thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
171
lượt xem
58
download

thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có rất nhiều IC giải mã địa chỉ tuỳ thuộc vào dung lượng bộ nhớ và địa chỉ để truy xuất bộ nhớ mà ta chọn IC giải mã thích hợp. Do đề tài thi công mạch báo (ngày-tháng),giơ` phút .Nên số ô nhớ phút là 1440 ô nhớ .Nên cần 11 đường địa chỉ để giải mã,IC 4040B là bộ điếm nhị phân 12 tầng FF có ngõ vào xung tađc động cạnh xuống, Mátẻ RểtM() tác động ở mức cao và có 12 tầng đếm ngõ ra (00_011) nên chọn IC 4040 làm bộ nhớ giờ phút....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế Mạch báo giờ dùng EPROM, chương 6

  1. I. Chương 6: THIEÁT KEÁ BOÄ GIAÛI MAÕ NGAØY THAÙNG- GIÔØ PHUÙT 1. Maïch giaûi maõ giôø phuùt: Coù raát nhieàu IC giaûi maõ ñòa chæ tuøy thuoäc vaøo dung löôïng boä nhôù vaø ñòa chæ ñeå truy xuaát boä nhôù maø ta choïn IC giaûi maõ thích hôïp. Do ñeà taøi thi coâng maïch baùo (ngaøy-thaùng),giôø phuùt .Neân soá oâ nhôù phuùt laø 1440 oâ nhôù .Neân caàn 11 ñöôøng ñòa chæ ñeå giaûi maõ,IC 4040B laø boä ñieám nhò phaân 12 taàng FF coù ngoõ vaøo xung tañc ñoäng caïnh xuoáng, Master Reset(MR) taùc ñoäng ôû möùc cao vaø coù 12 taàng ñeám ngoõ ra (00_011) neân choïn IC 4040 laøm boä nhôù giôø phuùt.  Sô ñoà chaân cuûa IC 4040. Q11 Vdd Q5 Q10 Q4 Q9 Q6 Q7 Q3 Q8 Q2 MR Q1 Cp Vss Q0  Haøm Reset cho boä nhôù ngaøy: Coù nhieàu caùch ñeå Reset boä nhôù ngaøy khi thöïc hieän heát chu kyø 24 giôø maø chöa heát oâ nhôù. Coù theå duøng chaân Q7 cuûa ROM nhôù giôø ñeå ñöa xung veà MR cuûa 4040 giaûi maõ ñòa chæ. (Do chæ söû duïng 7 ngoõ ra ñeå thuùc led 7 ñoaïn: 00_06 ).Tuy nhieân neáu söû duïng Q7 ñeå Reset thì aûnh höôûng ñeán vieäc ñaët chuoâng cho nhöõng giôø quy ñònh. Do ñoù, khoâng choïn kieåu thieát keá naøy.
  2. Chia soá thaäp phaân 1440 ra soá nhò phaân : 1440=10110100000 Laáy ngoõ ra Q5, Q7, Q8, Q10 cuûa boä giaûi maõ ñòa chæ cho boä nhôù ngaøy vaøo coång AND cuûa IC 4082 vaø ngoõ ra ñöa veà chaân Reset cuûa boä giaûi maõ ñòa chæ. 2. Maïch giaûi maõ cho boä nhôù ngaøy thaùng: Töông töï nhö boä giaûi maõ giôø phuùt ta cho IC 4040 ñeå giaûi maõ cho boä nhôù ngaøy. Moät naêm coù 365 ngaøy, moät faêm coù moät naêm nhuaän 366 ngaøy. Do ñoù, boä nhôù ngaøy phaûi chöùa moät chu kyø 4 naêm ñeå traùnh söï sai leäch khi söû duïng boä nhôù 4 naêm, 365 ngaøy hoaëc 366 ngaøy. Soá oâ nhôù caàn phaûi söû duïng ñeå nhôù ngaøy laø: (365x3)+366 =1461x4 (5844 oâ nhôù) 164110 =101101101012 Laáy ngoõ ra Q0, Q1, Q4, Q5, Q7, Q8, Q10 ñöa vaøo caùc coång logic ñeå taïo tín hieäu ReSet boä ñeám ñeå quay laïi chu kyø môùi khi keát thuùc 4 naêm. II. THIEÁT KEÁ BOÄ ÑEÁM NGAØY 330 1k NPN 4017 LED6 Q5-9 Q9 1k Xung ngaøy Q8 Q7 NPN Q6 Q5 CP1 Q4 LED5 CP0 Q3 Q2 MR Q1 1k Q0 NPN LED4 1k NPN LED3
  3. - Do yeâu caàu cuûa ñeà taøi laø khoâng ñoå chuoâng ngaøy thöù baûy vaø chuû nhaät, do ñoù caàn coù boä ñeám ngaøy ñeå taïo xung ñieàu khieån ñeå cho pheùp ñoå chuoâng. - Trong tuaàn coù 7 ngaøy neân caàn coù boä ñeám 7 traïng thaùi, IC 4017 coù 10 traïng thaùi ñeám khi coù xung kích vaø duøng led troøn ñeå hieån thò thöù trong tuaàn. Sô ñoà chaân IC 4017 Sô ñoà logic O5 VDD 4017 O1 MR Q5-9 12 O0 Q9 11 CP0 Q8 9 O2 CP1 Q7 6 O6 Q6 5 Q5-9 Q5 1 O7 O9 13 CP1 Q4 10 O3 14 CP0 Q3 7 O4 Q2 4 VSS O8 15 MR Q1 2 Q0 3 III. THIEÁT KEÁ KHOÁI KHIEÅN CHUOÂNG.
  4. Xung ñieàu khieån chuoâng coù ñoä roäng töø vaøi giaây ñeán khoaûng vaøi chuïc giaây tuyø theo yeâu caàu. Do ñoù khoâng theå laáy tröïc tieáp töø boä nhôù giôø neáu caàn thôøi gian ñoã chuoâng nhoû hôn 1 phuùt. Ñieàu kieän ñeå ñoå chuoâng laø: Ñuùng giôø caøi ñaët: (7'00, 11'30, 1h, 16'30). Khoâng phaûi ngaøy leã (1 -1, 30 - 4,1 – 5 , 2-9) 5V +V Khoâng phaûi thöù baûy vaø chuû nhaät. Khoâng phaûi luùc chænh giôø, ngaøy, thöù. Sô ñoà maïch: Xung töø boä nhôù giôø Xung töø boä nhôù ngaøy 1k NPN Xung töø boä ñieám ngaøy Xung ñieàu khieån IV. THIEÁT KEÁ KHOÁI HIEÅN THÒ Ñeå hieån thò moät döõ lieäu coù theå duøng caùc thieát bò hieån thò nhö: quang baùo, Led 7 ñoaïn, Led 14 ñoaïn…, hoaëc söû duïng led rôøi ñeå noái keát. Keát noái led 7 ñoaïn töø led troøn: Tuøy thuoäc vaøo kích thöôùc caàn thieát coù theå keát noái vôùi soá löôïng led khaùc nhau. Tuy nhieân phaûi tuaân theo tyû leä 7/5. Ñoái vôùi nhöõng baûng hieån thò lôùn caàn chieàu cao vaø chieàu roäng, ñeå ñaûm baûo ñoä saùng ta caàn gheùp ñoâi hay gheùp ba. Sô ñoà keát noái:
  5.  Öu ñieåm: kinh teá, Led coù kích thöôùc theo yù muoán.  Nhöôïc ñieåm: maát thôøi gian, tieâu hao coâng suaát lôùn, phaûi coù transitoe thuùc. Söû duïng led 7 ñoaïn: Ñeå led sang döõ lieäu ñöa ñeán caùc chaân A, B, C, D, E, F cuûa Led ôû möùc cao (katoât chung). AÙp rôi treân moãi ñoaïn laø 1,8  2 V vôùi doøng töø 7  20 mA. Choïn cheá ñoä hoaät ñoäng bình thöôøng cho led laø 2V, 8mA. Do ñoù, ñieän trôû haïn doøng cho ded laø: VR = Vcc - Vlcd = 5 - 2 = 3V. 3 R= = 375  8 . 10-3 Choïn R = 330  Sô ñoà chaân led 7 ñoaïn: A: 7 10 9 8 7 6 Sô ñoà keát noái: B: 6 C: 4 D: 2 E:1 F: 9 R G:10 12345 H: 5 3, 8: Nguoàn R: Caùc ñieän trôû haïn doøng R=(150…330)
  6. Caùc ngoõ ra cuûa boä nhôù giôø vaø ngaøy (D0…D6) ñöôïc noái tôùi caùc ñoaïn (a,b,c,d,e,f,g) cuûa led 7 ñoaïn
Đồng bộ tài khoản