thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 18

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
167
lượt xem
82
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định công suất băng tải cụm rửa Các số liệu ban đầu: -Năng suất làm việc: Q=10800 chai/h -Vận tốc băng tải: v=0.2(m/s) -Chiều dài tấm băng: L=5m -Khối lượng vật liệu vâïn chuyển không đáng kể -Chiều rộng băng: B=100 mm Tính toán lực kéo băng tải: -Lực cản của băng được chia làm:lực cản chuyển động trên nhánh có tải (nhánh làm việc) và nhánh không tải(nhánh không là việc), lực cản ở các cơ cấu làm sạch băng, con lăn tăng góc ôm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 18

  1. Chương 18: Xaùc ñònh coâng suaát cuûa cuïm baêng taûi 2.1 Xaùc ñònh coâng suaát baêng taûi cuïm röûa Caùc soá lieäu ban ñaàu: -Naêng suaát laøm vieäc: Q=10800 chai/h -Vaän toác baêng taûi: v=0.2(m/s) -Chieàu daøi taám baêng: L=5m -Khoái löôïng vaät lieäu vaâïn chuyeån khoâng ñaùng keå -Chieàu roäng baêng: B=100 mm Tính toaùn löïc keùo baêng taûi: -Löïc caûn cuûa baêng ñöôïc chia laøm:löïc caûn chuyeån ñoäng treân nhaùnh coù taûi (nhaùnh laøm vieäc) vaø nhaùnh khoâng taûi(nhaùnh khoâng laø vieäc), löïc caûn ôû caùc cô caáu laøm saïch baêng, con laên taêng goùc oâm. -Löïc keùo sô boä coù theå tính baèng toång löïc caûn 2 nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi, löïc caûn ôû caùc ñoaïn cong ñöôïc tính ñeán baèng caùch nhaân theâm heä soá caûn. Toång löïc keùo (hay löïc caûn cuûa baêng taûi) ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Wc = Wct + Wkt ,(N) -Vôùi : Wc laø löïc keùo chung (N); Wct laø löïc keùo ôû nhaùnh coù taûi (N);
  2. Wkt laø löïc keùo ôû nhaùnh khoâng taûi (N) ; Ta coù: Wct = k.(q + qb + qcl).L..cos  (q +qb)L.sin + L.q.sin , (N) Wkt = k.(qb + qcl)L..cos  qb.L.sin , (N) Vôùi k heä soá tính ñeán löïc caûn phuï khi baêng taûi ñi qua caùc tang ñuoâi vaø tang dôõ taûi tang phuï vaø phuï thuoäc chieáu daøi ñaët baêng : L (m) 6 10 20 30 50 80 100 200 300 480 600 850 1000 1500 k 6 4,5 3,2 2,6 2,2 1,9 1,75 1,45 1,3 1,2 1,15 1,1 1,08 1,05 vôùi L = 5m choïn k = 6. q ,qb : troïng löôïng phaân boá treân moät meùt daøi cuûa vaät lieäu vaø cuûa taám nhöïa(vaät lieäu baêng taûi ). (N/m); qcl , qcl: troïng löôïng phaàn quay cuûa caùc con laên phaân boá treân moät meùt chieàu daøi nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi (N/m);  , : heä soá caûn chuyeån ñoäng cuûa baêng taûi vôùi caùc con laên treân nhaùnh coù taûi vaø khoâng taûi .  : goùc nghieâng ñaët baêng (ñoä) ;  = 00. Daáu (+) töông öùng vôùi ñoaïn chuyeån ñoäng ñi leân vaø daáu (-) khi ñi xuoáng
  3. Troïng löôïng vaät lieäu phaân boá treân 1m chieàu daøi ñöôïc xaùc ñònh : Chieàu daøi moãi chai L = 68 mm. Naêng suaát 180 chai/p Toác ñoä taûi 22 m/p Soá chai treân moät meùt baêng taûi : n = 8 (chai) Moãi chai coù khoái löôïng : m =0.1kg. Ta coù troïng löôïng phaân boá treân chieàu daøi 1m baêng taûi laø : q= 0.8x10=8 (N/m) Troïng löôïng phaân boá treân 1m chieàu daøi cuûa taám nhöïa : qb = 2 kg/m = 20 (N/m) Troïng löôïng phaàn quay caùc con laên nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi phaân boá cho 1m ñöôïc xaùc ñònh: G ' cl G ' ' cl q’cl = ; q”cl = . l 'cl l ' ' cl Do taûi troïng vaän chuyeån cuûa baêng taûi nhoû neân khoâng caàn ñeán caùc con laên ñôõ ôû caû hai nhaùnh, coù taûi vaø khoâng taûi. q’cl = 0 (N/m) ; q”cl = 0 (N/m). Tang daãn ñoäng Sô ñoà löïc taùc duïng treân baêng taûi
  4.  Ta coù: Sv = Sr . e . k dt Vôùi : Sv löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm vaøo cuûa tang daãn. - Sr löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm ra cuûa tang daãn . -  laø heä soá ma saùt giöõa baêng vaø tang daãn ; beà maët tang daãn phuû cao su ma saùt :  = 0.4 . - laø goùc oâm cuûa baêng taûi treân tang daãn ñoäng:  =180   - kdt laø heä soá ma saùt döï tröõ giöõa baêng vaø tang : k =1.15 – 1,2 , choïn k = 1,15.  Sv= 3.05. Sr  Treân nhaùnh khoâng taûi ta coù:S3=S2+Wkt. Wct = 6.(8+20).5.0.4=336 (N). Choïn  ’=  ”= : do baêng taûi tröôït treân thaønh coá ñònh (vaät lieäu theùp ) -Treân nhaùnh coù taûi: S1=S4+Wct vaø S3=k.S4 Wkt = 6.20.5.0.4 =240 (N). Vôùi k laø heä soá caûn khi baêng ñi qua tang ñuoâi hay tang daãn höôùng,vôùi goùc oâm cuûa baêng treân tang ñuoâi =1800 ta choïn k=1,05.  S3=1,05.S4 (N). S1=S4+336 (N). S3=S2+240 (N) S1=3.05.S2. Giaûi heä phöông trình : Ta coù :S1 = 821 N. S2 = 269 N.
  5. S3 = 509 N S4 = 485 N. Löïc keùo cuûa baêng taûi ñöôïc xaùc ñònh: W= Sv- Sr= S1- S2=821 – 269 =552(N). Coâng suaát laøm vieäc : P = W.v/1000 = 552x0.2/1000 = 0.11 (KW). 2.2 Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô baêng taûi cuïm ñoùng naép. Tính toaùn hoaøn toaøn töông töï nhö cuïm chieát trong ñoù : Caùc soá lieäu ban ñaàu: -Naêng suaát laøm vieäc: Q=10800 (chai/h) -Vaän toác baêng taûi: v=0.378(m/s) -Chieàu daøi taám baêng: L=5m -Khoái löôïng vaät lieäu vaâïn chuyeån khi chai ñaõ coù nöôùc:m=1kg/chai. -Chieàu roäng baêng: B=100 mm Toång löïc keùo (hay löïc caûn cuûa baêng taûi) ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Wc = Wct + Wkt ,(N) Troïng löôïng vaät lieäu phaân boá treân 1m chieàu daøi ñöôïc xaùc ñònh : Chieàu daøi moãi chai L = 68 mm. Naêng suaát 180 chai/p Toác ñoä taûi 22.7 m/p Soá chai treân moät meùt baêng taûi : n = 8 (chai) Moãi chai coù khoái löôïng : m =1kg.
  6. Ta coù troïng löôïng phaân boá treân chieàu daøi 1m baêng taûi laø : q=n.m.g = 8 x 1 x 10 = 80 (N/m) Troïng löôïng phaân boá treân 1m chieàu daøi cuûa taám nhöïa : qb = 2 kg/m = 20 (N/m) Do taûi troïng vaän chuyeån cuûa baêng taûi nhoû neân khoâng caàn ñeán caùc con laên ñôõ ôû caû hai nhaùnh, coù taûi vaø khoâng taûi. q’cl = 0 (N/m) ; q”cl = 0 (N/m). e Ta coù: Sv = Sr . . k dt Vôùi : Sv löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm vaøo cuûa tang daãn. - Sr löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm ra cuûa tang daãn . -  laø heä soá ma saùt giöõa baêng vaø tang daãn ; beà maët tang daãn phuû cao su ma saùt :  = 0.4 . - laø goùc oâm cuûa baêng taûi treân tang daãn ñoäng:  =180   - kdt laø heä soá ma saùt döï tröõ giöõa baêng vaø tang : k =1.15 – 1,2 , choïn k = 1,15.  Sv= 3.05. Sr  Treân nhaùnh khoâng taûi ta coù:S3=S2+Wkt. Wct = 6(80+20).5.0.4=1200(N). Choïn  ’=  ”= : do baêng taûi tröôït treân thaønh coá ñònh (vaät lieäu theùp ) -Treân nhaùnh coù taûi: S1=S4+Wct vaø S3=k.S4 Wkt = 6.20.5.0.4 =240 (N).
  7. Vôùi k laø heä soá caûn khi baêng ñi qua tang ñuoâi hay tang daãn höôùng,vôùi goùc oâm cuûa baêng treân tang ñuoâi =1800 ta choïn k=1,05.  S3=1,05.S4 (N). S1=S4+1200 (N). S3=S2+240 (N) S1=3.05.S2. Giaûi heä phöông trình : Ta coù :S1 = 2077 N. S2 = 681 N. S3 = 921 N S4 = 877 N. Löïc keùo cuûa baêng taûi ñöôïc xaùc ñònh: W= Sv- Sr= S1- S2=2077 – 681 =1396(N). Coâng suaát laøm vieäc : P = W.v/1000 = 1396x0.378/1000 = 0.53 (KW). Choïn ñoäng cô : RF40 DT63L4 ( P = 0.75 KW, n = 63 (voøng/phuùt)). 3. Tính truïc vaø oå bi ñôõ treân heä thoáng baêng taûi. Vì taûi troïng vaø toác ñoä cuûa baêng taûi cuïm ñoùng naép coù coâng suaát vaø toác ñoä lôùn hôn baêng taûi cuïm röûa. Neân ñeå ñôn giaûn heä thoáng ta laáy heä thoáng truïc vaø oå bi ñôõ cuûa baêng taûi cuïm röûa gioáng nhö baêng taûi cuïm ñoùng naép maø vaãn ñaûm baûo ñöôïc ñoä cöùng vöõng vaø beàn cuûa heä thoáng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản