PB1 vaø FLEX_PB2 FLEX_PB1 vaø FLEX_PB2 laø 2 nuùt aán ñeå cung caáp tín hieäu ôû möùc thaáp cho 2 chaân ña naêng I/O treân chip FLEX10K. FLEX_PB1 noái vôùi chaân 28 vaø FLEX_PB2 noái vôùi chaân 29 cuûa FLEX10K. Moãi nuùt aán ñöôïc keùo leân thoâng qua ñieän trôû 10KΩ. b. Coâng taéc FLEX-SW1 FLEX-SW1 goàm 8 coâng taéc cung caáp caùc tín hieäu ôû möùc logic cho 8 chaân ña naêng I/O cuûa chip FLEX10K. Chaân loái vaøo ñöôïc ñaët ôû möùc 1 khi baät coâng taéc vaø ñöôïc ñaët ôû möùc 0 khi ñoùng coâng taéc. Baûng 6 laø danh saùch cho thieát keá chaân cho moãi coâng taéc. Switch Chaân FLEX10K FLEX_SWITCH- 41 1
  2. FLEX_SWITCH- 40 2 FLEX_SWITCH- 39 3 FLEX_SWITCH- 38 4 FLEX_SWITCH- 36 5 FLEX_SWITCH- 35 6 FLEX_SWITCH- 34 7 FLEX_SWITCH- 33 8 Baûng 6: Thieát keá chaân cho FLEX_SW1 c. FLEX_DIGIT FLEX_DIGIT laø 2 con soá cuûa led 7 ñoaïn ñöôïc noái tröïc tieáp ñeán chip FLEX10K. Moãi ñoaïn LED seõ saùng khi möùc logic 0 ñöôïc truyeàn cho chaân I/O ñaõ noái vôùi FLEX10K. Hình 4 cho bieát teân cuûa moãi ñoaïn. Ñoaïn hieån Chaân cho led 1 Chaân cho thò led 2 a 6 17 b 7 18 c 8 19 d 9 20
  3. e 11 21 f 12 23 g 13 24 Decimal 14 25 point Baûng 7: Lieät keâ caùc chaân gaùn cho moãi ñoaïn LED d. Giao dieän VGA Giao dieän VGA cho pheùp chip FLEX10K ñieàu khieån monitor beân ngoaøi. Giao dieän bao goàm moät maûng caùc diod – ñieän trôû ñôn giaûn vaø moät boä noái D-sud 15 chaân (ñöôïc ñaët teân laø VGA), nôi maø monitor coù theå keát noái vôùi board. Maûng diod – ñieän trôû vaø boä noái D-sud 15 chaân ñöôïc thieát keá ñeå taïo ra möùc ñieän theá sao cho phuø hôïp vôùi tieâu chuaån cuûa VGA. Thoâng tin veà baûn chæ daãn maøu, coät vaø haøng cuûa maøn hình ñöôïc gôûi töø chip FLEX10K ñeán monitor qua 5 tín hieäu. Ba tín hieäu VGA laø ñoû, xanh laù caây vaø xanh döông vaø 2 tín hieäu khaùc laø 2 tín hieäu ñoàng boä doïc vaø ñoàng boä ngang. Nhöõng tín hieäu naøy cho pheùp hình aûnh ñöôïc ghi vaøo maøn hình monitor. Tín hieäu Chaân noái D_sub Chaân FLEX 10K Ñoû 1 236 Xanh laù caây 2 237 Xanh döông 3 238 GND 6,7,8,10,11 - Ñoàng boä ngang 13 240 Ñoàng boä doïc 14 239 Khoâng noái 4,5,9,15 - Baûng 8: Danh saùch boä noái D-sub vaø chip FLEX10K. e. Boä noái chuoät
  4. Giao dieän cuûa chuoät laø boä noái goàm 6 chaân mini-DIN cho pheùp chip FLEX10K nhaän döõ lieäu töø chuoät hoaëc baøn phím qua coång PS/2. Maïch cung caáp nguoàn cao theá vaø mass ñeå keát noái vôùi chuoät hay baøn phím. Chip FLEX 10K göûi ra tín hieäu DATA_CLOCK cho chuoät vaø nhaän tín hieäu döõ lieäu töø chuoät. Tín hieäu töø Chaân Chaân FLEX chuoät Mini_DIN 10K MOUSE_CLK 1 30 MOUSE_DATA 3 31 Cao theá 5 - GND 2 - Baûng 9: Lieät keâ caùc teân tín hieäu keát noái ñeán chaân mini-DIN vaø chaân FLEX 10K. f. FLEX_EXPAN_A, FLEX_EXPAN_B vaø FLEX_EXPAN_C FLEX_EXPAN_A, FLEX_EXPAN_B, FLEX_EXPAN_C laø hai haøng chaân giao tieáp ñeå truy xuaát tín hieäu caùc chaân I/O vaø caùc tín hieäu toaøn cuïc treân FLEX10K, cao theá vaø mass. Hình 6 bieåu dieãn soá quy öôùc cho caùc giao tieáp.
  5. Hình 6: Quy öôùc soá chaân giao tieáp vôùi FLEX_EXPAN_A, FLEX_EXPAN_B, FLEX_EXPAN_C Baûng 10: Keát noái giöõa FLEX10K vaø caùc tín hieäu FLEX_EXPAN_A Soá thöù töï giao Tín hieäu/ Soá thöù töï giao Tín hieäu/ chaân tieáp chaân tieáp
  6. 1 RAW 2 GND 3 VCC 4 GND 5 VCC 6 GND 7 NC 8 DI1/90 9 DI2/92 10 DI3/210 11 DI4/212 12 DEV_CLR/209 13 DEV_OE/213 14 DEV_CLK/211 15 45 16 46 17 48 18 49 19 50 20 51 21 53 22 54 23 55 24 56 25 61 26 62 27 63 28 64 29 65 30 66 31 67 32 68 33 70 34 71 35 72 36 73 37 74 38 75 39 76 40 78 41 79 42 80 43 81 44 82 45 83 46 84 47 86 48 87 49 88 50 94 51 95 52 97 53 98 54 99 55 100 56 101 57 VCC 58 GND 59 VCC 60 GND
  7. Baûng 11: Keát noái giöõa FLEX10K vaø caùc tín hieäu FLEX_EXPAN_B Soá thöù töï giao Tín hieäu/ Soá thöù töï giao Tín hieäu/ chaân tieáp chaân tieáp 1 RAW 2 GND 3 VCC 4 GND 5 VCC 6 GND 7 NC 8 DI1/90 9 DI2/92 10 DI3/210 11 DI4/212 12 DEV_CLR/209 13 DEV_OE/213 14 DEV_CLK/211 15 109 16 110 17 111 18 113 19 114 20 115 21 116 22 117 23 118 24 119 25 120 26 126 27 127 28 128 29 129 30 131 31 132 32 133 33 134 34 136 35 137 36 138 37 139 38 141
  8. 39 142 40 143 41 144 42 146 43 147 44 148 45 149 46 151 47 152 48 153 49 154 50 156 51 157 52 158 53 159 54 161 55 162 56 163 57 VCC 58 GND 59 VCC 60 GND Baûng 12: Keát noái giöõa FLEX10K vaø caùc tín hieäu FLEX_EXPAN_C Soá thöù töï giao Tín hieäu/ Soá thöù töï giao Tín hieäu/ chaân tieáp chaân tieáp 1 RAW 2 GND 3 VCC 4 GND 5 VCC 6 GND 7 NC 8 DI1/90 9 DI2/92 10 DI3/210 11 DI4/212 12 DEV_CLR/209 13 DEV_OE/213 14 DEV_CLK/211 15 175 16 181
  9. 17 182 18 183 19 184 20 185 21 186 22 187 23 188 24 190 25 191 26 192 27 193 28 194 29 195 30 196 31 198 32 199 33 200 34 201 35 202 36 203 37 204 38 206 39 207 40 208 41 214 42 215 43 217 44 218 45 219 46 220 47 221 48 222 49 223 50 225 51 226 52 227 53 228 54 229 55 230 56 231 57 VCC 58 GND 59 VCC 60 GND
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2