thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 20

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
162
lượt xem
80
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định ổ đỡ cho các trục trên hệ thống băng tải 3.2.1 Xác định ổ đỡ cho trục dẫn động băng tải cụm đóng nắp. Trục dẫn động không có lực dọc trục tác dụng nên ta chọn ổ bi đỡ. Sơ đồ chọn ổ cho trục Tính cho gối đỡ 1 vì có lực F1 lớn. Đường kính trục : d = 25mm. Chọn ổ bi đỡ ký hiệu 105 với C=7.9 kN, Co = 5.04 kN. Tải trọng động qui ước Q : Q = (X.V.Fr + Y.Fa).kt.kđ [5, trang 214] Với : + Fr : Tải trọng hướng tâm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 20

  1. Chương 20: Xaùc ñònh oå ñôõ cho caùc truïc treân heä thoáng baêng taûi 3.2.1 Xaùc ñònh oå ñôõ cho truïc daãn ñoäng baêng taûi cuïm ñoùng naép. Truïc daãn ñoäng khoâng coù löïc doïc truïc taùc duïng neân ta choïn oå bi ñôõ.  Sô ñoà choïn oå cho truïc : Fy1 Fy2 Fx1 Fx2 Sô ñoà tính löïc .  Tính löïc : F1 = F 2 X1  F 2 Y1 = 336 2  232.5 2 = 408.5 N. F2 = F 2 X2  F 2 Y 2 = 96 2  232.5 2 = 252 N.  Tính cho goái ñôõ 1 vì coù löïc F1 lôùn.  Ñöôøng kính truïc : d = 25mm. Choïn oå bi ñôõ kyù hieäu 105 vôùi C=7.9 kN, Co = 5.04 kN.
  2.  Taûi troïng ñoäng qui öôùc Q : Q = (X.V.Fr + Y.Fa).kt.kñ [5, trang 214] Vôùi : + Fr : Taûi troïng höôùng taâm. Fr = F1 = 408.5 N = 0.408 kN + Fa : Taûi troïng doïc truïc. Fa = 0. + V : Heä soá keå ñeán voøng naøo quay. Voøng trong quay neân V = 1. + kt : Heä soá keå ñeán aûnh höôûng nhieät ñoä. kt = 1. + kñ : Heä soá keå ñeán ñaëc tính taûi troïng. kñ = 1. + X : Heä soá taûi troïng höôùng taâm. X = 1. + Y : Heä soá taûi troïng doïc truïc. Y = 0. Vaäy : Q = (1 . 1 . 0,408).1 . 1 = 0,408 kN.  Tuoåi thoï cuûa oå : Lh = 106.L/(60.n) [5, trang 213]  L = Lh.60.n/106 Vôùi + Lh : Tuoåi thoï tính baèng giôø. Lh = 10000 giôø + n : Soá voøng quay. n = 32 voøng/phuùt. Vaäy L = 10000 . 60 . 32/106 = 19.2 trieäu voøng quay.  Khaû naêng taûi ñoäng : Cñ = Q. m L [5, trang 213] Vôùi : + m : Baäc cuûa ñöôøng cong moûi. m = 3.
  3. Vaäy : Cñ = 0,408. 3 19.2 = 3,16 kN < C = 7.9 kN. Choïn oå bi ñôõ côõ ñaëc bieät nheï, vöøa, kyù hieäu 106 coù C = 7.9 kN, ñöôøng kính ngoaøi D = 47 mm, chieàu roäng B = 12 mm.  Kieåm tra khaû naêng taûi tónh cuûa oå : Qt = X0.Fr + Y0.Fa = 0,6. Fr + 0,5.Fa = 0,6 . 0,408 = 0,24 kN. Vaäy Qt < C0 = 5.04 kN. 1 Toång quan veà caùc heä thoáng ñieàu khieån. Moät heä thoáng ñieàu khieån baát kyø ñeàu ñöôïc caáu taïo bôûi 3 thaønh phaàn : khoái vaøo, khoái xöû lyù , khoái ra. KHOÁI VAØO KHOÁI XÖÛ LYÙ KHOÁI RA Boä chuyeån ñoåi Xöû lyù - ñieàu Cô caáu taùc ñoäng tín hieäu ngoõ vaøo khieån Tín hieäu vaøo Keát quaû xöû lyù Caùc thaønh phaàn trong heä thoáng ñieàu khieån. Veà maët hoaït ñoäng, sô ñoà treân mieâu taû heä thoáng goàm moät boä phaän chuyeån ñoåi tín hieäu vaøo, boä phaän xöû lyù tín hieäu vaøo vaø xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån töông öùng vaø boä phaän nhaän caùc leänh ñieàu khieån ñeå kích hoaït cô caáu taùc ñoäng. Nhieäm vuï cuûa boä phaän xöû lyù – ñieàu khieån laø taïo ra ñaùp öùng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh
  4. tröôùc tuyø theo tín hieäu ôû ngoõ vaøo. Coù nhöõng phöông phaùp khaùc nhau ñeå thöïc hieän vieäc xöû lyù vaø ñieàu khieån nhöng noùi chung ñeàu phaûi coù xöû lyù caùc tín hieäu vaøo vaø xuaát tín hieäu ra. Khoái vaøo Caùc tín hieäu vaøo thöôøng qua boä chuyeån ñoåi ñeå chuyeån caùc ñaïi löôïng vaät lyù thaønh tín hieäu ñieän. Caùc boä phaän chuyeån ñoåi coù theå laø nuùt nhaán, coâng taéc, caûm bieán nhieät …tuyø theo loaïi boä chuyeån ñoåi maø caùc tín hieäu ra khoûi boä chuyeån ñoåi hoaëc coù daïng on/off hoaëc coù daïng lieân tuïc . Khoái ra Tín hieäu ra laø keát quaû cuûa quaù trình xöû lyù cuûa heä thoáng ñieàu khieån. Caùc tín hieäu naøy ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra nhöõng hoaït ñoäng ñaùp öùng cu6 theå cho maùy hoaëc thieát bò nhaèm bao ñaûm thöïc hieän quaù trình muïc tieâu. Caùc quaù trình muïc tieâu ñöôïc thöïc hieän do nhöõng thieát bò ôû ngoõ ra nhö ñoäng cô, xy lanh khí neùn, bôm, rôø le …, chaúng haïn ñoäng cô ñieän bieán ñoåi caùc tín hieäu ñieän thaønh chuyeån ñoäng quay, hay xy lanh khí neùn bieán ñoåi caùc tín hieäu ñieän thaønh chuyeån ñoäng tònh tieán… Khoái xöû lyù Khoái xöû lyù thay theá ngöôøi vaän haønh thöïc hieän caùc thao taùc nhaèm ñaûm baûo quaù trình hoaït ñoäng. Noù nhaän thoâng tin töø caùc tín
  5. hieäu ôû khoái vaøo vaø xuaát tín hieäu ñeán khoái ra ñeå thöïc hieän caùc taùc ñoäng ñeán thieát bò. Töø thoâng tin cuûa tín hieäu vaøo heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng phaûi taïo ra ñöôïc nhöõng tín hieäu caàn thieát ñaùp öùng yeâu caàu ñieàu khieån ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong boä phaän xöû lyù. Yeâu caàu ñieàu khieån coù theå ñöôïc thöïc hieän theo hai caùch : duøng maïch ñieän keát noái cöùng hoaëc duøng chöông trình ñieàu khieån. Maïch ñieän keát noái cöùng ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp yeâu caàu ñieàu khieån khoâng thay ñoåi trong ñoù caùc phaàn töû trong heä thoáng ñöôïc keát noái vôùi nhau theo maïch coá ñònh, trong khi ñoù, heä thoáng chöông trình ñieàu khieån hoaït ñoäng theo chöông trình laäp saün vaø ñöôïc löu trong boä nhôù, vaø chöông trình coù theå ñöôïc ñieàu chænh hoaëc thay baèng chöông trình khaùc khi caàn thieát.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản