intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho cân bằng định lượng, chương 2

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

328
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định các thông số cần thiết Tốc độ lớn nhất và nhỏ nhất wmax = wmin v max .i = (1, 5 / 0, 015) * 10 = 100(rad / s ) R = ( wmax * v min ) / v max = 5(rad / s ) Mô men cản qui đổi về trục động cơ: M cqd = F .R 600.0, 15 = = 11, 25(Nm ) i .h 10.0, 8 Tính công suất động cơ Để tính chọn công suất động cơ trong trường hợp truyền động có điều chỉnh tốc độ, ta cần xác định các yêu cầu cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho cân bằng định lượng, chương 2

  1. Chương 2: tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ 1 . X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cÇn thiÕt Tèc ®é lín nhÊt vµ nhá nhÊt v max wmax = .i = (1, 5 / 0, 015) * 10 = 100(rad / s ) R wmin = ( wmax * v min ) / v max = 5(rad / s ) M« men c¶n qui ®æi vÒ trôc ®éng c¬: F .R 600.0, 15 M cqd = = = 11, 25(Nm ) i .h 10.0, 8 2 .TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ §Ó tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ trong tr-êng hîp truyÒn ®éng cã ®iÒu chØnh tèc ®é, ta cÇn x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau:  §Æc tÝnh phô t¶i truyÒn ®éng Pc(), Mc():  Phô t¶i truyÒn ®éng yªu cÇu ®iÒu chØnh tèc ®é víi M = const. Khi ®ã, c«ng suÊt yªu cÇu cùc ®¹i Pmax = M®m.max
  2.  Mc= const max min 0 Mc §Æc tÝnh phô t¶i  Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é max vµ min D¶i ®iÒu chØnh tèc ®é: D =max/min = 20 : 1  Ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh vµ bé biÕn ®æi trong hÖ thèng truyÒn ®éng Dù dÞnh dïng ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng sö dông chØnh l-u cÇu ba pha cã ®iÒu khiÓn (thyristor).  Lo¹i ®éng c¬ truyÒn ®éng  Yªu cÇu dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé xoay chiÒu 3 pha roto lång sãc §Æc ®iÓm cña truyÒn ®éng b¨ng t¶i lµ gi÷ M = const trong ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é. Do ®ã, ta cã yªu cÇu c«ng suÊt cùc ®¹I:
  3. Pmax = M cqd * wmax = 11, 25 * 100 = 1125(w ) Þ Pdm = 1, 25 * Pmax = 1125 * 1, 25 = 1400(w ) = 1, 4(kw ) Ta chän lo¹i ®éng c¬ H-68 cña Nga víi c¸c th«ng sè sau
  4. Th«ng sè Gi¸ trÞ C«ng suÊt ®Þnh møc 2,2kW P®m Sè ®«i cùc 4 2.pc Dßng tõ ho¸ 5A isd Tõ th«ng ®Þnh møc 0,25Wb ®m §iÖn trë stato 1,26  Rs §iÖn trë roto 0,2 Rr §iÖn c¶m tõ ho¸ 50mH Lm M«men qu¸n tÝnh 0,017 kgm2 J §iÖn c¶m rß phÝa stato 4,7mH L s §iÖn c¶m rß phÝa roto 4,7mH Lr X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®éng c¬  §iÖn c¶m phÇn øng
  5. U dm 220 L- = k L . = 5, 6. = 0, 0345(H ) = 34, 5(mH ) I dm .p.n dm 8, 5.2.2100 Trong ®ã kL lµ hÖ sè lÊy gi¸ trÞ 5,5  5,7 ®èi víi m¸y kh«ng bï vµ kL= 1,4  1,9 ®èi víi m¸y cã bï; p lµ sè ®«i cùc. U dm . - I dm .R 220 - 8, 5.2, 49 k®m = = = 0, 9 wd m 219, 9 M«men qu¸n tÝnh phÇn øng : J = 0,125(kg.m2) H»ng sè thêi gian c¬ häc Tc R Σ .J (2, 49 + 0, 182).0, 125 = = = 0, 412(s ) (k Φdm )2 (0, 9)2 L 0, 0345 H»ng sè thêi gian m¹ch phÇn øng T- = - = = 0, 014(s ) R 2, 49 Ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp: U- R w= - M = 244, 4 - 3, 07M k F (k F )2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2