intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

269
lượt xem
132
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải đa hợp các đường dữ liệu và đường địa chỉ Khi dùng bộ nhớ ngoài, pỏt 0 không còn là pỏt IO thuần túy. Nó được kết hợp giữa bú địa chỉ và bú dữ liệu nên dùng tín hiệu ALE và IC chốt để chốt byte thấp của bú địa chỉ khi bắt đầu mỗi chu kỳ bộ nhớ. Pỏt2 cho byte cao của bú địa chỉ. Ơû đây chúng em dùng IC chốt 74373. Sơ đồ chân, đặc điểm và bảng trạng thái của 74373.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 7

  1. Chương 7: Giaûi ña hôïp caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñöôøng ñòa chæ Khi duøng boä nhôù ngoaøi, port 0 khoâng coøn laø port IO thuaàn tuùy. Noù ñöôïc keát hôïp giöõa bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu neân duøng tín hieäu ALE vaø IC choát ñeå choát byte thaáp cuûa bus ñòa chæ khi baét ñaàu moãi chu kyø boä nhôù. Port2 cho byte cao cuûa bus ñòa chæ. Ôû ñaây chuùng em duøng IC choát 74373. Sô ñoà chaân, ñaëc ñieåm vaø baûng traïng thaùi cuûa 74373 OE\ Vcc D0 Q0 D1 Q1 D2 Q2 D0-D7 D3 74373 Q3 74373 Q0-Q7 D4 Q4 D5 Q5 D6 Q6 OC \ D7 Q7 GND G G Sô ñoà chaân Baûng traïng thaùi Output Enable D OUTPUT Control (OC) G L H H H L H L L L L x Q0 H x x HI-Z Ñaëc ñieåm _ 74LS373 goàm 8 D-FF coù ngoõ ra 3 traïng thaùi ñöôïc ñieàu khieån choát vaø xuaát döõ lieäu baèng chaân G vaø OC. Trong öùng duïng naøy chaân G ñöôïc noái vôùi chaân ALE cuûa 8051, chaân OC noái mass. _ laø IC choát 8 bit
  2. _ Caùc boä ñeäm ngoõ ra 3 traïng thaùi _ Tín hieäu ñieàu khieån ngoõ ra 3 traïng thaùi chung. *Xeáp choàng caùc vuøng nhôù chöông trình vaø döõ lieäu beân ngoaøi: Vì boä nhôù chöông trình laø Rom neân xaûy ra vaán ñeà baát tieän khi phaùt trieån phaàn meàm cho 8051 laø toå chöùc boä nhôù nhö theá naøo ñeå coù theå söûa ñoåi chöông trình vaø coù theå ghi trôû laïi khi noù ñöôïc chöùa trong boä nhôù Rom. Caùch giaûi quyeát laø xeáp choàng caùc vuøng döõ lieäu vaø chöông trình. Moät boä nhôù Ram coù theå chöùa caû chöông trình vaø döõ lieäu baèng caùch noái ñöôøng OE\ cuûa Ram ñeán ngoõ ra coång AND coù 2 ngoõ vaøo laø PSEN\ vaø RD\. Sô ñoà maïch nhö hình sau cho pheùp boä nhôù Ram coù 2 chöùc naêng vöøa laø boä nhôù chöông trình vöøa laø boä nhôù döõ lieäu. Vaäy 1 chöông trình coù theå ñöôïc taûi vaøo Ram (baèng caùch ghi noù nhö boä nhôù döõ lieäu) vaø thi haønh chöông trình (baèng caùch truy xuaát noù nhö boä nhôù chöông trình) WR WR RAM RD OE\ PSEN 3. Khoái hieån thò: a.Sô ñoà khoái cuûa maïch hieån thò: Boä phaän hieån thò goàm 8 led 7 ñoaïn anod chung. Vì caùc vi xöû lí xöû lí caùc döõ lieäu laø soá nhò phaân (1,0 ) neân caàn coù söï giaõi maõ töø soá nhò phaân sang soá thaäp phaân. Söï giaûi maõ coù theå duøng giaûi maõ baèng phaàn cöùng (IC giaûi maõ). Tuy nhieân vôùi phaàn meàm queùt led
  3. ngöôøi ta coù theå giaûm bôùt ñöôïc caùc IC giaûi maõ giaûm giaù thaønh cuûa maïch ñieän. Nhöng ñeå keát noái vôùi maïch hieån thò phaûi caàn coù IC giao tieáp vaøo ra vì caùc port cuûa 8051 ñaõ duøng cho muïc ñích khaùc. 8255 laø IC giao tieáp vaøo ra song song thoâng duïng vaø coù theå ñieàu khieån ñöôïc baèng phaàn meàm neân chuùng em söû duïng 8255 ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi (phaàn hieån thò…). Vì doøng ra caùc port cuûa 8255 raát nhoû (lôùn nhaát laø port A khoaûng 5mA) neân caàn coù IC ñeäm doøng ñeå naâng doøng leân ñuû keùo cho led saùng. Chuùng em choïn IC ñeäm 74245. Khi ñöa döõ lieäu ra ñeå hieån thò taát caû caùc led ñeàu nhaän nhöng taïi moät thôøi ñieåm chæ cho pheùp moät led ñöôïc nhaän döõ lieäu neân phaûi coù maïch giaûi maõ ñeå choïn led. Chuùng em söû duïng IC giaûi maõ 74LS138.Vì vaäy sô ñoà khoái cuûa maïch hieån thò nhö sau:
  4. Giaûi maõ Port CH 74138 Port0 8051 8255 Ñeäm PortA 74245 LED Port2 b. Giôùi thieäu veà caùc linh kieän trong maïch b1.Coång xuaát nhaäp 8255: Trong heä thoáng Vi xöû lyù hay maùy vi tính neáu chæ giao tieáp vôùi boä nhôù trong ROM, RAM thì chöa ñuû, maùy tính coøn phaûi giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi nhö baøn phím, maøn hình, maùy in, ... ñeå con ngöôøi coù theå ñoái thoaïi ñöôïc maùy tính cuõng nhö duøng maùy tính ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò khaùc. Ñeå giao tieáp vôùi nhieàu thieát bò nhö vaäy, maùy tính coù theå giao tieáp qua nhieàu ñöôøng vaø giao tieáp vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhö giao tieáp noái tieáp, giao tieáp song song. Vì vaäy vai troø cuûa coång xuaát nhaäp 8255 ñeå giao tieáp giöõa maùy tính vôùi thieát bò ngoaøi laø moät ñieàu caàn thieát giuùp maùy coù theå môû roäng khaû naêng laøm vieäc. *Sô ñoà chaân cuûa 8255
  5. PA3 PA4 PA2 PA5 PA1 PA6 D0-D7 PA0-PA7 PA0 PA7 RD\ WR\ CS\ RESET GND D0 A1 D1 A0 D2 PB0-PB7 RD\ PC7 PC6 8255A D3 D4 WR\ 8255A PC5 D5 PC4 D6 RESET PC0 D7 PC0-PC3 PC1 Vcc PC2 PC3 PB7 PB6 CS\ PB0 PB5 A0 PB1 PB4 PB2 PB3 A1 PC4-PC7 CS\ Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic A1 A0 RD\ WR\ CS\ Hoaït ñoäng L L L H L Port A  Bus döõ lieäu L H L H L Port B Bus döõ lieäu H L L H L Port C Bus döõ lieäu L L H L L Bus döõ lieäu  Port A L H H L L Bus döõ lieäu  Port B H L H L L Bus döõ lieäu  Port C H H H L L Bus döõ lieäu  Töø ñieàu khieån x x x x H Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi Hi-Z H H L H L Caám x x H H L Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi Hi-Z
  6. Tính linh hoaït cuûa vi maïch theå hieän ôû khaû naêng laäp trình. Qua moät thanh ghi ñieàu khieån, ngöôøi söû duïng xaùc ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng vaø coång naøo caàn ñöôïc söû duïng nhö laø loái vaøo hoaëc loái ra. Caùc chaân ra D0  D7 taïo neân bus döõ lieäu hai chieàu coù ñoä roäng laø 8 bit. 8255 ñöôïc choïn bôûi tín hieäu möùc thaáp ôû ngoõ vaøo choïn chíp CS\. Khi 8255 khoâng ñöôïc choïn, boä ñeäm bus döõ lieäu noái 8255 vôùi heä thoáng ñöôïc thaû noåi. Khi ñöôïc choïn, caùc ngoõ vaøo A0 vaø A1 ñöôïc duøng ñeå choïn thanh ghi ñieàu khieån hoaëc moät trong caùc coång vaøo/ra ñeå trao ñoåi döõ lieäu. Caùc hoaït ñoäng cô baûn cuûa 8255 ñöôïc toùm taét trong baûng sau: A1 A0 RD\ WR\ CS\ Hoaït ñoäng L L L H L Port A  Bus döõ lieäu L H L H L Port B Bus döõ lieäu H L L H L Port C Bus döõ lieäu L L H L L Bus döõ lieäu  Port A L H H L L Bus döõ lieäu  Port B H L H L L Bus döõ lieäu  Port C H H H L L Bus döõ lieäu  Töø ñieàu khieån x x x x H Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi Hi-Z H H L H L Caám x x H H L Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi Hi-Z
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2