intTypePromotion=3

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
295
lượt xem
164
download

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vi xử lý (Micorpcesô?) là IC chuyên dụng về xử lý dữ liệu, điều khiển theo một chương trình, muốn Micorpcesô? thực hiện một công việc gì người sử dụng phải lập trình hay viết chương trình. Chương trình phải luu+ trữ ở đâu để Micorpcesô? nhận lệnh và thi hành, đôi khi trong lúc xử lý chương trình Micorpcesô? cần nơi luu+ trữ tạm thời các dữ liệu sau đó lấy ra để tiếp tục xử lý. Nơi lưu trữ chương trình cho Micorpcesô? thực hiện và nơi lưu trữ tạm thời dữ liệu chính là bộ nhớ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 6

  1. Chương 6: Keát hôïp 8051 vôùi boä nhôù ngoaøi Vi xöû lyù (Microprocessor) laø IC chuyeân duïng veà xöû lyù döõ lieäu, ñieàu khieån theo moät chöông trình, muoán Microprocessor thöïc hieän moät coâng vieäc gì ngöôøi söû duïng phaûi laäp trình hay vieát chöông trình. Chöông trình phaûi löö tröõ ôû ñaâu ñeå Microprocessor nhaän leänh vaø thi haønh, ñoâi khi trong luùc xöû lyù chöông trình Microprocessor caàn nôi löö tröõ taïm thôøi caùc döõ lieäu sau ñoù laáy ra ñeå tieáp tuïc xöû lyù. Nôi löu tröõ chöông trình cho Microprocessor thöïc hieän vaø nôi löu tröõ taïm thôøi döõ lieäu chính laø boä nhôù. Caùc boä nhôù cuûa Microprcessor laø caùc IC, caùc IC nhôù naøy coù theå ñoïc döõ lieäu ra, ghi döõ lieäu vaøo hoaëc chæ ñoïc döõ lieäu ra. Ñoâi khi boä nhôù cuûa Microprocessor khoâng ñuû ñeå löu tröõ nhöõng thoâng tin caàn thieát khi chaïy chöông trình, khi ñoù phaûi duøng kyõ thuaät môû roäng boä nhôù. 8051 coù khaû naêng môû roäng boä nhôù ñeán 64k byte boä nhôù chöông trình vaø 64k byte boä nhôù döõ lieäu beân ngoaøi. Boä nhôù chöông trình laø boä nhôù Rom coøn boä nhôù döõ lieäu laø boä nhôù Ram. _ Boä nhôù Ram chia ra laøm 2 loaïi Sram vaø Dram. Dram ñöôïc cheá taïo duøng kyõ thuaät MOS, coù dung löôïng boä nhôù lôùn, coâng xuaát tieâu taùn thaáp vaø toác ñoä hoaït ñoäng trung bình. Ôû Sram döõ lieäu löu tröõ vaøo caùc Flip- Flop coøn Dram döõ lieäu löu tröõ möùc 0 vaø 1 töông ñöông vôùi quaù trình naïp vaø xaû cuûa moät tuï ñieän khoaûng vaøi pF. Bôûi vì ñieän aùp cuûa tuï seõ suy giaûm daàn do ñoù Dram ñoøi hoûi chu kyø naïp laïi neáu khoâng muoán maát döõ lieäu vaø ñöôïc goïi laø quaù trình laøm töôi Ram, ñaây chính laø khuyeát ñieåm cuûa Dram so vôùi Sram. Boä nhôù Rom coù nhieàu loaïi: PROM, EPROM, EEPROM nhöng EPROM coù theå laäp trình bôûi ngöôøi duøng, coù theå xoùa vaø laäp trình laïi nhieàu laàn neân trong ñoà aùn naøy
  2. chuùng em duøng EPROM 2764 vaø duøng SRAM 6264. Ñaëc ñieåm, sô ñoà chaân vaø baûng söï thaät cuûa 2764 vaø 6264 ôû hình döôùi ñaây SRAM 6264: laø boä nhôù ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä CMOS, coù dung löôïng 65536 bit ñöôïc toå chöùc thaønh 8192x8 bit (8KByte), ñieän aùp cung caáp laø +5V, thôøi gian truy caäp khoaûng 150ns. Ngoõ vaøo/ra döõ lieäu ñöôïc duøng chung, caùc ngoõ vaøo/ra naøy töông thích TTL. Coâng suaát tieâu taùn ôû traïng thaùi chôø raát thaáp chæ khoaûng 0,1mW so vôùi khi hoaït ñoäng bình thöôøng laø 200mW. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 6264 nhö sau: N.C Vcc A12 WE\ A7 CE2 A6 A8 A5 A9 A0-A12 A4 A11 A3 A2 6264 OE\ A10 CE1\ 6264 DQ0-DQ7 A1 CE1\ A0 DQ7 CE2 DQ0 DQ6 DQ1 DQ5 OE\ DQ2 DQ4 Vss DQ3 WE\ Mode \ Pin WE\ CE1\ CE2 OE\ Output x H x x Not Select Hi-Z x x L x Output H L H H Hi-Z Disable Read H L H L Dout Write L L H H Din Töø sô ñoà chaân cho ta thaáy caù chaân ñöôïc chia thaønh 4 nhoùm: + Vcc, GND : chaân nguoàn
  3. + Do ñeán D7 : chaân döõ lieäu + Ao ñeán A12 : chaân ñòa chæ + WE, OE, CS1, CS2 : chaân ñieàu khieån EPROM 2764: laø boä nhôù chæ ñoïc ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä NMOS, duøng moät nguoàn ñôn +5V, dung löôïng boä nhôù laø 65536 bit, ñöôïc toå chöùc thaønh 8192x8 bit (8KByte). 2764 laø loaïi EPROM coù theå xoùa baèng tia cöïc tím vaø coù theå ghi laïi ñöôïc nhieàu laàn. Coù haiV kieåu hoïat ñoäng: bình thöôøng vaø chôø. ÔÛ traïng thaùi pp Vcc chôø, coâng suaát tieâu thuï laø 132mW so vôùi 525mW khi ôû traïng thaùi A 12 A 7 PGM\ N.C 6 A 8 A0-A12 ñoïc döõ lieäu,A thôøi gian truy xuaát laø 200ns. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà A 5 A 9 A A D0-D7 logic cuûa 2764 nhö sau: 2764 4 11 2764 A 3 OE\ A2 A10 A1 CE\ A0 O7 CE\ O0 O6 O1 O5 OE\ O2 O4 GND O3 VPP Mode (cheá ñoä) CE\ OE\ PGM\ VPP Ra (Output) Ñoïc L L H Vcc Dout Chôø H x x Vcc Hi-Z Laäp trình L x L Vpp Din Kieåm tra L L H Vpp Do ut Caám laäp trình H x x Vpp Hi-Z Baûng traïng thaùi
  4. - EPROM coù theå ñöôïc laäp bôûi ngöôøi laäp trình söû duïng vaø noù cuõng coù theå xoùa ñeå laäp trình laïi khi naøo muoán. -EPROM duøng trong maïch ñöôïc chöùa saün chöông trình ñieàu khieån, töùc laø chæ xuaát Data moãi khi CPU tham khaûo ñeán, do ñoù ta chæ quan taâm ñeán cheá ñoä ñoïc vaø chôø. Döïa vaøo caùc Mode hoaït ñoäng treân thì EPROM ñöôïc ñieàu khieån caùc chaân sau: - PGM = 5 Volt (Vcc ) - OE\ noái chaân PSEN cuûa CPU - CE\ noái xuoáng CSO + Cheá ñoä ñoïc (Read Mode ): Cheá ñoä naøy ñöôïc thieát laäp khi CE\ vaø OE\ ôû möùc thaáp, PGM ôû möùc cao. Coù hai ngoõ vaøo ñieàu khieån duøng ñeå truy xuaát Data töø ROM laø CE\ vaø OE\ duøng ñeå kieåm soaùt ngoõ ra Data, ñöa Data leân Data bus. + Cheá ñoä chôø (Stanby Mode ): Cheá ñoä naøy laøm giaûm coâng suaát tieâu thuï ñöôïc thieát laäp khi CE\ ôû möùc cao, ôû cheá ñoä naøy Data ôû traïng thaùi trôû khaùng cao ñoäc laäp. *Giaûi maõ ñòa chæ: Do 8051 thieát keá caàn quaûn lyù nhieàu thieát bò ngoaïi vi, nhieàu oâ nhôù, muoán laøm ñöôïc vieäc naøy ngöôøi ta phaûi cung caáp cho moãi oâ nhôù vaø thieát bò ngoaïi vi taàm ñòa chæ cho thieát bò ñoù. Vì vaäy caàn coù maïch giaûi maõ ñòa chæ trong maïch ñieän. Ngöôøi ta thöôøng duøng IC giaûi maõ 74HC138 vôùi caùc ngoõ ra ñöôïc noái tôùi caùc ngoõ vaøo choïn chip (CS\) treân caùc IC nhôù. Sau ñaây laø sô ñoà chaân, baûng söï thaät vaø ñaëc ñieåm cuûa 74138: A A Vcc B B Y0 C C G2A 74138 Y1 Y2 74138 Y0 ...Y7 G2B Y3 G1 Y4 G2A\ Y7 Y5 GND Y6 G2B G1 Sô ñoà chaân
  5. INPUTS OUTPUTS ENABLE SELECT G1 G2 C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 x H x x x H H H H H H H H L x x x x H H H H H H H H H L L L L L H H H H H H H H L L L H H L H H H H H H H L L H L H H L H H H H H H L L H H H H H L H H H H H L H L L H H H H L H H H H L H L H H H H H H L H H H L H H L H H H H H H L H H L H H H H H H H H H H L G2 = G2A + G2 Baûng traïng thaùi sô löôïc veà caùc chaân: - Ngoõ vaøo A,B,C laø caùc chaân ngoõ vaøo soá nhò phaân 3 bit. C laø bit coù troïng soá lôùn nhaát, A laø bit coù troïng soá nhoû nhaát - Caùc chaân ngoõ ra: Yo  Y7, tích cöïc möùc thaáp. - Caùc chaân ñieàu khieån: G1,G2A, G2B. IC chæ hoaït ñoäng giaûi maõ khi caùc chaân ñieàu khieån ñoàng thôøi tích cöïc. G1 tích cöïc ôû möùc cao; G2A\ vaø G2B\ tích cöïc ôû möùc thaáp Khi moät trong 3 chaân naøy khoâng tích cöïc caùc ngoõ ra töø Yo  Y7 ôû möùc cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản