intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế mạch bằng máy tính part 1

Chia sẻ: Ouiour Isihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

114
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này trình bày các giai đoạn quan trọng trong quá trình thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp trong công nghiệp. Quá trình này bao gồm các bước mô hình hóa mạch trên các mức độ chi tiết khác nhau, xây dựng mạch và kiểm nghiệm mạch. Sách chỉ tập trung trình bày một số công đoạn: thiết kế mô hình hóa mạch và kiểm nghiệm tính đúng đắn của thiết kế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch bằng máy tính part 1

 1. 7 TRUONG D AI HQC B AcH K HOA HA N or LlNH G IANG /' K
 2. • T RUONG D~I H QC B AcH K HOA HA N (n NGUYEN LINH GIANG , A' -' HBANG MAy TiNH THIET KE • G iao trluh c ho sinh v ien Cong ngh~ T hong tin, I)i~n tit Vien thong ... c ae truOng d~i hQc, cao dfing ky thu~t... thuQc c ae h~ dolo t.w , nAN K HOA H OC vA K Y T HUST NHA. X U'\T H A N (JI
 3. 6-6C2-01-6T7.3 - ----113-244-03 KHKT-03
 4. U ri n6i dilu f hlll)t, l'i~;c ,i('// h(1 ella khoa !rec k.v 11/ d(Jtlg h()(l rhie'" k ( ClIng n ii .\'1/ ("{Ie m (lch di~1I fl'( d rillg nI(Jr \'(/i l ui q llall h ellg '/"o/lg "/(;(" t lllle del)' Sf.'" pil(I' t ri/n ".f rllll(l{ t illlt ( mill. TII'I11117)lg IIdm 50 n ;a l ilt k)" 20, (III(/ 161111 p luff/ric'll k } r llll(tt di~;11 f ir d d q lla J lhi/u g iai d o(w: 1/( I Illling b /i/Ig d hl di~;11 / If'd6! n lurllg h /mg /)(111 deln, q ua I Iltirllg n lWh licli IWp I IlId r 6i {(il l lliii'lig m wh \'(1'/ n l/lt d() I fcit I Wp!/fIl I't/ sihr 1/111. N IIII)lg n lWh l icit IWp loai 1/(1), CfY f li/ ell/'(O i tdllg 1ri~;11 finl! kii;'11 h/m d/i/l (FCII n l(J{ II1Wh. \ ' f (il.l di(;'1 flil/II h, ("lIe h(! )'i XII' '-". Vi('(' lf1i(" k ( /lll/l'lIg mach l'I)'/ d(i t idl it(IP hl/l \'(/ S/('II I!J"f/ k!/{)/lg 111/ / //1/(' hi~;11 n l()t ('(leI! tllli C/jng. / lid plu;i u ; Sl/ X ilip (hY (,Iiu mciy l illh. SUII f 1l()/ .1'/;' l Ilinl g uing d~IY nUJ/I h ee ' Till'" I ,j n rw-II 1/1/(')' nUlv I fnll" t~li K lloa CrJng I lg/i¢ T II/mg t ill, TI'II/)'n,!!, D (li h (lc H (icil k ho(l H ti N ()i, I l'hl ( '(/ s ri Tlwm k hdo k ilili n ghi¢nr g idng d~ly Clio ('(Ie ci(ing I Iglli{'p I'({ c dc t lli 1i~'11 !1r1l(!C f lllh 1'1,11 lIay, e ll/ilig IrJl hiL;1I S ()(III g ido t rillil c /to / Jujll h pc II(IY, n h/im ( ,illig (,(I{) t ill li~;11 tllOm I-Iu/o c lio sil/II I'h'lI ('1111.\'('/1 I Igilllh C /Jllg IIgh~' TJU)/lg l ill, Di~'11 t lrVitll t ll/lllg I 'd 1I11I(I:g (Ii ( II/Ifil (tim t im h ilu l imon Ii(H' I rc'lI, s(leh I/(I.\' e llllJlg t (ii I ril/It h ay n lc g iw d oqn q llWI !r(ln:.; "j r ollg CII(;'II l rung (/1/(/ I rin/r {hie" k (j'I'd .will XI/(I! c dc m w'lI tleh l /(ir t mllg ('(illg IIghi~;fJ, Q ml t rillil 1/(/-,,: h ao g(JJ1l ('(Ie / JI(//{' I IlIi h ill" IUla m (lch tn'/! CUI' n ll(c d(j c hi l u't k ll(ic 111/((11, xciy dl.olg m wh 1'(/ k i/m IIglli~;1II IlI(ICII, C lllillg I{)i kluJ/lg t lwI!! I 'ellg I rinlr h dy I Jr 01 C(1e 1'(111 £1/ lie'll q llall I()'I lett o j c dc g illi d()~1/1 ( '[ia q il(l I rinit .\'(III.rJ/(/{ I IId e llli Y(';' {(Ie t rill/g 1 '(/0 111 'I , I()' CI)/lg d()~fiI: Tlli(it k / I ll/I h illl! !UJ(I t lwch I 'd k i/m !lghi~;m { filII (hing dt/II n ia Ihic;, k / T rhl gUli d()~111 1176 h i/lft !U)(/, l rollg 1111/(' t / ('(J I IllItll /'
 5. dll(iC Sir dUllg r (!lIg n7i [ rollg d jl/g I Ighir'p ehe'I(Jo m wh di~;1/ III' (,(J de) r ich It~)j) C ([O . S(lefl dWfC .rudt h dll, d UIl/g I()i .rill clUJII IIie/1I1! ni//1 (m .\"IUfll f ( (If) ('11(/11 SI/ ,l!.()jJ .~' c llcllI t illli CI/O U le "~III d dllg IIghi~;p ( rollg B(j / }/(J/I Kv tllII~jf Mel.\" l inlt, KI/Oo C611g IIgh~; T ht'illg r ill T rtl/iIIg D {li Ii~)c D(Ic/t kho(l f lil N ()i. D()-n,~ [f/(Ji, e ll/il/g I()i Cllllg c//(111 11/(11111 ('(im (ill S I/ kllll.W'/1 k hicfl l 'rlf{1O c /I/II ki~'1/ Clio N lui XI/crt b dil K hoo flee I'd K)~ f lllldt d l CWil1 S ikh /1(1)" .\,()'m d l({lc r a el()'i. CUr// Cling c luillg t(11 I/IOllg IIh~JI/ dWfC Sl/ cI(l/lg g()p ql(~' ball Cliu cdc b(1I1 d(}'lIg IIglii~'p 1'(1 h~1I1 d (){' Xli gd"1I d /lrill {(JI IUIII s ail ( 'I[(}II S(lcit d l(/c hOc/II e hillll / l(iII. T,le gia N~uycn TS. Linh G-i:mg 4
 6. MI,lC l l,lC T rang LO'j noi d ati C hlwng I . M a dati v ao thiet k c In
 7. ~5.4. M(l hlnh hoa q ua trlnh tre tin hi¢u trong c ae philo tLr 1T1i.Kh 115 ~5.5. M 6 hlnh h oa tren mtre cae phan tV l ogie 114 Chll"tJllg V I. I'oigon n gu ml> h inh h oa V HOL 131 9 6.1. ~vll~
 8. C HUONG I. M O DAU V AO THIET KE M,.,CH VI DI~N Til §1.1. C ae ph:!n do:;t" trung thiet ke cae mach tich hqp SV ra (\i:J'j ella d e mach \'i di2n Ill' di'i l:un co' ~h phel! tri~ll phCill cll'll~ \,~I phi-til I1lCIll Cllil d e h~ t h6ng tillh t,xtn tl'Ong nhl1"ng th(tp k~- g;lll d,ly. Vll'l' \,\ng hen n,le meTe d 6 Ifch hqp ella d e lll
 9. 1;is tlll.re hi¢n. C ic mI.) h lnh m;.leh i ii c{)1l1:! cu bi(o'u di~n d .e ; ' tu'('mg thiel ke. Mo hinh ho,\ el6ng \'al tn) q uail l rong Irong LI1II.':1 kc' m:.Ich \'i di¢n ILl' blii \'1 cac m6 hlnh Iii n hung phuong l ien m ang I h6ng Lin \'(~ d c m ach s0 d uue xiI)' d~rng m6t d eh Cl) d ong VlI e hinh x,ic. Do d 6 Ill() h inh e[m ph;ii e hinh x
 10. ye n i¢m Y~ 111
 11. phtlll dm.lI1 n ay ml.le d ich d~t ra b\ pluii IO
 12. • M uc h lnh hoc 6 m ue hlnh h9C, Im~eh c o th~ dUQc b itu d icn n hu t
 13. I l Inh 1.2 e ho t a (htlY rnoi l ien h~ giCra c ae rn(re hi~u d ien h lnh \·;t d e m () va gae d() q uan S(It. 6 m uc k ien t rue l 6gic. r no h lnh 1l1'.leh tillro-ng oll"
 14. g iup ella 1ll.ly linll dUO'e s u d ung t rong hriu he'l d e q ua t rinh IhilYI "-0- 1ll',lCh diell ILl' ,,,6, I . 'U,ng hVp IIW(h di~n h lnh Ih~lJlh c ae mu-e IrLI'U ILI'(.mg \';1 CIC g/lC It{) ViL:e p htm lo •.1l d e m (l q uan ,,:.il e ho c1u1ng l a p hwmg phi.tp xtly dlJng d e Ihie"1 k2' tren gtai dO'.I11 16ng 11O'p mi,lCh. ( iiai dm.m h:;ng h(,1P maeh e(l I he d\I(J'C p!l[lJ\ ehla Ih~lllh Gle ph.tn dO'.Il1 -",IU: T()ng l1\rp d Illll"c kic'n Irue ban gClm vi~e t',IO ra g6e d() Cill I nk eLla me) h lllh 0' mue k ien t nle. D ieu [ \;lj IU'lmg v uong H1i \'icc X,{lC d mh \'~I phil!! d e c1uic n{wg elm m ach Ihi'tnh d e p h0p 10,ln. etc pll0p to,tn n~ly du{ye g0i IiI 6 i n guyen ella I hiel kC:. T mllg nHl hlnh cung bao g 6m e.1 d c kc'l n6i giCfil d e p hcp 10.11\
 15. "" // / G6c de) d iu trl\C G oe d6 hanh \ 1" ~/ Mere kicn t~ T 6ng h0P kien true " M ile logic MCre hlnh hQc Thie't k6 V [tt IS' ly l I'inh 1.4 C ic goc dll q uan \,\1. I!\lrC
 16. y l = y+u*dx = x< a: C I I x = x l: ':' ~I u =uL y = y J: 119 d ieu Bo U ntil (c ): nh(1 k hicn W ritd y ): t I A LL I I T rong VI
 17. ThllYI ke' \'(11 I }' 1
 18. can etta rn'.lch tu,i.n ~I! thitnh ph::in m'.leh t6 hqp Iil. d116i ell,1 thh'i gian quay vt'mg. K hi la :xct m6 hlnh trC'1l 111lTC kicll true n hu q p h{)"p d .e phep lo{m, d{il vll'i d e m'.lch tlHll1 t~t" d dng b i\ m¢t t rong nlllrng ci{) d o hi('u lHlng li\ Ihi)i giml d n thiitt tte' tlll.TC hi~n d .c phep to,in. Th()'j g ian nay co the dU'0C uo-e Ilfong Ih
 19. lmin l(ii Ull hu,i c o th~ duO"e b!~u (1Il.'11 l rong kh(mg g:iun vccW !lIlli' ~Ull. T:lJ) h np c,ic c :lll ln~!C c 6 t he c () C Ud mc.teh ,,;: dLroc IhlC'l kl: l.!n lh:lnh !Illll kh(mg ~lla!l. Khllllg. gian nilY 1;(,)/ b kh(Jllg gl
 20. SO T oAN CHlJONG II. C O HQC de loan hoc liull c o _~(j T rong chuong nuy chClllg \ ()i nh:-tc 1,.ti nlt)1 sCi vCin c ho C[IC c hu'ong l ier Ih(;o. Cell' k ien there 10;111 Cllll ) eu x oay q uanh CO' so' X[IY d~rng d .c m ach s o d na trcn c ac d',\llg ci1Uan lAc e lla cae biel! t hue 16gic. de l ien q uan \ (Ii q ua t rtnh 11m \/:'i !runt-' d Ie Ill'-.lch logIC liell q uan l \hD'ng vall l oi c ae p lllwng ph,ip m a ho()" thuye", nilY cI\ra Ircn logic ky Il.r do nha tmln hQc Bool s:ing li.\O nen. U nh \'~rc [()gic k~' t \f Iii phil! t ritll ella logic hl.lc khi ta c1ua \,~lO cae ky' hi¢u hlnh lillie vii e,ie t hao t,-Ie d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2