thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, chương 13

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
188
lượt xem
107
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chai được đặt trên băng tải 1 và được chuyển đến vị trí giữa hai thanh kẹp 4 khi cổng vào 3 mở ra nhờ xilanh khí nén 2. Các chai được lắp đầy suốt chiều dài của hai thanh kẹp, cổng vào đóng lại nhờ cảm biến đếm đặt gần cổng vào. Khi cảm biến đếm đủ số chai đã cài đặt thì cổng vào đóng lại, cơ cấu kẹp gồm hai thanh kẹp 4 đóng lại, cơ cấu quay do động cơ 5 thực hiện xoay 180 0 đưa các chai vào vị trí rửa. Vòi phun...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, chương 13

  1. Chương 13: MAÙY RÖÛA LOAÏI TAY KEÏP PHÖÔNG AÙN 4 : MAÙY RÖÛA LOAÏI TAY KEÏP 4 5 6 7 1 : Baêng taûi 2 : Xylanh coång vaøo 3 3 : Thanh keïp 2 4 : Xylanh keïp 1 5 : Xylanh quay 6 : Caûm bieán 7 : Voøi phun Nguyeân lyù hoïat ñoäng: Caùc chai ñöôïc ñaët treân baêng taûi 1 vaø ñöôïc chuyeån ñeán vò trí giöõa hai thanh keïp 4 khi coång vaøo 3 môû ra nhôø xilanh khí neùn 2. Caùc chai ñöôïc laép ñaày suoát chieàu daøi cuûa hai thanh keïp, coång vaøo ñoùng laïi nhôø caûm bieán ñeám ñaët gaàn coång vaøo. Khi caûm bieán ñeám ñuû soá chai ñaõ caøi ñaët thì coång vaøo ñoùng laïi, cô caáu keïp goàm hai thanh keïp 4 ñoùng laïi, cô caáu quay do ñoäng cô 5 thöïc hieän xoay 180 0 ñöa caùc chai vaøo vò trí röûa. Voøi phun 7 phun tia nöôùc aùp suaát cao röûa chai. Sau khi röûa xong caùc chai ñöôïc xoay ngöôïc trôû laïi ñaët treân baêng taûi, cô caáu keïp môû ra coång ra 3 môû ra, caùc chai ñöôïc ñöa ra ngoøai baêng taûi. NHAÄN XEÙT: Maùy röûa chai daïng xích vaø daïng thuøng quay ñöôïc söû duïng cho daïng saûn xuaát lôùn chuyeân duøng ñeå röûa nhöõng bao bì dô ñaõ qua söû duïng, coù keát caáu phöùc taïp.
  2. Maùy röûa chai daïng tay keïp thích hôïp cho saûn xuaát nhoû soá löôïng ít, ñôn giaûn veà maët keát caáu nhöng ñieàu khieån nhieàu. Maùy röûa chai daïng maâm quay coù keát caáu cô khí phöùc taïp nhöng haàu nhö khoâng phaûi ñieàu khieån nhieàu, thích hôïp cho soá löôïng chai trung bình. Vôùi yeâu caàu laø 3500 chai/h coù naêng suaát trung bình neân ta choïn thieát keá maùy theo daïng maâm quay laø phuø hôïp nhaát.
  3. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ MAÙY RÖÛA CHAI 1. CAÙC THOÂNG SOÁ VAØ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ 1.1 Caùc thoâng soá: 24  Laáy theo maãu chai cuûa nhaø maùy ÑaKai loaïi 600ml  Daïng bao bì caàn röûa laø chai PET môùi. 240  Kích thöôùc mieäng 24mm, thaân 68mm, cao 240mm. 68  Naêng suaát yeâu caàu 10800 chai/h 1.2 Sô ñoà nguyeân lyù: 5 4 3 2 1 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Chai ñöôïc ñöa leân baêng taûi caáp chai (1). Khi tôùi vít chia (2), chai seõ ñöôïc chia ñeàu ra ñuùng baèng khoaûng caùch chai treân ñóa caáp chai (3). Chai seõ ñöôïc caùc tay keïp cuûa maùy röûa ñöa vaøo trong maùy röûa chai (4). Sau ñoù chai ñöôïc chuyeån ra ngoaøi theo ñóa daãn chai (5) ra ngoaøi tieáp tuïc qua coâng ñoaïn tieáp theo. Maùy röûa coù toång coäng 40 ñaàu keïp chai ñeå röûa. Trong quaù trình laøm vieäc cuûa maùy röûa thì coù 22 ñaàu phun luùc naøo cuõng ôû traïng thaùi laøm vieäc ñeå phun nöôùc röûa chai. Trong ñoù
  4. coù 10 ñaàu phun hoùa chaát, 12 ñaàu phun nöôùc baùn thaønh phaåm ñeå röûa saïch hoùa chaát vaø caën baån.Coøn laïi 18 ñaàu keïp ôû ngoaøi thì laøm nhieäm vuï ñöa chai vaøo vaø ra. 2. TÍNH TOAÙN LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC VAØ COÂNG SUAÁT BÔM: 2.1 Tính toaùn ñöôøng kính voøi phun röûa vaø löu löôïng nöôùc söû duïng: Theo V.I.Egorov thì löôïng chaát loûng ñöa vaøo chai khoâng coù ñaàu bôm coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc (XIX -1) [I]. M Maõ  0.64 xD1.63 MMax – Löôïng chaát loûng lôùn nhaát coù theå ñöa vaøo chai, cm3/s. D – Ñöôøng kính trong cuûa mieäng chai.  M Max  0.64 x 241.63  113.74cm 3 / s Löôïng chaát loûng ñöa vaøo chai thöïc teá coù theå tính theo coâng thöùc (XIX-2) [I]. d12 M  2 gH 1 4 M – Löôïng chaát loûng ñi qua mieäng phun =0.65 laø heä soá löôïng löôïng d1 ñöôøng kính mieäng phun (cm) g=9.81 cm/s2 laø gia toác troïng tröôøng. H1 Aùp suaát chaát loûng trong oáng bôm. Choïn H1=20m. Ñeå mieäng phun laøm vieäc bình thöôøng thì M
  5. Theo thieát keá ta coù hai giai ñoaïn röûa, ñaàu tieân laø röûa baèng hoùa chaát, sau laø röûa laïi baèng nöôùc baùn thaønh phaåm. Sô ñoà phun röûa A. Giai ñoaïn röûa hoùa chaát: - Trong giai ñoaïn laøm vieäc, coù taát caû 10 ñaàu phun hoùa chaát. - Vaäy trong 1h löôïng nöôùc hoùa chaát caàn thieát ñeå röûa chai laø: Qhc  Q1 x10  363960 x10  3639600cm 3 / h - Löôïng nöôùc ñeå röûa 1 chai laø: Qhc 3639600 q hc    337cm 3 / h 10800 10800 - Thôøi gian röûa hoùa chaát cho 1 chai laø:
  6. q hc 337 t hc    3.33s / chai M 101.1
  7. B. Giai ñoaïn röûa baèng nöôùc baùn thaønh phaåm: - Trong giai ñoaïn naøy, coù taát caû 12 ñaàu phun nöôùc saïch baùn thaønh phaåm. - Vaäy trong 1h löôïng nöôùc hoùa chaát caàn thieát ñeå röûa chai laø: Qbtp  Q1 x12  363960 x12  4367520cm 3 / h - Löôïng nöôùc ñeå röûa 1 chai laø: Qbtp 4367520 q btp    404.4cm 3 / h 10800 10800 - Thôøi gian röûa hoùa chaát cho 1 chai laø: q btp 404.4 t btp    4 s / chai M 101.1 2.2 Tính toaùn voøi daãn: Aùp duïng phöông trình lieân tuïc doøng chaûy ta coù: V2 . A2   Vi . Ai  V1 . A1 d 2 Vôùi A ,V  2 gH 4 Thay vaøo ta ñöôïc: H1 d2   d 12 H2 d2 – Ñöôøng kính cuûa oáng cung caáp. H2 – Aùp suaát trong oáng chính. Choïn H2=40m A. Vôùi nöôùc hoùa chaát: H1 20 d 2 hc  10 xd12  10 x10 2  26.6mm H2 40 Choïn ñöôøng kính oáng daãn nöôùc hoùa chaát laø 27mm B. Vôùi nöôùc baùn thaønh phaåm: H1 20 d 2btp  12 xd12  12 x10 2  29mm H2 40 Choïn ñöôøng kính oáng daãn nöôùc baùn thaønh phaåm laø 30mm.
  8. 2.3 Tính toaùn coâng suaát bôm: Vì ñöôøng bôm nöôùc baùn thaønh phaåm duøng chung vôùi ñöôøng nöôùc chieát neân khoâng caàn phaûi quan taâm tôùi.Ta chæ tính choïn ñoäng cô bôm nöôùc hoùa chaát. Choïn hieäu suaát coù ích cuûa bôm laø =0.8 Löu löôïng cuûa nöôùc caàn cung caáp laø Q=Qx= 3639600  4549500cm 3 / h  4549.5l / h  75.825l / p  76l / p 0 .8 Coâng suaát ñoäng cô: (trang87, thuûy löïc khí neùn) QxP 750 x 4 N0    0.5kW 600 600 Choïn soá voøng quay cuûa bôm laø1500v/p Löôïng nöôùc cung caáp cho bôm cuûa moät voøng quay laø: Dp= Q  75  0.05l / v n 1500 Coâng suaát treân truïc ñoäng cô laø: N   .N 0  0.8 x0.05  0.4 Kw (trang 87, tl- kn) Moâ men xoaén treân truïc cuûa ñoäng cô laø: 975 xN 975 x0.4 M    0.26 Kw n 1500 2.4 Tính vaø choïn thuøng chöùa ngoaøi: Thuøng chöùa nöôùc duøng ñeå ñöïng vaø pha troän nöôùc hoùa chaát tröôùc khi bôm vaøo röûa nhaèm oån ñònh löôïng nöôùc khi bôm.Thuøng coù theå baèng nhöïa hoaëc Inox, hình khoái hoaëc hình truï troøn. Theå tích thuøng phaûi ñuû söùc chöa1/3 löôïng nöôùc caàn bôm trong 1h. Goïi Vtc laø theå tích thuøng chöùa 1 1 4549.5 V2  V1  x  1.516m 3 3 3 1000 Vaäy ta coù theå choïn thuøng Inox coù theå tích laø 2m3 hieän coù saün treân thò tröôøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản