intTypePromotion=1

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
184
lượt xem
57
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ1: áp dụng khi nước nguồn đạt tiêu chuẩn nước cấp cho sinh hoạt ăn uống(như bảng 2.1). chỉ cần khử trùng rồi cấp cho người tiêu thụ. Sơ đồ 2 : áp dụng cho nguồn nước chất lượng loại A ghi trong tiêu chuẩn nguồn nước TCXD 233-1999 Nước ngầm có độ đục nhỏ hơn hoặc bằng 30mg/l tương đương với 15 NTU. Hàm lượng rong, rêu, tảo thấp. Sơ đồ 3. áp dụng khi nước nguồn có chất lượng loại A theo tiêu chuẩn nguồn nước cấp nước nguồn có độ đục nhỏ hơn 10 NTU tương đương với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 4

  1. Chương 4: MOÄT SOÁ SÔ ÑOÀ DAÂY CHUYEÀN SÖÛ LYÙ NÖÔÙC THÖÔØNG GAËP 1.Sô ñoà1: Aùp duïng khi nöôùc nguoàn ñaït tieâu chuaån nöôùc caáp cho sinh hoaït aên uoáng(nhö baûng 2.1). chæ caàn khöû truøng roài caáp cho ngöôøi tieâu thuï. 2. Sô ñoà 2 : Aùp duïng cho nguoàn nöôùc chaát löôïng loaïi A ghi trong tieâu chuaån nguoàn nöôùc TCXD 233-1999 Nöôùc ngaàm coù ñoä ñuïc nhoû hôn hoaëc baèng 30mg/l töông ñöông vôùi 15 NTU. Haøm löôïng rong, reâu, taûo thaáp.
  2. 3 ) Sô ñoà 3. Aùp duïng khi nöôùc nguoàn coù chaát löôïng loaïi A theo tieâu chuaån nguoàn nöôùc caáp nöôùc nguoàn coù ñoä ñuïc nhoû hôn 10 NTU töông ñöông vôùi khoaûng 20mg/l
  3. 4) Sô ñoà 4: Laø sô ñoà söû lyù nöôùc ngaàm coù chaát löôïng nöôùc ngaàm loaïi A theo tieâu chuaån TCXD 233 -1999. 5) Sô ñoà 5 : Duøng ñeå xöû lyù nöôùc loaïi B. 6) Sô ñoà 6: Duøng ñeå xöû lyù nöôùc ngaàm coù haøm löôïng saét cao, saét ôû daïng hoaø tan caùc phöùc chaát höõu cô, keát hôïp khöû mangan, tieâu chuaån nöôùc loaïi C.
  4. 7) Sô ñoà 7: Duøng ñeå xöû lyù nöôùc nguoàn coù chæ tieâu loaïi B vaø toát hôn. 8) Sô ñoà 8: Aùp duïng khi nguoàn nöôùc coù chaát löôïng loaïi C.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2