intTypePromotion=1

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
357
lượt xem
154
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy chiết và máy đóng nắp có thể là hai máy riêng biệt, nhưng thông thường hai máy này được chế tạo liền khối và có tên gọi như trên. Chức năng của máy chiết và đóng nắp là chiết sản phẩm vào chai một cách nhẹ nhàng đúng thể tích quy định và đóng kín chai bằng nắp nhựa để bảo vệ sản phẩm trong chai. Cấu tạo cơ bản của máy chiết gồm một cụm cơ cấu kẹp để giữ chặt chai rót nước được dùng bằng cơ cấu xylanh hoặc kiểu cơ khí và được xác định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 10

  1. Chương 10: MAÙY CHIEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG – ÑOÙNG NAÉP I. MAÙY CHIEÁT VAØ ÑOÙNG NAÉP:
  2.  Maùy chieát vaø maùy ñoùng naép coù theå laø hai maùy rieâng bieät, nhöng thoâng thöôøng hai maùy naøy ñöôïc cheá taïo lieàn khoái vaø coù teân goïi nhö treân.  Chöùc naêng cuûa maùy chieát vaø ñoùng naép laø chieát saûn phaåm vaøo chai moät caùch nheï nhaøng ñuùng theå tích quy ñònh vaø ñoùng kín chai baèng naép nhöïa ñeå baûo veä saûn phaåm trong chai.  Caáu taïo cô baûn cuûa maùy chieát goàm moät cuïm cô caáu keïp ñeå giöõ chaët chai roùt nöôùc ñöôïc duøng baèng cô caáu xylanh hoaëc kieåu cô khí vaø ñöôïc xaùc ñònh ñuû soá chai baèng cô caáu caûm bieán. Cô caáu roùt bao goàm bình löôøng vaø heä thoáng oáng roùt ñöôïc naâng leân haï xuoáng nhôø heä thoáng khí neùn ñeå roùt chaát loûng vaøo chai.  Cuïm ñoùng naép chai goàm moät tuï quay quanh truïc ñöùng, treân ñoù gaén nhöng ñaàu ñoùng naép. Chai ôû ñaàu vaøo maùy chieát seõ ñöôïc moät vít caáp baèng nhöïa vaøo moät baùnh hình sao ñaàu vaøo. Baùnh hình sao naøy ñöa chai vaøo boä phaän naâng chai: boä phaän naøy ñöa chai 1eân tyø vaøo moät khoaûng laøm kín taïi mieäng chai. Trong cuøng luùc, cuïm
  3. quay seõ quay ñeán vò trí môû van ñeå naïp khí CO2 trong baàu chieát vaøo chai. Khi aùp suaát trong chai baèng aùp suaát trong baàu thì van chieát seõ töï ñoäng môû ra vaø quaù trình chieát ñaúng aùp baét ñaàu. Tröôùc khi chai ñaõ chieát ñöôïc ñöa ra khoûi cuïm quay, moät van xaû khí treân cuïm van chieát ñöôïc haï xuoáng ôû ñaàu ra maùy chieát. Chai nay ñöôïc ñöa vaøo moät baønh hình sao ñaàu ra vaø ñöôïc caáp qua moät baùnh hình sao uï ñoùng naép. Naép chai seõ ñöôïc ñoå vaøo pheãu choïn naép. Chöùc naêng cuûa pheåu choïn naép laø töï ñoäng choïn loïc vaø caáp cho uï ñoùng naép nhöõng naép ñaõ coù höôùng ñuùng ñeå coù theå ñaët leân chai vaø ñoùng naép. Vaø khi chai chuyeån ñoäng trong baùnh hình sao cuûa uï ñoùng naép, moät naép coù höôùng ñuùng seõ ñöôïc caáp vaøo xuoáng ñeå thöïc hieän coâng vieäc ñoùng naép. Sau ñoù, chai ñöôïc ñöa ra ñaàu ra cuûa maùy chieát vaø ñoùng naép. Sau ñoù, chai ñöôïc ñöa ra ñaàu ra cuûa maùy chieát vaø ñoùng naép ñeå ñöa leân xích taûi chai ñaàu ra. II. ÑEØN KIEÅM TRA CHAI VAØ MAÙY IN MAÕ SOÁ:  Chai sau khi ñaõ chieát vaø ñoùng naép seõ chaïy qua moät baøn khaùc, taïi ñaây coâng nhaân vaän haønh seõ duøng ñeøn kieåm tra ñeå kieåm tra caùc chai laàn cuoái cuøng baèng maét ñeå phaùt hieän caùc klhuyeát taät coù theå coù nhö chieát vôi, vaät laï trong chai... Sau ñoù, chai ñöôïc ñöa qua moät maùy in maõ soá kieåu phun möïc nhö sau:  Möïc in ñöôïc moät bôm cao aùp bôm leân moät oáng phun taïi ñoù coù moät tinh theå thaïch anh rung ñoäng ñeå taùch doøng möïc thaønh nhöõng haït möïc, nhöõng haït möïc naøy chaïy qua moät baûn cöïc ñeå laøm leäch quyõ ñaïo. Nhôø vaäy, nhöõng haït möïc seõ ñöôïc phun leân vaät theå caàn in theo nhöõng kyù hieäu ñaõ laäp trình tröôùc.
  4. Sau khi chai ñaõ ñöôïc ñoùng naép thì coâng vieäc tieáp theo laø daùn nhaõn saûn phaåm theå hieän thöông hieäu cuûa nhaø saûn xuaát. Coù nhieàu phöông aùn daùn nhaõn tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän vaø nhu caàu thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng.Trong ñoù coù theå keå ñeán: Daùn nhaõn baèng decal caét saün: chai töø boä ñoùng naép in aán ñöôïc baêng taûi ñöa sang boä phaän daùn nhaõn. Baêng taûi ñöa chai ñi ngang qua boä phaän caáp nhaõn ñoàng thôøi coù moät baêng taûi ñöùng quay ngöôïc laïi laøm cho chai quay ñeå quaán nhaõn. Sau khi ñuû moät voøng boä phaän caét seõ caét nhaõn vaø nhaõn ñaõ ñöôïc daùn vaøo chai. Sau ñoù theo baêng taûi ñi ra ngoaøi. Tuy nhieân söû duïng nhieàu nhaát hieän nay vì söï tieän lôïi vaø khaû naêng caïnh tranh veà giaù thaønh ñoù laø söû duïng maøng co ñöôïc in aán saün.Chai sau khi ñi ra töø maùy vaën naép seõ ñöôïc loàng nhaõn maøng co vaøo(coâng vieäc naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng tay hoaëc baèng maùy töï ñoäng). Sau ñoù chai ñi qua buoàng gia nhieät, maøng co seõ töï ñoäng co laïi, oâm saùt vaøo chai. Sau cuøng laø chai seõ ñi qua boä phaän in phun haïn söû duïng vaø ngaøy saûn xuaát.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2