Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
109
lượt xem
36
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập trình khởi tạo cho 8253 Vi mạch 8253 có tất cả 3 bộ đếm (0,1 và 2) và 6 mode hoạt động, (xem phần phụ lục 1). Trong bộ tạo xung Clock này thì sử dụng cả 3 bộ đếm để thực hiện việc chia tần số . Bộ đếm 0: chia tần số ở đơn vị MHZ. Bộ đếm 1: chia tần số ở đơn vị KHZ. Bộ đếm 2: chia tần số ở đơn vị HZ. Muốn vi mạch 8251A thuphat/ dữ liệu ở tốc độ bao nhiêu (75, 110, 300, 1200, 2400, 4800 hay 9600...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 8

 1. Chương 8: Laäp trình khôûi taïo cho 8253 Vi maïch 8253 coù taát caû 3 boä ñeám (0,1 vaø 2) vaø 6 mode hoaït ñoäng, (xem phaàn phuï luïc 1). Trong boä taïo xung Clock naøy thì söû duïng caû 3 boä ñeám ñeå thöïc hieän vieäc chia taàn soá . Boä ñeám 0: chia taàn soá ôû ñôn vò MHZ. Boä ñeám 1: chia taàn soá ôû ñôn vò KHZ. Boä ñeám 2: chia taàn soá ôû ñôn vò HZ. Muoán vi maïch 8251A thu/phaùt döõ lieäu ôû toác ñoä bao nhieâu (75, 110, 300, 1200, 2400, 4800 hay 9600 bit/s) chæ caàn laäp trình cho vi maïch 8253 phaùt xung Clock coù taàn soá töông öùng. Vieäc khôûi taïo caùc boä ñeám ñöôïc thöïc hieän caùc böôùc sau: 1. Ghi moät töø ñieàu khieån vaøo thanh ghi ñieàu khieån. 2. Naïp byte thaáp cuûa soá ñeám vaøo thanh ghi boä ñeám. 3. Naïp byte cao cuûa soá ñeám vaøo thanh ghi boä ñeám. Trong heä thoáng naøy caùc boä ñeám ñöôïc khôûi taïo ñeå hoaït ñoäng ôû Mode 2. 4.4.5.Maïch choïn ñôn vò xung Clock. Ñeå thöïc hieän vieäc choïn ñôn vò xung Clock laø HZ, KHZ, hoaëc MHZ, ôû ñaây trong maïch söû duïng vi maïch taïo xung clock ñôn oån 74LS221 vaø vi maïch 4017 ñeå thöïc hieän vieäc choïn treân.
 2. Hình 4.18. Sô ñoà nguyeân lyù maïch taïo xung clockï Trong heä thoáng naøy ñeå kieåm tra traïng thaùi tröôùc ñoù cuûa maïch choïn ñôn vò xung Clock, hoaëc ñang hieän haønh ôû ñôn vò Hz, KHz, hoaëc MHz, trong maïch duøng vi maïch cho pheùp 74244
 3. ñeå ñoïc traïng thaùi hieän haønh cuûa maïch choïn xung Clock, ñoàng thôøi baùo leân maøn hình hieån thò ñôn vò taàn soá hieän haønh ñang ñöôïc choïn.
 4. 4.4.6.Sô ñoà nguyeân lyù hoaøn chænh maïch ñieän khoái giao tieáp ngoaïi vi.
 5. Hình 4.19. Sô ñoà maïch ñieän khoái giao tieáp ngoaïi vi
 6. Hình 4.20. Sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù khoái xöû lyù chính
 7. Hình 4.21. Sô ñoà nguyeân lyù maïch baøn phím vaø hieån thò
 8. Do sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän hoaøn chænh cuûa maùy thu phaùt kyù töï 8 bit chieám moät dieän tích maïch in khaù lôùn. Do ñoù, ñeå ñaõm baûo tính kyõ thuaät, thaåm myõ cuûa thieát bò neân trong luùc chaïy maïch in(board), ngöôøi thöïc hieän quyeát ñònh taùch sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän toaøn phaàn cuûa thieát bò thaønh hai maïch ñieän rieâng bieät nhau bao goàm:  Maïch ñieän baøn phím vaø hieån thò chæ chöùa LED hieån thò vaø baøn phím. (hình 4.23).  Maïch ñieän xöû lyù chính (CPU) chöùa caùctoøan boä caùc linh kieän coøn laïi. (hình 4.22). Hai bo maïch naøy lieân heä vôùi nhau baèng caùc bus daây.
Đồng bộ tài khoản