intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

241
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cổng giao tiếp dùng để giao tiếp giữa kit vi điều khiển với mạch nạp EPROM nội. Cổng này làm việc theo phương pháp giao tiếp song song và làm việc ở chế độ xuất nhập I0/. Để thiết lập từ điều khiển 8255 ta thiết lập đoạn chương trình sau: MOV A , Hằng số. MOV DPTR , Địa chỉ từ điều khiển. MOV DPTR ,A Ở đây giá trị của từ điều khiển nhập vào là hằng số thập lục phân, nội dung của từ điều khiển sẽ quyết định các cổng xuất hay nhập theo yêu cầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 10

  1. Chương 10: Khôûi taïo coång giao tieáp 8255 Coång giao tieáp duøng ñeå giao tieáp giöõa kit vi ñieàu khieån vôùi maïch naïp EPROM noäi. Coång naøy laøm vieäc theo phöông phaùp giao tieáp song song vaø laøm vieäc ôû cheá ñoä xuaát nhaäp I/0. Ñeå thieát laäp töø ñieàu khieån 8255 ta thieát laäp ñoaïn chöông trình sau: MOV A , Haèng soá. MOV DPTR , Ñòa chæ töø ñieàu khieån. MOVX @DPTR ,A ÔÛ ñaây giaù trò cuûa töø ñieàu khieån nhaäp vaøo laø haèng soá thaäp luïc phaân, noäi dung cuûa töø ñieàu khieån seõ quyeát ñònh caùc coång xuaát hay nhaäp theo yeâu caàu thieát keá. Caùc coång naøy phaûi ñöôïc ñieàu khieån tröôùc khi xuaát hay nhaäp döõ lieäu qua coång. IV. Chöông trình ñoïc döõ lieäu töø EPROM noäi: Giaûi thuaät laäp trình: Khôûi taïo 8255. Xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån. Xuaát ñòa chæ caàn ñoïc. Nhaän döõ lieäu töø bus döõ lieäu. Giaûi maõ hieån thò. Keát thuùc.
  2. Khi chöa naïp döõ lieäu vaøo hoaëc sau khi chaïy chöông trình xoùa, neáu chöông trình ñuùng thì döõ lieäu ñoïc ra laø FFH. Khi ñaõ chaïy chöông trình naïp roài thì döõ lieäu ñoïc ra laødöõ lieäu maø ta caàn naïp. Taïi caùc ñòa chæ 030H, 031H, 032H ñoïc ra coù noäi dung laø:1EH, 51H, FFH (read-signature) ñoái vôùi loaïi AT89C51, ñaây laø loaïi IC maø ta thöïc hieän vieäc laäp trình. Ñoái vôùi caùc loaïi khaùc thuoäc hoï AT89 thì signature theo baûng sau: Signatu Moâtaû re 1E 51 AT89C51 FF 1E 51 AT89C51 05 1E 61 AT89VL FF 51 1E 61 AT89VL 05 51 1E 52 AT89C52 FF 1E 52 AT89C52 05
  3. 1E 62 AT89VL FF 52 1E 62 AT89VL 05 52 1E 11 AT89C10 51 1E 21 AT89C20 51 V. Chöông trình naïp EPROM noäi: Vi ñieàu khieån AT89C51 ñöôïc tung ra thò tröôøng vôùi maûng boä nhôù beân trong roãng (nghóa laø noäi dung =FFH) vaø saün saøng ñöôïc laäp trình. Chöông trình naïp EPROM noäi seõ ñöôïc laäp trình moät trong hai möùc ñieän aùp 12v hoaëc 5v. Vaäy ñeå xaùc ñònh möùc ñieän aùp laäp trình ta ñoïc signature taïi caùc ñòa chæ: 030H, 031H, 032H nhö sau: Adres Vpp=5 Vpp=1 s v 2v 030H 1EH 1EH 031H 51H 51H 032H 05H FFH Maët khaùc ta coù theå xem top -side - mark (nhaõn) nhö sau:
  4. Vpp=1 Vpp=5 2v v AT895 AT895 1 1 XXXX XXXX -5 YYW YYW W W ÔÛ ñaây loaïi IC maø em laäp trình laø 12v. Giaûi thuaät laäp trình:  Khôûi taïo 8255.  Troû ñòa chæ ñeán vuøng nhôù caàn naïp.  Xuaát döõ lieäu ra bus döõ lieäu.  Xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån.  Naâng ñieän aùp Vpp leân 12v.  Taïo xung laäp trình ALE/PROG.  Keát thuùc. Chuù yù: Chu kyø vieát 1byte khoâng quaù 1,5ms. Khi naïp döõ lieäu cho vi ñieàu khieån thì chöông trình naïp phaûi naïp töøng byte, ñoàng thôøi phaûi chaïy chöông trình xoùa tröôùc khi laäp trình cho EPROM noäi. Giaûn ñoà thôøi gian laäp trình cho EPROM noäi:
  5. VI. Chöông trình xoaù EPROM noäi: Chöông trình xoaù phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi laäp trình. Khi xoaù thì xoaù toaøn boä vuøng nhôù beân trong. Giaûi thuaät laäp trình: Khôûi taïo 8255. Xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån. Ñieàu khieån ñieän aùp Vpp=12v. Ñieàu khieån xung ALE /PROG. Keát thuùc. Chuù yù: Ñeå xoaù ñöôïc noäi dung beân trong ñoøi hoûi xung laäp trình PROG\ phaûi ôû möùc thaáp khoaûng 10ms.
  6. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH ÑOÏC MAÕ DÖÕ LIEÄU BEGIN Khôûi taïo 8255 1-2 PROG=L;Vpp=5V Ñieàu khieån P2.6=L;P2.7=L;P3.6=H;P3.7=H Chuyeån ñòa chæ baét ñaàu vaø keát thuùc EPROM vaøo oâ nhôù Xuaát ñòa chæ caàn ñoïc ra EPROM Nhaän döõ lieäu töø EPROM Giaûi maõ ñòa chæ vaø döõ lieäu Hieån thò Lcall Key No Yes Taêng ñòa chæ ñoïc EPROM So saùnh vôùi ñòa chæ cuoái No Yes Hieån thò END
  7. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH XOAÙ EPROM BEGIN Khôûi taïo 8255 1-2 Xuaát tín hieäu ñieàu khieån Vpp=12V Taïo xung L Delay 100ms Taïo xung H END
  8. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH NAÏP EPROM BEGIN Khôûi taïo 8255 1-2 Ñieàu khieån Vpp=5V, PROG=H Chuyeån ñòa chæ baét ñaàu vieát cho EPROM vaøo oâ nhôù Chuyeån ñòa chæ ñaàu döõ lieäu vaø keát thuùc döõ lieäu vaøo oâ nhôù Goïi ñòa chæ caàn naïp ra EPROM cuûa 8255 Giaûi maõ hieån thò ñòa chæ vaø döõ lieäu caàn naïp Ñieàu khieån P2.6=L;P2.7=H;P3.6=H;P3.7=H Taïo xung L vaø Vpp=12V Delay 100us Ñieàu khieån PROG=H,Vpp=5V Taêng ñòa chæ caàn vieát cho EPROM Taêng ñòa chæ vuøng döõ lieäu caàn naïp So saùnh caàn naïp vôùi ñòa chæ No cuoái vuøng döõ lieäu Yes Hieån thò END END
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2