intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 6

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

184
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đặt trên dây quấn kích từ một điện áp Uk nào đó thì trong dây quấn kích từ sẽ có một dòng điện ik và do đó mạch kích từ của máy sẽ có từ thông Φ. Tiếp đó đặt một giá trị điện áp U lên mạch phần ứng thì trong dây quấn phần ứng sẽ có dòng điện I chạy qua. Tương tác giữa dòng điện phần ứng và từ thông kích từ tạo thành mômen điện từ có giá trị: p.N .Φ = KΦI I M= Trong đó: p là số đôi cực của động cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 6

  1. Chương 6 Tæng hîp vµ m« pháng hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn I. m« t¶ ®éng c¬. Khi ®Æt trªn d©y quÊn kÝch tõ mét ®iÖn ¸p Uk nµo ®ã th× trong d©y quÊn kÝch tõ sÏ cã mét dßng ®iÖn ik vµ do ®ã m¹ch kÝch tõ cña m¸y sÏ cã tõ th«ng Φ. TiÕp ®ã ®Æt mét gi¸ trÞ ®iÖn ¸p U lªn m¹ch phÇn øng th× trong d©y quÊn phÇn øng sÏ cã dßng ®iÖn I ch¹y qua. T-¬ng t¸c gi÷a dßng ®iÖn phÇn øng vµ tõ th«ng kÝch tõ t¹o thµnh m«men ®iÖn tõ cã gi¸ trÞ: p.N M= .Φ = KΦI I 2π Trong ®ã: p lµ sè ®«i cùc cña ®éng c¬ N lµ sè thanh dÉn phÇn øng trªn mét cùc tõ a lµ sè m¹ch nh¸nh song song cña d©y quÊn phÇn øng K lµ hÖ sè kÕt cÊu cña m¸y M«men ®iÖn tõ kÐo cho phÇn øng quanh trôc, c¸c d©y quÊn phÇn øng quÐt qua tõ th«ng vµ trong d©y quÊn nµy c¶m øng mét søc ®iÖn ®éng. E = p . N . . = K.Φ.ω 2 . . a Trong ®ã: ω: tèc ®é gãc cña rotor Trong chÕ ®é x¸c lËp, qua ph-¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p phÇn øng ta cã: U Ru I ω= KΦ R-: ®iÖn trë m¹ch phÇn øng cña ®éng c¬. II. chÕ ®é qu¸ ®é cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.
  2. M¹ch kÝch tõ cã hai biÕn lµ dßng ®iÖn kÝch tõ Ik vµ tõ th«ng Φ lµ phô thuéc phi tuyÕn bëi ®-êng cong tõ ho¸ lâi s¾t. Uk (P) = RkIk(P) + Nk(P)Φ(P) Trong ®ã: Rk: ®iÖn trë cuén d©y kÝch tõ Nk: sè vßng d©y cña cuén kÝch tõ §iÖn ¸p m¹ch phÇn øng: U(P) = R-.I(P) + L-(P)I(P) + NNPΦ(P) + E(P) Trong ®ã: R-: ®iÖn trë m¹ch phÇn øng NN: sè vßng d©y cuén kÝch tõ nèi tiÕp Ph-¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hÖ thèng: M(P) – Mc(P) = JPω Trong ®ã: J: m«men qu¸n tÝnh cña c¸c phÇn chuyÓn ®éng quy ®æi vÒ trôc ®éng c¬. Tõ c¸c ph-¬ng tr×nh trªn, thµnh lËp ®-îc s¬ ®å cÊu tróc cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu (h×nh 4.1) U 1/Ru 1+p.Tu 1 J.p Mc NN N k K U k 1 pNk Pk N k H4.1 S¬ ®å cÊu tróc cña ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu
  3. Ta dïng m« h×nh tuyÕn tÝnh ho¸ quanh ®iÓm lµm viÖc so cÊu tróc trªn lµ phi tuyÕn m¹nh. Tr-íc hÕt chän ®iÓm lµm viÖc æn ®Þnh vµ tuyÕn tÝnh ho¸ ®o¹n ®Æc tÝnh tõ ho¸ vµ ®Æc tÝnh m«men t¶i. §é dèc cña ®Æc tÝnh tõ ho¸ vµ ®Æc tÝnh c¬ m«men t¶i t-¬ng øng lµ:  Kk = 0,Ik0 I K  C B= MCB,B  T¶i ®iÓm lµm viÖc x¸c lËp cã ®iÖn ¸p phÇn øng U0, dßng ®iÖn phÇn øng I0, tèc ®é gãc ωB, ®iÖn ¸p kÝch tõ Uk0, tõ th«ng Φ0, dßng ®iÖn kÝch tõ Ik0 vµ m«men t¶i MCB. BiÕn thiªn nhá cña c¸c ®¹i l-îng t-¬ng øng: ∆U(p), ∆I(p), ∆ω(p), ∆Uk(p), ∆Ik(p) vµ ∆MC(p). Nh- vËy ®iÖn ¸p m¹ch phÇn øng: U0 + ∆U(p) = R-[I0 + ∆I(p)] + p.L- [I0 + ∆I(p)] + K[Φ0 + ∆Φ(p)].[ωB +∆ω(p)] M¹ch kÝch tõ: Uk0 + ∆Uk(p) = Rk[Ik0 + ∆Ik(p)] + p.Lk[Ik0 + ∆Ik(p)] Ph-¬ng tr×nh chuyÓn ®éng c¬ häc: K[Φ0 + ∆Φ(p)][I0 + ∆I(p)] – [MB + ∆MC(p)] = J[ωB + ∆ω(p)] NÕu bá qua c¸c v« cïng bÐ bËc cao th× tõ c¸c ph-¬ng tr×nh trªn cã thÓ viÕt ®-îc c¸c ph-¬ng tr×nh cña gia sè: ∆U(p) – [K.ωB.∆Φ(p) + KΦ0∆ω(p)] = R-∆I(p).(1 + p.T-) ∆UK(p) = Rk.∆Ik(p).(1 + p.Tk) K.I0.∆Φ(p) + KΦ(p)∆I(p) - ∆MC = J.p.∆ω(p) Nh- vËt s¬ ®å cÊu tróc ®-îc tuyÕn tÝnh ho¸ cña ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh 4-2:
  4. B U 1/Ru I M MC 1 k J.p 1+p.Tu k KWB KWB U 1/Ru Ik k 1+p.Tu K K H×nh 4-2 S¬ ®å cÊu tróc ®-îc tuyÕn tÝnh hãa cña ®éng c¬ Iii. ThiÕt kÕ hÖ ®iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn. Môc tiªu c¬ b¶n cña hÖ ®iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn lµ ph¶i ®¶m b¶o gi¸ trÞ yªu cÇu cña c¸c ®¹i l-îng ®iÒu chØnh mµ kh«ng phô thuéc vµo c¸c t¸c ®éng cña c¸c ®¹i l-îng nhiÔu lªn hÖ ®iÒu chØnh. BÊt cø mét hÖ thèng ®iÒu chØnh nµo còng ®ßi hái ®¹i l-îng ®iÒu chØnh b¸m theo chÝnh x¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn trong chÕ ®é x¸c lËp, tùa x¸c lËp vµ qu¸ ®é. Trong ®ã, ®é æn ®Þnh vµ ®é chÝnh x¸c ®iÒu chØnh lµ hai chØ tiªu kü thuËt quan träng nhÊt cña mét hÖ thènh tù ®éng. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn cÇn ph¶i ®¶m b¶o hÖ thùc hiÖn ®-îc tÊt c¶ c¸c yªu cÇu ®Æt ra, ®ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ, c¸c chØ tiªu chÊt l-îng vµ c¸c yªu cÇu kinh tÕ. Nh- vËy, ®Ó ®¸p øng c¸c chØ tiªu c«ng nghÖ trong hÖ ®iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn cña hÖ truyÒn ®éng xe buýt ch¹y ®iÖn ta sö dông hai m¹ch vßng ®iÒu chØnh: + m¹ch vßng ®iÒu chØnh dßng ®iÖn – æn ®Þnh m«men
  5. + m¹ch vßng ®iÒu chØnh tèc ®é - æn ®Þnh tèc ®é S¬ ®å cÊu tróc chung cña hÖ (h×nh 4-3). MC R w R I S oi S ow H×nh 4-3 S¬ ®å cÊu tróc chung cña hÖ ®iÒu chØnh tù ®éng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2