Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
84
lượt xem
25
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thực hiện việc truyền tin nối tiếp, vi xử lý phải thông tin cho 8251 A tất cả các tín hiệu thông tin như: Mode hoạt động, tốc độ Baud, các bit: STOP, STẢT, Paity,…?. Do đó trước khi truyền dữ liệu, một tập hợp các từ điều khiển phải được tải vào thanh ghi điều khiển 16 bit của 8251 A. Ngoài ra vi xử lý còn phải kiểm tra sự sẳn sàng của một ngoại vi bằng cách đọc thanh ghi trạng thái. Từ điều khiển được chia thành hai dạng các từ chọn Mode và từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 14

  1. Chương 14: LAÄP TRÌNH CHO VI MAÏCH 8251 A Ñeå thöïc hieän vieäc truyeàn tin noái tieáp, vi xöû lyù phaûi thoâng tin cho 8251 A taát caû caùc tín hieäu thoâng tin nhö: Mode hoaït ñoäng, toác ñoä Baud, caùc bit: STOP, START, Parity,…. Do ñoù tröôùc khi truyeàn döõ lieäu, moät taäp hôïp caùc töø ñieàu khieån phaûi ñöôïc taûi vaøo thanh ghi ñieàu khieån 16 bit cuûa 8251 A. Ngoaøi ra vi xöû lyù coøn phaûi kieåm tra söï saún saøng cuûa moät ngoaïi vi baèng caùch ñoïc thanh ghi traïng thaùi. Töø ñieàu khieån ñöôïc chia thaønh hai daïng caùc töø choïn Mode vaø töø leänh. Töø choïn Mode neâu roõ caùc ñaët tính chung cuûa hoaït ñoäng (nhö toác ñoä Baud chaún leû, soá löôïng caùc bit döøng). Töø leänh cho pheùp vieäc truyeàn hoaëc nhaän döõ lieäu töø traïng thaùi cung caáp thoâng tin lieân quan ñeán traïng thaùi thanh ghi vaø caùc loãi trong vieäc truyeàn.
  2. Hình 2.3: Trình baøy söï ñònh nghóa cho caùc töø naøy. Ñeå khôûi taïo 8251 A ôû Mode ñoàng boä, moät trình töï naøo ñoù cuûa caùc töø ñieàu khieån phaûi tuaân theo. Sau khi Reset (Reset heä thoáng hoaëc thoâng qua leänh), moät töø choïn Mode phaûi ñöôïc ghi vaøo thanh ghi ñieàu khieån theo sau moät töø leänh. Baát kyø töø ñieàu khieån naøo ñöôïc ghi vaøo thanh ghi ñieàu khieån ngay sau moät töø choïn Mode seõ ñöôïc hieåu nhö laø moät töø leänh. Ñieàu ñoù coù nghóa laø moät töø leänh coù theå thay ñoåi baát cöù luùc naøo trong quaù trình hoaït ñoäng.
  3. Hình 2.4 . Caáu truùc töø leänh. Tuy nhieân, 8251 A seõ ñöôïc ñaët laïi tröôùc luùc ghi moät töø choïn Mode môùi vaø coù theå ñaët laïi nhôø söû duïng bit Reset beân trong (D6) trong töø leänh. Thanh ghi ñieàu khieån: Duøng ñeå ghi: Töø ñieàu khieån cheá ñoä (choïn Mode) Töø leänh Duøng ñeå ñoïc töø traïng thaùi
  4. Hình 2.5. Caáu truùc töø traïng thaùi Bit traïng thaùi TxRDY khaùc vôùi chaân TxRDY. Bit TxRDY khoâng ñöôïc ñònh ñieàu kieän bôûi CTS vaø TxEN. Chaân TxRDY phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuûa caû hai CTS vaø TxEN. Phaùt moät kyùtöï: Ñeå phaùt moät kyù töï, bit TxEN trong thanh ghi leänh phaûi ôû logic cao vaø chaân CTS phaûi ôû möùc thaáp. Ñôïi cho ñeán khi chaân TxRDY ôû möùc cao hoaëc cho ñeán khi bit TxRDY trong tranh ghi traïng thaùi ôû möùc cao. Ghi kyù töï caàn phaùt vaøo thanh ghi ñeäm phaùt. Thu moät kyù töï: Ñeå thu moät kyù töï vaø kieåm tra traïng thaùi loãi cuûa kyù töï naøy, caàn phaûi thöïc hieän caùc böôùc sau:
  5. Ñôïi cho ñeán khi RxRDY ôû möùc cao hoaëc cho ñeán khi bit RxRDY trong thanh ghi traïng thaùi ôû möùc cao. Ñoïc traïng thaùi loãi töø thanh ghi traïng thaùi (coù theå keát hôïp vôùi caùc böôùc tröôùc khi ñoïc bit RxRDY). Ñoïc kyù töï töø thanh ghi ñeäm thu. Ñaët laïi traïng thaùi loãi baèng caùch ghi bit ER = 1 trong thanh ghi leänh. Toác ñoä phaùt vaø thu bit ñöôïc quyeát ñònh bôûi taàn soá cuûa xung ñoàng hoà ñöa vaøo chaân RxC vaø TxC chia theo heä soá (1,16 hoaëc 64) ñaõ ñöôïc choïn trong töø choïn Mode. 2.4.GIAO TIEÁP GIÖÕA 8251 A VÔÙI VI XÖÛ LYÙ 8085 A Ñoái vôùi heä thoáng naøy, 8251 A phaûi ñöôïc khôûi taïo ôû Mode baát ñoàng boä noái tieáp vì xung ñoàng hoà caáp cho TxC vaø RxC khaùc vôùi xung ñoàng hoà cuûa maùy vi tính. Xung ñoàng hoà caáp cho hai phaàn thu vaø phaùt cuûa 8251 A ñöôïc laáy töø ngoõ OUT … Muoán cho 8251 A truyeàn döõ lieäu vôùi toác ñoä bao nhieâu Baud chæ caàn laäp trình soá ñeám cho boä ñeám COUNTER vaø laäp trình heä soá toác ñoä (1, 16 vaø 64) trong 8251 A. Thoâng tin giöõa maùy thu phaùt kyù töï vaø maùy tính ñöôïc truyeàn taûi thoâng qua caùp chuaån RS232C. Baûng 2.2: Teân caùc chaân caám cuûa RS-232C Chaâ Chöùc naêng (teân goïi) Loái vaøo – ra n 1 DCD – Data Carrier Detect Loái vaøo 2 RxD – Receive Data Loái vaøo 3 TxD – Transmit Data Loái ra 4 DTR – Data Teminal Ready Loái ra
  6. 5 GND – Ground (Noái ñaát) Chung 6 DSR – Data – Set – Ready Loái ra 7 RTS – Request To – Send Loái ra 8 CTS – Clear – To Send Loái vaøo 9 RI – RingIndicator Trôû khaùng ra vaø tín hieäu TTL cuûa USART khoâng thích hôïp ñeå phaùt tröïc tieáp leân ñöôøng daây xoaén ñoâi hoaëc caùp ñoàng truïc neân thöôøng ñoøi hoûi caùc maïch kích phaùt vaø thu nhöõng maïch naøy coù theå söû duïng caùc möùc ñieän aùp hoaëc doøng ñieän lôùn hôn tieâu chuaån cuûa IC soá. Nhôø tính phoå bieán cuûa giao tieáp RS232C ngöôøi ta cheá taïo caùc IC kích hoaït phaùt vaø thu. Hai vi maïch nhö vaäy ñöôïc haõng MOTOROLA saûn xuaát laø IC kích phaùt MC 1488 vaø IC thu MC 1489 coù daïng DIP. Moãi IC kích phaùt MC 1488 nhaän tín hieäu möùc TTL vaø chuyeån thaønh tín hieäu ngoõ ra töông thích vôùi möùc ñieän aùp RS232C. IC thu MC 1489 phaùt hieän caùc möùc vaøo cuûa RS232C vaø chuyeån chuùng thaønh caùc ngoõ ra coù möùc TTL. Chuaån RS 232C xem Mode nhö laø DCE vaø caùc maùy tính hoaëc laø thieát bò ñaàu cuoái nhö DTE. Chuaån naøy duøng toác ñoä truyeàn döõ lieäu laø 20Kps vôùi khoaûng caùch truyeàn lôùn nhaát laø 15m. Ñaây laø moät daïng giao tieáp laoïi TTL vaø boä kích ñöôøng truyeàn khoâng caân baèng. Maëc duø RS232C cuûa EIA ñöôïc thieát keá daønh rieâng cho aùp duïng keát noái moâ-dun vôùi thieát bò ñaàu cuoái, nhöng RS232C coù theå ñöôïc söû duïng hai thieát bò ñaàu cuoái ñöôïc noái vôùi nhau (ôû ñaây laø maùy thu phaùt kyù töï vaø maùy tính). Trong tröôøng hôïp naøy Mode roãng (Null Modem) caùc ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån phaûi ñaët cheùo nhau.
  7. Hình 2.6.Nguyeân taéc gheùp noáiTTL- RS-232C vaøRS-232C-TTL.
  8. 2 3 330p 1488 9 8 10 330p 1488 4 RST7.5 6 5 RST5.5 330p 1488 27 15 D0 28 D0 TXRDY 18 D1 D1 TXE 9 2 1 D2 2 D2 TXC 3 1 1 D3 5 D3 19 6 D4 6 D4 TXD 3 2 D5 7 D5 RXD 7 D6 8 D6 14 3 D7 D7 RXRDY 25 1489 8 RS232C RXC 16 4 21 SY/BR 9 RESET 20 RESET 22 5 CLK 12 CLK DSR 24 5 A0 13 C/D\ DTR /RD 10 RD\ 17 6 4 DB9 /WR 1 WR\ CTS 23 O0 CS\ RTS (74138-I\O) 8251A 1489 OUT (8253) 9 8 10 1489 +5V Hình 2.7.Sô ñoà keát noái 8251A vôùi vi xöû lyù 8085A vaø caùc vi maïch kích chuaån.
Đồng bộ tài khoản