Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 8

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

140
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch hoạt động dựa trên nguyên tắc thay đổi thời gian phát xung các Tiristor trên mạch lực nhằm thay đổi điện áp đặt lên phần ứng động cơ để điều chỉnh tốc độ. Hoạt động của mạch yêu cầu tin cậy, chính xác, dễ điều chỉnh mở và khoá chắc chắn các Tiristor. để điều khiển các Tiristor ta thay đổi góc mở của các Tiristor. ở đây ta dùng các IC để tạo ra xung răng cưa. các xung răng cưa này được so sánh với điện áp điều khiển. điện áp điều khiển được thay đổi nhờ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 8

  1. U Ui R Ri HCD ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn SS & BAX NOT TXC & BAX Chương 8: T1 C T2 D L Do Rs D
  2. I.Nguyªn lý: M¹ch ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c thay ®æi thêi gian ph¸t xung c¸c Tiristor trªn m¹ch lùc nh»m thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt lªn phÇn øng ®éng c¬ ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é. Ho¹t ®éng cña m¹ch yªu cÇu tin cËy, chÝnh x¸c, dÔ ®iÒu chØnh më vµ kho¸ ch¾c ch¾n c¸c Tiristor. ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c Tiristor ta thay ®æi gãc më cña c¸c Tiristor. ë ®©y ta dïng c¸c IC ®Ó t¹o ra xung r¨ng c-a. c¸c xung r¨ng c-a nµy ®-îc so s¸nh víi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ®-îc thay ®æi nhê xenxor ®o dßng ph¶n håi céng víi ®iÖn ¸p ®Æt. Khi thay ®æi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn, nã so s¸nh víi xung r¨ng c-a t¹o ra nh÷ng ®iÓm c¾t kh¸c nhau tõ ®ã thay ®æi gãc më Tirisror dÉn ®Õn lµm thay ®æi ®iÖn ¸p trung b×nh ra t¶i. ®iÖn ¸p nµy ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ mét c¸ch hîp lý. II.ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn 1.ThiÕt kÕ m¹ch ph¸t xung tam gi¸c:
  3. Dïng hai khuÕch ®¹i thuËt to¸n:A1 lµ m¹ch so s¸nh,A2 lµ m¹ch tÝch ph©n m¾c nèi tiÕp nhau cã ph¶n håi sÏ t¹o nªn dao ®éng:xung ch÷ nhËt ë ®Çu ra mËch so s¸nh,xung tam gi¸c ë ®Çu ra m¹ch tÝch ph©n A2. M¹ch so s¸nh cã ®Æc tÝnh trÔ,A1 lËt gi¸ trÞ khi:  U 2 max U 1 max  R2 R3 Bëi v× m¹ch so s¸nh ®èi xøng cho nªn xung ch÷ nhËt va xung tam gi¸c còng ®èi xøng. Ta cã ®iÖn ¸p ®Çu ra A2: U1= -U2max. t + U1max R1 .C1 T¹i t = T/2 ®iÖn ¸p tÝch ph©n ®¹t gi¸ trÞ: R U1= -U1max= 3 .U2max R2 M¹ch so s¸nh A1 lËt gi¸ trÞ,qu¸ tr×nh nöa chu kú sau diÔn ra r-¬ng tù,ta cã thêi gian trong mét chu kú: T=4.R1C1. R3  1 R2 f Trong ®ã f lµ tÇn sè b¨m xung chän f=400Hz Chän R2=R3=R4=10K vµ C1=100nF suy ra R1=6K 2.ThiÕt kÕ m¹ch céng tÝn hiÖu: Khi xung tam gi¸c ®-îc ®-a vµo m¹ch céng tÝn hiÖu, ®iÖn ¸p ©m cña nã ®-îc khö hÕt.
  4. Chän R1=R2=R3=10K vµVR=1K ;Ur=12V 3.ThiÕt kÕ sensor ®o tèc ®é:
  5. Chän m¸y ph¸t cã ®iÖn ¸p ra mét chiÒu Uph= 100V Chän C = 1µF Chän Rt =10Ω ®Ó ®¹t U  = 10V T = 0,005 = R.C Suy ra R = 5 KΩ 4.M¹ch ®o dßng ®iÖn phÇn øng: Yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c bé ®o dßng ®iÖn mét chiÒu vµ ®iÖn ¸p mét chiÒu,ngoµi viÖc ®¶m b¶o vÒ ®é chÝnh x¸c,cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸ch ly gi÷a m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. Ng-êi ta th-êng dïng ph-¬ng ph¸p biÕn ®iÖu ®Ó truyÒn tÝn hiÖu mét chiÒu tõ s¬ cÊp sang thø cÊp cã c¸ch ly b¨ng biÕn ¸p hoÆc phÇn tö quang ®iÖn.
  6. VR1 R R C R3 C1 R R c R R4 R1 R d R Ur -15v a R R b R2 D1 Rs D2 Qu¸ tr×nh biÕn ®æi tÝn hiÖu ®o c¸ch ly ®¹i l-îng mét chiÒu U a +U t t b t b t d Ur +U t
  7. Chän ®iÖn trë m¾c trªn m¹ch lùc Rs = 0,1Ω Chän c¸c ®iÖn trë cña m¹ch R= 10 KΩ VËy chän thêi gian cho m¹ch t¹o xung tam gi¸c Chän C1 = 25 nF R T = 4.R1C1. 3 = 0,001  R1 = 10 KΩ R2 Chän h»ng sè cho tÝch ph©n  = R.C = 0,001 Chän C = 0,1µF  R = 10K
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2