Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
119
lượt xem
51
download

Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở các phần trước đã trình bày cơ sở lý thuyết và cấu trúc phần cứng của KIT Z80. Phần cứng của KIT Z80 cũng như mọi phần cứng của các hệ thống máy tính khác đều không thể hoạt động được nếu như không có phần mềm điều khiển. Phần mềm điều khiển là một tập hợp các lệnh chỉ ra các thao tác mà CPU phải thực hiện. Phần mềm điều khiển CPU được chia thành hai loại chính : +Phần mềm hệ thống : Được nạp vào ROM, được CPU đọc tới ngay từ lúc mới cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 10

 1. Chương 10: THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM HEÄ THOÁNG. 1.Giôùi thieäu. ÔÛ caùc phaàn tröôùc ñaõ trình baøy cô sôû lyù thuyeát vaø caáu truùc phaàn cöùng cuûa KIT Z80. Phaàn cöùng cuûa KIT Z80 cuõng nhö moïi phaàn cöùng cuûa caùc heä thoáng maùy tính khaùc ñeàu khoâng theå hoaït ñoäng ñöôïc neáu nhö khoâng coù phaàn meàm ñieàu khieån. Phaàn meàm ñieàu khieån laø moät taäp hôïp caùc leänh chæ ra caùc thao taùc maø CPU phaûi thöïc hieän. Phaàn meàm ñieàu khieån CPU ñöôïc chia thaønh hai loaïi chính : +Phaàn meàm heä thoáng : Ñöôïc naïp vaøo ROM, ñöôïc CPU ñoïc tôùi ngay töø luùc môùi caáp ñieän. Phaàn meàm naøy ñieàu khieån xöû lyù caùc thao taùc nhö nhaäp, xuaát döõ lieäu. Phaàn meàm naøy ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ ASEMBLE vaø ñöôïc dòch ra maõ maùy töông öùng vôùi CPU-Z80. +Phaàn meàm söû duïng : Laø phaàn meàm cuûa ngöôøi söû duïng naïp vaøo ñöôïc löu tröõ trong ROM hoaëc RAM, hay ñóa ñeå ñieàu khieån CPU thöïc hieän caùc thao taùc maø ngöôøi söû duïng yeâu caàu. Phaàn meàm naøy coù theå vieát baèng ngoân ngöõ ASEMBLE, hay ngoân ngöõ caáp cao nhö : C, BASIC, PASCAL, FORTRAN. Noùi chung ngoân ngöõ maùy tính coù nhieàu loaïi nhöng khoâng theå ñieàu khieån tröïc tieáp CPU ñöôïc. CPU chæ coù theå tieáp thu tröïc tieáp ngoân ngöõ maùy maø thoâi. Do vaäy caùc chöông trình ñieàu khieån ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ ASEMBLE hay ngoân ngöõ caáp cao ñeàu phaûi dòch ra ngoân ngöõ maùy. Coâng vieäc naøy coù theå tieán haønh baèng tay hay söû duïng hay söû duïng moät chöông trình bieân dòch. IV.2.2.Caùch thöùc laäp trình. Trong vieäc laäp trình cuõng nhö cho chöông trình chaïy, ñeàu phaûi coù moät qui trình. Caùc böôùc caàn thieát cho vieäc vieát moät chöông trình chaïy nhö sau.
 2. - Naém vöõng noäi dung vaø yù nghiaõ cuûa chöông trình. - Hoaïch ñònh löu ñoà cuûa chöông trình. - Vieát chöông trình. - ASEMBLE baèng tay chöông trình ñaõ ñöôïc vieát. - Naïp chöông trình vaøo boä nhôù. - Kieåm tra laïi caùc döõ lieäu ñöa vaøo ñaõ duøng hay khoâng. - Cho chöông trình chaïy. - Giaùm ñònh keát quûa. IV.2.3.Chöùc naêng cuûa chöông trình heä thoáng. a> Xöû lyù baøn phím. Baøn phím cuûa KIT Z80 phuïc vuï cho quang baùo goàm coù 41 phím : + 23 phím chöõ + 10 phím soá +3 phím chöùc naêng +1 phím reset +Caùc phím daáu Caùc phím naøy khi aán seõ maõ hoaù thaønh boä maõ hoùa haøng coät. Chöông trình heä thoáng seõ giuùp CPU giaûi maõ haøng coät thaønh maõ phím nhaán ñeå thöïc hieän caùc thao taùc caàn thieát. Chöông trình heä thoáng coøn giuùp CPU phaân bieät ñöôïc phím nhaán. Laø phím soá hay phím chöùc naêng. b>Thi haønh phím chöùc naêng ñöôïc nhaán . - Neáu phím ñöôïc nhaán laø phím soá thì CPU seõ tieán haønh thay ñoåi ñiaï chæ hoaëc thay ñoåi noäi dung cuûa moãi oâ nhôù. - Neáu laø phím chöùc naêng thì CPU seõ thöïc hieän caùc chöùc naêng naøy ñöôïc ñaët cho phím ñoù. Caùc chöùc naêng cuûa phím nhö sau. +Phím : goïi chöông trình thi haønh chöông trình cuûa ngöôøi söõ duïng ngoaøi ra noù coøn duøng ñeå taêng ñiaï chæ hieän haønh leân 1.
 3. +Phím  : naïp vaøo noäi dung hieån thò ñöôïc ñöa vaøo boä nhôù. Ngoaøi ra noù coøn coù chöùc naêng naøy giaûm ñiaï chæ hieän haønh xuoáng 1. +Phím Esc : Reset toaøn boä heä thoáng c>Quaûn lyù boä nhôù. Chöông trình heä thoáng seõ giuùp CPU truy xuaát chính xaùc töøng vuøng nhôù tuyø theo yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. CPU coù theå thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc treân boä nhôù laø -Ñoïc döõ lieäu töø ROM vaø RAM. -Vieát döõ lieäu vaøo RAM. d> Quaûn lyù caùc thieát bò ngoaïi vi. Chöông trình heä thoáng giuùp CPU truy xuaát ñeán caùc thieát bò ngoaïi vò khaùc thoâng qua CARD giao tieáp. Coâng vieäc naøy giuùp phaùt huy taùc duïng to lôùn cuûa CPU. IV.2.4.Phaân tích chöông trình heä thoáng. Moâït heä thoáng vi xöû lyù muoán hoaït ñoäng ñöôïc caàn phaûi coù chöông trình nguoàn ñeå khôûi taïo heä thoáng, chöông trình naøy phaûi phuø hôïp vôùi thieát keá phaàn cöùng, vieäc thieát keá giöõa phaàn cöùng vaø phaàn meàm phaûi caân ñoái sao cho phaàn meàm khoâng quaù phöùc taïp. Caùc yeâu caàu ñaët ra maø chöông trình nguoàn phaûi thöïc hieän laø:  Nhaän ñöôïc phím cuûa ngöôøi söû duïng goõ vaøo töø baøn phím vaø hieån thò leân maøn hình.  Ñoïc ñöôïc noäi dung oâ nhôù taïi moät ñòa chæ naøo ñoù  Thi haønh chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng taïi moät ñòa chæ naøo ñoù baèng caùch goõ vaøo ñòa chæ ñaàu ñòa chæ ñaàu cuûa chöông trình vaø nhaán phím thi haønh. Nhö vaäy trong heä thoáng quang baùo naøy chuùng ta coù hai chöông trình chính, moät ñieàu khieån heä thoáng laøm vieäc nhö moät KIT Z80 bình thöôøng coøn chöông trình thöù hai thì phuïc vuï cho quang baùo.
 4. IV.2.4.1 Phaân tích chöông trình heä thoáng KIT Z80.
 5. N N ÑEÁN CHÖÔNG TRÌNH NHAÄN DÖÕ LIEÄU Y
 6.  LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH NHAÄN DÖÕ LIEÄU BEGI N ACK = 0 BUSY=0 STB S Ñ Busy=1 ACK =1 ÑOÏC DÖÕ LIEÄU ACK=0 S THKT FILE Ñ END
 7. a> Phaân tích chöông trình put. Chöùc naêng chính laø giaûi ña hôïp 6 ma traän led. Chöông trình naøy seõ thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: + Gôûi döõ lieäu cuûa 36 oâ nhôù töø (disbuf) ñeán (disbuf + 35) ra töøng coät LED töông öùng. + Goïi chöông laáy maõ phím aán vaø Goïi chöông con xöû lyù phím aán.
 8. b> Chöông trình get (chöông trình laáy maõ phím aán). Chöông trình naøy phaùt hieän ra vò trí phím nhaán ñeå tìm ra maõ queùt cuûa phím. Sau khi thöïc hieän xong chöông trình get seõ taïo ra 2 giaù trò: + Giaù trò cuûa maõ phím chöaù ôû (key). + Ñaët côø baùo nhím nhaán KEYFLG = 1.
 9. c> Chöông trình funsel (chöông trình thöïc hieän chöùc naêng phím). Ñöôïc chöông trình put goïi ñeán theo cô cheá vector ñeå xöû lyù phím vöøa ñöôïc nhaán. Khi chöông trình xöû lyù phím soá thì hai ñeøn beân phaûi khoâng saùng vaø chöông trình roll4 ñöôïc goïi ñeán. Neáu phím vöøa nhaán laø phím chöùc naêng thì funsel thi haønh chöông trình töông öùng vôùi chöùc naêng ñoù nhö : phím muõi teân xuoáng () seõ hieån thò noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ töông öùng laø 4 ñeøn beân traùi. Khi nhaán phím muõi teân leân (  ) seõ thi haønh chöông trình öùng duïng.
 10. d> Chöông trình discod. Chöông trình naøy laøm nhieäm vuï ñoåi 3 oâ nhôù ôû ñòa chæ hexbuf ñeán hexbuf +2 ra hieån thò treân 6 ñeøn ma traän led chöùa trong disbuf ñeán disbuf + 35. Chöông trình naøy seõ taùch 3 byte Hexa thaønh 6 nipples, 6 nipples naøy ñöôïc chöông trình ADDAX
 11. xöû lyù ñeå chæ ñeán ñòa chæ cuûa vuøng döõ lieäu töông öùng.
 12. e> Chöông trình xoùa ñeøn. Nôi goïi: ñöôïc goïi ñeán moãi khi baét ñaàu cho heä thoáng laøm vieäc. Chöùc naêng: xoaù taát caû döõ lieäu hieån thò treân 6 ñeøn vaø xoaù taát caû caùc ñeøn khoâng söû duïng.
 13. IV.2.4.2 Phaân tích chöông trình quang baùo. Ôû ñaây ta coi chöông trình quang baùo nhö laø chöông trình öùng duïng cuûa KIT Z80. Do ñoù khi chöông trình quang baùo laøm vieäc thì noù seõ söû duïng moät soá caùc bieán vaø chöông trình cuûa heä thoáng KIT Z80. Chöông trình ñöôïc vieát taïi ñòa chæ 0444 vaø noù thöïc hieän caùc chöùc naêng. + Laáy maõ phím aán quang baùo. + Hieån thò noäi dung phím ñöôïc nhaán leân maøn hình. + Thöïc hieän chöông trình xoay döõ lieäu treân 80 coät. a.Chöông trình quang baùo toång quaùt.
 14. Start FFH A RESET 164 XOÙA ÑEØN HIEÅN THÒ DAÁU NHAÉC HEÄ THOÁNG HIEÅN THÒ CHÖÕ COÙ PHÍM NHAÁN HAY LAÁY MAÕ PHÍM AÁN N CAÁT MAÕ CHÖÛ VAØO DUØNG NHÔÙ 2000H NAÏP MAÕ CHÖÕ VUØNG HIEÅN THÒ Y PHÍM RESET ÑÖÔÏCNHAÁ END
 15. b.Löu ñoà khoái nhaäp chöõõ quang baùo.
Đồng bộ tài khoản