thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 17

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
48
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào công dụng và chất lượng của đai thang hẹp nên ta chọn nó để dùng cho truyền động từ động cơ. Tỉ số truyền của đai thang là iđ=2 Chọn đường kính bánh nhỏ là d1=150 mm , d2=300mm Vận tốc dài của đai là... Khoảng cách trục A=1.2d2=1.2x300=360mm Chiều dài đai... 1. Xác định các thông số của cụm băng tải. 1.1 Vận tốc băng tải tại cụm rửa. Năng suất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 17

  1. Chương 17: TÍNH CHOÏN ÑAI Döïa vaøo coâng duïng vaø chaát löôïng cuûa ñai thang heïp neân ta choïn noù ñeå duøng cho truyeàn ñoäng töø ñoäng cô. Tæ soá truyeàn cuûa ñai thang laø iñ=2 Choïn ñöôøng kính baùnh nhoû laø d1=150 mm , d2=300mm Vaän toác daøi cuûa ñai laø d1 ndc 3.14 x150 x1440 V   11.3m / s 60000 60000 Khoaûng caùch truïc A=1.2d2=1.2x300=360mm Chieàu daøi ñai l=2a+(d1+d2)/2+(d2-d1)2/4a = 2.360+(150+300)/2+(300-150)2/4.360 =1442.125mm=1.442m Soá daây ñai z=P1Kñ/({P0}CC1CuCz P1 : Coâng suaát treân truïc baùnh ñai chuû Kw {P0}=3.54 (tra baûng 4.20 TL XII) Kñ: Heä soá taûi troïng ñoäng Kñ=1.25 C=0.94 Goùc oâm 1=1800-(d2-d1)570/a =1800-(300-150)570/360 =156.250 C1=0.95 Cu=1.15 Cz=0.95 Z=6x1.25/3.54x0.94x0.95x1.12x0.95=2.3 Choïn Z=3
  2. 1. Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa cuïm baêng taûi. 1.1 Vaän toác baêng taûi taïi cuïm röûa. Naêng suaát : Q = 10800 chai/h. Kích thöôùc chai( theo chieàu di chuyeån ) : L = 68 mm. Quy trình röûa nhö ñaõ ñöôïc trình baøy sô boä ôû phaàn tröôùc. Vì raèng baêng taûi cuïm chieát vaø vít chia, ñóa daãn chai (7) laøm nhieäm vuï tröïc tieáp ñöa chai vaøo maùy röûa neân toác ñoä cuûa 3 boä phaän noùi treân phaûi ñoàng boä vôùi nhau. Cuï theå vaän toác daøi cuûa baêng taûi phaûi baèng vaän toác daøi cuûa ñóa daãn chai (7) vaø vaän toác daøi cuûa caùc tay keïp treân maùy röûa. c Vd Vd Vaän toác baêng taûi caàn thieát : V=n2R=4.5x2x3.14x400=22608 mm/p=22.608 m/p=0.3768m/s Ñöôøng kính con laên baêng taûi : D = 120 mm .
  3. Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.37  60 (voøng/phuùt).  .D  .120
  4. 1.2 Vaän toác baêng taûi taïi cuïm ñoùng naép. Vì ñaàu ra cuûa chai luùc naøy khoâng coøn phuï thuoäc vaøo boä phaän naøo trong daây chuyeàn caû neân ta coù theå choïn toác ñoä sao cho lôùn hôn toác ñoä cuûa baêng taûi cuïm röûa ñeå khoûi uøn taéc laø ñöôïc. Ta choïn nhö treân: Vaän toác baêng taûi caàn thieát : V= 22700 mm/p=22.7 m/p=0.378m/s Ñöôøng kính con laên baêng taûi : D = 120 mm . Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.378  60.2 (voøng/phuùt).  .D  .120

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản