intTypePromotion=1

Thiết kế mạch bằng máy tính part 7

Chia sẻ: Ouiour Isihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
64
lượt xem
9
download

Thiết kế mạch bằng máy tính part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi khóa điện tử được phân cực thuận, điện áp đặt ở cực Anot lớn hơn cực Catot, dẫn đến điện trường đặt vào 2 đầu của diot ngược chiều với điện trường miền tiếp xúc của diot, và khi điện trường đặt vào diot lớn hơn điện trường miền tiếp xúc thì bề rộng của miền cấm sẽ bị thu hẹp, vì thế nên các hạt dẫn điện cơ bản có thể đủ năng lượng để khuếch tán tạo ra dòng. Lúc này diot như một khóa điện tử đã đóng, dòng điện được lưu thông trong mạch....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch bằng máy tính part 7

 1. < sa. dr)' ItJp >: trong ngon ngu V HDL co m9t so d~ng vong l~p vai cae s a d o l~p khae nhau nhl1: v ang l~p v6i s a d 6 l~p f or, vong 1~lp w hile, \'a vong l~p khong ehua s a d o l~p. V ai nhiJng vong h}p kh6ng chua < S (I do l, cae l¢nh trong d ay l~nh tu[in 1If sc du
 2. f or I i n X d ownto Y l oop * I; Csquare ( I ) :~ I e nd loop; SCI do l~p ",'hile la s a do l~p trong do qua trlnh l~p dllQ'C thlfe hien neu bieu thuc dieu ki¢n I~p nh(tn gia tr! t rue. Vang l~p sc dung li,li khi gi.i tr! ella bitiu thuc dicu ki¢n trO' thanh false hoi!.c q ua trinh th,!C hi¢n than vong l~p g~p l¢nh exit. Cling w ang tl,C nhu vong l~p f or, cau l¢nh n ext cung co th~ dllQ'c dung M thay doi tr~t 11,C l~p. VI dl:l. p rocess v ariable A , B. C, D: i nteger; begin while ( ( A + B ) > ( C + D ) ) loop A:~A-I; C + B; c:~ n ext when ( B < 1 0); B:~ B - D; e nd loop: e nd p rocess: 8 6i v6i cac vong l~p, trong cac nhanh chua phep gan tin hi¢u phai co it n hat lTI(lt d u l¢nh w ait. Neu khong th6a man (lieu ki~n nay, qua trinh mll ph6ng c6 the: khac tli. Chung ta hay xct vi dl:l dm.l11 cJ1llCfIlg trlnh sau, signal S: i nteger r ange 0 to 10; p rocess v ariable I: i nteger ran~e 0 to 10; b egin wait u ntil ( C LK'event a nd C Li\ = ' 0' ); I:~ 0; while ( I < \ 0 ) loop S
 3. T rang v i dl,l nay, tin hi¢u S duqe e~p nh~t 10 Ian trong v ang l(tp. H anh vi n~ty se khong duqe b(> m o phung th~ hi¢n. T uy nhien, cae ket 4u;i tue thoi co the dUQ'C hi~n thi l rang qua Idnh !TI6 p hung ke't q ua tdng hqp mi..leh. I~nh 7. C all n ext L ¢nh n ext c hi d ung t rong c ae v ong l~p. L ¢nh n ay c o t ae d~ng lo"~1 bo vi~c thl!e hi¢n u k c;.tU lc;nh n am giUa e au l~nh n ext va c uoi v ong h)p k hi d ieu k i¢n l rong c an l ¢nh d uqc n ghi¢m d ung ( t uang tl.r l ¢nh co c ontinue t rong n gon ngfr C ). L ¢nh n ext e ftU t ruc c u p hap n hu Si.lU, n ext [< nhiin _w)ng_/(lp > ][ w hen < di/I1_ki¢n > L T rang t wang h qp c o d c Yang l~p lOng n hau thl vi¢c th!!c hi~n l ¢nh n ext sc d uqc x ac d~nh mQt c ach t uong r ninh h tmg < n hilll_\"(Jng_'{/jJ >. N eu k hong c 6 nhLin v lmg 1~IP t rong c][ w hen < J i["u_ ki(;/1 >]; 9. Call I~nh wait L¢nh wait dieu khien bl) 1116 p hong ngilng vi¢e tlwc hi¢n cae qUi.i trlnh hO(lc cae chuffilg I["lnh c on e ho 16i khi dicu ki~n ben t rang c au l~nh duCjc 184
 4. nghi~rn d ung. T a c o t he noi dlng dieu ki~n t rong d iu l~nh w ait chi c o t he d uqc nghi~rn d ung khi XU[lt hi~n c ae sl! ki~n t ren dl1ang tin hi~tl. N hu \'~y. Ulc d oi tl1qng di11i~u t ham gia trong trung d ieu ki¢n phui HI c ae tin hicu. etc d ieu kiGI1 d e ti~p w c q ua trinh bt dung c o t he duqc bicu thj duai b a d'-.mg sau d ay t rung n gon ngQ V HDL: w ait [ on < { (ill - { /II- 111('/1 > \ ' < { ell - f ill - IIh'JI > \ J . . l u ntil < hilill - tM(c - fo,] < [ for < b i/lI_flufc_tllrfi_MiulI >1; G ill l ¢nh w ait o n: c hi cho c hung 1a d anh stich d c d uang t in hi¢u ma b(l m o phong sc c ila sl! ki~n ( sl! lhay d6i tr~ng thai c ae lill hi¢u ). Vi dl.l, doi voi cau l¢nh w ait o n A .B; q ua trinh rna p h6ng sc dUng l
 5. d ieu nay c o n ghIa HI. c hung t a kh6ng c o chi d inh wang minh ve thoi gian e ho, V i dl,l ve Slr dl,lng cau I¢nh w ait f or, w ait f or I Ons; C ac hla chQn tren c o th6 d uqc Slr d yng dong t hai. n hu tcong vi dy duui day: w ait o n A, B u ntil ( x < 10 ) f or 10 n s; diell nay c o n ghIa la b¢ m 6 p hong se e ho khi c 6 t hay doi tin hi¢ll A hO(lC B va se t iep tyc c hi k hi ( x < 10 ) t(!.i t hoi di~m xufit hi¢n sy' ki¢n, ho
 6. T hu tl,lc: p rocedure c o th~ tni.l:;ti n hieu gia trj: Ha111: f unction chi tnt l~i mQt gia trj va co th6 t ham gia vao cae bi{;u thue. Cau l¢nh r eturn d ung de ket thlic hO
 7. tuAn tt! dUQ"c t lwc hi¢n t rong m oi q ua t rlnh p rocess. M
 8. w ait o n y I. y2, )'3, y4, yS. y6, y7; t 3 d uqc 111(1 t,'l b ang dm.1l1 ehu'ong t rlnh V HDL d uai day: e ntity E ncoder is p ort ( yl. y2, y3. y4, yS, y6, y7: in BIT; Vec: o ut BI1''- VECTOR ( 2 d ownto 0 )); ( 'nd E ncoder; a rchitecture B ehavior o f E ncoder is hq!;in p rocess( y I , y2, y3, y 4. y5. y6. )'7) begin ~
 9. e ntity HandShake is p ort( e LK : in I llT: DIn : in integer; D Oue o ut inte~cr ); e nd IlandShakc; Ready Data out D ata· in P rocess Process • - A B A CK - - -- HLnh 6.12. hlnh tLrOng tac gWa hai qua tdnh proc('ss. } ,if) a rchitecture Protocol u f HandShake is s ignal Ready. A ck: nIT; s ignal Data: i nteger; b egin Send: p rocess b egin Ready
 10. hi~u 2. C ae p hep gall t in s ong s ong M9t ch.mg khae ella phcp gan tin hi¢u t rang ngon ngu VHDL lu phep g )n lIn hi¢u song song. Phcp gan n ay dm,1C sir Jl,lng ben ngo~ti d ,e p rocess v(\ b en trong cae kien true, D',mg d an gian nh:ft ella phcp g,-ln tin hi~u "ong song: eo eau true ell pil{lp nill]' sau: trong d6, < t ill_hrt(II_Jicl! >la t in hi¢u nh*,n g ii tri eua < bie"lI_tJI/(C >. Cling g i6ng n hu truang hCfP phep gan tin hi¢u luan tl.!. lw~t a fter s e duge b() tcing ll0p m~eh h6 qua. Phep gan tfn hi¢u song song tlJang chrong vui m()t qua trlnh p rocess d1lra phep g an tin hi~u. Chung ta hay xct vi dl,l v6i hai phcp gan tin hi¢u s ong song t rong !nt;it kiei1 true. Vi d~l, a rchitecture Description I o f Example is s ignal I I, 12, 13, 14, And_Out, Or_Out: I31T; b egin A nd_Out
 11. p roccss( I I. 12. 13. 14 ) b egin O r_Out
 12. < t ill - hi;!!/ -d ieli >
 13. \"O'i biC:u thuc w ith. G la tri e ua bieu (huc Ilfa ch911 nam sau III k h6a w ith (ILr(K Slt d yng g i6ng n hu l¢nh case. P hep g an chrqc thy-c hi¢n moi k hi c 6 x ual bi~n sy- ki¢n h un thay doi gia tft clla bieu thuc ll! s elect < 'il1 __ hi~;If_d[clt > [after < hi(;lf tlllt(_,h/fl_gWIl >J wh~n < g itl_tr!)l/u Jh(J1l > .. J < hi/l/_tllli"c > [after < hi/If_tllll"c _tl/{}j_giall > 1 w hcn < gui f rI h (a _( 11011 >: P hcp g an t in hi¢u t hen l~ra chQn l uang ductrlg " oi In'>l q ua t rlnb p rocess chCra c rlU lenh casco V i dy, p hep gi.ln t in hi¢u theo Jl!a chQn sau d ay se l uang dUO'llg HJi m()l qUi.l t dnh p rocess chua J¢nh c ase, w ith Sel s elect Z < = A w hen 0 I 1 12, I3 w hen 3 t o JOO, C wlwil o thers: Cil\l In:lc c ua p rucess l uang dUring: pro.::css( Sci. A, B, C ) b egin c ase S d is 11 12 => w hen 0 Z Z < = Il : w hen o thers Z
 14. 5. K h6i K hoi bao g6m m¢t t~p hl.fP cae cau l¢nh song song. M¢t kic"n true co the duqe phun tach thanh m(}t s o d .c cau truc logic. Moi kh6i hieu dicn m(lt de t hanh phi.ln c ua mo h lnh va t huang duqe Slr dl;L g t6 ehue l11¢t t~p h qp cae cAu true s ong song philn cap. Khoi (hrQ'c bieu dicn theo ' luy Ute cu phap sau, < /li/(711 >: b lock {< phJ'n k iwi hao > J b egin I < c all-/'illl! _ SOli!.;-S(lli } ' e nd b lock l < IIhdll > J: < phdl1_khai_bao > x l uon truy~n t hong tin t hong qua d e tin hi¢u. Cac doi tuqng oU'Q'c khai bilo t rong 1119t k h6i b lock Ihi xae d,nh t rang toIm be> kh6i, bao g am d . cae khoi con. N eu trong n1¢t khoi c on c o khai b aa ffi¢t doi tuqng trung ten voi m¢! doi tuqng 6 k hai bao n{), khi d6 k hai b aa eua doi tuqng 6 kh6i c on sc e he hip doi tuqng akhoi ben ngoai. Chung fa hay xet lTI¢t vi dl,l, or a rchitecture Behavior E xample is s ignal Ou 1: i nteger; s ignal Ou2: BIT: b egin B l : b lock s ignal S : i nteger; 195
 15. b egin O ul
 16. dU I f untion < fCIl ham >< danil - sacll - filUm - s{y' > return < k iAI_gici_fILtnl_f9i > : < dallh __w idl_,lwm .wf> ::::::::: l class] < dmlh __W1ch_thl > l mode] < kiell >[:::::::: < b iel'_tll/it > J: trong d6, n ham c lass: c onstant, Y ariable, s ignal; d
 17. b egin {< l¢nh_tl/(ll1_W >} e nd [< t en JhJ((/!1ti_fn'llhJol1 >1; V i dy sau day e ho fa thay ma tti e lla th,1n c huang trlnh con. Chu y rang. khi g9i ham function, phcp gqi ham se b! ng.it khi thl!c hi~n d en cflu l~nh tra r eturn. Cau l~nh r eturn xac dinh gia tfi l= 255 ) t hen Temp : =0; else Temp := Count + 1 ; e nd ir; r eturn ( Tcmp ); e nd Incrementer; Khi g9i c huang Trinh c an, cac doi luqng thl!c t e wang u-ng voi t ham s o hlnh thue lop v ariable p Mi la eac hien; wang u-ng voi lop c onstant phai la hang so ho~c bieu thuc va tu{mg ung voi lOp s ignal phai Iil tin hi~u. O k hang so va bien duq'c truy~n t hea gia tr!, con tin hi~u duq'c truy~n t hea dja chi. Do do doi voi lOp d oi tlIq'ng tin hi~u thl mQi tae d¢ng len tham s o truyen vao than c huang Trinh c an cling chinh Iii tac d¢ng ( fI!C tiep len tin hi~u dUQ'c truyen vao. Chung ta h ay xet vi d1,l c huang Trinh con sau: Vi d~l, p rocedure Send ( s ignal CLK: BIT ; Data: integer; s ignal Ack: BIT; signal Ready: o ut BIT; s ignal Wire: o ut i nteger) is begin w ait u ntil ( C LK'event a nd C LK = '1' a nd Ack = '1" ); w ire
 18. ~'l' w ait u ntil ( elK'evcnt a nd e LK = ' I' a nd A ck ): Ready
 19. cae Trong cae phall eUng chi c6 mQt vai ki~u thl,Ic hi¢n cae ham quyct r.1jnh nhl1 lien ket d~ng Or, lien ket d,-~ng And ho~e lien ket d~ng ba tr~ng t hii ( hinh 6.14). Lien ket d~ng Or Lien ket d,~mg And Sa tr~ng thai Uinh 6 .14. Cac bieu (lien phan t ung Clla d e hinn quyct d!nh: harn quyc't dinh d,!-ng Or. d ang A nd viI b a t rang IIia1. Cac tin hi¢u dugc cac ham quyet dinh t
 20. gia tr\ dl1qc x
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2