Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
333
lượt xem
146
download

Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thi công mạch là nhằm hoàn tất quá trình thiết kế, để qua đó kiểm chứng lại thực tế về lý thuyết thiết kế. Đây là công việc cuối cùng cùa việc thiết kế mạch. Mạch được thiết kế gồm 3 boad? mạch rời nhau, gồm mạch KIT vi xử lí, bàn phím, màn hình quang báo. Đây là mạch chính của hệ thống quang báo, mạch này có nhiệm vụ điều khiển mạch quang báo và cả bàn phím.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 7

  1. CHÖÔNG 7: THI COÂNG PHAÀN CÖÙNG Thi coâng maïch laø nhaèm hoaøn taát quaù trình thieát keá, ñeå qua ñoù kieåm chöùng laïi thöïc teá veà lyù thuyeát thieát keá. Ñaây laø coâng vieäc cuoái cuøng cuøa vieäc thieát keá maïch. Maïch ñöôïc thieát keá goàm 3 board maïch rôøi nhau, goàm maïch KIT vi xöû lí, baøn phím, maøn hình quang baùo. I . THI COÂNG MAÏCH KIT VI XÖÛ LÍ (MAINBOARD): Ñaây laø maïch chính cuûa heä thoáng quang baùo, maïch naøy coù nhieäm vuï ñieàu khieån maïch quang baùo vaø caû baøn phím. Neáu maïch naøy chaïy toát nghóa laø vieäc thi coâng heä thoáng ñaõ hoaøn thaønh hôn 2/3 khoái löôïng coâng vieäc. Vieäc thi coâng maïch ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau: 1. Veõ maïch nguyeân lyù vaø Board maïch: Coâng vieän naøy ñöôïc trôï giuùp bôûi phaàn meàm EAGLE. Ñaây laø phaàn meàm chuyeân duøng cgho ngöôøi thieát keá maïch ñieän töû. Ñeå maïch chaïy toát thì sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch phaûi ñuùng, ñaày ñuû. Khi cho chaïy board maïch caàn phaûi chuù yù ñeán kích thöôùc caùc ñöôøng tín hieäu vaø ñöôøng nguoàn, ñöôøng gnuoàn bao giôø cuõng coù kích thöôùc lôùn hôn ñöôøng tín hieäu . 2. Thi coâng board maïch : Sau khi maùy tính ñaõ veõ xong board maïch thì vieäc laøm board coù theå thöïc hieän theo caùc phöông aùn sau: Phöông aùn 1:Töï veõ maïch baèng tay Nghóa laø caên cöù vaøo caùc ñöôøng maïch in maø maùy tính ñaõ veõ xong, chuùng ta ñem in ra giaáy thöôøng vaø sau ñoù duøng giaáy than ñoà laïi caùc ñöôøng naøy leân maïch in, sau ñoù ñoà laïi baèng buùt loâng daàu vaø ñem ngaâm vaøo dung dòch röûa Cu(OH)2. Caùch naøy coù ñoä chính xaùc khoâng cao, chæ duøng cho
  2. caùc maïch in ít ñöôøng tín hieäu, ít loã via. Do ñoù khoâng theå aùp duïng caùch naøy ñeå veõ maïch KIT Vi xöû lí ñöôïc . Phöông aùn 2 : Veõ maïch baèng phöông phaùp in luïa Nghóa laø sau khi maùy tính veõ maïch xong, chuùng ta ñem nhôø in luïa leân maïch in, sau ñoù duøng buùt loâng ñoà laïi. Caùch naøy coù ñoä chính xaùc cao hôn, ñoàng thôøi neáu chuùng ta thi coâng caùc board coù kích thöôùc lôùn vaø soá löôïng nhieàu thì coù theá giaûm bôùt giaù thaønh thi coâng maïch. Tuy nhieân, caùch naøy chöa phaûi laø öu vieät nhaát. Phöông aùn 3 : Phöông aùn naøy laø phaûi duøng ñeán caùc maùy chuyeân gia coâng maïch in, ñaây laø caùch thi coâng maïch coù ñoä chính xaùc cao nhaát, ít hö hoûng. Chuùng em ñaõ choïn phöông aùn naøy ñeå thi coâng maïch, tuy nhieân caùch naøy khaù toán keùm veà giaù thaønh thieát keá. 3. Laép raùp linh kieän vaøo board maïch in ñaõ veõ xong: Vieäc laép raùp linh kieän cuõng laø moät khaâu khaù quan troïng, vì maïch in coù caùc loã khoan khaù gaàn nhau neân khi haøn chì deã bò chaïm maïch. Maëc khaùc, khi haøn chì khoâng caån thaän thì caùc haït chì tí hon seõ rôi raõi treân board deã daãn ñeán khaûn naêng chaïm maïch, laøm hö hoûng caùc linh kieän. Vieäc naøy coù theå khaéc phuïc baèng caùch phuû xanh maïch in. Ñeå haïn cheá vieäc haøn chì deã daãn ñeán caùc linh kieän bò cheát do söùc noùng cuûa moû haøn, chuùng ta coù theå duøng caùc ñeá caém IC. Ñaây laø giaûi phaùp an toaøn cho linh kieän, ñoàng thôøi neáu coù hö hoûng linh kieän thì vieäc söõa chöõa cuõng deã daøng thöïc hieän maø khoâng laøm hö hoûng maïch in. 4. Ño caùc moái noái: Vieäc laøm naøy coù theå maát thôøi gian, nhöng khaù quan troïng nhaèm traùnh ñöôïc caùc ruûi ro chaïm maïch. Chuùng ta coù theå duøng ñoàng hoà VOM ñeå giai ño ñieän trôû (hoaëc ñoàng hoà soá coù chuoâng
  3. baùo thoâng maïch) ñeå kieåm tra caùc ñöôøng tín hieäu coù chaïm hay khoâng, caùc moái haøn ñaõ tieáp xuùc toát chöa. Ñaëc bieät chuù yù ñeán caùc ñöôøng nguoàn. 5. Kieåm tra maïch baèng chöông trình thöû RAM: Kieåm tra maïch laø coâng vieäc heát söùc caàn thieát khi thieát keá maïch, nhaèm tra kieåm tra xem maïch ñöôïc thieát keá ñaõ ñuùng chöa. Trong maïch Vi xöû lí (Mainboard) thì vieäc kieåm tra maïch ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc thöû xem RAM ñaõ toát chöa. Neáu RAM toát (maïch ñaõ chaïy) thì taát caû caùc coâng vieäc nhö maïch giaûi maõ, maïch keát noái giöõa Vi xöû lí vaø boä nhôù hay thieát bò ngoaøi ñaõ toát. Coâng vieäc thöû RAM ñöôïc thöïc hieän baèng vieäc vieát ra moät chöông trình rieâng ñeå thöû RAM. Vieát chöông trình naïp vaøo ROM taïi ñòa chæ 0000H kieåm tra toaøn boä vuøng nhôù cuûa RAM töø ñòa chæ 4000H - 5FFFH, neáu RAM toát thì gôûi tín hieäu ra ngoõ SOD cuûa Vi xöû lí. Khi ñoù, ta chæ vieäc ño taïi ngoõ ra naøy baèng ñoàng hoà vaïn naêng. Chöông trình thöû RAM: 0000 LXI H , 3FFFH A1: INX H MVI A , 60H CMP 60H JZ A2 MVI M , 00H MOV A,M CPI 00H JZ A1 HLT A2: LXI H , 3FFFH A3: INX H MVI A , 60H
  4. CMP H JZ A4 MVI M , FFH MOV A,M CPI FFH JZ A3 HLT A4: MVI A , F0H SIM LXI B , 83FF B1: DCX B MOV A,C ORA B JNZ B1 MVI A ,40H SIM LXI B , 83FFH B2: DCX B MOV A,C ORA B JNZ B2 JMP A4
  5. 6. Sô ñoà maïch in cuûa board KIT Vi xöû lí a. Sô ñoà maët treân (Top) cuûa maïch in cuûa Mainboard:
  6. b. Sô ñoà maët döôùi (Bottom) cuûa maïch in cuûa Mainboard:
Đồng bộ tài khoản