intTypePromotion=4

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
279
lượt xem
142
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chai cấp bằng tay lên mâm quay để đưa vào trong băng tải, khâu này chủ yếu là sự dụng bằng tay nhân công. Tuy nhiên cũng có thể trang bị máy cấp chai cho khâu này tùy theo điều kiện sản xuất. Phần lớn thực phẩm lỏng và sản phẩm có vị được ưu tiên xuất ra bằng chai. Bao bì nhựa chủ yếu dùng được nhiều lần. Bao bì mới được bổ sung để bù vào những tổn thất do vỡ và do người tiêu dùng không đêm trả vỏ cũng như tùy theo mức độ tăng sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 9

  1. Chương 9: BOÄ PHAÄN CAÁP CHAI I. BOÄ PHAÄN CAÁP CHAI: Caùc chai caáp baèng tay leân maâm quay ñeå ñöa vaøo trong baêng taûi, khaâu naøy chuû yeáu laø söï duïng baèng tay nhaân coâng. Tuy nhieân cuõng coù theå trang bò maùy caáp chai cho khaâu naøy tuøy theo ñieàu kieän saûn xuaát.
  2. MAÙY RÖÛA CHAI. 1 Muïc Ñích Vaø Phaïm Vi Öùng Duïng:  Phaàn lôùn thöïc phaåm loûng vaø saûn phaåm coù vò ñöôïc öu tieân xuaát ra baèng chai. Bao bì nhöïa chuû yeáu duøng ñöôïc nhieàu laàn. Bao bì môùi ñöôïc boå sung ñeå buø vaøo nhöõng toån thaát do vôõ vaø do ngöôøi tieâu duøng khoâng ñeâm traû voû cuõng nhö tuøy theo möùc ñoä taêng saûn xuaát saûn phaåm.
  3.  Beà maët beân trong cuûa nhöõng bao bì quay voøng trôû lai nhaø maùy ñeàu coù chöùa caën baån trong saûn phaåm, moät phaàn nhöïa, nuùt chai, buïi vaø caùc vaät laï khaùc.  Caën cuûa saûn phaåm goàm coù ñöôøng, ñaïm, axit höõu cô, caùc chaát khoaùng qua moät thôøi gian naøo ñoù khoâ ñi thaønh lôùp caën baån khoâ ñoùng treân ñaùy vaø treân thaønh chai.  ÔÛ beà maët ngoaøi cuûa nhöõng bao bì quay voøng laïi ngoaøi nhöõng caën baån ñaõ neâu treân, ña soá tröôøng hôïp coøn giöõ nguyeân nhaõn hieäu daùn treân chai.  Möùc ñoä baån cuûa chai khaùc nhau vaø phuï thuoäc vaøo tính chaát saûn phaåm chöùa beân trong, ñieàu kieän vaø thôøi gian baûo quaûn vaø vaän chuyeån chuùng.  Röûa bao bì nhöïa tröùôc khi laïi naïp ñaày saûn phaåm laø moät quaù trình raát quan troïng. Yeâu caàu coâng ngheä chuû yeáu caàn neâu leân ñoái vôùi vieäc röûa chai ñoù laø röûa raát saïch, khoâng cheâ traùch ñöôïc, bôûi vì chaát löôïng saûn phaåm xuaát ra vaø vieäc baûo quaûn noù khi baûo quaûn trong moät thôøi gian daøi, ñöôïc xaùc ñònh baèng möùc ñoä saïch cuûa vieäc röûa chai.  Hieän nay ña soá caùc nhaø maùy nöôùc tinh khieát, söõa, bia, röôïu muøi, röôïu vang vaø nhöõng lónh vöïc coâng ngheä thöïc phaåm khaùc söû duïng maùy röûa chai, caûi tieán ñöôïc ñieàu kieän lao ñoäng vaø kyõ thuaät veä sinh ôû trong phaân xöôûng roùt vaø röûa. 2 Taùc Duïng Cuûa Moâi Tröôøng Röûa:  Röûa saïch bao bì döïa treân cô sôû gia coâng noù baèng dung dòch noùng chöùa caùc moâi tröôøng röûa ñaët bieät. Phoå bieán nhaát ñeå röûa chai loï laø dung dòch suùt (NaOH) coù noàng ñoä 1,5 - 3,0%. Dung dòch suùt seõ coù taùc duïng khöû truøng vaø taïo cho chai saùng boùng. * Nguyeân lyù vaän haønh cuûa caùc maùy röûa chai thoâng duïng nhö sau:
  4.  Chai töø ngoaøi ñöôïc xích taûi ñöa vaøo ñaàu cuûa maùy röûa chai. Taïi ñaây, moät cô caáu naïp chai seõ caáp chai vaøo caùc boïc chöùa chai gaén treân caùc thanh mang chai vaøo caùc boàn ñöïng dinh döôõng suùt noùng. Taïi ñaây, suùt noùng seõ tieáp xuùc vôùi chai, khöû truøng vaø röûa saïch chaát dô. Sau ñoù caùc chai ôû vò trí uùp ngöôïc seõ ñöôïc caùc thanh mang chai sang caùc vuøng coù caùc voøi phun nöôùc caû beân döôùi vaø beân treân. Caùc voøi phun naøy seõ röûa saïch xuùt coøn ñoäng treân chai. Sau ñoù chai ñöôïc ñöa ra ñaàu ra cuûa maùy ñeå caáp cho maùy chieát. 3 Maùy Kieåm Tra Chai Roãng:  Chöùc naêng kieåm tra chai coù theå coù vaät laï, nöôùc röûa dö, chai bò beå mieäng hoaëc caùc chai quaù dô maø maùy röûa chai khoâng theå röûa saïch ñöôïc. * Nguyeân lyù:  Caùc chai ñöôïc caùc ngoùn keïp treân moät baùnh sao gaén treân moät tang quay quanh truïc ñöùng ñöa qua moät heä thoáng kieåm tra. Heä thoáng naøy goàm moät ñeøn chieáu maïnh chieáu töø döôùi ñaùy chai leân. AÙnh saùng xuyeân qua chai vaø taùc ñoäng vaøo moät boä caûm bieán, neáu trong chai coù vaät laï hoaëc nöôùc röûa dö, chai bò meû mieäng. . . Seõ laøm caûn hoaëc laøm giaûm aùnh saùng taùc ñoäng vaøo boä caûm bieán, caùc chai naøy seõ bò loaïi ra khôûi daây chuyeàn nhôø moät heä thoáng khí neùn taùc ñoäng khí neùn taùc ñoäng. Do chöùc naêng cuûa maùy vaø coù nhöõng sai soùt khi kieåm tra, treân daây chuyeàn coù boá trí baøn ñeøn ñeå ngöôøi coâng nhaân vaän haønh kieåm tra tröïc tieáp baèng maét, loaïi boû nhöõng chai do chöùc naêng cuûa maùy khoâng kieåm tra ñöôïc hoaëc sai soùt khi kieåm tra.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2