intTypePromotion=3

thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 9

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
148
lượt xem
64
download

thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần hiển thị bao gồm 8 Led 7 đoạn chung anod. Bus dữ liệu xuất ra hiển thị được nối tới PortA của 82552. Vì dòng ra tại mỗi chân các Port của 8255 chỉ có khoảng 4mA, mà mỗi Led sáng thì phải cung cấp dòng khoảng 8 – 10mA nên phải dùng IC đệm nên PortA của 8255 nối tới các ngõ vào A1 _ A8 của 74245, bus dữ liệu ngõ ra nối qua điện trở hạn dòng đến các thanh của Led 7 đoạn. Với mạch giải mã chọn Led: ba ngõ vào A, B, C...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 9

  1. Chương 9: Transistor Q4 (C828 ) + ChoÏn  = 40 VCC  VLED  VCESAT + Choïn doøng qua led laø 10mA  I CSAT  RC 5  2  0.2  RC   280  ChoÏn RC = 220 10.10  3 5  2  0.2  I CSATtt   13mA 220  10  3 Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: IB > IcSAT  VOH  VBESAT  I CSAT  RB  40  4.9  0.8  12,61K RB 13  Choïn RB = R19 = 10k 4. Transistor Q5 (C828): + ChoÏn  = 40 + Choïn doøng IC =10mA VCC  VCE 5  0.2 RC    480 IC 10.10  3  Rc =1K +  IB > IcSAT VCC  VD 5  VD 6  VBESAT VCC  VCESAT   RB RC
  2. RB    VCC  VD5  VD 6   RC VCC  VCESAT  40  5  0.7  3  0,8  1 5  0.2  4.17 K  Choïn RB < 4.17K, laáy RB (R21) laØ bieán trôû 20K ñeå ñieàu chænh cho chính xaùc 5. Transistor Q6 (C828 ): +Choïn  = 40 +Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: IB > IcSAT , choïn Rc = 1K VOH  VBESAT VCC  VCESAT   RB RC RB  40. 4.9  0.8  1  34,16 K 5  0.2  Choïn RB = R24 = 10 k 6.Transistor Q7 ( A 564 ): +Choïn  = 40 + Choïn doøng qua led laø 10mA VCC  VLED  VECSAT 5  2  0.2 RC    280 I LED 10.10  3  ChoÏn RC =330 VCC  VLED  VECSAT 5  2  0.2 I LEDtt    8.5mA RC 330.10  3 + Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: IB > IcSAT
  3. VCC  VOL  VEBSAT VCC  VLED  VECSAT   RB RC (VCC  VEBsat  VOL ) RC 40  (5  0,8  0,1)  330 RB     19,325K VCC  VLED  VECsat 5  2  0,2  Choïn RB = R25 = 7,5 K 7.Transistor Q8 (C828 ): Choïn  = 40 VCC  VBESAT VCC  VCESAT   RB RC + Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: IB > IcSAT + Choïn RC = 1k. 5  0.8 5  0.2 40   RB 1 40  4.2  RB   35 K 4.8  1 ChoÏn RB = R27 = 15 K 8.Transistor Q9 ( A 564 ): +Choïn  = 40 + Choïn doøng qua led laø 10mA (VCC  VCESAT  VLED ) 5  0,2  2 RC    280 I LED 10 103
  4.  ChoÏn RC =220 VCC  VLED  VECSAT 5  2  0.2 Vaäy doøng qua led thöïc teá laø: I LEDtt    13mA RC RC + Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: IB > IcSAT (VCC  VEBsat  VOL ) VCC  VLED  VECsat   RB RC (5  0,8  0,2) x220  40  12,57K 5  2  0,2 Choïn R28 = RB =10 k 4. Caùch tính taàn soá queùt LED - Goïi n: soá LED caàn hieån thò - Goïi : thôøi gian phaùt saùng cuûa moãi LED (s ) - Goïi T laø chu kyø hieån thò cuûa n LED: T = n.  ( s ) - Goïi f : taàn soá queùt 1 1 f   ( Hz ) T n.  = N : chu kì ngaét cuûa moãi LED (s ) 1 1  f   ( Hz ) T n. N Moái lieân heä giöõa chieàu daøi saûn phaåm (cm ) vôùi vaän toác baêng chuyeàn (m/s):
  5. Ñaàu doø: Baét ñaàu Keát thuùc TL T -Goïi T: chu kì queùt ñaàu doø (ms ) - Goïi T  T : Thôøi gian doø möùc thaáp (ms ) L 2  Ñieàu kieän ñeå cho ñaàu doø phaùt hieän saûn phaåm 10d v.T 10.d m TL  (ms )  d  L (cm)  v  ( ) v 10 TL s  Chieàu daøi nhoû nhaát cuûa saûn phaåm: v.TL d MIN  (cm) 10  Vaän toác toái ña cuûa baêng chuyeàn: 10.d m vMAX  ( ) TL s III. KEÁT NOÁI KÍT VI ÑIEÀU KHIEÅN VÔÙI THIEÁT BÒ NGOAÏI VI: 1. Keát noái vôùi baøn phím: Baøn phím goàm 16 phím keát noái vôùi kít vi ñieàu khieån thoâng qua Port 1 cuûa 8051. Sô ñoà keát noái nhö sau: P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 8051 0 1 2 3
  6. BAÛNG MAÕ PHÍM Phím Maõ queùt Maõ Phím Maõ Maõ Hex queùt Hex 0 00 0CH 8 08 80H 1 01 F9H 9 09 90H 2 02 A4H A 10 88H 3 03 B0H B 11 83H 4 04 99H C 12 C6H 5 05 92H D 13 A1H 6 06 82H E 14 86H 7 07 F8H F 15 8EH 2. Keát noái hieån thò: Phaàn hieån thò bao goàm 8 Led 7 ñoaïn chung anod. Bus döõ lieäu xuaát ra hieån thò ñöôïc noái tôùi PortA cuûa 82552. Vì doøng ra taïi moãi chaân caùc Port cuûa 8255 chæ coù khoaûng 4mA, maø moãi Led saùng thì phaûi cung caáp doøng khoaûng 8 – 10mA neân phaûi duøng IC ñeäm neân PortA cuûa 8255 noái tôùi caùc ngoõ vaøo A1 _ A8 cuûa 74245, bus döõ lieäu ngoõ ra noái qua ñieän trôû haïn doøng ñeán caùc thanh cuûa Led 7 ñoaïn. Vôùi maïch giaûi maõ choïn Led: ba ngoõ vaøo A, B, C cuûa 74138 seõ ñöôïc noái tôùi PC5 – PC7 cuûa 8255, chaân
  7. cho pheùp G2 noái tôùi PC4 cuûa 8255. Khi PC4 xuoáng möùc thaáp, G2 = [0], cho pheùp Led saùng. Baûng traïng thaùi choïn Led nhö sau: Ngoõ vaøo Choïn Led Cho pheùp Caùc chaân löïa choïn G1 G2 C B A H L L L L Led 1 H L L L H Led 2 H L L H L Led 3 H L L H H Led 4 H L H L L Led 5 H L H L H Led 6 H L H H L Led 7 H L H H H Led 8 Tính toaùn ñieän trôû trong maïch hieån thò: cc R1 Ñieän trôû phaân cöïc Led R2 :ñieän trôû haïn doøng
  8. Ñeå cho moät thanh led ñuû saùng thì doøng ñieän qua noù laø 10 mA, do ñoù ñeå caû led 7 ñoaïn saùng thì doøng cung caáp cho led laø: I = 7 x 10 = 70 mA. Ñaây cuõng chính laø doøng Ic cuûa transistor. Vaäy choïn transistor loaïi A1266 vôùi heä soá khuyeách ñaïi  laø 60 I C 70 IB    1,1mA  60 Vaäy doøng IB laø: Ñieän trôû phaân cöïc R1 laø: U R1 VCC  VBE 5  0,7 R1     3,90( K) IB IB 1,1 Choïn R1 = 3,3 k, nhoû hôn giaù trò tính toaùn ñeå doøng lôùn 5  0,7 I B  1,3mA 3,3 transistor nhanh baõo hoøa. Vaäy doøng IB thöïc teá laø: Tính R2 (ñieän trôû haïn doøng cho led): Khi transistor baõo hoøa, ñieän aùp VCESAT = 0,2 V vaø ñieän aùp rôi treân led laø 2V do ñoù: VR2 = Vcc – VCESAT – VLED = 5 – 0,2 – 2 = 2,8V VR 2 2,8 Vaäy R2    251 I CMAX 1,3.60.10  3 7 7 Choïn R2 = 270 (). Choïn R2 lôùn hôn tính toaùn ñeå transistor nhanh baõo hoaø
  9. 5  2  0,2 I LEDtt   11,1mA 251  10  3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản