intTypePromotion=1

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
341
lượt xem
158
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần lớn thực phẩm lỏng và sản phẩm có vị (sữa, bia, rượu…) được ưu tiên xuất ra bằng chai. Bao bì thủy tinh để sử dụng đựơc nhiều lần, một số sử dụng chai nhựa như nước khóang, nước uống tinh khiết, sữa… để giảm tổn thất do vỡ, do người tiêu dùng không trả, và dễ dàng thay đổi mẫu mã để chống hàng giả, hàng nhái. Bao bì mới sau khi sản xuất và sau khi thu hồi trở lại nhà máy cần phải được tẩy rửa để khử mùi hoặc cặn bẩn bám bên trong. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 11

  1. Chương 11 THIEÁT KEÁ MAÙY RÖÛA CHAI
  2. CAÙC LOAÏI MAÙY RÖÛA CHAI I) MUÏC ÑÍCH VAØ PHAÏM VI ÖÙNG DUÏNG Phaàn lôùn thöïc phaåm loûng vaø saûn phaåm coù vò (söõa, bia, röôïu…) ñöôïc öu tieân xuaát ra baèng chai. Bao bì thuûy tinh ñeå söû duïng ñöïôc nhieàu laàn, moät soá söû duïng chai nhöïa nhö nöôùc khoùang, nöôùc uoáng tinh khieát, söõa… ñeå giaûm toån thaát do vôõ, do ngöôøi tieâu duøng khoâng traû, vaø deã daøng thay ñoåi maãu maõ ñeå choáng haøng giaû, haøng nhaùi. Bao bì môùi sau khi saûn xuaát vaø sau khi thu hoài trôû laïi nhaø maùy caàn phaûi ñöôïc taåy röûa ñeå khöû muøi hoaëc caën baån baùm beân trong. Caùc caën trong caùc saûn phaåm thu hoài goàm coù ñöôøng ñaïm, axit höõu cô vaø caùc chaát khoùang qua moät thôøi gian naøo ñoù khoâ ñi thaønh lôùp caën baån khoâ baùm treân thaønh, treân ñaùy chai. Möùc ñoä baån khaùc nhau vaø phuï thuoäc vaøo tính chaát saûn phaåm chöùa beân trong, ñieàu kieän vaø thôøi gian baûo quaûn, vaän chuyeån chuùng. Röûa bao bì tröôùc khi naïp saûn phaåm laø moät quaù trình raát quan troïng nhaèm ñaûm baûo veä sinh vaø an toaøn cho ngöôøi tieâu duøng. Yeâu caàu coâng ngheä chuû yeáu cuûa vieäc röûa chai ñoù laø vieäc röûa saïch. Hieän nay ña soá caùc nhaø maùy söõa, nhaø maùy bia röôïu vaø caùc nhaø maùy thöïc phaåm khaùc söû duïng maùy röûa chai caûi tieán ñöôïc ñieàu kieän lao ñoäng kyõ thuaät veä sinh ôû trong phaân xöôûng roùt vaø röûa. II) KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG RÖÛA II.1)Khaùi nieäm: Nhöõng maùy röûa chai xuaát do keát quaû lieân hôïp cuûa ba duïng cuï maø tröôùc kia ngöôøi ta ñaõ döïa vaøo chuùng ñeå röûa baèng tay goïi laø: boä phaän nhuùng nöôùc, thieát bò röûa vaø boä phaän suùc traùng saïch. Trong caùc thieát bò aáy ngöôøi ta ñaõ sô boä ngaâm chaát baån, röûa saïch beà maët beân trong vaø beân ngoøai suùc chai baèng nöôùc saïch. Trong caùc maùy röûa chai hieän taïi, chai ñöôïc ngaâm vaøo nöôùc aám tröôùc khi ñöa vaøo dung dòch kieàm. Khi nhuùng vaøo nöôùc thì lôùp caën baån ñöôïc nôû ra vaø giaûm ñoä beàn cô hoïc cuõng nhö laøm yeáu söï lieân keát
  3. cuûa lôùp baån vôùi thaønh chai. Söï hoøa tan moät phaàn chaát baån vaøo dung dòch röûa khi nhuùng öôùt cuõng coù yù nghóa lôùn: ngoøai vieäc naïp ñaày dung dòch vaøo chai vaø ñoå ra theo chu kyø ñeå röûa saïch caën baån cuõng coù yù nghóa quan troïng, cöù moãi laàn ñoå ñaày moät phaàn dung dòch môùi thì taùc duïng röûa saïch laïi hieäu quaû hôn cho ñeán khi khoâng coøn baån nöõa. Tieáp theo giai ñoïan thaám nöôùc laø giai ñoïan röûa chai maõnh lieät vôùi söï baøo lôùp caën baån treân thaønh bao bì baèng phöông tieän cô hoïc ñeå taùch chuùng ra khoûi chai. Coù hai phöông phaùp röûa chai:
  4. A) Phöông phaùp baøn chaûi quay kim loaïi Ngöôøi ta söû duïng baøn chaûi quay trong chai. Hình daïng baøn chaûi cho pheùp taùch ñöôïc caën baån beân trong thaønh chai cuõng nhö ñaùy chai. Röûa baèng baøn chaûi coù öu ñieåm laø neân duøng vôùi nhöõng chai quaù baån, chöùa lôùp caën baån ñaõ khoâ. Röûa chai baèng baøn chaûi kim loaïi Khuyeát ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø: thænh thoaûng phaûi thay ñoåi baøn chaûi do nhanh bò hö vaø coù theå chuyeån chaát baån töø chai naøy sang chai khaùc; ngoøai ra coøn soùt laïi nhöõng sôïi baøn chaûi maø khoâng theå taùch chuùng ra töø nhöõng laàn suùc röûa tieáp theo. Khi röûa chai trong nhöõng maùy röûa naêng suaát lôùn thì phöùc taïp veà caáu taïo, phaûi ñöa löôïng lôùn baøn chaûi vaøo quay vaø ruùt ra trong thôøi gian ngaén. B) Baèng oáng bôm Tia chaát loûng ñuôïc eùp baèng aùp suaát phun vaøo trong chai vaø mang chaát baån ra ngoøai qua mieäng chai. Röûa chai baèng oáng bôm
  5. Sau khi röûa baèng oáng bôm, phaûi suùc traùng baèng nöôùc laïnh ñeå röûa saïch caën laéng cuûa dung dòch röûa, taùch heát nhöõng haït caën vaø laøm nguoäi chai saïch. Hieäu quaû cuûa tia chaát loûng phuï thuoäc vaøo taùc duïng thuûy ñoäng löïc cuûa tia treân beà maët chai, nghóa laø vaøo khaû naêng chaûy xoùi cuûa tia laøm vôõ caën baån sau khi thaám öôùt vaø taùch chuùng ra.
  6. II.2) Taùc duïng cuûa moâi tröôøng röûa Nguyeân taéc laøm saïch bao bì laø döïa treân cô sôû gia coâng noù baèng dung dòch noùng chöùa caùc moâi tröôøng röûa ñaëc bieät. Phoå bieán nhaát ñeå röûa chai loï laø dung dòch suùt (NaOH) coù noàng ñoä 1,5%- 3%. Song song vôùi suùt coøn coù nhöõng moâi tröôøng röûa khaùc nhö baûng döôùi ñaây: Haøm löôïng Haøm löôïng Haøm löôïng kieàm pH cuûa Kieàm NaOH hoïat tính hoïat tính theo % dung dòch chung (%) Na2O cuûa Na2O chung 1% Suùt aên da 76.4 75 97 13.5 Meâtaxilicat 29.6 24.9 84 12.5 Natri Trinatriphotphat 27.3 7.7 32 12 Suùt nung 56.2 28.1 50 11.4 Taùc duïng hoùa lyù cuûa dung dòch kieàm chuû yeáu ñöôïc ñaëc tröng: a. baèng hoøa tan, nghóa laø dung dòch coù taùc duïng hoùa hoïc leân caën baån ví duï nhö xaø phoøng, hoùa chaát beùo treân thaønh chai. b. baèng caùch laøm nôû caën khoâ ñeán traïng thaùi hôû tôi vì vaäy deã röûa chuùng. c. baèng tính saùt truøng. Ñoái vôùi moâi tröôøng röûa caàn yeâu cao, bao bì sau khi röûa khoâng chæ taåy saïch caùc veát baån nhìn thaáy ñöôïc maø coøn phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu veà laøm saïch moâi tröôøng .
  7. Chai loï röûa saïch ñöôïc laø nhôø coù taùc duïng hoùa hoïc vaø taùc duïng nhieät cuûa dung dòch. Taùc duïng röûa cuûa dung dòch phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø noàng ñoä, thôøi gian taùc duïng cuûa dung dòch.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản