intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 7

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

190
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên sơ đồ cấu trúc, mạch điều chỉnh dòng điện là mạch vòng trong. Đây là mạch vòng cơ bản có tính chất quyết định tới chất lượng điều chỉnh của hệ thống vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới mômen kéo của động cơ, gia tốc của động cơ và chức năng bảo vệ hệ truyền động. Hằng số thời gian điện từ của mạch phần ứng động cơ T- = 0,17(s) Mômen quán tính: J = Jdc + m/ρ2 = Jdc + M/(ω/v)2 = 20,4 + 7000/( 600/ 9.55)2=493(kgm2)16.66 Hằng số thời gian cơ học: Tc = R-.J/(K.Φ)2 =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 7

  1. Chương 7: Tæng hîp m¹ch vßng dßng ®iÖn. Trªn s¬ ®å cÊu tróc, m¹ch ®iÒu chØnh dßng ®iÖn lµ m¹ch vßng trong. §©y lµ m¹ch vßng c¬ b¶n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi chÊt l-îng ®iÒu chØnh cña hÖ thèng v× nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi m«men kÐo cña ®éng c¬, gia tèc cña ®éng c¬ vµ chøc n¨ng b¶o vÖ hÖ truyÒn ®éng. H»ng sè thêi gian ®iÖn tõ cña m¹ch phÇn øng ®éng c¬ T- = 0,17(s) M«men qu¸n tÝnh: J = Jdc + m/ρ2 = Jdc + M/(ω/v)2 = 20,4 + 7000/( 600/ 9.55)2=493(kgm2) 16.66 H»ng sè thêi gian c¬ häc: Tc = R-.J/(K.Φ)2 = 0,0362.493 =1,72(s) 2 (3.22) NhËn thÊy h»ng sè thêi gian c¬ häc Tc = 1,72(s) lín h¬n rÊt nhiÒu so víi h»ng sè thêi gian ®iÖn tõ cña phÇn øng ®éng c¬ T- = 0,17(s) nªn ta cã thÓ coi søc ®iÖn ®éng ®éng c¬ kh«ng ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh cña m¹ch vßng dßng ®iÖn. V× vËy s¬ ®å khèi cña m¹ch vßng ®iÒu chØnh dßng ®iÖn lµ: H4-4 E 1 1 dU d 1/Ru R i (1+pT )(1+pT ) 1+p.T f dk vo d 1+p.Tu U i Ki S i 1+p.Tu H×nh 4-4 S¬ ®å khèi cña m¹ch vßng dßng ®iÖn Trong ®ã: F: m¹ch läc tÝn hiÖu
  2. R1: bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn B§: bé biÕn ®æi mét chiÒu Si: lµ xenx¬ dßng ®iÖn Tf ,Tdk, TV0, T-, Ti: lµ c¸c h»ng sè thêi gian cña m¹ch läc, m¹ch ®iÒu khiÓn, sù chuyÓn m¹ch ®iÒu khiÓn, phÇn øng vµ xenx¬ dßng ®iÖn. R-: ®iÖn trë m¹ch phÇn øng : hÖ sè khuÕch ®¹i * Kh©u läc tÝn hiÖu F: Dïng läc tÝn hiÖu mét chiÒu, cã hµm truyÒn lµ kh©u tuyÕn tÝnh: F= 1 1 Tf .p Trong ®ã: Tf = 0,00125(s) * Bé biÕn ®æi (B§): Tuú theo ®èi t-îng ®iÒu chØnh mµ bé biÕn ®æi cã hµm truyÒn kh¸c nhau. §èi víi ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu hµm truyÒn cña bé biÕn ®æi cã d¹ng: Wbx W®k 1 K FB§ = Wbx.W®k = . dk 1 Tvo . p 1  Tdk . p Trong ®ã: Wbx, Wdk lµ hµm truyÒn cña bé b¨m xung vµ bé ®iÒu khiÓn. Víi f = 400 Hz lµ tÇn sè b¨m xung Tv0 = 0,00125(s) Kdk = Ut = 231=23,1 Udk 10 Ut : ®iÖn ¸p trung b×nh ra t¶i Udk : ®iÖn ¸p m¹ch ®iÒu khiÓn Tdk = 0,00125 (s)
  3. T- = 0,17(s) RΣ- = 0,073 (Ω) L = 12,41 mH 23,1 VËy FB§ = (1  0.00125 p ).(1  0,00125 p ) * Xenx¬ ®o dßng ®iÖn Si: U dk 10 Ki =   0,0116 R s .I u . 287.3 Rs: ®iÖn trë ®o dßng, Rs = 1 (Ω) I- : dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬, I- = 287(A) Ti = 0,00125 (s) VËy hµm truyÒn cña sensor ®o dßng ®iÖn: 0,0116 Si = 1  0,00125 p Tæng hîp l¹i, ®-îc hµm truyÒn cña m¹ch vßng dßng ®iÖn : Ki K dk . Ru S0i(p) = (1  T f . p).(1  Tdk . p).(1  Tvo . p).(1  Tu . p).(1  Ti . p) V× Tf, T®k, Tvo,Ti lµ c¸c h»ng sè thêi gian rÊt nhá so víi h»ng sè thêi ®iÖn tõ T- nªn nÕu ®Æt: Ts=Tf+T®k+Tvo+Ti=0,005(s) Ta cã thÓ cã S0i(P) ë d¹ng gÇn ®óng nh- sau: Ki K dk . Ru S0i(p) = (Ts
  4. 1  0,17. p  Ri(p) = 0,0116 = 1  0,17. p 23,1. .2.0,005. p 0,037. p 0,073 Cuèi cïng hµm truyÒn cña m¹ch vßng sÏ lµ: I ( p) 1 1 1 1 1  .  .  U ( p ) K i 2.Ts . p.(1  Ts . p )  1 K i 1  2.Ts . p 0,0116  0,000116. p Qu¸ tr×nh qu¸ ®é ®iÒu chØnh sÏ kÕt thóc sau thêi gian qu¸ ®é Tq® = 8,4.Ts vµ ®é qu¸ ®iÒu chØnh lµ 4,3%. Khi xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña søc ®iÖn ®éng cña ®éng c¬ th× do tÝnh chÊt c¶n dÞu cña nã mµ trong nhiÒu tr-êng hîp kh«ng x¶y ra qu¸ ®iÒu chØnh dßng ®iÖn. Tõ ®ã ta cã s¬ ®å m¹ch vßng dßng ®iÖn lµ: 1 1  0,17. p 23,1 13,7 1  0,00125. p 0,037. p (1  0,00125. p ).(1  0,00125. p ) 1  0,17. p 0,0.116 1  0,00125. p 2.Tæng hîp m¹ch vßng tèc ®é. M¹ch vßng ®iÒu chØnh tèc ®é dïng ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é vµ d÷ ®é chÝnh x¸c tÜnh cña hÖ thèng. S¬ ®å khèi m¹ch vßng ®iÒu chØnh tèc ®é:
  5. R 1 . 1 K.dm 1 J. p K i 1  2.Ts . p K 1  T . p X¸c ®Þnh c¸c tham sè cña hµm truyÒn cña sensor tèc ®é: Ta cã thÓ coi gÇn ®óng U  =K  .  K = U  = 10  0,16  600 9,55 Chän h»ng sè T= 0,005(s) ®Æt 2.Ts’=2.Ts+T=2.0,005+0,005=0,015 Hµm truyÒn cña ®èi t-îng ®iÒu chØnh lµ: R .K 1 0,073.0,16 S0 ω= u  .  K i .K  .Tc p.(1  2.Ts . p ) ' 0,0116.3,22.1,72. p.(1  0,015. p ) 0,182  Soω= p.(1  0,015. p ) Theo tiªu chuÈn m«®un tèi -u ta cã: K i .K  .Tc 1 0,0116.3,22.1,72 1 Rω(p)= . '  Kp  . Ru .K  2.Ts .a 2 0,073.0,16 0,015.2  KP=183 Cuèi cïng ta tæng hîp ®-îc s¬ ®å ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn:
  6. M« pháng b»ng maplap simulink M¹ch vßng tèc ®é
  7. M¹ch vßng dßng ®iÖn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2