Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 15

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
85
lượt xem
23
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

8279 là vi mạch chuyên về giải mã hiển thị LED 7 đoạn và quét phím theo nhiều phương pháp khác nhau. Sử dụng 8279 là phương pháp dùng phần cứng để giao tiếp với bàn phím ma trận và hiển thị đa hợp. Bất lợi của phương pháp dùng phần mềm là vi xử lý bận trong lúc kiểm tra và làm tươi hiển thị. Do đó 8279 sẽ thay thế vi xử lý đảm trách hai nhiệm vụ này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 15

  1. Chương 15: GIÔÙI THIEÄU VI MAÏCH LAÄP TRÌNH 8279L 3.1.CAÁU TRUÙC VI MAÏCH 8279L VCC Pin Configuration Logic Symbol IRQ RL0-7 8 RL2 1 40 Vcc RL3 2 39 RL1 Key Data SHIFT Data CLK 3 38 RL0 8 Bus IRO 4 37 CNTL/STB CN/ST RL4 5 36 SHIFT CPU Interface /RD RL5 6 35 SL3 4 Scan RL6 7 34 SL2 /RD RL7 8 33 SL1 /CS RESET 9 32 SL0 /RD 10 8279 31 OUT B0 A0 4 /WR Display 11 30 OUT B1 Data Reset DB0 12 29 OUT B2 DB1 13 28 OUT B3 CLK 4 DB2 14 27 OUT A0 DB3 15 26 OUT A1 DB4 16 25 OUT A2 Pin Names DB5 17 24 OUT A3 DB0-7 I/O Data Bus (Bidirectional) DB6 18 23 /BD CLK I Clock Input DB7 19 22 /CS RESET I Reset Input Vss 20 21 A0 /CS I Chip Select /RD I Read Input /WR I Write Input A0 I Buffer Address IRO O Interrupt Request Output SLO-3 O Scan Line RLO-7 I Return Lines SHIFT I Shift Input CN/ST I Control Strobe Input OUT A0-3 O Display (A) Output OUT B0-3 O Display (B) Outputs /BD O Blank Display Output Hình 3.1. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà khoái caáu truùc 8279
  2. 8279 laø vi maïch chuyeân veà giaûi maõ hieån thò LED 7 ñoaïn vaø queùt phím theo nhieàu phöông phaùp khaùc nhau. Söû duïng 8279 laø phöông phaùp duøng phaàn cöùng ñeå giao tieáp vôùi baøn phím ma traän vaø hieån thò ña hôïp. Baát lôïi cuûa phöông phaùp duøng phaàn meàm laø vi xöû lyù baän trong luùc kieåm tra vaø laøm töôi hieån thò. Do ñoù 8279 seõ thay theá vi xöû lyù ñaûm traùch hai nhieäm vuï naøy. Hình 3.2.Sô ñoà khoái caáu truùc cuûa 8279 Vi maïch 8279 laø linh kieän daïng DIP coù 40 chaân coù hai phaàn chính laø: baøn phím vaø hieån thò. Phaàn baøn phím coù theå ñöôïc noái vôùi 1 ma traän toái ña laø 64 phím, söï goõ phím ñöôïc giaûi naåy vaø giaûi maõ phím ñöôïc löu tröõ trong boä nhôù FIFO beân trong (Firt In – Firt Out). Vaøo tröôùc – Ra tröôùc vaø moät laàn tín hieäu ngaét phaùt ra moãi laàn goõ phím.
  3. Phaàn hieån thò coù theå cung caáp moät hieån thò toái ña 16 LED hieån thò, phaàn naøy coù boä nhôù RAM16X8, coù theå söû duïng ñeå ñoïc/ghi thoâng tin cho caùc muïc ñích hieån thò. Phaàn hieån thò coù theå khôûi taïo ôû daïng ghi phaûi (Right Entry) hoaëc ghi traùi (Left Entry). Taàn soá xung ñoàng hoà caáp cho 8279 toái ña laø 3,125 MHZ. Sô ñoà khoái logic (Hình 3.2) trình baøy boán phaàn chính cuûa 8279: baøn phím, queùt , hieån thò vaø giao tieáp vôùi vi xöû lyù.  Chöùc naêng cuûa caùc phaàn naøy ñöôïc dieån taû nhö sau:  Phaàn baøn phím:  Phaàn naøy coù 8 ñöôøng (RLO – RL7) coù theå noái vôùi 8 coät cuûa baøn phím coäng theâm vôùi hai ñöôøng theâm vaøo: SHIFT vaø CNTL/STB. Traïng thaùi cuûa phím SHIFT vaø phím CONTROL coù theå ñöôïc löu tröû theo söï ñoùng phím.  Khung maõ döõ lieäu cuûa phím bò aán nhö sau: CNTL SHIFT SCAN RETUR N Caùc phím töï ñoäng ñöôïc giaûi naåy, baøn phím coù theå hoaït ñoäng ôû hai Mode: Khoùa ngoaøi hai phím (two – key ockout) hoaëc xoay voøng N phím (N – key rollover). Mode khoùa ngoaøi hai phím: neáu hai phím ñöôïc aán haàu nhö ñoàng thôøi thì chæ coù caùc phím ñaàu tieân ñöôïc xaùc nhaän. Mode xoay voøng N phím, caùc phím ñoàng thôøi ñöôïc xaùc nhaän vaø maõ cuûa chuùng ñöôïc löu tröõ vaøo boä ñeäm beân trong, noù cuõng coù theå ñöôïc ñaët sao cho khoâng coù phím naøo ñöôïc xaùc nhaän cho ñeán khi chæ coøn 1 phím ñöôïc aán. Phaàn baøn phím chöùa boä nhôù RAM FIFO 8X8. RAM FIFO chöùa taùm thanh ghi coù theå löu tröõ taùm söï ghi nhaän cuûa baøn phím, moãi noäi dung döõ lieäu ñöôïc ñoïc ra theo thöù töï ghi vaøo. Logic traïng thaùi giöõ daáu veát coù thöù töï cuûa söï ghi nhaän phím vaø
  4. cung caáp moät tín hieäu yeâu caàu ngaét laø IRQ khi FIFO khoâng roãng (Empty).  Phaàn queùt: Phaàn queùt coù moät boä ñeám queùt vaø 4 ñöôøng queùt (SLO – SL3). Boán ñöôøng naøy coù theå ñöôïc giaûi maõ nhôø söû duïng boä giaûi maõ 4 sang 16 ñöôøng ñeå taïo ra 16 ñöôøng queùt. Caùc ñöôøng queùt naøy coù theå ñöôïc noái ñeán caùc haøng cuûa moät baøn phím daïng ma traän vaø caùc maïch laùi soá cuûa moät hieån thò ña hôïp.  Phaàn hieån thò: Phaàn hieån thò coù taùm ñöôøng ñöôïc chia thaønh hai nhoùm: A0 – A3 vaø B0 – B3. Caùc ñöôøng naøy coù theå söû duïng hoaëc nhö moät nhoùm taùm ñöôøng hoaëc hai nhoùm boán ñöôøng, trong söï lieân heä vôùi caùc ñöôøng queùt cho moät hieån thò ña hôïp. Hieån thò coù theå ñöôïc nhaáp nhaùy nhôø vaøo chaân BD . Phaàn naøy chöùa RAM hieån thò 16 X 8. Vi xöû lyù coù theå ghi vaøo hoaëc ñoïc döõ lieäu töø caùc thanh ghi naøy.  Phaàn giao tieáp vi xöû lyù: Phaàn naøy bao goàm 8 ñöôøng döõ lieäu hai chieàu (DB0 – DB7), moät ñöôøng yeân caàu ngaét (IRQ) vaø 6 ñöôøng giao tieáp luoân caû ñöôøng ñòa chæ cuûa boä ñeäm. Khi AO ôû möùc cao, caùc tín hieäu ñöôïc hieåu nhö laø caùc töø ñieàu khieån vaø traïng thaùi, khi AO ôû möùc thaáp caùc tín hieäu ñöôïc hieåu nhö laø döõ lieäu. Tín hieäu IRQ ñöôïc söû duïng ñeå ngaét vi xöû lyù nhaèm chæ thò tính khaû duïng cuûa döõ lieäu, khi IRQ leân möùc cao thì vieäc ghi nhaän döõ lieäu vaøo FIFO 3.2.LAÄP TRÌNH CHO 8279: Caáu truùc phaàn meàm cuûa 8279:
  5. IC 8279 coù moät ñöôøng ñòa chæ laø Ao coù chöùc naêng choïn löïa nhö sau: Ao = 0: 8279 xem döõ lieäu töø vi xöû lyù gôûi ñeán laø döõ lieäu ñeå hieån thò. Ao = 1: 8279 xem döõ lieäu töø vi xöû lyù gôûi ñeán laø döõ lieäu cuûa leänh ñieàu khieån 8279.
  6. 3.2.1.CAÙC LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA 8279:  Ñaët Mode hieån thò/ baøn phím.  Trong ñoù:  DD: laø Mode hieån thò  KKK: laø Mode baøn phím  DD  00 - Hieån thò 8 kyù töï, 8 bit – Ghi traùi (Left Entry)  01 - Hieån thò 16 kyù töï, 8 bit – Ghi traùi (Left Entry)  10 - Hieån thò 8 kyù töï, 8 bit – Ghi phaûi (Right – Entry)  Hieån thò 16 kyù töï, 8 bit – Ghi phaûi (Right – Entry)  YÙ nghóa cuûa vieäc ghi traùi, ghi phaûi ñöôïc dieãn taû ôû hình 3.3 Hình 3.3: Moái lieân heä giöõa Ram 8279 vaø vò trí hieån thò.
  7. KKK 000 Baøn queùt phím coù laäp maõ – Khoùa ngoaøi 2 phím 001 Baøn queùt coù giaûi maõ – Khoùa ngoaøi 2 phím 010 Baøn queùt phím coù laäp maõ – Khoùa voøng N phím 011 Baøn queùt coù giaûi maõ – Khoùa voøng N phím 100 Ma traän caûm bieán, queùt coù laäp maõ 101 Ma traän caûm bieán, queùt coù giaûi maõ 110 Ngoõ vaøo Strob, queùt hieån thò coù laäp maõ 110 Ngoõ vaøo Strob, queùt hieån thò coù giaûi maõ Khi queùt phím coù giaûi maõ ñöôïc ñaët trong Mode baøn phím, hieån thò seõ giaûm xuoáng 4 kyù töï, khoâng phuï thuoäc vaøo vieäc ñaët Mode hieån thò. Ôû Mode coù laäp maõ, caùc ngoõ ra SL (Scan Lines) taùc ñoäng möùc cao vaø theo sau laø maãu bit nhò phaân töø 0 ñeán 7 hoaëc töø 0 ñeán 15 tuøy theo hieån thò 8 hoaëc 16 kyù töï ñöôïc choïn. Ôû Mode giaûi maõ, caùc ngoõ ra (Scan Lines) taùc ñoäng möùc thaáp vaø ôû moät trong 4 ngoõ ra ôû möùc thaáp taïi moät thôøi ñieåm baát
  8. kyø ñöôïc cho. Caùc ngoõ ra giaûi maõ laëp laïi maãu: 1110, 1101, 1011, 0111. Ôû Mode Strob, moät xung taùc ñoäng möùc cao ôû chaân CN/ST seõ Strob döõ lieäu töø caùc chaân SL vaøo FIFO beân trong nôi maø chuùng ñöôïc duy trì cho vi xöû lyù.
Đồng bộ tài khoản