thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
94
lượt xem
39
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ hấp thụ nước cao đối với loại nhựa có nhóm phân cực. Độ hấp thụ nước thấp thì tốt hơn vì nước hấp thụ làm một số tinh chất cơ lý kém. Polymer không phân cực như PP, PE thì không có tính chất hấp thụ nước. Các vật liệu như: PVC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 8

  1. Chương 8: Tính Chaát Hoaù Hoïc Cuûa Nhöïa IV. 5. 1 Ñoä haáp thuï nöôùc:  Ñoä haáp thuï nöôùc cao ñoái vôùi loaïi nhöïa coù nhoùm phaân cöïc.  Ñoä haáp thuï nöôùc thaáp thì toát hôn vì nöôùc haáp thuï laøm moät soá tinh chaát cô lyù keùm.  Polymer khoâng phaân cöïc nhö PP, PE thì khoâng coù tính chaát haáp thuï nöôùc.  Caùc vaät lieäu nhö: PVC
  2. IV. 5. 2 Khaùng nöôùc:  Khaùng nöôùc yeáu khi coù noái: _OH: _COOH hay_NH_ IV. 5. 3 Chaát deûo hoøa tan trong nöôùc:  Polyvinyl Alcohol, Methy Cellulor, Carboxyl Cellulor, Sodium Alginate. IV. 5. 4 Khaùng hoùa chaát:  Vaät lieäu khoâng phaân cöïc thì ñeå hoaø tan trong dung moâi khoâng phaân cöïc.  Thí duï: PS, Silicone Resin tan trong benx\zen, toluene.  Polymer phaân cöïc thì deã hoøa tan trong dung moâi phaân cöïc. Thí duï: Polyvinyl Butyral, Polyvinnyl Acetate tan trong Alcohol, Ethyl Acetate.  Chaát deûo phaân cöïc thì khoâng hoøa tan trong dung moâi phaân cöïc.  Ñoä hoøa tan giaûm khi ñoä trong hôïp cao phaân töû cao vaø coù ñoä keát tinh cao.  Thí duï: Thermoplastics Polyester ( Polyester nhöïa nhieät deûo) nhö PolythyleneTerephthalate, PolyamideNylon 66)  Ñoä hoøa tan thaáp trong Polymer coù nhöõng nguyeân töû coù nhoùm chöù ñaëc bieät hay coù nhoùm nhö CR, F, I. . . hay trong chaát deûo ñaõ coù lieân keát ngang trong maïch phaân töû. IV. 5. 5 Beàn thôøi tieát (AÙnh saùng maët trôøi, tia töû ngoaïi)  Khaùng UV keùm: PE, PS, PP, cao su thieân nhieân.  Bieán maøu döôùi aùnh saùng maët trôøi: PVC, Polyester  Beàn thôøi tieát toát: PC, Epoxu, cao su Neovprene.  Cöïc kyø beàn thôøi tieát: PTFE Haáp thuï tia UV: Hoãn hôïp thieát höõu cô. IV. 6 Moät Soá Chæ Tieâu Cô Baûn Cuûa Caùc Loaïi Nhöïa Thoâng Duïng. AÙP SUAÁT AÙP SUAÁT
  3. CAO THAÁP Tæ troïng 0, 92 0, 96 Löïc keùo 114 217 Kg/Cm3 Löïc uoán 60 173 Kg/Cm3 Nhieät ñoä 90 120 meàm(0C) Nhieät ñoä 112 133 chaûy(0C) Haáp thuï nöôùc
  4. IV. 6. 1 PE(POLYTHYLENE): IV. 6. 1. 1 Caáu truùc PE: IV. 6. 1. 2 Tæ troïng vaø caùc tính chaát: Tæ 0, 92 0, 0,95 0,96 troïng 935 Ñoä 65 75 85 95 keát tinh(%) Ñoä 1 2 3 4 cöùng töông ñoái Nhieät 100 110 120 130 ñoä meàm Löïc 140 180 250 400 keùo (Kg/cm3) Ñoä 500 300 100 20 giaõn daøi (%) Nhieät 45,50 85 65 80 ñoä bieán daïng nhieät IV. 6. 1. 3 Tính chaát: *Môø vaø maøu traéng tæ troïng nhoû hôn 1. IV. 7 Ñaëc Ñieåm Cô – Lyù- Hoùa Tính Cuûa Nhöïa Pet IV. 7. 1 Hoùa tính:  Nhöïa PET coù tính khaùng hoùa hoïc maïnh, coù theå khaùng caùc hoùa chaát coù hoaït tính cao nhö: acid, alkali, röôïu vaø caùc loaïi dung moâi coù khoái löôïng phaân töû thaáp.  Trong caáu taïo phaân töû nhöïa PET coù nhoùm ESTER chöùa lieân keát ñoâi CACBON –OXY. Lieân keát naøy phaân cöïc raát yeáu neân
  5. nhöïa PET coù ñoä huùt aåm khoâng cao laém. Ñoä haáp thuï nöôùc trong 24h cuûa nhöïa PET laø
  6. IV. 7. 2 Lyù tính:  Khoái löôïng rieâng:  =1,4g/cm3 Tm =235 ÷ 2640C Tg = 60 ÷ 800C  Trong ñoù: Tm laø nhieät ñoä PET ñaõ chaûy loûng.  Tg laø nhieät ñoä chuyeån thuûy tinh, ñaây laø nhieät ñoä PET baét ñaàu meàm.  Ñoä co ruùt laø 2, 25%. Ñoä co ruùt naøy raát ñöïôc quan taâm luùc laøm khuoân ñuùc coù theå taïo ra saûn phaåm ñuùng kích thöôùc sau khi eùp phun. Do doù ñoä co ruùt naøy maø kích thöôùc saûn phaåm sau khi eùp phun nhoû hôn kích thöôùc long khuoân. Heä soá ñoä nhôùt ôû cheá ñoä gia coâng 290-310oC laø 1, 7-2. Heä soá aûnh höôûng ñeán kích thöôùc vaø vieäc ñieàu khieån chænh aùp suaát phun. * Cô tính: Giôùi haïn beàn keùo: []=69 Mpa Giôùi haïn beàn xoaén: []=172Mpa  Vôùi nhöõng tính chaát cô, lyù, hoùa tính nhö treân, nhöïa PET trôû neân raát phuø hôïp vôùi vieäc saûn xuaát caùc loaïi chai ñöïng. Ngöôøi ta nhaän thaáy nhöïa PET deã gia coâng baèng phöông phaùp eùp phun, deã töï ñoäng hoùa qui trình saûn xuaát vaø saûn phaåm laøm ra coù tính khaùng va ñaäp toát khaùng thaåm thaáu toát, nheï vaø trong suoát. . .  Do ñoù hieän nay chai PET ñöôïc duøng khaù roäng raõi ñeå ñöïng nöôùc giaûi khaùt (nhaát nöùôc khaùng, bia) vaø caùc loaïi thöïc phaåm, gia vò. Coù theå moät vaøi loaïi thöïc phaåm, gia vò nhö: nöôùc chaám, töông ôùt, daàu aên. . . moät soá loaïi saûn phaåm cuõng duøng chai PET nhöng ít thoâng duïng hôn nhö: röôïu, caùc chaát taåy röûa, caùc loaïi dung dòch veä sinh raêng mieäng, myõ phaåm, daàu goäi, xaø phoøng. . . noùi chung do coù tính cô hoaù hoïc neân chai PET coù theå duøng ñöïng baát cöù loaïi chaát loûng naøo, ñaët bieät laø caùc loaïi nöôùc uoáng vaø thöïc phaåm döôùi daïng loûng. Vôùi ñaëc ñieåm ñoù coäng vôùi khaû naêng chòu va ñaäp toát vaø coù khoái löôïng nheï taïo ñieàu kieän toái öu cho vieäc vaän chuyeån, löu tröõ nhöïa PET ngaøy caøng ñöôïc duøng roäng raõi hôn trong vieäc saûn xuaát chai ñöïng. Coù phaïm vi
  7. öùng duïng roäng raõi neân chai PET ñaõ trôû thaønh moät saûn phaåm coù nhu aàu lôùn treân thò tröôøng. IV. 8 Moät Soá Nöôùc Uoáng Tinh Khieát Coù Maët Treân Thò Tröôøng:  Nöôùc uoáng tinh khieát Dakai,Lavie, Vital, Ñaûnh Thaïnh, Hoøa Bình, Ñavie, SAPURA, Sapuwa, Khaùnh hoäi, Vónh Haûo, Dapha, Union, AB. . . Laø moät soá saûn phaåm nöôùc tinh khieát coù lôïi cho söùc khoûe giuùp con ngöôøi luoân saûng khoaùi minh maãn, ñaït chaát löôïng cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản