Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
17
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một hệ thống vi xử lý cần phải có đáp ứng ngắt để ngắt một sự thi hành chương trình khi có yêu cầu thông thường, vi xử lý được thiết kế chủ yếu là để phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu váorà hệ thống. Đồng thời đây cũng là cách tận dụng khả năng của vi xử lý để thực thi thêm nhiều công việc khác nữa. Trong Vi xử lý 8085A có thiết kế các tín hiệu ngắt có thể sử dụng để dừng một sự thực thi chương trình. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 5

  1. Chương 5: Xöû lyù ngaét vaø caùch khôûi taïo beân ngoaøi cho heä thoáng. Trong moät heä thoáng vi xöû lyù caàn phaûi coù ñaùp öùng ngaét ñeå ngaét moät söï thi haønh chöông trình khi coù yeâu caàu thoâng thöôøng, vi xöû lyù ñöôïc thieát keá chuû yeáu laø ñeå phuïc vuï cho vieäc trao ñoåi döõ lieäu vaøo/ra heä thoáng. Ñoàng thôøi ñaây cuõng laø caùch taän duïng khaû naêng cuûa vi xöû lyù ñeå thöïc thi theâm nhieàu coâng vieäc khaùc nöõa. Trong Vi xöû lyù 8085A coù thieát keá caùc tín hieäu ngaét coù theå söû duïng ñeå döøng moät söï thöïc thi chöông trình. Ñoù laø ngaét theo thöù töï nhö sau:  RESET IN: ñaët laïi heä thoáng.  INTR.  TRAP.  RST 7.5.  RST 6.5.  RST 6.5. Trong heä thoáng naøy ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu thieát bò khi caàn: Döøng taïm thôøi khi chöông trình , hoaëc khi caàn thu hoaëc phaùt döõ lieäu 8 bit noái tieáp coù baét tay vôùi thieát bò khaùc.  Do ñoù caùc ngaét ñöôïc duøng trong heä thoáng laø:  RESET IN: ñaët laïi toaøn boä heä thoáng.  TRAP: döøng taïm thôøi chöông trình ñeå phuïc vuï cho phím PAUSE.  RST 7.5: ngaét Vi xöû lyù ñeå kieåm soaùt toác ñoä thu döõ lieäu (RxC) vaø phaùt döõ lieäu (TxC).  RST 6.5: ngaét Vi xöû lyù khi caàn thu döõ lieäu 8 bit noái tieáp baát ñoàng boä .  RST 5.5: ngaét Vi xöû lyù ñeå phaùt döõ lieäu 8 bit noái tieáp baát ñoàng boä .
  2. 4.2.7. Tính toaùn maïch taïo xung ñôn oån ñeå kích cho chaân TRAP, CLOCK IN 4017. Caùc vi maïch ñöôïc duøng ñeå taïo xung ngaét taùc ñoäng vaøo chaân ngaét TRAP cuûa Vi xöû lyù 8085A laø 74LS123, 74LS221, 74LS122, hay vi maïch hoï 555, hoaëc duøng phaàn meàm. Ñeå taïo ñöôïc moät maïch coù ngoõ ra moät traïng thaùi beàn, trong heä thoáng naøy duøng vi maïch 74221, ñöôïc kích hoaït bôûi moät xung aâm. Hình 4.7.Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän taïo xung ñôn oån Vi maïch ñöôïc ñöa ôû ñaây laø 74LS221. Ñaây laø vi maïch chuyeân duïng chöùa hai boä taïo xung moät trang thaùi beàn (Monostable Multivibrator). Ôû ñaây ñoä roäng xung ñöôïc tính theo coâng thöùc: 0,7 T  0,32 xRxC (1  ) R
  3. Trong ñoù: T ñöôïc tính theo msec C tính theo F R tính theo K Ñeå taïo ñöôïc xung coù ñoä roäng 50 msec chuùng ta caàn coù R = 10 K, C = 22 F.
  4. 4.2.8. Tính vaø choïn löïa linh kieän cho maïch Reset. Hình 4.8. Sô ñoà nguyeân lyù maïch Reset Giaû söû khi môùi vöøa caáp nguoàn (hoaëc vöøa nhaû nuùt Reset ñieän aùp rôi treân tuï C baèng 0) Vc = 0V phöông trình naïp cuûa tuï laø: Vc = Vcc. [1 – exp (-t/RC)] Suy ra: t = R.C. ln [(Vcc/Vcc – Vc)] Hay R = t/{C. ln [(Vcc/Vcc – Vc)]}. Ñeå ñaûm baûo tính hieäu Reset coù taùc duïng thì ñieän aùp treân tuï C phaûi ôû möùc cao trong khoaûng thôøi gian t1, choïn Vc (t1 = 0,055) = 0,8V (ñieän aùp ôû möùc cao nhaát), ta coù R = 0,287/C. Maët khaùc R phaûi coù giaù trò sao cho khi nuùt Reset ñöôïc aán, doøng ñieän töø nguoàn qua R xuoáng mass coù giaù trò nhoû nhaát. Do ñoù choïn C = 22F, R = 10K. 4.2.9. Maïch baûo veä döõ lieäu trong boä nhôù RAM khi aán nuùt Reset. Khi aán nuùt Reset heä thoáng seõ taïo neân moät nhieãu gaây neân laøm cho vi xöû lyù ghi giaù moät giaù trò döõ lieäu ngaåu nhieân naøo ñoùvaøo boä nhôù RAM do nhieãu nguoàn ñieän gaây ra. Ñieàu ñoù daãn ñeán vi xöû lyù thöïc thi sai leäch chöông trình moät caùch nhaàm laãn.
  5. Ñeå khaéc phuïc hieän töôïng treân trong maïch söû duïng maïch baûo veä döõ lieäu khi Reset heä thoáng. Hình 4.9. Sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù baûo veä döõ lieäu. Khi aán nuùt Reset möùc Logic ôû ngoõ ra coång ñeäm 7414 seõ ôû möùc cao khi ñoù caùc ngoõ vaøo cho pheùp ghi vaø choïn cuûa RAM seõ ôû möùc cao do ñoù döõ lieäu beân trong RAM ñöôïc baûo veä hoaøn toaøn khoâng bò ghi nhaàm döõ lieäu ngaãu nhieân vaøo boä nhôù.
  6. Hình 4.10. Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän khoái xöû lyù döû lieäu
Đồng bộ tài khoản