intTypePromotion=1

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
83
lượt xem
20
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình thi công thiết bị được chia làm hai công đoạn: Thi công phần cứng. Thi công phần mềm. Hai công đoạn này có thể tiến hành độc lập không cần phải song song với nhau. Quá trình thi công phần cứng diễn ra theo trình tự sau: Xác định cấu hình phần cứng thiết bị Xây dựng sơ đồ nguyên lý mạch điện trên giấy Kiểm tra lại cách kết nối các linh kiện với nhau Tìm kiếm dự trù linh kiện vật tư. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 10

 1. CHÖÔNG 10 THI COÂNG Quaù trình thi coâng thieát bò ñöôïc chia laøm hai coâng ñoaïn:  Thi coâng phaàn cöùng.  Thi coâng phaàn meàm. Hai coâng ñoaïn naøy coù theå tieán haønh ñoäc laäp khoâng caàn phaûi song song vôùi nhau. 6.1.THI COÂNG PHAÀN CÖÙNG. Quaù trình thi coâng phaàn cöùng dieãn ra theo trình töï sau:  Xaùc ñònh caáu hình phaàn cöùng thieát bò  Xaây döïng sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän treân giaáy  Kieåm tra laïi caùch keát noái caùc linh kieän vôùi nhau  Tìm kieám döï truø linh kieän vaät tö.  Ñieàu chænh laïi sô ñoà maïch ñieän (neáu coù thay ñoåi)  Söû duïng phaàn meàm EAGLE (Version 3.51 for DOS) ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän treân maùy vi tính.  Kieåm tra caùc loãi treân sô ñoà maïch nguyeân lyù treân maùy tính (Schematic).  Boá trí linh kieän  Chaïy sô ñoà maïch in treân maùy tính(board).  Kieåm tra vaø söûa caùc loãi treân ñöôøng maïch in.  Ñaët maïch in (keùo luïa)  Kieåm tra vaø chöõa loãi caùc moái haøn treân maïch in .  Veä sinh maïch in.  Haøn ñeá chaân linh kieän vaøo bo maïch.  Caém linh kieän vaøo bo maïch  Kieåm tra vò trí linh kieän so vôùi sô ñoà boá trí linh kieän.  Ñieàu chænh laïi vò trí.
 2.  Keát noái caùc bo maïch laïi vôùi nhau.  Kieåm tra toaøn boä laïi heä thoáng.  Caáp ñieän cho thieát bò.  Cho chaïy thöû nghieäm.  Quan saùt keát quaû, ghi nhaän  Phaùt trieån theâm phaàn cöùng (neáu coù ñieàu kieän cho pheùp)  Trang trí voû hoäp  Keát thuùc
 3. Baûng 6.1.Döï truø thieát bò vaät tö linh kieän ST Teân linh kieän Soá Giaù caû Thaønh T löôïng ñoàng/co tieàn n (ñoàng) BO MAÏCH BAØN PHÍM VAØ HIEÅN THÒ 1 LED 7 ñoaïn (Anod chung) 30 2800 84000 2 LED ñôn 20 400 8000 3 Coâng taéc gaït 2 500 1000 4 Vi maïch queùt phím 8279 2 80000 160000 5 Giaûi maõ 74154 2 16000 32000 6 Ñeäm 7414 4 3000 12000 7 Transistor A1015 30 300 9000 8 Transistor C1815 10 300 3000 9 Ñieän trôû (330 ) 50 100 5000 10 Maïch in 2 lôùp (210 mm x 1 311850 311850 11 297 mm) 35 1000 35000 12 Phím aán (phím maùy tính) 4 200 800 Diode 1418 BO MAÏCH XÖÛ LYÙ CHÍNH (CPU} 13 Vi xöû lyù 8085A 1 37000 37000 14 Thaïch anh 6MHz 1 6000 6000 15 Vi maïch choát ñòa chæ 74373 1 3000 3000 16 Vi maïch ñeäm döõ lieäu 74245 1 3000 3000 17 Vi maïch ñeäm ñòa chæ 74244 3 3000 9000 18 Vi maïch giaûi maõ 74138 1 3000 3000 19 Vi maïch ñeäm 7414 4 3000 12000 20 Vi maïch coång NOT 1 2000 2000 21 Boä nhôù ROM 2764 (8KB) 1 30000 30000 22 Boä nhôù RAM 6264 (8KB) 1 20000 20000 23 Vi maïch giao tieáp 8255 1 30000 30000
 4. 24 Vi maïch ñònh thôøi 8253 1 25000 25000 25 Vi maïch giao tieáp baát ñoàng 1 22000 22000 26 boä 8251A 1 3000 3000 27 Vi maïch ñeám 4017 1 4000 4000 28 Vi maïch kích chuaån phaùt 1 6000 6000 29 MC 1489 1 32000 32000 30 Vi maïch kích chuaån thu MC 1 13000 13000 31 1489 1 3800 3800 32 Ñaàu noái DB 25 (troïn boä) 1 311800 311800 33 Ñaàu noái DB 9 (troïn boä) 10 200 2000 Vi maïch taïo xung ñôn oån 74221 Maïch in 2 lôùp (297 mm x 210 mm) Tuï hoùa (10F)
 5. ST Teân linh kieän Soá Giaù caû Thaønh T löôïng ñoàng/co tieàn n (ñoàng) BO MAÏCH NGUOÀN 34 Bieán theá 1A (nguoàn ñoâi 1 20000 20000 35 12V) 5 200 1000 36 Diode IN 4007 3 2000 6000 37 Tuï loïc 2200 40 200 8000 38 Tuï loïc Titan 3 3000 9000 39 IC oån aùp (7805, 7912, 7812) 1 10000 10000 40 Pin döï phoøng 5 500 2500 41 JP 1x2 3 500 1500 42 JP 1x3 3 500 1500 43 JP 1x9 3 1000 3000 44 JP 2x8 2 500 1000 45 JP 1x4 6 1000 6000 46 JP 2x10 10 1500 15000 47 JP 2x13 1 10000 10000 48 Daây beï 20 (3dm) 1 2000 2000 Maïch in 1 lôùp (50mm x 70mm) Toång coäng :1320500 (ñoàng)  Bo maïch nguoàn . Do caáu truùc phaán cöùng thieát bò coù khaù nhieàu linh kieän, ñaëc bieät do soá löôïng LED hieån thò phím aán khaù nhieàu, neân chæ rieâng bo maïch baøn phím vaø hieàn thò cuõng ñaõ chieám moät dieän tích khaù lôùn
 6. (210mmm  297mm), do ñoù ngöôøi thöïc hieän queát ñònh taùch rieâng maïch ñieän thaønh 2 bo maïch rieâng bieät nhö sau:  Bo maïch baøn phím vaø hieån thò (chæ chöùa caùc LED hieån thò vaø baøn phím).  Bo maïch xöû lyù trung taâm CPU ( chöùa toaøn boä caùc linh kieän coøn laïi) Hai bo maïch treân lieân keát vôùi nhau qua caùc bus daây . SÔ ÑOÀ MAÏCH IN BO NGUOÀN Sô ñoà boá trí linh kieän maïch nguoàn Sô ñoà maïch in maët ñaùy
 7. Sô ñoà maïch in maët treân
 8. SÔ ÑOÀ MAÏCH IN BO MAÏCH CHÍNH (a). Sô ñoà boá trí linh kieän bo maïch chính
 9. (b). Sô ñoà maïch in maët treân
 10. (c). Sô ñoà maïch in maët ñaùy
 11. BO MAÏCH BAØN PHÍM VAØ HIEÅN THÒ (d). Sô ñoà boá trí linh kieän baøn phím vaø hieån thò
 12. (e). Sô ñoà maïch in maët treân
 13. (f). Sô ñoà maïch in maët ñaùy
 14. THI COÂNG PHAÀN MEÀM Coâng ñoaïn phaùt trieån phaàn meàm coù theå ñöôïc tieán haønh song song hoaëc ñoäc laäp vôùi vieäc xaây döïng caáu hình phaàn cöùng cho thieát bò. Do ñoù, sau khi ñaõ naém ñöôïc yeâu caàu ñaët ra vaø noäi dung chöông trình Monitor, nhoùm tieán haønh vieát löu ñoà khoái theo noäi dung thieát keá phaàn meàm vaø trieån khai ra thaønh caùc chöông trình con ñeå deã daøng cho vieäc laäp trình vaø kieåm tra loãi Trình töï tieán haønh theo caùc böôùc sau:  Vieát chöông trình baèng maõ ngöõ. Sau khi ñaõ coù löu ñoà, nhoùm tieán haønh vieát chöông trình baèng caùc leänh cuï theå cuûa VI XÖÛ LYÙ 8085 A.  Cho chaïy thöû nghieäm chöông trình treân Kit VI XÖÛ LYÙ 8085 A keát hôïp vôùi Kit môû roäng baøn phím vaø hieån thò cuûa tröôøng ÑHSPKT (taïm goïi laø boä vi xöû lyù 8085A môû roäng).  Quan saùt keát quaû, ñieàu chænh chöông trình cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu.  Ñieàu chænh laïi chöông trình ñaõ ñaït yeâu caàu cho phuø hôïp vôùi caáu hình phaàn cöùng cuûa thieát bò ñang thieát keá.  Lieân keát caùc chöông trình con laïi theo moät trình töï logic hôïp lyù thaønh moät chöông trình Monitor hoaøn chænh, ñeå quaûn lyù kieåm soaùt coâng vieäc ñieàu khieån thieát bò.  Kieåm tra laïi toaøn boä chöông trình Monitor, ñieàu chænh.  Dòch chöông trình sang maõ maùy. Duøng chöông trình dòch maõ ngöõ Assembler M80 ñeå dòch chöông trình Monitor töø maõ ngöõ sang maõ maùy.  Kieåm tra laïi toaøn boä chöông trình dòch maõ ngöõ.  Naïp chöông trình vaøo EPROM.  Chaïy chöông trình heä thoáng.
 15.  Quan saùt keát quaû.  Keát luaän.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản