Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 4

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

167
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công suất động cơ được chọn sao cho đủ lớn nhằm sinh ra mômen với điều kiện thắng được các lực cản và hơn nữa phải đảm bảo hệ truyền động hoạt động được theo đúng yêu cầu công nghệ đặt ra. Ngoài ra tính chọn công suất động cơ, ta phải chọn loại động cơ sao cho thích hợp với yêu cầu truyền động mà cụ thể ở đây là hệ truyền động kéo. Xét các lực cản tác động tới hệ: 1. Lực cản lăn. Thành phần lực cản lăn bao gồm hai thành phần chính là :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 4

  1. Chương 4: TÝnh chän c«ng suÊt cho ®éng c¬. C«ng suÊt ®éng c¬ ®-îc chän sao cho ®ñ lín nh»m sinh ra m«men víi ®iÒu kiÖn th¾ng ®-îc c¸c lùc c¶n vµ h¬n n÷a ph¶i ®¶m b¶o hÖ truyÒn ®éng ho¹t ®éng ®-îc theo ®óng yªu cÇu c«ng nghÖ ®Æt ra. Ngoµi ra tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬, ta ph¶i chän lo¹i ®éng c¬ sao cho thÝch hîp víi yªu cÇu truyÒn ®éng mµ cô thÓ ë ®©y lµ hÖ truyÒn ®éng kÐo. XÐt c¸c lùc c¶n t¸c ®éng tíi hÖ: 1. Lùc c¶n l¨n. Thµnh phÇn lùc c¶n l¨n bao gåm hai thµnh phÇn chÝnh lµ : lùc ma sat l¨n trªn mÆt ®-êng vµ lùc ma s¸t ë æ trôc b¸nh xe. Nh- vËy lùc c¶n l¨n trªn mÆt ®-êng lµ: Ff = f.GΣ .cosα Trong ®ã: + GΣ : träng l-îng xe buýt khi ®Çy t¶i. GΣ = G0 + G + G0 : träng l-îng tÜnh cña xe. + G : träng l-îng cña t¶i.
  2. + α : gãc dèc mÆt ®-êng. +f : hÖ sè b¸m ®-êng. Trong tr-êng hîp xe buýt ch¹y trong thµnh phè coi mÆt ®-êng b»ng ph¼ng vµ nh- vËy α = 0. Suy ra: Ff1 = f.GΣ = f.(G0+G) = 0,02.(4.103 + 3.103).10 = 1400 (N) Lùc c¶n ë trôc b¸nh xe ®-îc tÝnh dùa trªn träng t¶i xe, hÖ sè ma s¸t l¨n ë æ trôc (µ), b¸n kÝnh æ trôc (r) vµ b¸n kÝnh b¸nh xe (R). r F0t = GΣ.µ. Rb + µ : hÖ sè ma s¸t l¨n ë æ trôc. +r : b¸n kÝnh æ trôc. + Rb : b¸n kÝnh b¸nh xe. Thay sè ta cã: r 40 F0t = GΣ.µ. = 7.104.0,05. = 466,7(N) Rb 300 2. Lùc c¶n lªn dèc. Fi = G.sinα = 0 3. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬.
  3. C«ng suÊt c¶n trªn trôc ®éng c¬ øng víi t¶i träng lín nhÊt: Ffl  Fot Pc = . Vmax 1000. + Vmax : vËn tèc lín nhÊt cña xe. + : hiÖu suÊt cña hÖ thèng truyÒn lùc cña xe Bus. Chän  = 1 1400  466,7 50  Pc = . = 31,1 (Kw) 1000 3 Do xe th-êng ph¶i chë qu¸ t¶i nªn c«ng suÊt ®éng c¬ ph¶i chän lµ: P = Kqt.Pc Víi Kqt : lµ hÖ sè qu¸ t¶i Chän Kqt = 1,4 VËy P = 1,4.31,1 = 43,54 (Kw) VËn tèc ®éng c¬ øng víi tèc ®é lín nhÊt cña xe: Vmax n= .60 = 455 (v/ph)  .Db 4. Chän ®éng c¬ truyÒn ®éng. Tõ c«ng suÊt vµ vËn tèc t-¬ng ®èi tÝnh to¸n ®ã em chän ®éng c¬ mét chiÒu cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n kiÓu Л111, 220V, vá b¶o vÖ, kÝch tõ song song, cã ®iÒu chØnh tèc ®é, víi c¸c th«ng sè nh- sau: - C«ng suÊt ®Þnh møc : P®m = 55,0 KW
  4. - Tèc ®é : n®m = 600 v/ph - - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m = 287 A - - §iÖn trë phÇn øng : r- + rCP = 0,0362 - Ω - §iÖn trë : rcks = 28 Ω - - Sè thanh dÉn t¸c dông cña phÇn øng : N = 246 - - Sè thanh dÉn song song cña phÇn øng : 2a = 2 - - Sè vßng d©y 1 cùc cña cuén song song : ωcks = 850 - - Tõ th«ng h÷u Ých cña 1 cùc : Φ = 41,4 mWb - - Dßng kÝch tõ song song ®Þnh møc : i®m = 5,61 A - - Tèc ®é quay cho phÐp cùc ®¹i : nCPmax =1200 - v/ph - M«men qu¸n tÝnh cña phÇn øng : J =20,4 kgm2 - - Khèi l-îng cña ®éng c¬ : Q = 1180 kg C«ng thøc qui ®æi tèc ®é cña ®éng c¬ tõ tèc ®é cña b¸nh xe: v.i n= .60 trong ®ã : v - vËn tèc cña b¸nh xe  .Db (m/s) Db - ®-êng kÝnh b¸nh xe (m) i - tØ sè truyÒn
  5.  .n.Db 3,14.600.0,6 suy ra : i = = = 1,13 60.v 50 60. 3 M«men c¶n trªn trôc ®éng c¬: FΣRb . Mc = i.η Trong ®ã: + FΣ : lùc c¶n tæng céng [N] + Rb : b¸n kÝnh b¸nh xe [m] +i : tØ sè truyÒn + η : hiÖu suÊt toµn hÖ thèng Ff Ta cã c«ng thøc: Pc = .v 1000.η max Ff 1400 50 → η= .v max = . = 0,75 1000.Pc 1000.31,1 3 FΣRb . (1400  466,6).0,3 Mc = = = 661 [Nm] i.η 1,13.0, 75
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2