Thiết kế máy tính cước điện thoại, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
109
lượt xem
39
download

Thiết kế máy tính cước điện thoại, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin điện thoại là quá trình truyền đưa tiếng nói từ nơi này đến nơi khác, bằng dòng điện qua máy điện thoại. Máy điện thoại là thiếp bị đầu cuối của mạng thông tin điện thoại. Quá trình thông tin đó được minh hoạ như sau: 1. Sơ đồ: Mạch điện thoại đơn giản gồm: - Ống nói. - Ống nghe. - Nguồn điện. - Đường dây. Đường dây ống nghe Sóng âm thanh ống nói Sóng âm thanh Nguồn......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy tính cước điện thoại, chương 2

  1. CHÖÔNG 2: KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MAÙY ÑIEÄN THOAÏI  I. NGUYEÂN LYÙ THOÂNG TIN ÑIEÄN THOAÏI: Thoâng tin ñieän thoaïi laø quaù trình truyeàn ñöa tieáng noùi töø nôi naøy ñeán nôi khaùc, baèng doøng ñieän qua maùy ñieän thoaïi. Maùy ñieän thoaïi laø thieáp bò ñaàu cuoái cuûa maïng thoâng tin ñieän thoaïi. Quaù trình thoâng tin ñoù ñöôïc minh hoïa nhö sau: 1. Sô ñoà: Maïch ñieän thoaïi ñôn giaûn goàm: - OÁng noùi. - OÁng nghe. - Nguoàn ñieän. - Ñöôøng daây. Ñöôøng daây oáng nghe Soùng aâm thanh oáng noùi Soùng aâm thanh Nguoàn Hình 2-1: Nguyeân lyù thoâng tin ñieän thoaïi 2. Nguyeân lyù: Khi ta noùi tröôùc oáng noùi cuûa maùy ñieän thoaïi, dao ñoäng aâm thanh cuûa tieáng noùi seõ taùc ñoäng vaøo maøng rung cuûa oáng noùi laøm cho oáng noùi thay ñoåi, xuaát hieän doøng ñieän bieán ñoåi töông öùng trong maïch. Doøng ñieän bieán ñoåi naøy ñöôïc trueàn qua ñöôøng daây tôùi oáng nghe cuûa maùy ñoái phöông, laøm cho maøng rung cuûa oáng
  2. nghe dao ñoäng, lôùp khoâng khí tröôùc maøng rung dao ñoäng theo, phaùt ra aâm thanh taùc ñoäng ñeán tai ngöôøi nghe vaø quaù trình truyeàn daãn ngöôïc laïi cuõng töông töï. II. NHÖÕNG YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1. Khi thu phaùt tín hieäu chuoâng thì boä phaän ñaøm thoaïi phaûi ñöôïc taùch rôøi ñöôøng ñieän, treân ñöôøng chæ coù doøng tín hieäu chuoâng. 2. Khi ñaøm thoaïi, boä phaän phaùt vaø tieáp nhaän tín hieäu chuoâng phaûi taùch ra khoûi ñöôøng ñieän, treân ñöôøng daây chæ coù doøng ñieän ñieän thoaïi. 3. Maùy phaûi phaùt ñöôïc maõ soá thueâ bao bò goïi tôùi toång ñaøi vaø phaûi nhaän ñöôïc tín hieäu chuoâng töø toång ñaøi ñöa tôùi. 4. Traïng thaùi nghæ, maùy thöôøng tröïc ñoùn nhaän tín hieäu chuoâng cuûa toång ñaøi. Ngoaøi ra maùy caàn phaûi cheá taïo ngaén goïn, nheï, ñôn giaûn, beàn, ñeïp, tieän lôïi cho moïi ngöôøi söû duïng. III. NHÖÕNG CHÖÙC NAÊNG CÔ BAÛN CUÛA MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1. Chöùc naêng baùo hieäu: baùo cho ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi bieát toång ñaøi saún saøng tieáp nhaän hoaëc chöa tieáp nhaän cuoäc goïi ñoù baèng caùc aâm hieäu: Tone môøi quay soá, tone baùo baän. 2. Phaùt maõ soá cuûa thueâ bao bò goïi vaøo toång ñaøi baèng caùch thueâ bao chuû goïi aán phím soá … treân maùy ñieän thoaïi. 3. Thoâng baùo cho ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi bieát tình traïng dieãn bieán vieäc keát noái maïch baèng caùc aâm hieäu hoài aâm chuoâng, aâm baùo baän. 4. Baùo hieäu baèng chuoâng keâu, tín hieäu nhaïc, tieáng ve keâu … Cho thueâ bao bò goïi bieát laø coù ngöôøi ñang goïi mình. 5. Bieán aâm thanh thaønh tín hieäu ñieän phaùt sang maùy ñoái phöông vaø chuyeån tín hieäu ñieän töø maùy ñoái phöông tôùi thaønh aâm thanh. 6. Baùo hieäu cuoäc goïi keát thuùc. 7. Khöû traéc aâm, choáng tieáng doäi, tieán keng, tieáng clíc lhi phaùt xung soá 8. Töï ñoäng ñieàu chænh aâm löôïng vaø phoái hôïp trôû khaùng vôùi ñöôøng daây. Moät soá caùc chöùc naêng khaùc: Coù heä thoáng vi xöû lyù, heä thoáng ghi aâm, maøn hình vaø caùc heä thoáng hoã trôï truyeàn daãn laøm cho maùy coù raát nhieàu dòch vuï raát tieän lôïi nhö - Chuyeån tín hieäu tính cöôùc ñeán toång ñaøi. - Goïi ruùt ngaén ñòa chæ. - Nhôù soá thueâ bao ñaëc bieät. - Goïi laïi …
  3. IV. PHAÂN LOAÏI MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1. Chöùc naêng: Laø moät thieát bò ñaàu cuoái (terminal – equipment), coù chöùc naêng: - Chuyeån ñoåi qua laïi giöõa tieáng noùi vaø doøng ñieän truyeàn treân daây daãn. - Gôûi caùc soá quay ñeán toång ñaøi xöû lyù. - Nhaän caùc tín hieäu goïi töø ñoái phöông gôûi ñeán (chuoâng keâu). - Quay laïi soá maùy goïi sau cuøng (redial). - Ghi aâm cuoäc ñaøm thoaïi ñang dieãn ra. - Caøi ñaët böùc ñieän thoâng baùo ñeán ngöôøi goïi. (Trong tröôøng hôïp vaéng nhaø). - Löu tröõ soá ñieän thoaïi ñoái phöông vaøo boä nhôù. - Keàm giöõ cuoäc ñaøm thoaïi vaøphaùt tín hieäu chôø (tín hieäu nhaïc). 2. Phaân loaïi: Maùy ñieän thoaïi coù theå phaân laøm 02 loaïi chính nhö sau: a. Maùy ñieän thoaïi cô ñieän: Laø loaïi maùy duøng ñóa quay soá, vôùi loaïi maùy naøy chöùc naêng cung caáp dòch duï bò giôùi haïn. Noù coù khaû naêng ñaøm thoaïi, quay soá, nhaän chuoâng maø khoâng maø khoâng coù caùc chöùc naêng nhö keå treân. Xem hình 1 – 1. b. Maùy ñieän thoaïi ñieän töû: Laø loaïi maùy duøng nuùt aán ñeå goïi soá. Vôùi loaïi maùy naøy cung caáp ñöôïc nhieàu chöùc naêng phuïc hôn, ñöôïc duøng roäng raõi hieän nay vaø coù raát nhieàu chuûng loaïi: * Maùy ñieän thoaïi aán phím loaïi thoâng thöôøng (standar – tel): Coù chöùc naêng sau: -Ñaøm thoaïi (Noùi vaø nghe) - Quay soá duøng cheá ñoä + T: Tone + P: Pulse - Rung chuoâng ñieän töû - Goïi laïi soá sau cuøng (Redial) - Ñaøm thoaïi khoâng duøng toå hôïp (spker – phone). - Keøm giöõ vaø phaùt nhaïc (hold on music) - Löu tröõ soá ñieän thoaïi vaøo boä nhôù. - Ñieàu chænh aâm löôïng nghe. - Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng.
  4. - Laáy laïi aâm hieäu môøi quay soá maø khoâng caàn gaùc toå hôïp (chöùc naêng cuûa nuùt flash). Trong loaïi maùy naøy cuõng tuøy töøng kieåu maø coù theå bôùt ñi moät vaøi chöùc naêng ñaõ lieät keâ. Xem hình 1 – 2 * Maùy ñieän thoaïi aán phím coù maøn hình (Display – tel) Ngoaøi caùc chöùc naêng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, loaïi maùy naøy coù theâm caùc chöùc naêng nhö sau: - Hieån thò thôøi gian nhö moät ñoàng hoà treân maøn hình tinh theå loûng. - Hieån thò soá thueâ bao bò goïi khi tieán haønh quay soá. - Hieån thò khoaûng thôøi gian cuûa cuoäc ñaøm thoaïi. - Hieån thò traïng thaùi maùy trong quaù trình söû duïng. * Maùy ñieän thoaïi aán phím coù phaàn ghi aâm (Cassette – tel) Ngoaøi chöùc naêng cuûa maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, loaïi naøy coù theâm caùc chöùc naêng nhö sau: - Caøi ñaët vaøo maùy böùc ñieän baùo tin vaéng nhaø vaø traû lôøi töï ñoäng khi coù ñoái phöông goïi ñeán. - Töï ñoäng ghi nhaän caùc thoâng tin cuûa ñoái phöông gôûi ñeán, sau khi ñaõ traû lôøi böùc ñieän baùo tin vaéng nhaø. - Ñieàu khieån thay ñoåi böùc ñieän caøi ñaët, nghe caùc böùc ñieän cuûa ñoái phöông ôû xa (Remote control) vaø ôû gaàn (Local control). * Maùy ñieän thoaïi aán phím khoâng daây (Cordless – tel) Ngoaøi chöùc naêng nhö maùy thoâng thöôøng, loaïi maùy naøy coù theâm caùc chöùc naêng nhö sau: - Thieát laäp cuoäc goïi noäi boä giöõa maùy chính (Base Unit) vaø maùy caàm tay (Portable Unit). - Thieát laäp cuoäc goïi ra ñöôøng daây töø maùy caàm tay hoaëc töù maùy chính. - Nhaän cuoäc goïi töø beân ngoaøi treân maùy chính hay maùy caàm tay. - Cöï ly lieân laïc töø maùy caàm tay ñeán maùy chính tuøy thuoäc vaøo nhaø saûn xuaát vaø moâi tröôøng lieân laïc. * Maùy ñieän thoaïi truyeàn hình (Video – tel) Ngoaøi chöùc naêng thoâng thöôøng cuûa moät maùy ñieän thoaïi aán phím, loaïi maùy naøy cho pheùp thaáy ñöôïc hình cuûa ñoái phöông ñang ñaøm thoaïi vôùi ta treân maøn hình tinh theå loûng. Heä thoáng coù oáng thu hình ñaët phía tröôùc maùy. Maøn hình coù kích côõ khoaûng 3 inch.
  5. V. PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG MAÏCH ÑIEÄN CHO MOÄT MAÙY ÑIEÄN THOAÏI: Baát kyø moät maùy ñieän thoaïi naøo ñeàu phaûi coù hai phaàn maïch ñieän cô baûn, ñoù laø maïch thu, phaùt tín hieäu chuoâng vaø tín hieäu ñaøm thoaïi. Vì vaäy ñeå xaây döïng maïch ñieän cho maùy ñieän thoaïi, ngöôøi ta söû duïng caùc phöông phaùp sau: 1.Phöông phaùp hôû maïch: Phöông phaùp naøy ñöôïc trình baøy treân sô ñoà Hình 2 –2 3 S 2  a 1 N.N N T.H b  Hình 2-2 : Traïng thaùi chôø chuoâng TH: Maïch tín hieäu chuoâng NN: Maïch noùi nghe S : Tieáp ñieåm toå hôïp a/ Traïng thaùi chôø chuoâng: Toå hôïp ñaët treân giaù ñôõ cuõa maùy, nuùt gaùc toå hôïp laøm tieáp ñieåm S2 chaäp S1. Maïch thu chuoâng ñöôïc ñaáu thöôøng tröïc leân ñöôøng daây ñeå ñoùn tín hieäu chuoâng töø toång ñaøi phaùt tôùi. S3 hôû taùch maïch ñaøm thoaïi ra khoûi ñöôøng daây. b/ Traïng thaùi ñaøm thoaïi: Thueâ bao nhaác toå hôïp leân khoûi giaù ñôõ, nuùt gaùc toå hôïp laøm cho tieáp ñieåm S2 chaäp S3, maïch noùi nghe ñaáu leân ñöôøng daây. S1 taùch maïch chôø tín hieäu chuoâng. Khi phaùt tín hieäu chuoâng tôùi toång ñaøi. Maïch phaùt pulse hoaëc Tone ñaáu leân daây.  a  1 T.H 2 S N.N 3 b 
  6. 2.Phöông phaùp chaäp maïch: Phöông phaùp naøy trình baøy treân.Hình 2 – 3 a/ Traïng thaùi chôø chuoâng Toå hôïp ñaët treân giaù ñôõ cuûa maùy, laøm S2 chaäp S3. Maïch thu chuoâng ñöôïc ñaáu leân ñöôøng daây, coøn maïch noùi nghe bò ñoaûn maïch. b/ Traïng thaùi ñaøm thoaïi, S2 chaäp S1 Do vaäy maïch noùi nghe ñöôïc ñaáu leân ñöôøng daây coøn maïch thu chuoâng bò ñoaûn. VI. LAÉP ÑAËT MAÙY ÑIEÄN THOAÏI Thieát bò bao goàm daây, maùy vaø caùc thieát bò phuï khaùc, ñaûm baûo ñeå maùy laøm vieäc toát trong maïng ñieän thoaïi, an toaøn cho maùy vaø ngöôøi söû duïng Caùc thieát bò ñöôïc ñaët töø hoäp phaân daây ñeán maùy ñieän thoaïi laø thieát bò thueâ Daây caùp bao goàm: 2 sôïi Thieát bò Hoäp ñaáu  baûo an daây caùp veà toång ñaøi Maùy ñieän (EV) thoaïi Hình: Ñaáu maùy ñieän thoaïi töø hoäp ñaáu daây vaøo maùy ñieän thoaïi - Caùp thueâ bao töø hoäp phaân daây ñeán maùy ñieän thoaïi - Thieát bò baûo an - Daây ñaát - Maùy ñieän thoaïi sô ñoà ñaáu thieát bò theo maïch hình treân 1. Nguyeân taéc laép ñaët thieát bò thueâ bao Daây ngoaøi trôøi ñöôïc keùo töø hoäp ñaàu daây Ev (hoäp caùp) vaøo maùy ñieän thoaïi, chieàu daøi thoâng thöôøng töø vaøi meùt ñeán vaøi chuïc meùt; duøng daây caùp thueâ bao hai sôïi. Daây phaûi keùo thaúng, neân ñi kín ñaùo, cho voøng ñi vuoâng goùc duøng ñinh keïp chaët vaøo töôøng, caùch xa ñieän ñeøn ít nhaát 15 cm, nhöõng choã xuyeân qua töôøng phaûi loàng vaøo oáng nhöïa, söù …
  7. 2. Laép ñaët thieát bò baûo an, ñaáu theo sô ñoà sau: Caàu chì Thu loâi Ñaáu vaøo  Maùy ñieän thoaïi ñöôøng daây thueâ bao Hình: Caùch ñaáu thieát bò baûo an Daây ngoaøi trôøi vaøo ñöôïc ñaáu qua caàu chì, ñeán boä thu loâi coù daây ñaát, roài môùi ñaáu vaøo maùy ñieän thoaïi. Caàu chì bò chaùy ñöùt, ngaét ñöôøng daây ra khoûi maùy khi treân ñöôøng daây coù doøng taêng ñoät ngoät cao hôn doøng cho pheùp qua caàu chì. Neáu treân ñöôøng daây coù ñieän aùp cao, thu loâi seõ phoùng ñieän giaûi toûa ñieän aùp cao xuoáng ñaát ñeå ñaûm baûo an toaøn cho maùy vaø ngöôøi söû duïng. Duøng boä baûo an baèng varistor (hình treân). Varistor laø ñieän trôû nhaïy aùp, ñaët tính V-A ngöôïc chieàu vaø thuaän chieàu gioáng ñaët tính V-A ngöôïc chieàu cuûa diod oån aùp. Khi ñieän aùp ôû hai ñaàu ñieän trôû RM cao hôn ñieän aùp ñaùnh xuyeân thì doøng ñieän chaïy qua ñieän trôû taêng voït, nhöng ñieän aùp 2 ñaàu cuûa ñieän trôû nhaïy aùp khoâng taêng (hoaëc taêng raát ít) nhö vaäy baûo veä ñöôïc maùy ñieän thoaïi. OÁng caàu chì Noái vaøo ñieän Ñaáu vaøo thoaïi RM ñöôøng daây

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản