thiết kế máy công cụ, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
135
lượt xem
62
download

thiết kế máy công cụ, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do kết cấu của hộp tốc độ nên ta chọn mođuyn^ khác nhau . Ta dùng hai loại mođuyn^ m6 và m7 .Điều kiện làm việc là: 2A = m6ZiZi('+) = Z6m6. 2A = m7ZjZj('+) = Z7m7. Trong đó A- Khoảng cách trục Z6 , Z7- Tổng số răng của nhóm bánh răng có mođuyn^ m6 , m7 Z6-Z7/ =m7m6/ Chọn m6 = 2,5 Tìm Z6 bằng cách phân tích i6= Z6/ Z6' = = i7= Z7/ Z7' =1 với m7 = 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy công cụ, chương 4

  1. TÝnh to¸n sè r¨ng cña Chương 5: c¸c nhãm truyÒn trong hép tèc ®é 1- TÝnh nhãm truyÒn cè ®Þnh tõ trôc ®éng c¬ ®Õn trôc thø nhÊt Ta cã : no = n®c¬. io. ®= 800  io= 800 = 0,584 1440.0,95 2- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø nhÊt fx Theo c«ng thøc Zx= .EK Zx'= Z - Zx f x g x Trong ®ã : K lµ béi sè chung nhá nhÊt cña mäi tæng fx + gx Z Tæng sè r¨ng trong cÆp Ta cã : i1= 1= 1,261= 5 = f1 cã f1=5 g1 =4 vµ f1 + g1 = 4+5 = 9 4 g1 11 i2= 2= 1,262= cã f1=11 g1 =7 vµ f1 + g1 = 11+7 =18 7 VËy béi sè trung nhá nhÊt K = 18 Emin n»m ë tia i2 v× i2 t¨ng nhiÒu h¬n i1. Khi ®ã b¸nh r¨ng Zmin n»m ë tia thø 2 lµ b¸nh r¨ng bÞ ®éng (f g ) Ta cã : Emin= z min 2 2 = 17.18 = 2,43 g 2 .K 7.18 Chän Zmin =17 LÊy Emin=5 ta cã Z= EK =5.18 = 90 r¨ng fx 5 Z1= .EK = .90 = 50 r¨ng f x g x 54 Z1 = Z - Z1 = 90 - 50 = 40 r¨ng ' fx 11 Z2 = .EK = .90 = 55 r¨ng f x g x 11  7 Z2 = Z2 - Z2 = 90 - 55 = 35 r¨ng '
  2. 50 55 KiÓm tra tû sè truyÒn: i1 = Z1/ Z1' = = 1,25 i2 = Z2/ Z2' = = 40 35 1,57 3- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø hai Ta cã : i3= 1 4 = 1 4 = 22 cã f3=22 g3 =54 vµ f3 + g3 = 22 + 54 =  1,26 54 76 1 1 30 I4= = = cã f4=30 g4 =46 vµ f4 + g4 = 30 + 46 =  2 2 1,26 46 76 I5=1 cã f5=1 g5 =1 vµ f5 + g5 = 1 + 1 = 2 VËy béi sè trung nhá nhÊt K = 76 Emin n»m ë tia i3 v× i3 gi¶m nhiÒu h¬n i4. Khi ®ã b¸nh r¨ng Zmin n»m ë tia thø 2 lµ b¸nh r¨ng chñ ®éng Z (f g ) Ta cã : Emin= min 3 3 = 17.(22  54) < 1 f .K 22.76 3 LÊy Emin=1 ta cã Z= EK =1.76 = 76 r¨ng fx 22 Z3= .EK = 76 = 22 r¨ng f x g x 21  54 Z3 = Z - Z3 = 76 - 22 = 54 r¨ng ' fx 30 Z4= .EK = .76 = 30 r¨ng f x g x 30  46 Z4 = Z - Z4 = 76 - 30 = 46 r¨ng ' fx 1 Z5= .EK = .76 = 38 r¨ng f x g x 11 Z5 = Z - Z5 = 76 - 38 = 38 r¨ng ' 22 30 KiÓm tra tû sè truyÒn : i3 = Z3/ Z3' = = 0,4 i4 = Z4/ Z4' = = 54 46 0,65 38 I5 = Z5/ Z5' = = 1 38 4- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø 3 Do kÕt cÊu cña hép tèc ®é nªn ta chän m«®uyn kh¸c nhau . Ta dïng hai lo¹i m«®uyn m6 vµ m7 .§iÒu kiÖn lµm viÖc lµ:
  3. 2A = m6(Zi+Zi') = Z6.m6 2A = m7(Zj+Zj') = Z7.m7 Trong ®ã A- Kho¶ng c¸ch trôc Z6 , Z7- Tæng sè r¨ng cña nhãm b¸nh r¨ng cã m«®uyn m6 , m7 Z6/Z7 =m7/m6 Chän m6 = 2,5 T×m Z6b»ng c¸ch ph©n tÝch i6= Z6/ Z6' = 1 6 = 1  4 i7= Z7/ Z7' =1 víi m7 = 3 Z6/Z7 = m7/m6 = 2,5/3 = 9/11 hay Z6 = 11K Z7 = 9K 1 Víi tû sè truyÒn i6= , tæng sè Z6 ph¶i lµ béi sè chung cña 5 do 4 ®ã ta chän K = 10 VËy Z6= 11.10 = 110 r¨ng i6= Z6/ Z6' = 1 4 ' Z6 + Z6 = 110 '  Z6=Z6/5 = 110/5 = 22 r¨ng  Z6'=Z6- Z6 = 110 - 22 = 88 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m6. Z6/2 = 2,5. 110/2 = 137 mm Do ®ã : Z7= 9.10 = 90 r¨ng i7= Z7/ Z7' =1 Z7 + Z7' = 90 '  Z7=Z7/2 = 90/2 = 45 r¨ng  Z7'=Z7- Z7 = 90 - 45 = 45 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m7. Z7/2 = 3. 90/2 = 135 mm Nh- vËy c¸c tû sè truyÒn i6 , i7 dñng b¸nh r¨ng dÞch chØnh KiÓm tra tû sè truyÒn : i6 = Z6/ Z6' = 22 = 1 i7 = Z7/ Z7' = 45 = 1 88 4 45 6- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø 4 Ta dïng hai lo¹i m«®uyn m8 vµ m9 .§iÒu kiÖn lµm viÖc lµ: 2A = m8(Zi+Zi') = Z8.m8 2A = m9(Zj+Zj') = Z9.m9 Trong ®ã A- Kho¶ng c¸ch trôc
  4. Z8 , Z8- Tæng sè r¨ng cña nhãm b¸nh r¨ng cã m«®uyn m8 , m9 Z8/Z9 =m9/m8 Chän m8 = 2,5 1 1 T×m Z8b»ng c¸ch ph©n tÝch i8= Z8/ Z8' = 6 =  4 I9= Z9/ Z9' =1 víi m9 = 3 Z8/Z9 = m9/m8 = 2,5/3 = 9/11 hay Z8 = 11K Z9 = 9K 1 Víi tû sè truyÒn i8= , tæng sè Z8 ph¶i lµ béi sè chung cña 5 do 4 ®ã ta chän K = 10 VËy Z8 = 11.10 = 110 r¨ng i8= Z8/ Z8' = 1 4 ' Z8 + Z8 = 110 '  Z8=Z8/5 = 110/5 = 22 r¨ng  Z8'=Z8- Z8 = 110 - 22 = 88 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m8. Z8/2 = 2,5. 110/2 = 137 mm Do ®ã : Z9= 9.10 = 90 r¨ng i9= Z9/ Z9' =1 Z9 + Z9' = 90 '  Z9=Z9/2 = 90/2 = 45 r¨ng  Z9'=Z9- Z9 = 90 - 45 = 45 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m9. Z9/2 = 3. 90/2 = 135 mm Nh- vËy c¸c tû sè truyÒn i8 , i9 dñng b¸nh r¨ng dÞch chØnh KiÓm tra tû sè truyÒn : i8 = Z8/ Z8' = 22 = 1 i9 = Z9/ Z9' = 45 = 1 88 4 45 7- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø 5 Ta dïng hai lo¹i m«®uyn m10 vµ m11 .§iÒu kiÖn lµm viÖc lµ: 2A = m10(Zi+Zi') = Z10.m10 2A = m11(Zj+Zj') = Z11.m11 Trong ®ã A- Kho¶ng c¸ch trôc Z10, Z11- Tæng sè r¨ng cña nhãm b¸nh r¨ng cã m«®uyn m10 , m11 Z10/Z11 =m11/m10
  5. Chän m10 = 4 1 1 T×m Z10b»ng c¸ch ph©n tÝch i10= Z10/ Z10' = 3 =  2 i11= Z11/ Z11' =2 =1,51 víi m11 = 3 Z10/Z11 = m11/m10 = 3/4 hay Z10 = 3K Z11 = 4K 1 Víi tû sè truyÒn i10= ,tæng sè Z10 ph¶i lµ béi sè chung cña 3 do 2 ®ã ta chän K= 27 VËy Z10= 3. 27 = 81 r¨ng i10= Z10/ Z10' = 1 2 ' Z10 + Z10 = 81 '  Z10=Z10/3 = 81/3 = 27 r¨ng  Z10'=Z10- Z10 = 81 - 27 = 54 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m10. Z10/2 = 4. 81/2 = 162 mm Do ®ã : Z11= 3.27 = 108 r¨ng i11= Z11/ Z11' =1,51 Z11 + Z11' = 108 '  Z11=Z11/2,51 = 108/2,51 = 42 r¨ng  Z11'=Z11- Z11 = 108 - 42 = 66 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m11. Z11/2 = 3. 108/2 = 162 mm Nh- vËy c¸c tû sè truyÒn i10 , i11 dñng b¸nh r¨ng dÞch chØnh KiÓm tra tû sè truyÒn : i10 = Z10/ Z10' = 27 = 1 i11 = Z11/ Z11' = 66 = 54 2 42 1,57 Tõ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n ë trªn ta cã b¶ng thèng kª sau: I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z tÝnh i 50 55 22 30 38 22 45 22 45 27 66 ' 40 35 54 46 38 88 45 88 45 54 42 z i z chuÈn i 51 56 21 29 38 22 60 22 49 27 65 ' 39 34 55 47 38 88 60 88 49 54 43 zi KiÓm nghiÖm sai sè vßng quay trôc chÝnh
  6. Ta cã ph-¬ng tr×nh c©n b»ng xÝch ®éng nt/c = n®/c¬.®.it® z1 . z 2 . . . z1 z '2 ' . Trong ®ã n®/c¬ = 1440 vg/ph ® = 0,985 ta chän i®t = 145 = 0,558 260  nII tÝnh = n®/c¬.®.i®t = 1440. 0,985. 0,558 = 791 vg/ph nlýthuyÕt = n19 = 800 vg/ph n = nt / c ntÝnh .100%  TÝnh sai sè vßng quay theo c«ng thøc n t/c Trong ®ã nt/c - Sè vßng quay tiªu chuÈn ntÝnh - Sè vßng quay tÝnh to¸n theo ph-¬ng tr×nh xÝch ®é Sai sè [n] = 10(  - 1) = 10( 1,26 - 1)= 2,6% T Ph-¬ng tr×nh xÝch ®éng ntÝnh nt/c n% T 1 nII. 50 . 22 . 22 . 22 . 27 12,59 12,5 - 0,72 40 54 88 88 54 2 nII. 55 . 22 . 22 . 22 . 27 15,82 16 1,13 35 54 88 88 54 3 nII. 50 . 30 . 22 . 22 . 27 20,15 20 - 0,76 40 46 88 88 54 4 nII. 55 . 30 . 22 . 22 . 27 25,33 25 - 1,33 35 46 88 88 54 5 nII. 50 . 38 . 22 . 22 . 27 30,9 31,5 1,9 40 38 88 88 54 6 nII. 55 . 38 . 22 . 22 . 27 39,85 40 0,4 35 38 88 88 54 7 nII. 50 . 22 . 22 . 45 . 27 50,35 50 0,7 40 54 88 45 54 8 55 22 22 45 27 nII. . . . . 63,3 63 - 0,5 35 54 88 45 54 9 nII. 50 . 30 . 22 . 45 . 27 80,6 80 - 0,76 40 46 88 45 54 10 55 30 22 45 27 nII. . . . . 101,3 100 - 1,3 35 46 88 45 54 11 nII. 55 . 38 . 22 . 45 . 27 123,6 125 1,12 35 38 88 45 54
  7. 12 nII. 55 . 38 . 22 . 45 27 . 156,4 160 2,3 35 38 88 45 54 13 nII. 50 . 22 . 45 . 45 27 . 201,4 200 - 0,7 40 54 45 45 54 14 55 22 45 nII. . . . 45 27 . 253,2 250 - 1,3 35 54 45 45 54 15 nII. 50 . 22 . 45 . 45 27 . 322,4 315 - 2,3 40 54 45 45 54 16 55 22 45 nII. . . . 45 27 . 405,3 400 - 1,3 35 54 45 45 54 17 nII. 50 . 38 . 45 . 45 27 . 494,4 500 1,1 40 38 45 45 54 18 nII. 50 . 22 . 66 633 630 - 0,5 40 54 42 19 nII. 55 . 22 . 66 795,8 800 0,5 35 54 42 20 nII. 50 . 30 . 66 1013,3 1000 - 1,3 40 46 42 21 nII. 55 . 30 . 66 1273,9 1250 - 1,9 35 46 42 22 nII. 50 . 38 . 66 1563,8 1600 2,2 40 38 42 23 nII. 55 . 38 . 66 1953,3 2000 2,3 35 38 42 §å thÞ sai sè vßng quay
  8. Sau khi kiÓm tra sai sè ta thÊy n n»m trong ph¹m vi cho phÐp,kh«ng cÇn ph¶i tÝnh l¹i c¸c tû sè truyÒn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản