Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
124
lượt xem
48
download

Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PASCAL có thể thực hiện một cách chính xác các cấu trúc dữ liệu phức tạp và các thuật toán phức tạp. PASCAL có tính mềm dẽo và tiện lợi trong việc chia nhỏ vấn đề ra giải quyết độc lập. Có đủ các phép toán số học, logic,…Các kiểu dữ liệu trong PASCAL phong phú, thể hiện được nhiều kiểu dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp. Ngôn ngữ PASCAL trở thành ngôn ngữ chính thống, ngôn ngữ phổ biến, được dùng nhiều trong trường học và các lĩnh vực khác. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 11

 1. Chương 11: THIEÁT KEÁ PHAÀM MEÀM PASCAL Giôùi thieäu ngoân ngöõ PASCAL: 1.Xuaát xöù: Pascal laø moät ngoân ngöõ laäp trình caáp cao do giaùo sö NIKLAUS WIRTH ôû tröôøng ñaïi hoïc kyõ thuaät ZURICH Thuïy Só saùng taïo vaøo naêm 1970, vaø ñaët taân laø PASCAL ñeå töôûng nhôù ñeán BLAISE PASCAL, nhaø toaùn hoïc, nhaø trieát hoïc PHAÙP ôû theá kyû 17. Ngöôøi ñaõ cheá taïo ra kieåu maùy tính cô khí. PASCAL ñöôïc coi laø moät ngoân ngöõ ñeïp nhaát trong hoï coå ñieån, laø moät trong nhöõng ngoân ngöõ maïnh, phoå bieán nhaát laø neàn taûng cho caùc moân laäp trình khaùc, coù nhieàu tính öu vieät. Ngöôøi ta ñaõ nhaän thaáy raèng coù theå laäp trình moät caùch khoa hoïc, logic cho moät chöông trình cuï theå naøo ñoù döïa treân phaân tích caùc thuaät toaùn vaø suy dieãn toaùn hoïc. IV.3.2.caùc öö ñieåmcuûa ngoân ngöõ PASCAL: PASCAL coù theå thöïc hieän moät caùch chính xaùc caùc caáu truùc döõ lieäu phöùc taïp vaø caùc thuaät toaùn phöùc taïp. PASCAL coù tính meàm deõo vaø tieän lôïi trong vieäc chia nhoû vaán ñeà ra giaûi quyeát ñoäc laäp. Coù ñuû caùc pheùp toaùn soá hoïc, logic,…Caùc kieåu döõ lieäu trong PASCAL phong phuù, theå hieän ñöôïc nhieàu kieåu döõ lieäu töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Ngoân ngöõ PASCAL trôû thaønh ngoân ngöõ chính thoáng, ngoân ngöõ phoå bieán, ñöôïc duøng nhieàu trong tröôøng hoïc vaø caùc lónh vöïc khaùc. IV.3.3.Turbo pascal: Töø ngoân ngöõ PASCAL do giaùo sö WIRTH saùng taùc, caùc haõng phaàn meàn ñaõ phaùt trieån theâm vaø taïo ra caùc chöông trình dòch ngoân ngöõ PASCAL nhö: - OS PASCAL:Ñöôïc goïi laø PASCAL chuaån. - IBM PASCAL : Cuûa haõng Microsoft. - TURBO PASCAL : Cuûa haõng BORLAND. - Öu ñieåm cuûa TURBO PASCAL: - Tieän cho vieäc dòch lieân hoaøn vôùi vieäc soaïn thaûo, söûa -0-
 2. chöõa . - Toác ñoä dòch nhanh. - Chöông trình dòch goïn, ñoøi hoûi ít boä nhôù, coù nhieàu haøm,nhieàu coâng cuï hoã trôï. - Laøm vieäc thoaûi maùi, coù hieäu quaû. Tính ñoái thoaïi ngöôøi vaø maùy phong phuù. - Giaûi quyeát haàu heát caùc baøi toaùn trong kyõ thuaät, thieát keá ñoà hoïa, quaûn lyù, xaây döïng caùc phaàn meàm heä thoáng. - Deã daïy vaø hoïc. - Luoân caûi tieán môû roäng vaø phaùt trieån khoâng ngöøng. -1-
 3. IV.4.Löu ñoå toång quaùt maïch quang baùo giao tieáp vôùi maùy tính: Begin NHAÄP CHUOÃI ÑOÏC CHUOÃI MAÕ HOAÙ XUAÁT DÖÕ LIEÄU KIT NHAÄN DÖÕ LIEÄU KIT THI HAØNH CHÖÔNG TRÌNH QUANG BAÙO End -2-
 4. IV.4.1.Löu ñoà ñoïc chuoãi vaø maõ hoaù: B MAÕ HOÙA Begin i:=i+2 i:=1 Kieåm tra A keát thuùc A chuoåi 3 1 Nhaän daïng 2 4 End a,e,u,o 6,7,8 St[i+1 ] B Maõ hoùa Maõ hoùa St[i+1] 5 i:=i+2 i:=i+1 5 A A Maõ hoùa Kieåm tra Kieåmtra keát thuùc chuoåi chuoåi i:=i+1 A End End. Kieåm tra keát thuùc chuoåi End -3-
 5. C MAÕ HOÙA i:=i+2 Kieåm tra A keát thuùc chuoãi 1 Y,I End Khoâng daáu D 9 C Maõ hoùa Maõ hoùa St[i+1] i:=i+2 i:=i+1 Khoâng 1-5 daáu A A Maõ hoùa Kieåm tra Kieåmtra keát thuùc Chuoãi chuoãi i:=i+1 A End End. Kieåm tra keát thuùc chuoãi End -4-
 6. -5-
 7. d MAÕ HOÙA i:=i+2 Kieåm A tra keát thuùc 2 $ End 1-4 D M,N,O,P,C,T,Y,I,U d Maõ hoùa Maõ hoùa St[i+1] i:=i+2 i:=i+1 1-9 A A Maõ hoùa Kieåm tra Kieåm tra keát thuùc chuoåi keát thuùc chuoåi i:=i+1 A End End. Kieåm tra keát thuùc chuoåi End -6-
 8.  Löu ñoà gôûi döõ lieäu cuûa maùy tính Begin * Keát thuùc STB = 1 chuoåi Busy =0 End Gôûi döõ lieäu STB=0 S ACK=1 Ñ STB=1 Ñ S ACK=0 * -7-
 9. .Z80 ;--------------------------------; ; RESET MAY VA DUA RA DAU NHAC ; ;--------------------------------; ORG 0000H LD A,8BH LD (KEY_IO),A ; KHOI TAO 8255 I PORT A RA PORT C VAO LD A,81H LD (DIS_IO),A ; KHOI TAO 8255 II CA 3 PORT RA ;--------------------------------; ; HIEN THI DAU NHAC CUA HE THONG ; ;--------------------------------; RESET: LD HL,SYS_SP LD SP,HL LD A,01 LD (ROLPAS),A LD A,00H LD (KEYFLG),A CALL RS164 LD B,03H LD IX,DISBUF LD A,38H LP11: LD (IX),A INC IX DJNZ LP11 LD A,7CH LD (IX),A INC IX LD A,38H LD (IX),A INC IX LD A,10H LD (IX),A LD A,3EH ;------------------------------------- --------------; -8-
 10. ; D7,D6,D5(6),D4(5),D3(4),D2(3),D1(DEN 2),D0(DEN 1) ; ;------------------------------------- --------------; CALL CLRSCR LD IX,FUNSEL LD (MNPTR),IX LD HL,DISBUF LD (DISPTR),HL MIT: LD A,(VAO) CP 00H JR Z,PUT CP 01H JR Z,PUT CP 03H JP NDL CP 09H JP Z,PHAI CP 0AH JP Z,TRAI JR MIT ;--------------------------------; ; CHUONG TRINH RESET IC 74164 ; ;--------------------------------; RS164: LD B,81 LPRS: LD A,00H LD (CKOUT),A ; CANH XUONG XUNG CK LD (DATAOUT),A CALL DLPUT LD A,01H ; CANH LEN XUNG CK LD (CKOUT),A DJNZ LPRS RET ;--------------------------------; ; CHUONG TRINH HIEN THI DU LIEU; ; RA MA TRAN LED. CHUONG TRINH ; ; NAY CO THE THUC HIEN DOC LAP ; ; VUNG NHO DEM CHO DEN TU ; ; DISBUF DEN DISBUF + 80 ; -9-
 11. ;--------------------------------; PUT: LD A,00H LD (CKOUT),A ; CANH XUONG XUNG CK LD A,02H ; DU LIEU DE DICH VAO IC 74164 LD (CKOUT),A LD A,03H ; CANH LEN XUNG CK LD (CKOUT),A LD D,80 ; SO COT BANG QUANG BAO LA 80 LD HL,(DISPTR) MUX: LD A,(HL) LD (DATAOUT),A CALL DLPUT PUSH DE PUSH HL LD A,00H LD (KEY_OUT),A LD A,(KEY_IN) AND 01FH CP 01FH JR Z,LP002 LD D,A LD A,00H LD (DATAOUT),A LD A,D CALL GET LP002: LD HL,LP_1 PUSH HL LD A,00 LD (DATAOUT),A LD IX,(MNPTR) ; GOI CHUONG TRINH XU LY PHIM JP (IX) LP_1: POP HL POP DE DEC D JR Z,PUT INC HL -10-
 12. LD A,00H LD (CKOUT),A ; CANH XUONG XUNG CK CALL DLPUT0 LD A,01H LD (CKOUT),A ; CANH LEN XUNG CK JR MUX ;--------------------------------; ; CHUONG TRINH LAY MA PHIM AN ; ;--------------------------------; GET: LD A,(KEY_IN) AND 1FH CP 1FH JR Z,DIDDLE LD B,00H ; B CHUA THU TU HANG CUA PHIM BI NHAN LPROW: SRA A JR NC,ROWCOD INC B JR LPROW ROWCOD: SLA B SLA B SLA B LD A,B AND 38H LD IX,KEY LD(IX),A ;CHUA MA HANG VAO O NHO KEY LD A,07FH ;DO TIM COT CUA PHIM BI NHAN LPCOL: LD D,A LD (KEY_OUT),A LD A,(KEY_IN) AND 1FH CP 1FH JR NZ,COLFD LD A,D RRCA JR NC,DIDDLE JR LPCOL -11-
 13. COLFD: LD B,00H LD A,D COLCOD: RRCA JR NC,ROWCOL INC B JR COLCOD ROWCOL: LD A,B AND 07H LD B,A LD A,(KEY) OR B LD D,A ; D CHUA MA HANG - COT CUA PHIM NHAN LPFD: LD A,(KEY_IN) ; CHO BUONG PHIM MOI XU LY AND 01FH CP 01FH JR NZ,LPFD CALL DLKP ; CHONG DOI LUC NHA PHIM LD A,D LD IX,KEYTBL PUSH BC LD B,00H LD C,A ADD IX,BC LD A,(IX) LD (KEY),A ; KEY CHUA MA HECXA CUA PHIM BI NHAN LD A,01H ; SET CO BAO CO PHIM BANG 01 LD (KEYFLG),A POP BC DIDDLE: RET ;--------------------------------; ; BANG TRA MA LED ; ;--------------------------------; KEYTBL: DEFB 22H DEFB 25H DEFB 21H -12-
 14. DEFB 26H DEFB 0AH DEFB 0BH DEFB 0CH DEFB 0DH DEFB 13H DEFB 15H DEFB 14H DEFB 12H DEFB 11H DEFB 10H DEFB 0FH DEFB 0EH DEFB 16H DEFB 17H DEFB 18H DEFB 00H DEFB 01H DEFB 02H DEFB 03H DEFB 23H DEFB 1CH DEFB 1BH DEFB 1AH DEFB 19H DEFB 04H DEFB 05H DEFB 06H DEFB 81H DEFB 1DH DEFB 1EH DEFB 1FH DEFB 20H DEFB 07H DEFB 08H DEFB 09H DEFB 80H ;--------------------------------; ; THI HANH CHUC NANG CUA PHIM ; -13-
 15. ;--------------------------------; FUNSEL: LD A,(KEYFLG) ; BAO CO PHIM BI NHAN CP 01H JR Z,KEYNOW RET KEYNOW: CALL RDKEY LD D,A AND 80H CP 80H JR Z,FUNKEY LD A,D AND 30H CP 00H JR NZ,DIDDLE LD A,D CALL ROLL4 CALL DISCOD LD A,30H JP CLRSCR FUNKEY: LD A,D CP 81H JP Z,GO CP 80H JP Z,MEM ;--------------------------------; ; CHUONG TRINH ROLL4 ; ;--------------------------------; ROLL4: PUSH BC PUSH HL LD HL,HEXBUF+1 LD B,A LD A,(ROLPAS) ; KIEM TRA CO ROLPAS CP 01H JR NZ,R4TPAS ; LAN DAU TIEN KHONG ROLL LD A,00H LD (ROLPAS),A -14-
 16. DEC HL LD (HL),A INC HL LD (HL),B JR R4OUT R4TPAS: LD A,B RLD DEC HL RLD R4OUT: POP HL POP BC RET ;--------------------------------; ; CHUONG TRINH ROLL2 ; ;--------------------------------; ROLL2: PUSH BC LD B,A LD A,(ROLPAS) CP 01H JR NZ,LPP2 LD A,00H LD (ROLPAS),A LD A,B LD (HL),A JR R2OUT LPP2: LD A,B RLD R2OUT: POP BC RET ;---------------------------------; ; GIAI MA SO HEX RA MA TRAN CHU ; ;---------------------------------; DISCOD: PUSH BC PUSH IX PUSH HL PUSH IY LD B,03 ; DOI 3 BYTE SO HECXA LD IX,HEXBUF+2 LP01: LD L,(IX) -15-
 17. LD H,L SRL H SRL H SRL H SRL H LD A,L AND 0FH LD L,A PUSH HL ; H CHUA NIPPLE CAO L CHUA NIPPLE THAP DEC IX DEC B JR NZ,LP01 LD IY,DISBUF LD B,03 LP02: POP HL CALL SUBDIS LD H,L CALL SUBDIS DJNZ LP02 POP IY POP HL POP IX POP BC RET SUBDIS: LD A,H LD IX,DISTBL CALL ADDAX PUSH BC LD B,06 LP1_0: LD A,(IX) LD (IY),A INC IY INC IX DJNZ LP1_0 POP BC RET ;--------------------------------; ; BANG TRA MA TRAN CHU ; -16-
 18. ;--------------------------------; DISTBL: DEFB 38H ;CHU 0 DEFB 44H DEFB 44H DEFB 44H DEFB 38H DEFB 00H DEFB 40H ;SO 1 DEFB 48H DEFB 7CH DEFB 40H DEFB 40H DEFB 00H DEFB 48H ;SO 2 DEFB 64H DEFB 54H DEFB 4CH DEFB 40H DEFB 00H DEFB 44H ;SO 3 DEFB 44H DEFB 54H DEFB 54H DEFB 28H DEFB 00H DEFB 20H ;SO 4 DEFB 30H DEFB 28H DEFB 24H DEFB 7CH DEFB 00H DEFB 5CH ;SO 5 DEFB 54H DEFB 54H DEFB 54H DEFB 74H DEFB 00H DEFB 7CH ;SO 6 DEFB 54H -17-
 19. DEFB 54H DEFB 54H DEFB 74H DEFB 00H DEFB 04H ;SO 7 DEFB 44H DEFB 24H DEFB 14H DEFB 0CH DEFB 00H DEFB 7CH ;SO 8 DEFB 54H DEFB 54H DEFB 54H DEFB 7CH DEFB 00H DEFB 5CH ;SO 9 DEFB 54H DEFB 54H DEFB 54H DEFB 7CH DEFB 00H DEFB 70H ;CHU A DEFB 28H DEFB 24H DEFB 28H DEFB 70H DEFB 00H DEFB 7CH ;CHU B DEFB 54H DEFB 54H DEFB 54H DEFB 6CH DEFB 00H DEFB 38H ;CHU C DEFB 44H DEFB 44H DEFB 44H DEFB 28H -18-
 20. DEFB 00H DEFB 7CH ;CHU D DEFB 44H DEFB 44H DEFB 44H DEFB 38H DEFB 00H DEFB 7CH ;CHU E DEFB 54H DEFB 54H DEFB 54H DEFB 44H DEFB 00H DEFB 7CH ;CHU F DEFB 14H DEFB 14H DEFB 14H DEFB 04H DEFB 00H ;--------------------------------; ; CHUONG TRINH TANG IX AX6 LAN ; ;--------------------------------; ADDAX: PUSH BC LD C,A LP0_2: CP 00H JR Z,FINISH LD B,06H LP0_1: INC IX DJNZ LP0_1 DEC A JR LP0_2 FINISH: LD A,C POP BC RET ;--------------------------------; ; CHUONG TRINH XOA DEN ; ; CHUONG TRINH NAY KHI GOI PHAI ; ; DAT VAO THANH GHI A GIA TRI ; ; TUONG UNG VOI DEN CAN XOA ; -19-
Đồng bộ tài khoản