intTypePromotion=3

thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085, chương 6

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
98
lượt xem
23
download

thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị này đồng bộ tất cả các hoạt động của vi xử lí bằng xung đồng hồ, và phját ra các tín hiệu điều khiển cần thiết cho việc truyền thông giữa vi xử lí và ngoại vi. Các tín hiệu điều khiển có chức năng tương tự như xung đồng bộ (Synchronous pulse) trong một Dao động kí. Các tín hiệu RD, WR là các xung đồng bộ có chỉ thị sẵn của dữ liệu trên tuyến dữ liệu. Thanh ghi lệnh và bộ giải mã Thanh ghi lệnh và bộ giải mã thuộc về ALU. Khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085, chương 6

 1. Chương 6: Ñôn vò ñònh thôøi vaø ñieàu khieån Ñôn vò naøy ñoàng boä taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa vi xöû lí baèng xung ñoàng hoà, vaø phjaùt ra caùc tín hieäu ñieàu khieån caàn thieát cho vieäc truyeàn thoâng giöõa vi xöû lí vaø ngoaïi vi. Caùc tín hieäu ñieàu khieån coù chöùc naêng töông töï nhö xung ñoàng boä (Synchronous pulse) trong moät Dao ñoäng kí. Caùc tín hieäu RD, WR laø caùc xung ñoàng boä coù chæ thò saün cuûa döõ lieäu treân tuyeán döõ lieäu. Thanh ghi leänh vaø boä giaûi maõ Thanh ghi leänh vaø boä giaûi maõ thuoäc veà ALU. Khi moät leänh ñöôïc tìm thaáy töø boä nhôù, noù ñöôïc naïp vaøo thanh ghi leänh. Boä giaûi maõ seõ giaûi maõ leänh vaø thöïc thi trình töï cuûa caùc söï vieäc theo sau. Thanh ghi leänh khoâng theå ñöôïc laäp trình vaø khoâng theå xaâm nhaäp baèng baát kì leänh naøo. Daõy thanh ghi Caùc thanh ghi laäp trình goàm coù: A, B, C, D, E, F, H vaø L. Moãi thanh ghi coù theå ñöôïc laäp trình ñoäc laäp hoaëc keát hôïp thaønh caëp thanh ghi : AF =(PSW), BC = (B), DE = (D) vaø HL = (H). Ngoøai ra, coøn coù hai thanh ghi phuï, goïi laø caùc thanh ghi taïm W vaø Z, thuoäc daõy thanh ghi. Caùc thanh ghi naøy ñöôïc söû duïng ñeå duy trì döõ lieäu 8 bit trong khi thi haønh moät soá leänh. Tuy nhieân, vì chuùng ñöôïc duøng beân trong, neân chuùng khoâng khaû duïng ñoái vôùi nngöôøi laäp trình. Töùc laø ngöôøi laäp trình khoâng caàn thieát phaûi quan taâm ñeán noäi dung trong hai thanh ghi naøy. SP (Stact Pointer)- Con troû ngaên xeáp, PC (Program Counter) – boä ñeám chöông trình laø hai thanh ghi 16 bit voâ cuøng quan troïng ! 4.4 TAÄP LEÄNH CUÛA 8085
 2. Moät leänh (Instruction) laø moät maãu nhò phaân (binaray patter) ñöôïc thieát keá beân trong vi xöû lí ñeå thöïc hieän moät chöùc naêng cuï theå. Moät nhoùm ñuû caùc leänh ñöôïc goïi laø taäp leänh (Instruction set), xaùc ñònh caùc chöùc naêng maø vi xöû lí coù theå thöïc hieän. Taäp leänh cuûa 8085 coù 74 leänh (hôn 8080 hai leänh), caùc leänh naøy coù theå phaân thaønh 5 nhoùm chöùc naêng:  Caùc hoïat ñoäng (sao cheùp ) truyeàn döõ lieäu  Caùc hoïat ñoäng toaùn hoïc  Caùc hoïat ñoäng logic  Caùc hoïat ñoäng reõ nhaùnh  Caùc hoïat ñoäng ñieàu khieån Caùc hoïat ñoäng (sao cheùp) truyeàn döõ lieäu Nhoùm caùc leänh naøy sao cheùp döõ lieäu töø nôi nguoàn ñeán nôi ñích, maø khoâng heà ñieàu chænh noäi dung cuûa nôi nguoàn. Trong caùc soå tay kyõ thuaät, töø truyeàn döõ lieäu ñöôïc söû duïng cho chöùc naêng sao cheùp. Sau ñaây laø caùc daïng truyeàn döõ lieäu Daïng truyeàn Ví duï Giöõa caùc thanh ghi Sao cheùp noäi dung cuûa thanh ghi B vaøo thanh ghi D Byte döõ lieäu cuï theå ñeán Naïp vaøo thanh ghi B byte döõ thanh ghi hoaëc oâ nhôù 32H Giöõa moät oâ nhôù vaø moät thanh ghi Töø oâ nhôù 2000H ñeán thanh ghi B Giöõa moät thieát bò I/O vaø thanh ghi Töø baøn phím vaøo thanh ghi tích tröõ
 3. tích tröõ Giöõa caëp thanh ghi vaø ngaên xeáp Töø caëp thanh ghi BC ñeán hai oâ nhôù ñöôïc ñònh nghóa nhö ngaên xeáp Caùc hoaït ñoäng toaùn hoïc Caùc leänh naøy thöïc hieän caùc pheùp toaùn nhö coäng tröø, taêng vaø giaûm  Coäng: baát moät soá 8 bit , hoaëc noäi dung cuûa thanh ghi hhoaëc noäi dung cuûa moät oâ nhôù coù theå ñöôïc coäng vôùi noäi dung cuûa thanh ghi tích tröõ vaø toång ñöôïc ghi vaøo thanh ghi tích tröõ . Hai thanh ghi hoaëc oâ nhôù khoâng theå coäng tröïc tieáp vôùi nhau. Leänh DAD laø moät ngoaïi leä, noù coäng tröïc tieáp döõ lieäu 16 bit trong caùc caëp thanh ghi  Tröø : Baát kì moät soá 8 bit, hoaëc noäi dung cuûa moät thanh ghi, hoaëc noäi dung cuûa moät oâ nhôù coù theå ñöôïc tröø noäi dung cuûa thanh ghi tích tröõ. Leänh tröø ñöôïc thöïc hieän ôû daïng buø 2,vaø keát quaû neáu aâm ñöôïc bieåu dieãn ôû daïng buø 2. Hai thanh ghi hoaëc oâ nhôùkhoâng theå ñöôïc tröø tröïc tieáp.  Taêng/giaûm: Noäi dung 8 bit cuûa moät thanh ghi hoaëc moät oâ nhôù coù theå ñöôïc taêng hhoaëc giaûm moãi laàn moät ñôn vò. töông töï noäi dung 16 bit cuûa moät caëp thanh ghi cuõng coù theå ñöôïc taêng hoaëc giaûm ñi moät. Caùc hoaït ñoäng taêng vaø giaûm khaùc vôùi pheùp coäng vaø tröø ôû moät caùch thöùc quan troïng, ñoù laø: chuùng coù theå ñöôïc thöïc hieän trong baát kì thanh ghi hoaëc oâ nhôù naøo. Caùc hoaït ñoäng logic Caùc leänh naøy thöïc hieän caùc hoaït ñoäng logic khaùc nhau vôùi noäi dung cuûa thanh ghi tích tröõ  AND, OR, XOR: Baát kì moät soá 8 bit, hoaëc noäi dung cuûa moät thanh ghi, hoaëc noäi dung cuûa moät oâ nhôù coù theå ñöôïc logic AND, OR , XOR vôùi noäi dung cuûa thanh ghi tích tröõ.
 4.  Xoay: Moãi bit trong thanh ghi tích tröõ coù theå ñöôïc dòch phaûi hoaëc dòch traùi ñeán vò trí keá tieáp.  So saùnh : Baát kì moät soá 8 bit, hoaëc noäi dung cuûa thanh ghi, hoaëc cuûa oâ nhôù coù theå ñöôïc so saùnh baèng, lôùn hôn, nhoû hôn vôùi noäi dung cuûa thanh ghi tích tröõ.  Buø : Noäi dung cuûa thanh ghi tích tröõcoù theå ñöôïc laáy buø : taát caû 0 ñöôïc thay theá baèng 1 vaø toaøn boä ñöôïc ñoåi thaønh 0 Caùc hoaït ñoäng reõ nhaùnh Nhoùm caùc leänh naøy laøm thay ñoåi trình töï thi haønh chöông trình moät caùch coù ñieàu kieän hoaëc khoâng coù ñieàu kieän Nhaûy : Caùc leänh nhaûy coù ñieàu kieän laø moät khía caïnh quan troïng ñeå ñöa ra nhöõng quyeát ñònh laäp trình. Caùc leänh naøy kieåm tra moät ñieàu kieän naøo ñoù(côø Zero hoaëc Carry) vaø laøm thay ñoåi trình töï chöông trình khi baét gaëp ñieàu kieän. Ngoøai ra, coøn coù caùc leänh nhaûy khoâng ñieàu kieän.  Goïi,Trôû veà, vaø khôûi ñoäng laïi : Caùc leänh naøy laøm thay ñoåi trình töï cuûa moäi chöông trìnhhoaëc baèng caùch goïi moät chöông trình con hoaëc trôû veà töø moät chöông trình con. Caùc leänh Goïi vaø Trôû veàcuõng coù theå kieåm tra caùc côø ñieàu kieän Caùc hoaït ñoäng ñieàu khieån . Caùc leänh naøy ñieàu khieån caùc chöùc naêng vaän haønh nhö laø : Döøng, ngaét hoaëc khoâng laøm gì caû (No operation) Taäp leänh vi xöû lí 8085 ñöôïc phaân thaønh 3 nhoùm: 1. Caùc leänh moät töø hoaëc moät byte 2. Caùc leänh 2 töø hoaëc hai byte 3.Caùc leänh 3 töø hoaëc 3 byte
 5. Leänh moät byte chöùa maõ hoaït ñoäng (Opcode) vaø toaùn töû (Operand) trong cuøng moät byte Trong leänh hai byte, buùyt thöù nhaát neâu leân maõ hoaït ñoäng vaø theo sau laø toaùn töû Ñoái vôùi leänh ba byte, byte ñaàu tieân cho bieát maõ hoaït ñoäng, hai byte theo sau laø döõ lieäu 16 bit (noäi dung hoaëc ñòa chæ) 4.4 CHOÁT,ÑEÄM TUYEÁN ÑÒA CHÆ VAØ DÖÕ LIEÄU CHO 8085 4.4.1 CHOÁT TUYEÁN ÑÒA CHÆ THAÁP Trong moät heä thoáng vi xöû lí duøng 8085, baét buoäc phaûi choát (Latch),tuyeán ñòa chæ thaáp ñeå giaûi ña hôïp (demultiplex) tuyeán AD7 –AD0 thaønh hai tuyeán rieâng bieät: tuyeán ñòa chæ thaáp A7-A0 vaø tuyeán döõ lieäu D7 – D0 Hình 4.4 trình baøy sô ñoà söû duïng moät maïch choát vaø tín hieäu ALE ñeå giaûi ña hôïp tuyeán Tuyeán AD7- AD0 ñöôïc keát noái nhö laø ngoõ vaøo ñeán maïch choát 74LS373. Tín hieäu ALE, ñöôïc noái ñeán chaân cho pheùp (G) cuûa maïch choát, tín hieäu ñieàu khieån ngoõ ra (OC) cuûa maïch choát ñöôïc noái ñaát. Chaân ALEôû möùc cao trong moãi chu kì T. Khi ALE ôû möùc cao,ngoõ ra cuûa maïch choát thay ñoåi theo döõ lieäu (ñòa chæ vaøo) 3 2 AD0 D0 Q0 A0 4 5 Tuyeán ñòa chæ AD1 7 D1 Q1 6 A1 Tuyeán ñòa chæ döõ lieäu ña AD2 AD3 8 D2 D3 Q2 Q3 9 A2 A3 thaáp ñaõ ñöôïc hôïp töø vi xöû AD4 13 14 D4 Q4 12 15 A4 choát (giaûi ña hôïp) lí 8085 AD5 17 D5 Q5 16 A5 AD6 18 D6 Q6 19 A6 AD7 D7 Q7 A7 1 11 OC ALE G 74LS373 D0 D1 Tuyeán döõ lieäu D2 D3 ñaõ ñöôïc D4 giaûi ña hôïp D5 D6 D7
 6. Hình 4.4 : Sô ñoà maïch choát tuyeán ñòa chæ thaáp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản