thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
159
lượt xem
90
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyến I gồm các thiết bị xử lý sơ bộ. Lọc tinh trước khi cho nước vào lọc thẩm thấu ngược. Các thiết bị tuyến II gồm lọc thẩm thấu ngược, qua lọc thẩm thấu ngược nước đi qua các bể lọc cationit, axit mạnh, kiềm mạnh đặt riêng rẽ hay đặt trong một bể Ionit hỗn hợp để loại trừ các ion có thể lọt qua thiết bị RO. Các thiết bị ionit này phải chọn vật liệu có chất lượng cao, hoàn nguyên bằng dung dịch axít và kiềm có chất lượng cao đảm bảo độ trong suốt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 5

  1. Chương 5: QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT NÖÔÙC TINH KHIEÁT Tuyeán I goàm caùc thieát bò xöû lyù sô boä. Loïc tinh tröôùc khi cho nöôùc vaøo loïc thaåm thaáu ngöôïc. Caùc thieát bò tuyeán II goàm loïc thaåm thaáu ngöôïc, qua loïc thaåm thaáu ngöôïc nöôùc ñi qua caùc beå loïc cationit, axit maïnh, kieàm maïnh ñaët rieâng reõ hay ñaët trong moät beå Ionit hoãn hôïp ñeå loaïi tröø caùc ion coù theå loït qua thieát bò RO. Caùc thieát bò ionit naøy phaûi choïn vaät lieäu coù chaát löôïng cao, hoaøn nguyeân baèng dung dòch axít vaø kieàm coù chaát löôïng cao ñaûm baûo ñoä trong suoát. Tuyeán III goàm caùc thieát bò OZON ñeå oxi hoaù caùc chaát höõu cô hoaø tan coøn xoùt laïi gieát cheát caùc vi khuaån vi ruùt.. Thieát bò tia cöïc tím ñeå loaïi tröø ozon coøn dö vaø tieät truøng, loïc qua ion ionit khoâng caàn hoaøn nguyeân moät laàn nöõa ñeå oån ñònh
  2. nöôùc ñaûm baûo möùc trôû khaùng döôùi 8M cm vaø laoïi tröø caùc ion bò phaân huyû töø caùc ho85p chaát do taùc duïng dieät truøng nhö S, P, Na... Thieát bò loïc tinh Microfilter ñeå loaïi tröø caùc maûnh vuïn coù theå coù sau beå loïc ionit, tieáp ñeán thieát bò tieät truøng,... ñeå dieät caùc vi truøng coù theå sinh treân oáng daãn. Thieát bò Ro sau cuøng ñaûm baûo loïc toaøn boä caùc chaát höõu cô vaø ion coøn soùt loaïi. Trong thieát keá vaø laép ñaët caùc ñöôøng oáng van khoaù phaûi chuù yù khoâng coù vuøng nöôùc cheát vaø vaän toác trong oáng khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,1 mm/s ñeå traùnh vieäc vi truøng coù theå soáng vaø phaùt trieån, toaøn boä thieát bò phaûi ñöôïc choáng aên moøn ræ seùt töø beân trong vaø maët ngoaøi ôû möùc ñoä cao.
  3. SÔ LÖÔÏC CAÙC LOAÏI NGUYEÂN LIEÄU DUØNG LAØM BAO BÌ DAÏNG CHAI  Bao bì daïng chai laø daïng bao bì khaù phoå bieán beân caïnh caùc loaïi bao bì daïng lon vaø daïng bao. Tröôùc ñaây caùc loaïi chai ñöïng thöïc phaåm, nöôùc giaûi khaùt vaø caùc loaïi chaát loûng thöôøng ñöôïc laøm baèng thuûy tinh. Lyù do bôûi vì ñaây laø loaïi nguyeân lieäu reû tieàn, deâ’kieám vaø deã saûn xuaát. Hôn nöõa chai thuûy tinh coù theå taùi söû duïng ñöôïc nhieàu laàn vaø chæ caàn taåy röûa raát ñôn giaûn. Tuy nhieân qua thôøi gian söû duïng, chai thuûy tinh ngaøy caøng toû ra coù nhieàu nhöôïc ñieåm. Nhöôïc ñieåm lôùn nhaát cuûa chai thuûy tinh laø naëngvaø deã vôõ. Beân caïnh ñoù nhöõng vaán ñeà nhö thay ñoåi hình daùng maãu maõ, töï ñoäng quaù qui trình saûn xuaát. . . Cuõng laø nhöõng nguyeân nhaân haïn cheá söï phaùt trieån cuûa chai thuûy tinh. Hieän nay chai thuûy tinh chuû yeáu ñöôïc duøng ñeå ñöïng caùc loaïi nöôùc giaûi khaùt, bia. . . Vôùi theå tích nhoû.  Gaàn ñaây vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä cheá bieán Polymer, caùc loaïi chai ñôïng daàn daàn ñöôïc laøm baèng polymer thay cho thuûy tinh. Chai ñöïng laøm baèng polymer coù öu ñieåm vöôït troäi so vôùi chai thuûy tinh caû veà tính naêng söû duïng vaø khaû naêng deã saûn xuaát. Polymer coù cô tính raát toát nhö dai, deã daùt moûng vaø coù khoái löôïng rieâng nheï. Caùc loaïi polymer hieän ñang ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát chai nhöïa goàm coù: PET, PP, PS, PVC, PEP.  Trong caùc loaïi treân PET laø loaïi polymer ñöôïc duøng phoå bieán nhaát ñeå saûn xuaát caùc loaïi chai ñöïng nöôùc giaûi khaùt (coù hoaëc khoâng coù gas) vaø moät soá loaïi thöïc phaåm, gia vò. Do thoâng duïng nhö vaäy neân caùc loaïi chai ñoù coù teân goïi laø PET. thöïc ra coù moät soá loaïi chai coù hình daùng töông töï nhöng coù theå goïi laø PET. Thöïc ra coù moät soá loaïi chai coù hình daùng töông töï nhöng coù theå
  4. laøm baèng nhöïa PP, PEP, PS hoaëc PVC. Nhöïa PP ñang daàn daàn thay theá PET ñeå saûn xuaát caùc loaïi chai trong suoát hôn vaø coù ñoä cöùng ñoä dai cao hôn. PVC vaø PS duøng laøm caùc loaïi chai doing myõ phaåm. Trong khi coù nhöïa PET duøng ñeå laøm caùc loaïi chai ñöïng hoaù chaát do coù tính chaát hoaù hoïc cao. Caùc loaïi chai laøm töø nhöõng loaïi polymer naøy ñeàu coù theå saûn xuaát baèng coâng ngheä thoåi. Maëc duø caùc loaïi chai ñöïng coù theå ñöôïc laøm töø nhieåu loaïi polymer nhö vaäy nhöng PET vaãn laø nguyeân lieäu chuû yeáu, söû duïng roäng raõi nhaát vaø coù nhöõng tính chaát ñaëc tröng nhaát. Do tröôùc khi khaûo saùt nhöõng coâng ngheä saûn xuaát chai ñöïng ta caàn khaûo saùt caùc ñaëc ñieåm cô – lyù - hoùa tính cuûa nhöïa PETU1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản