intTypePromotion=3

thiết kế hệ truyền động nâng hạ cơ cấu cầu trục, chương 10

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
278
lượt xem
132
download

thiết kế hệ truyền động nâng hạ cơ cấu cầu trục, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nguyên lý điều khiển Như đã đề cập, ta áp dụng phương pháp điểu khiển tần số dòng điện cho trường hợp bộ biến tần nghịch lưu độc lập nguồn dòng. Thực chất của phương pháp này là thông số kiểm tra của hệ thống không phải là điện áp trên các cực của động cơ mà là dòng điện động cơ tiêu thụ. còn điện áp trên động cơ phụ thuộc vào điện trở tương đương của động cơ. Khi thay đổi phụ tải trên trục động cơ, cần phải điểu chỉnh dòng điện vào bộ nghịch lưu theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động nâng hạ cơ cấu cầu trục, chương 10

  1. Chương 10: ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn I. nguyªn lý ®iÒu khiÓn Nh- ®· ®Ò cËp, ta ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®iÓu khiÓn tÇn sè dßng ®iÖn cho tr-êng hîp bé biÕn tÇn nghÞch l-u ®éc lËp nguån dßng. Thùc chÊt cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ th«ng sè kiÓm tra cña hÖ thèng kh«ng ph¶i lµ ®iÖn ¸p trªn c¸c cùc cña ®éng c¬ mµ lµ dßng ®iÖn ®éng c¬ tiªu thô. cßn ®iÖn ¸p trªn ®éng c¬ phô thuéc vµo ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña ®éng c¬. Khi thay ®æi phô t¶i trªn trôc ®éng c¬, cÇn ph¶i ®iÓu chØnh dßng ®iÖn vµo bé nghÞch l-u theo gi¸ trÞ phô t¶i ; tøc lµ ®iÒu chØnh quan hÖ cña dßng stato (I1) vµ tèc ®é hay hÖ sè tr-ît (s) sao cho tõ th«ng roto cña ®éng c¬ lµ kh«ng ®æi. ë trªn ta ®· t×m ®-îc luËt ®iÒu chØnh I1=f(s)=f(s) lµ quan hÖ phi tuyÕn, tuy nhiªn cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch ®¬n gi¶n quan hÖ nµy b»ng c¸c tuyÕn tÝnh ho¸ ®o¹n ®Æc tÝnh lµm viÖc; tøc lµ thùc hiÖn quan hÖ tØ lÖ gi÷a dßng I1 vµ hÖ sè tr-ît tuyÖt ®èi s.  S¬ ®å khèi m¹ch ®iÒu khiÓn:
  2. cl nl ®c ft ®kcl ®knl uw1 Ri i® uw Bé h¹n chÕ Bé ®iÒu chØnh hÖ sè tr-ît Tr¹ng th¸i : ®éng c¬ R hay m¸y ph¸t u®Æt uw® bé h¹n chÕ -u w HÖ thèng nµy thÝch hîp cho c¸c truyÒn ®éng lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i mµ ë ®ã sù t¸c ®éng nhanh cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng, ®ång thêi cho phÐp ph¹m vi ®iÒu chØnh tÇn sè t-¬ng ®èi lín (D = 20:1). Ngoµi ra, hÖ thèng còng b¶o ®¶m kh¶ n¨ng qu¸ t¶i ®éng c¬ vµ h·m t¸i sinh tr¶ n¨ng l-îng vÒ l-íi. Nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng nh- sau: + Khi cã thay ®æi dßng liªn l¹c sÏ t¹o nªn mét hÖ sè tr-ît nµo ®ã cña hÖ thèng, qua bé ®iÒu chØnh hÖ sè tr-ît, mµ thùc chÊt ë ®©y lµ bé t¹o quan hÖ I1 = f(s) dÉn ®Õn sai kh¸c gi÷ tèc ®é cña roto vµ tèc ®é ®ång bé, liªn hÖ tíi tÇn sè ®ãng më bé nghÞch l-u. TÇn sè ®ãng më thyristor NL chÝnh lµ tÇn sè x¸c ®Þnh tèc ®é ®éng c¬. + §Ó t¸i sinh n¨ng l-îng, tr-íc hÕt måi chËm c¸c tiristor cña bé nghÞch l-u, do ®ã lµm gi¶m tÇn sè cña bé nghÞch l-u, sao cho ®éng c¬ quay ë tèc ®é v-ît qu¸ tèc ®é ®ång bé vµ trë thµnh m¸y ph¸t. Khi ®ã ®iÖ ¸p liªn l¹c ®-îc ®¶o ng-îc vµ n¨ng l-îng ®-îc tr¶ l¹i l-íi xoay chiÒu cã tÇn sè cè ®Þnh qua bé biÕn ®æi cÇu ba pha ®ang lµm viÖc ë chÕ ®é nghÞch l-u phô thuéc.
  3. + §Ó ®¶o chiÒu quay ®éng c¬ cã thÓ thay ®æi thø tù måi nghÞch l-u. Ngoµi ra hÖ thèng cßn cã c¸c bé hiÖu chØnh ®Ó nèi liªn hÖ ph¶i håi dßng ®iÖn vµ tèc ®é. C¸c bé hiÖu chØnh ®-îc l¾p b»ng c¸c bé K§TT tiªu chuÈn. II. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn chØnh l-u. NhiÖm vô cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn bé chØnh l-u lµ t¹o ®-îc c¸c xung chuÈn, ®ñ c«ng suÊt ®Ó cã thÓ më/ kho¸ van theo quy luËt nh- ®· kh¶o s¸t. Ngoµi ra nã còng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c¸ch li gi÷a m¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch lùu, kh¶ n¨ng chèng nhiÔu vµ d¶i ®iÒu chØnh. 1. S¬ ®å khèi, chøc n¨ng khèi. §F SS K§ vµ SX CL§K a.Khèi ®ång pha (§F): T¹o tÝn hiÖu ®ång bé vÒ pha víi ®iÖn ¸p ®Æt lªn c¸c Tiristor cÇn ®iÒu khiÓn ë thêi ®iÓm më van (). §iÖn ¸p l-íi ba pha qua kh©u ®ång pha sÏ cho tÝn hiÖu ra U§F cã d¹ng r¨ng c-a, h×nh thang, sin … tïy theo nguyªn t¾c ®iÒu R C Us U®b khiÓn. Trong s¬ ®å dïng t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c-a ®ång bé ë ®©y ta sö dông m¹ch dïng c¸c phÇn tö RC: Us = E (1 – e-1/RC).
  4. §Ó t¹o ra xung ®ång bé ®iÓm kh«ng cña ®iÖn ¸p nguån xoay chiÒu (mét pha) ta dïng m¹ch sau: b. Kh©u so s¸nh (SS): Thùc hiÖn viÖc so s¸nh hai tÝn hiÖu U§F vµ U®k ®Ó t¹o ra thêi ®iÓm ph¸t xung ®iÒu khiÓn vµo tiristor. VÒ nguyªn t¨c s-ên tr-íc cña xung nµy cµng ®øng cµng tèt. C¸c phÇn tö sö dông trong kh©u nµy lµ K§TT. Uv +Vcc +Ubh 2 R ChØnh R1 Uref Uv l-u hai - Ur nöa chu kú + R3 UrU®b +Ubh Uref -Vcc -Ubh c. Kh©u khuÕch ®¹i vµ söa xung: t¹o d¹ng xung chuÈn vµ khuÕch ®¹i ®ñ c«ng suÊt vµ tiristor (xung ®iÒu khiÓn cã ®é réng 100 160 s). v× xung ra kh©u so s¸nh cã ®é réng lín, nªn ®Ó t¹o xung d¹ng chuÈn th× hoÆc ®-a qua tô vi ph©n ®Ó nhË ®-îc xung ®¬n d¹ng kim hoÆc ®-a qua mét bé ph¸t xung chïm víi tÇn sè 8  10 KHz  céng hai tÝn hiÖu nµy nhËn ®-îc xung chïm øng víi ®é dµi cña xung ra bé so s¸nh. Kh©u khuÕch ®¹i vµ söa xung ngoµi chøc n¨ng K§ c«ng suÊt ®ång thêi cßn lµm chøc n¨ng c¸ch li gi÷a m¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch c«ng suÊt. Do ®ã trong tr-êng hîp nµy ta sö dông s¬ ®å: 2. S¬ ®å ®iÒu khiÓn bé nghÞch l-u
  5. V1 10V +V R2 R3 1k 1k R1 C1 1k 1uF R4 T1 1k T1 D1 Uss 1uF S¬ ®å ®iÒu khiÓn hai kªnh (mét ë nhãm anèt chung vµ mét ë nhãm catèt chung) ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh vÏ d-íi. C¸c kªnh cßn l¹i thùc hiÖn t-¬ng tù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản