Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe con cầu trục, chương 7

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

270
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoàn toàn tương tự ta tiến hành mô phỏng cho mạch vòng tốc độ: Sơ đồ mô phỏng vòng tốc độ Quá độ của tốc độ đầu ra Như vậy tốc độ ra đạt được có chất lượng và tốc độ đáp ứng gần giống dạng mô hình xấp xỉ mà ta đã tổ hợp. Ta hãy xét momen có đáp ứng như thế nào đối với đầu vào thử. Biến thiên momen ứng với đầu vào khâu Step Thiết kế mạch điều khiển Xây dựng các khâu thực hiện điều khiển Việc thay đổi điện trở mạch một chiều để từ đó thay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe con cầu trục, chương 7

  1. Chương 7: qu¸ ®é dßng §iÖn khi ®Çu vµo cã d¹ng mét kh©u Step Hoµn toµn t-¬ng tù ta tiÕn hµnh m« pháng cho m¹ch vßng tèc ®é: S¬ ®å m« pháng vßng tèc ®é
  2. Qu¸ ®é cña tèc ®é ®Çu ra
  3. Nh- vËy tèc ®é ra ®¹t ®-îc cã chÊt l-îng vµ tèc ®é ®¸p øng gÇn gièng d¹ng m« h×nh xÊp xØ mµ ta ®· tæ hîp. Ta h·y xÐt momen cã ®¸p øng nh- thÕ nµo ®èi víi ®Çu vµo thö. BiÕn thiªn momen øng víi ®Çu vµo kh©u Step
  4. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn X©y dùng c¸c kh©u thùc hiÖn ®iÒu khiÓn ViÖc thay ®æi ®iÖn trë m¹ch mét chiÒu ®Ó tõ ®ã thay ®æi ®-êng ®Æc tÝnh cña ®éng c¬ lµm thay ®æi tèc ®é theo ý ®å thùc chÊt lµ t¹o ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ®-a vµo ch©n Base cña Transitor BUX98. D-íi ®©y sÏ tr×nh bµy s¬ ®å nguyªn lÝ cña qu¸ tr×nh cÊp dßng ®iÒu khiÓn vµo cùc Base cña Transitor T. ThuËt ¸p ®iÒu So Bé T¹o to¸n khiÓn s¸nh ®Öm UB FX Trong ®ã c¸c kh©u cã ý nghÜa cô thÓ nh- sau:  Kh©u thuËt to¸n chÝnh lµ viÖc tæ hîp c¸c m¹ch vßng dßng ®iÖn vµ tèc ®é ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®iÒu chØnh tèc ®é theo mong muèn. §èi víi kh©u t¹o thuËt to¸n thùc chÊt lµ c¸c kh©u PI & I cña c¸c m¹ch vßng dßng vµ tèc ®é. Ta còng cã thÓ thùc hiÖn b»ng khuyÕch thuËt to¸n theo s¬ ®å nh- sau:
  5. Kh©u PI R2 C2 Uv R1 - Ur + Rcb Kh©u PI Theo s¬ ®å trªn hµm truyÒn kh©u trªn: U ñ 1  pR2 C 2 F ( p)   Uv pR1C 2 So s¸nh víi kh©u PI cña chóng ta cã h¶m truyÒn lµ 1  0.309 p Ri(p)  0.0539 p §Ó tÝnh chän R1 & R2 ta cã c¸c liªn hÖ sau: Kr=R2/R1=0.309/0.0539=5,733 T2=R2C2=0.309 Chän tr-íc gi¸ trÞ cña C2=10 F = => R2=T2/C2 = 0.309/10.10-6= 30.9 k Sau ®ã R1= R2/Kr=30,9.103/5,733=5,4.103 =5,4K
  6. R2 U V R1 - Ur + R cb Hµm truyÒn Kh©u I lµ ur/uv=-R2/R1 So s¸nh víi hµm truyÒn cÇn tæ hîp R  25,7729 Ta chän R1 =1K => R226 k Ngoµi ra v× hµm truyÒn kh©u PI & P thùc hiÖn b»ng khuyÕch thuËt to¸n theo m¹ch trªn do ®ã ®Ó ®¶m b¶o vÒ dÊu ta sÏ dïng thªm m¹ch ®Èo dÊu dïng khuyÕch thuËt to¸n. §iÖn trë m¾c ë khuyÕch thuËt to¸n cã thÓ chän R=10k
  7. Uv R - U r + R cb Kh©u ¸p ®iÒu khiÓn thùc ra chØ lµ t¹o mét ®iÖn ¸p h»ng sè theo yªu cÇu ®iÒu chØnh tèc ®é.  Kh©u so s¸nh :So s¸nh gi÷a tÝn hiÖu r¨ng c-a vµ ¸p ®iÒu khiÓn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm chuyÓn ®æi ®-a ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ra. U®k R Urc R chän R=1K  Kh©u ph¸t xung cã nhiÖm vô t¹o xung r¨ng c-a cã tÇn sè f=5kHz vµ cã mét s-ên lµ cùc ng¾n( th× ®iÒu khiÓn ®¹t chÝnh x¸c cao ). TÇn sè ph¸t xung ®ång bé cña m¹ch ph¸t xung 555 ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: f=1/T Víi T=0,693C(R2+R1)
  8. TÇn sè yªu cÇu lµ f=5000 Hz->T=0.0002s-> -4 C(R2+R1)=2,886.10 +E +E1 Dz R3 R1 8 4 R4 7 T1 D R2 6 555 3 2 1 5 T2 Cs C chän C=10nF-> R2+R1=28,86 K. Chän R1=R2=14,43 K c¸c th«ng sè kh¸c ®-îc chän dùa theo biªn ®é xung tam gi¸c cùc ®¹i ta cã : Us=.Uz.t/(C.R) Usmax=.Uz.tmax/(C.R) =5V trong ®ã: tmax=0.0001s; chän Uz=9,1V; =20;Cs=100nF- >R3=36,4K  Kh©u bé ®Öm cã nhiÖm vô t¹o ra mét c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó ®-a vµo ®iÒu khiÓn Transitor c«ng suÊt T. ë ®©y theo em nghÜ lµ nªn chän mét phÇn tö c¸ch li quang. Chän lo¹i TLP521 cã c¸c th«ng sè nh- sau: IF=5mA; CTR=50-100%;UCE=55V
  9.  Kh©u t¹o Ub lµm nhiÖm vô thùc hiÖn m¹ch ®-a dßng ®iÒu khiÓn vµo cùc Base cña Transitor T th«ng qua ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn ®-a vµo. *) Trong qóa tr×nh vËn hµnh ®iÒu khiÓn cÇu trôc cã yªu cÇu vÒ ®¶o chiÒu. Víi s¬ ®å m¹ch lùc mét ®éng c¬ K§B ta cã thÓ dïng Contactor ®Ó thùc hiÖn ®¶o chiÒu víi ®¶m b¶o lµ nguån ®iÖn ®-îc c¾t tr-íc khi ®¶o chiÒu hai trong ba pha ®Ó kh«ng x¶y ra qóa tr×nh h·m ng-îc Kho¸ K VÒ thiÕt bÞ thùc hiÖn chän hai bé Contactor riªng biÖt T & N, c¸c tiÕp ®iÓm cña hai Contactor ®-îc ®ãng më theo m¹ch ®iÒu khiÓn sau:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2