intTypePromotion=1

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
101
lượt xem
30
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề lý thiết của môn học Vi Mạch Số mà sinh viên ngành Điện Tử đã được học sẽ được làm sáng tỏ hơn trong các bài thực tập Mạch Số. Phục vụ cho việc thực tập môn học này, thực tế thì ở phòng thực tập của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật đã có “Bộ thực tập Vi Mach”. góp phần giải quyết được một số công việc. Tuy nhiên nó chưa đáp ứng được một số yêu cầu cụ thể cần được triển khai trong thực hành. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 1

  1. CHÖÔNG 1 DAÃN NHAÄP 1.1.ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Nhöõng vaán ñeà lyù thieát cuûa moân hoïc Vi Maïch Soá maø sinh vieân ngaønh Ñieän Töû ñaõ ñöôïc hoïc seõ ñöôïc laøm saùng toû hôn trong caùc baøi thöïc taäp Maïch Soá. Phuïc vuï cho vieäc thöïc taäp moân hoïc naøy, thöïc teá thì ôû phoøng thöïc taäp cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät ñaõ coù “Boä thöïc taäp Vi Maïch” goùp phaàn giaûi quyeát ñöôïc moät soá coâng vieäc. Tuy nhieân noù chöa ñaùp öùng ñöôïc moät soá yeâu caàu cuï theå caàn ñöôïc trieån khai trong thöïc haønh. Chaúng haïn, yeâu caàu thöïc teá ñaët ra cho caùc baøi thöïc taäp laø: naïp döõ lieäu 8 bits cho caùc boä nhôù ROM, RAM, maïch DAC, maïch Vi Xöû Lyù, maïch Vi Ñieàu Khieån, ….. hoaëc caàn moät nguoàn xung Clock chuaån coù chu kyø thay ñoåi ñöôïc theo yù muoán. Ñeå thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu treân tröôùc tieân caàn phaûi coù nguoàn maõ kyù töï 8 bits coù theå thay ñoåi ñöôïc noäi dung giaù trò caàn truyeàn ñi. Hay noùi ñuùng hôn laø caàn moät thieát bò thöïc taäp coù khaû naêng cho pheùp ngöôøi söû duïng soaïn thaûo ñöôïc noäi dung nguoàn maõ kyù töï caàn truyeàn. Xuaát phaùt töø ñoù, ñeà taøi “Thieát keá vaø thi coâng maùy thu phaùt kyù töï 8 bit” ñöôïc baét tay thöïc hieän nhaèm ñaùp öùng ñöôïc phaàn naøo nhu caàu treân. Thaät ra, caàn phaûi keå theâm moät soá yeáu toá goùp phaàn taïo neân khôûi ñieåm xuaát phaùt cho ñeà taøi naøy laø söï gôïi yù, chæ höôùng ñi cuûa chính ngöôøi thaày höôùng daãn ñeà taøi naøy. 1.2.TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA VAÁN ÑEÀ:
  2. Maëc duø trong thöïc teá baûn thaân ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi naøy chöa ñöôïc tieáp xuùc vôùi thieát bò thöïc taäp coù tính naêng nhö treân hay caùc taøi lieäu coù lieân quan. Tuy nhieân, cuõng khoâng daùm khaúng ñònh raèng noù khoâng coù trong thöïc teá, cuõng nhö cho raèng thieát bò thöïc taäp naøy laø hoaøn toaøn môùi laï. Nhöng thieát nghó raèng, ôû caùc quoác gia coù ngaønh coâng nghieäp Ñieän Töû phaùt trieån, söï hieän dieän cuûa thieát bò thöïc taäp naøy ñaõ coù töø laâu trong phoøng thöïc taäp Vi Maïch Soá. Trôû laïi vôùi ñeà taøi naøy, lieân heä ñeán ñieàu kieän thöïc teá. Trong chöông trình hoïc chính khoùa ôû tröôøng, ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi ñaõ ñöôïc hoïc moân hoïc”Giaûi tích maïch treân maùy tính” vaø cuõng laøm quen vôùi phaàn meàm moâ phoûng maïch EWB 5.0 (Electronics Workbench). Trong ñoù coù moät thieát bò moâ phoûng mang teân “Maùy phaùt töø” (Word Generator) phaùt döõ lieäu 16 bit maõ nhò phaân. Nhaän xeùt toång quan, thieát bò naøy coù khaû naêng trôû thaønh thieát bò thöïc taäp ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu treân neáu ñöôïc choïn laøm maãu thieát keá. Ñoái töôïng nghieân cöùu ñaõ coù, tieán haønh quan saùt tìm hieåu hoaït ñoäng, xaùc ñònh giaûi phaùp thieát keá thay theá, xaây döïng sô ñoà maïch ñieän, xaùc ñònh vaø taän duïng linh kieän coù saün trong nöôùc ñeå thieát keá vaø cho chaïy thöû nghieäm. Treân cô sôû ñoù, môû roäng vaø phaùt trieån, thieát keá hoaøn chænh thaønh moät “Maùy thu phaùt kyù töï 8 bit”. Ñoù laø höôùng ñi, phöông thöùc thöïc hieän cuûa ñeà taøi naøy. Tuy nhieân, cho duø laø thieát bò phaùt maõ kyù töï 8 bit hay 16 bit thì ñaây cuõng laø caùch thöùc ñeå nhöõng vaán ñeà lyù thieát, giaûi phaùp thieát keá, caáu truùc cuûa thieát bò seõ ñöôïc giôùi thieäu giaûi quyeát, trình baøy trong ñeà taøi naøy. Ñoù laø nhöõng vaán thuù vò cho nhöõng ai yeâu thích quan taâm ñeán lónh vöïc naøy.
  3. 1.3.GIÔÙI HAÏN VAÁN ÑEÀ: Khi ñeà caäp ñeán vaán ñeà thu phaùt kyù töï thì coù raát nhieàu vaàn ñeà lieân quan caàn phaûi neâu ra nhö:  Ñöôøng truyeàn (Voâ tuyeán, höûu tuyeán)  Caùc maõ kyù töï gôûi ñi (maõ ASCII, Baudot, EBCDIC, …)  Caùc cheá ñoä truyeàn: (song song, noái tieáp baát ñoàng boä vaø ñoàng boä)  Toác ñoä truyeàn chuaån. Tuy nhieân, do ñeà taøi naøy thöïc hieän trong ñieàu kieän.  Taøi lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi naøy raát ít.  Thôøi gian thöïc hieän chæ trong voøng 6 tuaàn leã.  ÔÛ Tröôøng Ñaïi Hoïc, ngöôøi thöïc hieän khoâng ñöôïc hoïc caùc moân veà truyeàn soá lieäu, thoâng tin soá, …. Do ñoù thieát bò “Maùy thu phaùt kyù töï 8 bits ñöôïc thieát keá “coù ñaëc ñieåm chính sau:  Ñöôøng truyeàn laø höûu tuyeán  Thu phaùt maõ kyù töï 8 bits song song coù vaø khoâng baét tay.  Coù khaû naêng thu phaùt maõ kyù töï ôû cheá ñoä noái tieáp ñoàng boä vaø baát ñoàng boä.  Coù khaû naêng giao tieáp baét tay ñöôïc vôùi thieát bò thöïc taäp cuøng loaïi hoaëc caùc boä thieát bò thöïc taäp khaùc coù ôû phoøng thöïc taäp.  Phaùt xung Clock coù taàn soá thay ñoåi ñöôïc trong phaïm vi töø 1Hz ñeán 3MHz.  Hoaït ñoäng ñöôïc ôû caùc cheá ñoä:  STEP  CYCLE  BREAK PIONT  BURST  PATTERN 1.4. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU:
  4. Khi baét tay vaøo thöïc hieän ñeà taøi naøy, ngöôøi thöïc hieän mong muoán raèng saûn phaåm cuûa ñeà taøi phaûi ñöôïc öùng duïng, coù khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc phaàn naøo nhu caàu vaø veà thieát bò thöïc taäp ôû phoøng thöïc taäp Vi Maïch soá cuûa tröôøng. Ñoù laø muïc ñích tröôùc maét. Hôn theá nöõa, laø thieát bò thöïc taäp naøy khoâng chæ phuïc vuï cho vieäc thöïc taäp moân hoïc Vi Maïch Soá, maø coøn coù khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc vieäc trieån khai caùc vaán ñeà lyù thieát cuûa caùc moân hoïc coù lieân quan nhö: Vi Xöû Lyù, Vi Ñieàu Khieån, Ñieàu Khieån, . . .. Ñoàng thôøi ñaây laø caùch thöùc ñöôïc aùp duïng ñeå coù khaû naêng thay theá daàn caùc thieát bò thöïc taäp phaûi nhaäp veà töø nöôùc ngoaøi. Vaø ñaëc bieät, ñoái vôùi ngöôøi nghieân cöùu ñaây laø ñieàu kieän, cô hoäi, caùch thöùc ñeå cuûng coá, boå sung vaø öùng duïng nhöõng gì ñaõ ñöôïc lónh hoäi ñöôïc trong lyù thuyeát vaø thöïc haønh. Ñeå roài söû duïng vaø öùng duïng noù nhaèm ñaùp öùng cho nhu caàu thöïc teá.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản