thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
161
lượt xem
79
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số nhựa thông dụng M P PVC 250000___100000 400___1600 PS 150000___300000 1500__3000 Độ trùng hợp có khoảng dao động lớn hơn, độ trùng hợp tăng thì nhiệt độ mềm và độ nhớt nóng chảy tăng và một số tính chất độn học được cải thiện như độ bền kéo và độ bền va đập. Chất có trọng lượng phân tử thấp gọi là Monomer, Polymer là chất được tạo thành bởi nhiều monomer và phản ứng hoá học xảy ra gọi là phản ứng trùng hợp. Polymer của cùng một loại monomer gọi là Pilymer đồng nhất. Polymer của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 6

  1. Chương 6: GIÔÙI THIEÄU VEÀ TÍNH DEÛO & POLIME CHO CHAÁT DEÛO Thí duï: Moät soá nhöïa thoâng duïng M P PVC 250000___100000 400___1600 PS 150000___300000 1500__3000  Ñoä truøng hôïp coù khoaûng dao ñoäng lôùn hôn, ñoä truøng hôïp taêng thì nhieät ñoä meàm vaø ñoä nhôùt noùng chaûy taêng vaø moät soá tính chaát ñoän hoïc ñöôïc caûi thieän nhö ñoä beàn keùo vaø ñoä beàn va ñaäp. Chaát coù troïng löôïng phaân töû thaáp goïi laø Monomer, Polymer laø chaát ñöôïc taïo thaønh bôûi nhieàu monomer vaø phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra goïi laø phaûn öùng truøng hôïp.  Polymer cuûa cuøng moät loaïi monomer goïi laø Pilymer ñoàng nhaát.  Polymer cuûa nhieàu loaïi monomer khaùc nhau goïi chaát ñoàng truøng hôïp.  Tính chaát cuûa chaát ñoàng truøng hôïp thay ñoåi theo loaïi monomer, tæ leä monomer vaø söï saép xeáp caùc phaân töû cuûa caùc monomer.  Chaát ñoàng truøng hôïp khoái laø söï keát hôïp monomer A vaø monomer B trong cuøng khoái thoáng nhaát.  Chaát ñoàng truøm hôïp gheùp laø moät polymer cuûa monomer B vaø monomer A laø chaát chính truøm hôïp. Vuøng B ñöôïc gheùp vaøo vuøng A (daïng gheùp). Polymer troän laø moät phöông phaùp ñeå caûi tieán polymer baèng nhieät vaø troän polymer theo phöông phaùp cô hoïc. Polymer cuûa loai nhöïa PVC maø trong ñoù ABS ñöôïc troän. Polymer maø chöùa nhieàu loaïi polymer goïi laø polymer hoãn hôïp. II. CAÙC LOAÏI CHAÁT DEÛO HIEÄN COÙ VAØ COÂNG DUÏNG Tính Naêng Cuûa Caùc nguyeân Lieäu Thöôøng Duøng
  2. TEÂN TEÂN KHOA HOÏC ÖÙNG DUÏNG VIEÁT TAÉT PS Genneral Purpose Ñoà chôi, vaên Polystyrene phoøng phaåm, gia duïng, ñoàn ñieän HIPS High Impect Ñoà chôi, gia Polystyrenne duïng, voû Radio, voû Tivi ABS Acrylonitrile Ñoà chôi, gia Butadiene Styrene duïng, ñoà ñieän, ñoà trang trí noäi that, ñoà duøng theå thao. SAN Styrene Akilonitrile Hoäp nhöïa, gia Copolymer duïng, maët ñoàn hoà, ñoà trang trí trong suoát. EPS Expended Polystyrene Bao bì haøng hoaù, taám laéc caùch ñieän, ñoà trang söùc. LDPE Low Density Tuùi nylon, ñoà Polythlene chôi, bình nhöïa, boâng nhöïa, day ñieän, HDFE High Density Tuùi nylon, bình Polythrene nhuõa, boânh nhöïa, day ñieän, can nhöïa, thuøng haøng lôùn UHME Ultra High Density Tuùi nylon, ñoà Polythrene chôi, bình nhöïa, boâng nhöïa, ñoà ñieän.
  3. EVA Ehtylene Vilyn Ñeá giaøy, ñoà chôi Acetate Copolymer thoåi hôi, bao bì maøg moûng. PP Polypropylene Tuùi nylon, keùo chæ, ñai buoäc, bình, giaù gioû, maùy. PVC Polyvinyl Chlorite OÁng meàm, oáng Straight (to) Resin cöùng, khung cöûasoå, daây ñieän, oáng say toác, vaät lieäu vaùn, laøm giaáy. PVC Polyvinyl Chlorite Da nhaân taïo, Pacte Resin buùp beâ PMMA Polymethyl Vaùn trong suoát, Methacrylate ñoà trang söùc, kính maët trôøi, vaên phoøng phaåm, chuïp ñeøn, nöõ trang. III. PHAÂN LOAÏI NHÖÏA THEO COÂNG DUÏNG:  Trong thöïc teá saûn xuaát vaø söï duïng nhöïa, nhöïa thöôøng ñöôïc phaân thaønh 3 loaïi (tieâu chuaån ) nhö sau: + Nhöïa thoâng duïng. + Nhöïa kyõ thuaät. + Nhöïa chuyeân duøng. III. 1 Nhöïa Thoâng Duïng:  Laø loaïi ñöôïc söï duïng vôùi moät löôïng lôùn thaønh phaàn laø nhöõng maët haøng gia duïngphuïc vuï trong ñôøi soáng, bao goàm nhöõng chuûng loaïi nhö: PE, PP, PS, ABS, PVC, PMMA. III. 2 Nhöïa Kyõ Thuaät:  Laø teân chung cuûa nhöõng loaïi nhöïa maø chaát löôïng troäi hôn nhieàu so vôùi nhöïa thoâng duïng nhö PE vaø PS trong tính chaát cô lyù nhö
  4. ñoä beàn keùo, ñoä khaùng nhieät. . . vaø ñöôïc söû duïng saûn xuaát caùc chi tieát maùy vaù chi tieát yeâu caàu tính naêng cao. Nhöïa kyõ thuaät ñöôïc caûi thieän veà ñoä beàn trôn, khaùng hoaù chaát, nhieät. . . cuõng nhö coù coâng duïng cao trongtrong söû duïng. Chuùng ñöôïc gia coâng vôùi sôïi thuûy tinh, sôïi cacbon. . . theo coâng duïng yeâu caàu, loaïi kyõ thuaät tieâu bieåu laø: PA, PC, PPO bieán tính, Polyester baõo hoøa.
  5. III. 3 Nhöïa Chuyeân Duøng :  FEP (Fluoeingterd Ethten Propylene), SI (silicone), PE troïng löôïng phaân töû cöïc kyø cao. Nhöïa chuyeân duøng khoâng thuoäc caùc loaïi nhöïa thoâng duïng vaø kyõ thuaät. Moãi loaïi nhöïa chæ söû duïng trong moät soá lónh vöïc rieâng bieät.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản