intTypePromotion=1

Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
828
lượt xem
280
download

Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ mạch và dạng sóng Trong sơ đồ cầu ba pha đối xứng nếu ta thay 3 Thyristor T2, T4, T6 bằng 3 diod D2, D4, D Ta sẽ được sơ đồ cầu ba pha không đối xứng như sau: Hoạt động của sơ đồ Với sơ đồ này ta có thể coi nó gồm hai khối ba pha hình tia có điều khiển và không điều khiển nối tiếp nhau và hoạt động độc lập với nhau với cùng một phụ tải. Trong khoảng 0 đến 1 : T5 và D6 cho dòng tải id=Id chảy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều, chương 2

  1. Chương 2: Bäü chènh læu cáöu ba pha khäng âäúi xæïng 4.2.1 Så âäö maûch vaì daûng soïng Trong så âäö cáöu ba pha âäúi xæïng nãúu ta thay 3 Thyristor T2, T4, T6 bàòng 3 diod D2, D4, D Ta seî âæåüc så âäö cáöu ba pha khäng âäúi xæïng nhæ sau: u1 u2 u3 T1 D4 T3 D6 T5 D2 4.2.2 Hoaût âäüng cuía så âäö Våïi så âäö naìy ta coï thãø coi noï gäöm hai khäúi ba pha hçnh tia coï âiãöu khiãøn vaì khäng âiãöu khiãøn näúi tiãúp nhau vaì hoaût âäüng âäüc láûp våïi nhau våïi cuìng mäüt phuû taíi. Trong khoaíng 0 âãún 1 : T5 vaì D6 cho doìng taíi id=Id chaíy
  2. qua, T5 âàût âiãûn thãú u2c lãn anät D2. Khi   1 âiãûn thãú catät D2 laì u2c bàõt âáöu nhoí hån u2b diod D2 måí doìng taíi id=Id chaíy qua T2 vaì D5, ud=0. Khi    2 cho xung âiãöu khiãøn måí T1 Trong khoaíng  2 âãún  3 : T1 vaì D2 cho doìng taíi Id chaûy qua D2 âàût âiãûn thãú u2c lãn anät D4. Khi    3 âiãûn thãú catät D4 laì u2a bàõt âáöu nhoí hån u2c, diod D4 måí. Doìng taíi chaíy qua T4 vaì D1 , ud=0. Goïc måí  vãö nguyãn tàõc coï thãø biãún thiãn tæì 0 âãún  nãn âiãûn aïp chènh læu coï thãø âiãöu chènh tæì giaï trë låïn nháút âãún 0. Khi    âiãûn aïp trãn taíi bàòng 0. Trãn hçnh veî, ud1 laì thaình pháön âiãûn aïp taíi do nhoïm catät chung taûo nãn, coìn ud2 laì thaình pháön âiãûn aïp taíi do nhoïm anot chung taûo nãn. Trë tæïc thåìi cuía âiãûn aïp taíi: ud = ud1-ud2 Trë trung bçnh cuía âiãûn aïp taíi: Ud = Ud1-Ud2 trong âoï: 5  6 3 3 6U 2 U d1  2   2U 2 sin d  2 cos   6 ud ud ud1 0 t ud2 t
  3. 11  6 3 3 6U 2 Ud 2  2 7  2U 2 sin d   2 cos   6 3 6U 2  Ud  (1  cos  ) 2 Æu âiãøm cuía så âäö laì âån giaín,maûch âiãöu khiãøn âån giaín dãù thæûc hiãûn hån, giaï reí hån. Do âoï trong âa säú træåìng håüp ngæåìi ta thæåìng choün phæång aïn cáöu ba pha khäng âäúi xæïng. Tuy nhiãn trong thaình pháön âiãûn aïp chènh læu chæïa nhiãöu soïng haìi nãn cáön coï bäü loüc täút. II. Täøng quan vãö âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu: 1. Khaïi quaït Do coï thãø âiãöu chènh täúc âäü dãø daìng nãn âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu âæåüc duìng phäø biãún trong hãû thäúng truyãön âäüng âiãûn cuía caïc nghaình cäng nghiãûp, giao thäng váûn taíi.. . âàûc biãût åí nhæîng thiãút bë cáön âiãöu chènh täúc âäü quay liãn tuûc trong phaûm vi räüng våïi daíi cäng suáút âäüng cå mäüt chiãöu (Â) tæì vaìi W âãún vaìi ngaìn MW . 1.1Phán loaûi: Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu chia laìm nhiãöu loaûi theo sæû bäú trê cuía cuäün kêch tæì :  Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì âäüc láûp.
  4.  Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì song song.  Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì näúi tiãúp.  Âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì häùn håüp. 1.2. Æu nhæåüc âiãøm cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu: - Æu âiãøm: Coï nhiãöu phæång phaïp âiãöu chènh täúc âäü. Coï nhiãöu phæång phaïp haîm täúc âäü. - Nhæåüc âiãøm: Täún nhiãöu kim loaûi maìu Chãú taûo, baío quaín khoï khàn Giaï thaình âàõt hån caïc maïy âiãûn khaïc 2. Âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì âäüc láûp : Quan hãû giæîa täúc âäü vaì mämen âäüng cå goüi laì âàûc tênh cå cuía âäüng cå:  = f(M) hoàûc n = f(M). Quan hãû giæîa täúc âäü vaì mämen cuía maïy saín xuáút goüi laì âàûc tênh cå cuía maïy saín xuáút :c= f(Mc) hoàûc nc= f(Mc). Ngoaìi âàûc tênh cå, âäúi våïi âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu ngæåìi ta coìn sæí duûng âàûc tênh cå âiãûn. Âàûc tênh cå âiãûn biãøu diãùn quan hãû giæîa täúc âäü vaì doìng âiãûn trong maûch âäüng cå:  = f(I) hoàûc n = f(I). Trong phaûm vi cuía âãö taìi naìy chè xeït âãún âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì âäüc láûp. 2.1. Phæång trçnh âàûc tênh cå :
  5. Âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu laì quan hãû n=f(M), âáy laì âàûc tênh quan troüng nháút cuía âäüng cå. Tæì så âäö trãn ta coï phæång trçnh cán bàòng âiãûn cuía maûch pháön æïng nhæ sau: Uæ = Eæ + Ræ Iæ (1) Trong âoï : Uæ , Eæ , Ræ , Iæ láön læåüc laì âiãûn aïp ,sæïc âiãûn âäüng, âiãûn tråí, doìng âiãûn cuía Uu maûch pháön æïng. Eu Suáút âiãûn âäüng Eæ pháön æïng cuía âäüng cå Ru âæåüc xaïc âënh theo biãøu thæïc sau: iu pN Rkt ikt Eæ =  n = C e n (2) 60a Trong âoï : Ukt N : säú thanh dáùn taïc duûng cuía cuäün dáy pháön æïng a : säú âäi maûch nhaïnh song song cuäün pháön æïng  : tæì thäng kêch tæì dæåïi mäüt cæûc tæì pN Ce = : hãû säú S.â.â 60a n : säú voìng quay p : säú âäi cæûc Nãúu biãøu diãùn theo täúc âäü goïc ta coï: Eæ = pN   = K e  2a Trong âoï: pN Ke= 2a Khi trong thanh dáùn coï doìng âiãûn iæ thç thanh dáùn seî chëu mäüt læûc âiãûn tæì taïc duûng, chiãöu xaïc âënh theo quy tàõc baìn tay traïi vaì noï seî taûo ra mäüt mämen âiãûn tæì coï âäü låïn:
  6. M dt  C M  I u (3) Trong âoï: pN CM  laì hãû säú mämen 2a Iæ laì doìng âiãûn pháön æïng Trong chãú âäü âäüng cå M vaì n ngæåüc chiãöu, Eæ ngæåüc chiãöu iæ . Tæì phæång trçnh (1) ,(2) vaì (3) ta coï phæång trçnh âàûc tênh cå âiãûn cuía âäüng cå nhæ sau: U RM n  u dt 2 (4) C e C M C e U RM hay   u dt 2 K e C M K e Nãúu boí qua caïc täøn tháút cå vaì täøn tháút theïp thç mämen cå trãn truûc âäüng cå bàòng mämen âiãûn tæì, ta kyï hiãûu laì M. Nghéa laì Mât= Me= M. Khi âoï ta âæåüc: U Ru M n  Ce C M Ce 2 hay   U  Ru M 2 K e C M K e Âáy laì phæång trçnh âàûc tênh cå cuía âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu kêch tæì âäüc láûp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2