THIẾT KẾ MÁY TRỤC

Chia sẻ: Nguyen Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
144
lượt xem
60
download

THIẾT KẾ MÁY TRỤC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu nâng hạ cần hay còn gọi là cơ cấu thay đổi tầm với (cần trục thay đổi tầm với bằng cách nâng hạ cần ) đây là phương phap thay đổi tầm với đơn giản , vì cáp nâng cần được bố trí ở đầu cần nên sẽ làm giảm công suất của hệ thống truyền động , giảm tải trọng tác dụng lên phần quay đây là điều ta mong muốn . Tuy nhiên nó vẫn có một sô nhược điểm la trong quá trình làm việc các tải trọng tác dụng lên cần sẽ có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ MÁY TRỤC

 1. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn C¬ cÊu n©ng h¹ cÇn hay cßn gäi lµ c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi (cÇn trôc thay ®æi tÇm víi b»ng c¸ch n©ng h¹ cÇn ) ®©y lµ ph¬ng phap thay ®æi tÇm víi ®¬n gi¶n , v× c¸p n©ng cÇn ®îc bè trÝ ë ®Çu cÇn nªn sÏ lµm gi¶m c«ng suÊt cña hÖ thèng truyÒn ®éng , gi¶m t¶i träng t¸c dông lªn phÇn quay ®©y lµ ®iÒu ta mong muèn . Tuy nhiªn nã vÉn cã mét s« nhîc ®iÓm la trong qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸c t¶i träng t¸c dông lªn cÇn sÏ cã thÓ thay ®æi c¶ vÒ híng vµ trÞ sè sÏ g©y ra lùc nÐn lªn pal¨ng n©ng cÇn , pal¨ng c¸p n©ng cÇn kh«ng cã t¸c dông t¨ng ®é cøng v÷ng cho cÇn nh c¬ cÊu cøng ( vÝ dô : c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi dïng thanh r¨ng , xilanh thuû lùc ) CÇn trôc ch©n ®Õ thay ®æi tÇm víi b»ng c¸ch n©ng h¹ cÇn sö dông s¬ ®ß m¾c c¸p liªn hîp môc ®Ých ®Ó ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh chiÒu cao cña m· hµng khi cÇn dÞch chuyÓn lµm gi¶m t¶i träng ®éng t¸c dung lªn hÖ th«ng truyÒn ®éng cña cÇn trôc A. C¸c d÷ liÖu ban ®Çu : Träng t¶i cña cÇn trôc ë vÞ trÝ t¬ng øng ( biÓu ®å søc n©ng ) 120 90 8 30 R(m) H×nh 2.1 - BiÓu §å Søc N©ng - Träng lîng b¶n th©n cÇn QC = 44 T = 44000 KG - Träng lîng bé phËn mang vËt Qm = 6,450T =6450 KG - VËn tèc quay cña cÇn trôc vq = 0,33 v/ph - Thêi gian thay ®æi tÇm víi tõ RMAX- RMIN t = 76s - ChÕ ®é lµm viÖc cña c¬ cÊu C§ =40 % §Ó thèng nhÊt thiÕt bÞ ta chän c¸p n©ng cÇn cïng ®êng kÝnh víi c¸p n©ng hµng nh vËy dc= 46 mm Sk =131000 KG Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 1 LíP : MXD48_§H
 2. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC * S¬ ®å truyÒn ®éng 4 1 5 2 3 3 H×nh 2.2 – S¬ ®å truyÒn ®éng c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi 1-§éng c¬ ®iÖn 4-Phanh 2-Hép gi¶m tèc 5- Khíp nèi 3- Tang B. TÝnh to¸n c¬ cÊu n©ng cÇn: 1.TÝnh to¸n chän s¬ ®å m¾c c¸p vµ béi suÊt: S¬ ®å m¾c c¸p cña cÇn trôc vµ béi suÊt pal¨ng cña c¬ cÊu n©ng cÇn ph¶i ®îc tÝnh theo ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña m· hµng khi cÇn n©ng lªn vµ h¹ xuèng 1.1 S¬ ®å m¾c c¸p liªn hîp: 6 7 8 2 1 5 4 3 1: Tang n©ng cÇn 5: Mãc chÝnh 2: Tang n©ng hµng 6 : Côm puly ®Çu cÇn 3 :Tang n©ng hµng phô 7 : Côm puly ®Çu c«ng son Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 2 LíP : MXD48_§H
 3. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC 4 : Côm puly gi¸ ch÷ A 8 :Mãc phô Theo s¬ ®å m¾c c¸p liªn hîp nµy khi tang n©ng cÇn 6 ho¹t ®éng , c¸p n©ng cÇn 7 sÏ ®îc cuèn vµo tang, kÐo cÇn quay lªn trªn hoÆc xuèng díi .Khi ®ã c¸p n©ng hµng 8 l¹i ®îc cuèn vµo hoÆc nh¶ ra ®óng b»ng lîng c¸p tríc ®ã 1.2.X¸c ®Þnh béi suÊt pal¨ng n©ng cÇn: - §Ó x¸c ®Þnh béi suÊt cña hÖ pa l¨ng n©ng cÇn ta dôa vµo s¬ ®å h×nh häc cña bé phËn cÇn vµ c¸c kÝch thíc cña chóng - Chän 2 vÞ trÝ cÇn (h 23) B A C D E O H× 2.3- VÞtrÝs¬ ® cÇ nh å n -T¬ng øng víi c¸c vÞ trÝ cã gãc nghiªng cÇn lµ α1 = 350 vµ α 2 = 750 OC =20,8 m OA =OB =56m béi suÊt pa l¨ng n©ng hµng lµ a=4 -Khi n©ng cÇn tõ vÞ trÝ OA tíi vÞ trÝ OB hµng ®îc n©ng lªn 1 ®o¹n b»ng ®o¹n dÞch chuyÓn theo ph¬ng th¼ng ®øng cña ®Çu cÇn lµ: h =OB.sin α 2 - OA.sin α 1 = 56.( sin α 2 - sin α 1 ) (2.1) - Còng khi cÇn tõ vÞ trÝ OA sang OB c¸p treo cÇn bÞ rót ng¾n X = CA – CB (2.2) - ®ång thêi tang n©ng cÇn còng nh¶ ra 1 sè lîng c¸p bæ sung cho hÖ pa l¨ng n©ng 1 kho¶ng c¸p b»ng ®óng X lµm gi¶m chiÒu cao n©ng lªn cña hµng 1 ®o¹n lµ X X = (2.3) ah 4 - Gäi béi suÊt cña hÖ pa l¨ng n©ng cÇn lµ ac th× l¬ng c¸p tang n©ng cÇn cuèn vµo ë 1 nh¸nh c¸p lµ: X.ac Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 3 LíP : MXD48_§H
 4. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC - Lîng c¸p nµy chÝnh lµ lîng c¸p mµ tang n©ng cÇn nh¶ ra cho hÖ pa l¨ng n©ng hµng, lµm cho hµng h¹ xuèng 1 ®o¹n lµ: X .a c X .a c ah = (2.4) 4 -Tõ( 2.1)( 2.2)( 2.3 )( 2.4) ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng theo chiÒu cao khi n©ng h¹ cÇn lµ: X .a c X 56.( sin α 2 - sin α 1 ) = + (2.5) 4 4 x¸c ®Þnh trÞ sè X: Tõ h×nh vÏ ta cã : OE =OC.sin α 1 = 20,8.sin α 1 EA = OA- OE = 56- 20,8.sin α 1 CE = OC.cos α 1 = 20,8.cos α 1 OD = OC. sin α 2 = 20,8. sin α 2 B DB = OB -OD =56- 20,8. sin α 2 CD = OC.cos α 2 = 20,8. cos α 2 A C CA = CE 2 + EA 2 = D 56 20,8 E ( 20,8.cos α1 ) + ( 56 − 20,8.sin α1 ) =48,24 m 2 2 O H× 2.4 nh CB = ( 20,8.cos α 2 ) + ( 56 − 20,8.sin α 2 ) =3 2 2 CD 2 + DB 2 = 6,1m thay vµo ph¬ng tr×nh X = CA - CB ta ®îc X = 48,24 -36,1=12,14 m Thay : α 2 = 750 , α 1 = 350 , X = 12,14 m vµo ph¬ng tr×nh (2.5) ta ®îc: 12,14.ac 12,14 56.(sin750 – sin350 ) = + → ac =6 4 4 §Ó x¸c dÞnh béi suÊt cña pa l¨ng n©ng cÇn b»ng 6 cã ®ñ tho¶ m·n hay kh«ng ta ph¶i kiÓm tra béi suÊt theo quü ®¹o cña hµng khi n©ng cÇn tõ vÞ trÝ α max ÷ α min vµ ngîc l¹i ®ång thêi kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn bÒn cña c¸p ®· chän khi lùc kÐo lín nhÊt 1.2.2. KiÓm tra quü ®¹o chuyÓn ®éng cña m· hµng: §Ó kiÓm tra quü ®¹o chuyÓn ®éng cña m· hµng cã ®¶m b¶o æn ®Þnh chiÒu cao khi thay ®æi tÇm víi b»ng c¸ch n©ng h¹ cÇn víi béi suÊt a= 6 ®· tÝnh trong bíc s¬ bé hay kh«ng ta xÐt cho 6 vÞ trÝ cña cÇn : α1 = 350 , α 2 = 450 , α 3 = 550 , α 4 = 650 , α 5 = 70, α 6 = 750 - Ho¹ ®å vÞ trÝ cÇn h×nh 2.4 øng víi 6 vÞ trÝ cÇn cã gãc nghiªng cÇn tõ α 1 ÷ α 6 lµ 6 ®iÓm A, F, K,L, M ,B vµ 6 träng t©m hµng lµ A H , FH,, KH, LH, MH, BH - Chän 1 ®iÓm gèc ( ®iÓm A øng víi cÇn ë vÞ trÝ nghiªng 1 gãc α =450 - XÐt c¸c vÞ trÝ t¬ng ®èi cña hµng ë c¸c vÞ trÝ cña cÇn so víi ®iÓm gèc Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 4 LíP : MXD48_§H
 5. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC - Tõ ph¬ng tr×nh 2.5 ta cã pt tæng qu¸t nh sau: X i .6 X i 56.( sin α i - sin α 1 ) = + + Yi 4 4 7Xi ⇔ 56.( sin α i - sin α 1 ) = + Yi (2.7) 4 trong ®ã : α 1 = 350 (vÞ trÝ gèc) α i : gãc nghiªng cña cÇn ë vÞ trÝ (i= 35 0, 450 , 550, 700, 750) Xi lµ ®é dµi thay ®æi cña c¸p gi»ng cÇn tõ ®iÓm C trªn ®Ønh gi¸ ch÷ A tíi ®iÓm ®Çu cÇn ë vÞ trÝ i so víi vÞ trÝ gèc ( α 1 = 350) Theo c«ng thøc 2.6 Xi ®îc x¸c ®Þnh 1 c¸ch tæng qu¸t nh sau: Xi = ( 20,8.cos α1 ) 2 + ( 56 − 20,8.sin α1 ) 2 - ( 20,8.cos α 2 ) + ( 56 − 20,8.sin α 2 ) 2 2 =48,24 - ( 20,8.cos α 2 ) + ( 56 − 20,8.sin α 2 ) 2 2 (2.8) Yi : lµ ®é dÞch chuyÓn cña hµng theo ph¬ng th¼ng ®øng cña vÞ trÝ i so víi vÞ trÝ gèc Yi > 0 hµng dÞch chuyÓn lªn so víi vÞ trÝ gèc Yi < 0 hµng dÞch chuyÓn xuèng so víi vÞ trÝ gèc 1.2.2.1.XÐt vÞ trÝ thø 2(i= 2 cã α 2 =450 ) so víi vÞ trÝ gèc α1 =350 Tõ c«ng thøc 2.8 ta cã: X2 = 48,24 - ( 20,8.cos 45 ) + ( 56 − 20,8.sin 45 ) 0 2 0 2 = 4,406 (m) thay X =4,406 vµ α 2 =450 vµo pt (2.7) ta ®îc Yi = 0,47 (m) VËy hµng dÞch chuyÓn lªn 1 kho¶ng so víi gèc 1 ®o¹n lµ 0,47 m 1.2.2.2.XÐt vÞ trÝ thø 3 ( i=3, α 3 =550 ) so víi vÞ trÝ gèc α 1 = 350 Tõ c«ng thøc 2.8 ta cã: X3 = 48.24 - ( 20,8.cos 55 ) + ( 56 − 20,8.sin 55 ) 0 2 0 2 =7,248 thay X =7,248 , α 3 =550 vµo pt(2.7) ta cã Yi = 0,968 m VËy hµng dÞch lªn 1 kho¶ng lµ 0,2 m so víi vÞ trÝ gèc 1.2.2.3.XÐt vÞ trÝ 4 (i =4 , α 4 = 650 ) so víi vÞ trÝ gèc Tõ c«ng thøc 2.8 ta cã: X4 = 48,24 - ( 20,8.cos 65 ) + ( 56 − 20,8.sin 65 ) 0 2 0 2 = 10,06 thay X =10,06, α 4 = 650 vµo pt (2.7) ta cã Yi = 0,92 m VËy hµng dÞch lªn 1 kho¶ng lµ 0,92 m so víi vÞ trÝ gèc 1.2.2.4 XÐt vÞ trÝ 5 (i =5 , α 5 = 700 ) so víi vÞ trÝ gèc Tõ c«ng thøc 2.8 ta cã: X4 = 48,24 - ( 20.8.cos 70 ) + ( 56 − 20,8.sin 70 ) 0 2 0 2 = 11,09 (m) thay X = 11,09, α 4 = 700 vµo pt (2.7) ta cã Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 5 LíP : MXD48_§H
 6. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC Yi = 1,095 m VËy hµng dÞch lªn 1 kho¶ng lµ 1,095 m so víi vÞ trÝ gèc 1.2.2.5 XÐt vÞ trÝ 6 (i =6, α 6 = 750 ) so víi vÞ trÝ gèc Tõ c«ng thøc 2.8 ta cã: X4 = 48,24 - ( 20,8.cos 75 ) + ( 56 − 20,8.sin 75 ) 0 2 0 2 = 11,93 thay X = 11,93, α 4 = 750 vµo pt (2.7) ta cã Yi = 1,09 m VËy hµng dÞch lªn 1 kho¶ng lµ 1,09 m so víi vÞ trÝ gèc Ho¹ ®å vÞ trÝ biÓu diÔn ®êng dÞch chuyÓn cña hµng trong qu¸ tr×nh n©ng h¹ B M L K F C A 20,8 O H×nh 2.5- Häa ®å vÞtrÝcÇn 1.2.3.KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn c¸p khi n©ng h¹ cÇn cã gia tèc: -§Ó thèng nhÊt viÖc sö dông c¸p cho hÖ pa l¨ng n©ng cÇn còng lµ c¸p cña hÖ pa l¨ng n©ng hµng ta ph¶i kiÓm tra dé bÒn cña c¸p theo béi suÊt vµ lùc kÐo ®øt lín nhÊt : S max .k S ≤ S d → a c ≥ max k a c .η p S d .η p trong ®ã: S® = 131000 KG lµ lùc kÐo ®øt c¸p cho phÐp( phÇn tÝnh c¬ cÊu n©ng h¹ hµng) tÝnh cho 1 nh¸nh c¸p cuèn vµo tang k =6 hÖ sè an toµn ( b¶ng 2.2 TTMT) η p : hiÖu suÊt cña pa l¨ng n©ng cÇn (s¬ bé víi a = 6 ) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ηp = (1 − λ )λ = (1 − 0,98 ).0,98 a t 6 4 = 0,898 (CT 2.20. TTMT) a.(1 − λ ) 6.(1 − 0,98) S max lùc kÐo ®øt lín nhÊt Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 6 LíP : MXD48_§H
 7. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC - §Ó x¸c ®Þnh lùc kÐo ®øt lín nhÊt S max ta ph¶i t×m lùc kÐo cÇn trong suèt qu¸ tr×nh nµy t¬ng øng víi t¶i träng lín nhÊt cña vÞ trÝ v¬n cÇn ®ã (tra theo biÓu ®å søc n©ng ) ë ®©y ta tÝnh SC ë 6 vÞ trÝ cÇn ®ã lµ : α 1 = 350 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 90000+6450 = 964500KG α 2 =450 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 100000 +6450 = 106450 KG α 3 =550 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 110000+6450 = 116450 KG α 4 = 650 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 110000+6450 = 116450 KG α 5 = 700 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 120000+6450 = 126450 KG α 6 = 750 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 120000+6450 = 126450 KG C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn SC khi n©ng víi vËt lµ: SC =S1+S2 - S3 + S4 + S5 (2.10) A W2 h S S1 Pqt S3 2 Pqt S4 γ Qo S5 C W1 M H Gc 20,8 h1 α 0 H× 2.6-S¬ ®å tÝ lùc nh nh ta cã: OC =20,8 m OA= 56 m h1 = OM .sin α = 28. sin α h = OA. sin α Trong ®ã: S 1 lµ lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn do träng lîng vËt n©ng , bé phËn mang vµ träng lîng cÇn (KG) tÝnh cho 1 nh¸nh c¸p vµo tang Q0. cos α .OA + GC .28.cos α Q0 .56.cos α + 44000.28.cos α S1 = = (2.11) 2.OH 2.56.sin γ 2: sè nh¸nh c¸p cuèn vµo tang Q0 träng lîng vËt n©ng ,bé phËn mang vËt øng víi gãc nghiªng α (KG) GC =44000 KG träng lîng toµn bé cÇn Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 7 LíP : MXD48_§H
 8. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC S2 lµ lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn do t¶i träng giã ®îc tÝnh nh sau W1.h1 + W2 .h2 W1.28.sin α + W2 .56.sin α S2 = = (2.12) 2.OH 2.56.sin γ W2 :t¶i träng giã t¸c dông lªn hµng quy vÒ ®µu cÇn theo c«ng thøc (1.2 TTMT) W2= kk.q.FV = 1,4. 25.FV =1,4.2,5.40=1400 (KG) trong ®ã: kk hÖ sè c¶n khÝ ®éng häc cña hµng kk =1,4 q : ¸p lùc giã tÝnh to¸n s¸ch KCTMT q= 25KG/m 2 FV lµ diÖn tÝch ch¾n giã cña vËt n©ng phô thuéc t¶i träng ( b¶ng 9 TTMT) W1 :lµ t¶i träng giã t¸c dông lªn cÇn quy vÒ träng t©m cÇn theo c«ng thøc W1= WG.sin α =kk.q.F0.sin α = 0,5. 25.233,1.sin α =2913,75. sin α trong ®ã : kk : hÖ sè ®iÒn ®Çy diÖn tÝch mÆt cÇn kk =0,5 (s¸ch KCTMT) q : ¸p lùc giã tÝnh to¸n = 25 kg/m 2 F0 : diÖn tÝch bao cña cÇn = 233,1 m2 do ®ã c«ng thøc 2.12 ®îc viÕt l¹i lµ: 2913, 75.sin 2 α .28 + 1400.56.Fv .sin α S2 = (2.13) 2.56.sin γ S3 : lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn do lùc c¨ng c¸p n©ng vËt (KG): OH S3 = 2.SV. =2.SV OH Qo (1 − λ ) SV – Lực căng dây nâng hàng : S v = a.(1 − λ a )λ S 4 : lùc do qu¸n tÝnh P QT cña khèi lîng hµng cïng bé phËn mang vËt vµ träng lîng b¶n th©n cÇn sinh ra khi khëi ®éng hoÆc phanh h·m c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi(KG) S 4 ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Pqt.OA P .56 S4 = = qt (2.15) OH 56.sin γ  Gc .L1 2  Jt Pqt =   L2 .  g (CT 3-22 TTMT)   trong ®ã: L1 = 28m kho¶ng c¸ch tõ chèt ®u«i cÇn ®Õn träng t©m cÇn trôc L =56m chiÒu dµi cÇn tÝnh ®Õn vÞ trÝ treo hµng chÝnh 2 GC .L1 GC = =11000(KG) L2 4 Jt : gia tèc tiÕp tuyÕn ë ®Çu cÇn m/s 2 gia tèc nµy x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p ®å thÞ (h×nh 2.6) Jt = JP .sin γ π .n1 .D0 JP = 60.a .i .t = 0,12 (m/s2) (CT 3.23 TTMT) c 0 m trong ®ã: Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 8 LíP : MXD48_§H
 9. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC - n1 =980 v/ph : sè vßng quay ®éng c¬ - D0 =1,346 m : ®êng kÝnh tang tÝnh ®Õn t©m c¸p - ac = 6 : béi suÊt pa l¨ng n©ng cÇn - i0 = 75 : tØ sè truyÒn cña c¬ cÊu n©ng cÇn - tm = 0,5 s : thêi gian khëi ®éng ( phanh h·m ) C«ng thøc 2.13 ®îc viÕt l¹i lµ : 11000.0,12.sin γ .56 S 4 = 2.56.sin γ .9,81. = 134,55(KG) S5 : lùc do qu¸n tÝnh di chuyÓn ngang cña hµng khi khëi ®éng n©ng cÇn quy vÒ ®iÓm ®Çu cÇn (KG) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: h Pqt .h Pqt .56.sin α h Q.0,12.sin α .cos ( α − γ ) S5 = = = 2.OH 2.56.g .sin γ 2.g.sin γ h trong ®ã: P = Q.Jnqt Jn : gia tèc di chuyÓn theo ph¬ng ngang cña hµng x¸c ®Þnh theo gia tèc JP cña pa l¨ng n©ng cÇn (h2.6) Jn = JP.cos (α − γ ) ** TÝnh SC cho tõng vÞ trÝ cô thÓ: 1.2.3.1.TÝnh SC ë tÇm víi α 1 = 350 cã Q1 =96450KG S¬ ®å tÝnh cÇn h×nh 2.7 Q01= 96450KG α 1 = 350 γ =200 Tõ c«ng thøc (2.11) ta cã: 96450.cos 350.56 + 44000.28.cos 350 S1= 2.56.sin 200 A W2 = 121864,2 (KG) S S1 P h qt S3 2 P S4 γ Qo qt S5 Tõ c«ng thøc 2.13 ta cã: C W1 M S2= H 2913, 75.25.sin 2 350 + 1400.56.40.sin 35 Gc 20,8 h1 α 2.56.sin 200 0 =964,15 (KG) H× 2.7 nh Tõ c«ng thøc (2.14) ta cã: S3= 2.Sv=2.9159,9=18319,8 (KG) Tõ c«ng thøc ( 2.16) ta cã: 96450.0,12.sin 350.cos ( 350 − 200 ) S5= =955,58 (KG) 2.9,81.sin 200 S4 =134,55 (KG) Thay vµo c«ng thøc 2.10 ta ®îc: SC = 121846,2 +964,15 - 18319,8 +134,55 +955,58 = 56343,2 (KG) 1.2.3.2.TÝnh SC ë tÇm víi α 2 =450 , Q0 2= 164050 KG Q02= 164050 KG Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 9 LíP : MXD48_§H
 10. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC α 2 =45 γ =18,20 Tõ c«ng thøc (2.11) ta cã: 164050.cos 450.56 + 44000.28.cos 450 S1= 2.50.sin18, 20 A W2 h S S1 Pqt = 125401,3 (KG) S4 S3 2 γ Qo Pqt Tõ c«ng thøc 2.13 ta cã: S5 S2= C W1 H 2913, 75.28.sin 2 450 + 1400.56.Fv .sin 450 Gc 20,8 h1 2.56.sin18, 20 α =2035,08 (KG) 0 H× 2.8 nh Tõ c«ng thøc (2.14) ta cã: S3=2.10109,65=20219,3 (KG) Tõ c«ng thøc ( 2.16) ta cã: 106450.0,12.sin 450.cos ( 450 − 18, 20 ) S5= =1315,6 (KG) 2.9,81.sin18, 20 S4 =134,55 (KG) Thay vµo c«ng thøc 2.10 ta ®îc: SC = 125410,3 + 2035,08 - 20219,3 +134,55 +1315,6 = 107368,23 (KG) 1.2.3.3TÝnh SC ë tÇm víi α 3 =550 víi Q03 =116450 KG Q03 =116450 KG α 3 =550 γ =170 Tõ c«ng thøc (2.11) ta cã: 116450.cos 550.56 + 44000.28.cos 550 S1= A W2 2.56.sin17 0 h S S1 Pqt = 118490,76 (KG) S3 2 γ Pqt S4 Qo Tõ c«ng thøc 2.13 ta cã: S5 S2= W1 C 2913, 75.28.sin 2 550 + 1400.56.Fv .sin 550 H 2.56.sin17 0 Gc 20,8 =1540,9 (KG) h1 α Tõ c«ng thøc (2.14) ta cã: 0 S3= 2.5529,7=11059,4 (KG) H× 2.9 nh Tõ c«ng thøc ( 2.16) ta cã: 116450.0,12.sin 550.cos ( 550 − 17 0 ) S5= =1380,8 (KG) 2.9,81.sin17 0 S4 =134,55 (KG) Thay vµo c«ng thøc 2.10 ta ®îc: SC = 118490,76 + 1540,9 – 11059,4 +134,55 +1380,8 = 110487,6 (KG) 1.2.3.4 TÝnh SC ë tÇm víi α 4 =650 víi Q04 =116450 KG Q04 =1164500 KG Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 10 LíP : MXD48_§H
 11. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC α 4 =65 0 γ =160 Tõ c«ng thøc (2.11) ta cã: 116450.cos 650.56 + 44000.28.cos 650 S1= 2.56.sin160 A W2 h S S1 Pqt = 113840,7 (KG) S3 2 Pqt S4 γ Qo Tõ c«ng thøc 2.13 ta cã: S5 C W1 h S2= H 2913, 75.28.sin 65 + 1400.56.Fv .sin 65 2 0 0 Gc 20,8 h1 2.56.sin160 α =1918,8 (KG) 0 H× 2.10 nh Tõ c«ng thøc (2.14) ta cã: S3= 12009,1 (KG) Tõ c«ng thøc ( 2.16) ta cã: 116450.0,12.sin 650.cos ( 650 − 160 ) S5= =1668,32 (KG) 2.9,81.sin160 S4 =134,55 (KG) Thay vµo c«ng thøc 2.10 ta ®îc: SC =113840,7 + 1918,8 – 12009,1 +134,55 +1668,32 = 105553,27 (KG) 1.2.3.4 TÝnh SC ë tÇm víi α 5 =700 víi Q05 =126450 KG Q03 =126450 KG α 5 =700 γ =15,50 Tõ c«ng thøc (2.11) ta cã: 126450.cos 700.56 + 44000.28.cos 700 S1= 2.56.sin15,50 = 84995,5 (KG) A W2 h S S1 Pqt Tõ c«ng thøc 2.13 ta cã: S3 2 γ Pqt S4 Qo S5 S2= C W1 2913, 75.28.sin 2 700 + 1400.56.Fv .sin 700 h 2.56.sin15,50 H = 2863,58 (KG) Gc 20,8 h1 Tõ c«ng thøc (2.14) ta cã: α S3= 2.4003,025=8006,051 0 (KG) H× 2.11 nh Tõ c«ng thøc ( 2.16) ta cã: 126450.0,12.sin 700.cos ( 700 − 15,50 ) S5= =1579,22 (KG) 2.9,81.sin15,50 S4 =134,55 (KG) Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 11 LíP : MXD48_§H
 12. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC Thay vµo c«ng thøc 2.10 ta ®îc: SC = 8499,5 + 2863,58 – 8006,051 +134,55 +1579,22 = 81566,799 (KG) 1.2.3.4 TÝnh SC ë tÇm víi α 6 =750 víi Q06 =126450 KG Q06 =126450 KG α 6 =750 γ =150 Tõ c«ng thøc (2.11) ta cã: 126450.cos 750.56 + 44000.28.cos 750 h A W2 Pqt S1= 2.56.sin150 S1 Pqt = 74225 (KG) S2 S3 γ Q o Tõ c«ng thøc 2.13 ta cã: S4 2913, 75.28.sin 2 750 + 1400.56.Fv .sin 750 S5 S2= 2.56.sin150 C W1 h = 2183,73 (KG) Gc Tõ c«ng thøc (2.14) ta cã: h1 H S3= 12009,07 (KG) 20,8 Tõ c«ng thøc ( 2.16) ta cã: α 126450.0,12.sin 750.cos ( 750 − 150 ) 0 S5= 0 H×nh 2.12 2.9,81.sin15 =1443,17 (KG) S4 =134,55 (KG) Thay vµo c«ng thøc 2.10 ta ®îc: SC = 74225 + 2183,73 – 12009,07 +134,55 +1443,17 = 65977,38 (KG) ** Tõ c¸c vÞ trÝ trªn ta thÊy S max = SC2 = 110487,6 (KG) Do ®ã ta sÏ kiÓm tra béi suÊt pa l¨ng n©ng cÇn theo søc bÒn c¸p khi n©ng cÇn t¹i vÞ trÝ nµy .Tõ c«ng thøc 2.9 ta cã : S MAX .k 110487, 6.6 = = 5, 635 < aC=6 Sd .η p 131000.0,898 VËy s¬ ®å pa l¨ng n©ng cÇn nµy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn n©ng h¹ cÇn cã gia tèc víi a=6 1.2.4. KiÓm tra béi suÊt pa l¨ng theo ®iÒu kiÖn bÒn c¸p khi n©ng cÇn cã phèi hîp quay cÇn trôc : - T¬ng tù môc 1.2.3 ta ph¶i kiÓm tra béi suÊt cña hÖ pa l¨ng n©ng cÇn cã tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn c¸p cho tríc hay kh«ng - ph¬ng tr×nh kiÓm tra lµ : S max .k S ≤ S d → a c ≥ max k a c .η p S d .η p trong ®ã : S® = 131000 KG k = 6 hÖ sè an toµn η p = 0,898 hiÖu suÊt pa l¨ng n©ng cÇn Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 12 LíP : MXD48_§H
 13. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC S max lùc kÐo lín nhÊt trong pa l¨ng n©ng cÇn khi c¶ c¬ cÊu quay vµ n©ng cÇn ho¹t ®éng * §Ó x¸c ®Þnh lùc c¨ng c¸p lín nhÊt ta ph¶i t×m lùc S trong pa l¨ng n©ng cÇn khi cÇn trôc quay suèt mäi tÇm víi kÕt hîp n©ng h¹ cÇn vµ cã t¶i träng n©ng t¬ng øng - t¬ng tù môc 1.2.3 ta xÐt cÇn cho 6 vÞ trÝ mang hµng lµ: α 1 = 350 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 90000 +6450 =96450KG α 2 =450 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 100000+6450 =106450 KG α 3 =550 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM =110000+6450 = 116450 KG α 4 = 650 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM =110000+6450 = 116450 KG α 5 = 700 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 120000+6450 =126450 KG α 6 = 750 t¬ng øng víi søc n©ng Q01= QH+ QM = 120000+6450 =126450 KG - C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn khi cÇn trôc quay S = S1+ S2- S3 +S4+ S5 +S6 (2.25) trong ®ã : S1 : lùc trong pa l¨ng cÇn do träng lîng vËt n©ng (KG) x¸c ®Þnh trong phÇn 1.2.3 S2 : lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn do t¶i träng giã (KG) S3 : lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn do lùc c¨ng c¸p n©ng vËt g©y ra (KG) S 4 : lùc do qu¸n tÝnh P QT cña khèi lîng hµng cïng bé phËn mang vËt vµ träng lîng b¶n th©n cÇn sinh ra khi khëi ®éng hoÆc phanh h·m c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi(KG) S5 : lùc do qu¸n tÝnh di chuyÓn ngang cña hµng khi khëi ®éng n©ng cÇn quy vÒ ®iÓm ®Çu cÇn (KG) S6 lùc trong pa l¨ng n©ng cÇn do qu¸n tÝnh li t©m cña khèi lîng hµng cïng bé phËn mang vËt vµ träng lîng b¶n th©n cÇn g©y ra khi quay cÇn trôc(KG) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Pqt .h1 + Pqt .h c h S6 = (2.26) 2.OH c Pqt lùc qu¸n tÝnh li t©m cña cÇn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: G 2 44000 Pqt = c .vq .R1 = c .0, 034542. ( 3 + 28.cos α ) g 9,81 trong ®ã : g = 9,81m/s 2 gia tèc träng trêng vq = 0,33m/ph = 0,03454 rad/s vËn tèc quay cÇn trôc 3m : kho¶ng c¸ch tõ t©m quay tíi chèt ®u«i cÇn Q Q - Pqt = g .vq .R = 9,81 .0, 03454 . ( 3 + 56.cos α ) h 2 2 ViÕt l¹i c«ng thøc 2.26 ,thay sè vµ rót gän ta ®îc: Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 13 LíP : MXD48_§H
 14. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC 148, 4.sin α . ( 3 + 28.cos α ) + 0, 00012.Q.sin α . ( 3 + 56.cos α ) S6 = (2.27) 2.56.sin γ h B©y giê ta tiÕn hµnh tÝnh S cho tõng vÞ trÝ cô thÓ A W2 Pqt 1.2.4.1.TÝnh S ë tÇm víi cã α =350 S1 Pqt s¬ ®å tÝnh h×nh 2.14 S2 Q S3 γ o Q01= 96450KG S4 α 1 = 350 S5 c γ =200 S6 Pqt C W1 cã S1 =121846,2 (KG) S2 =964,15 (KG) Gc S3 = 18319,8 (KG) h1 S4 = 134,55(KG) H 20,8 S5 = 955,58 (KG) α - Tõ c«ng thøc 2.27 ta cã: 0 S6 = H×nh 2.13 121846, 2.sin 350. ( 3 + 28.cos 350 ) + 0, 00012.96450.sin 350. ( 3 + 56.cos 350 ) =57,63(KG) 2.56.sin 200 Thay c¸c lùc trªn vµo c«ng thøc 2.25 ta cã: S = 121846,2 + 964,15 -18319,8 +134,55+ 955,58 +57,63 = 105730,18 (KG) 1.2.4.2 TÝnh S ë tÇm víi cã α =450 s¬ ®å tÝnh h×nh 2.14 h A W2 Pqt Q01= 106450KG α 1 = 450 S1 Pqt S2 Q γ =18,2 0 S3 γ o S4 cã S1 = 125401,3 (KG) S5 c S2 = 2035,08 (KG) S6 Pqt S3 = 20219,3 (KG) C W1 S4 = 134,55(KG) Gc S5 = 1315,16 (KG) h1 H - Tõ c«ng thøc 2.27 ta cã: 20,8 S6 = α 0 H×nh 2.14 148, 4.sin 450. ( 3 + 28.cos 450 ) + 0, 00012.106450.sin 450. ( 3 + 56.cos 450 ) =68,39(KG) 2.56.sin18, 20 Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 14 LíP : MXD48_§H
 15. h A W2 Pqt THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC S S 2 1 Pqt Thay c¸c lùc trªn vµo c«ng thøc 2.25 ta cã: S3 γ Q o S4 S = 125401,3 + 2035,08- 20219,3 +134,55+ S5 c S6 P h 1315,16 + 68,39 = 107436,62 (KG) W A W2 Pqt qt C 1 1.2.4.3 TÝnh S ë tÇm víi cã α =550 h S1 Gc Pqt s¬ ®å tÝnh h×nh 2.15 S2 S3 γ Q o h1 Q01= 116450KG H S4 20,8 α 1 = 550 S5 αc γ =17 0 S6 Pqt C W0 1 H×nh 2.17 cã S1 = 118490,76(KG) h S2 = 1540,9 (KG) Gc S3 = 11059,4 (KG) h1 H 20,8 S4 = 134,55(KG) S5 = 1380,8 (KG) α - Tõ c«ng thøc 2.27 ta cã: 0 H×nh 2.15 S6 = 148, 4.sin 550. ( 3 + 28.cos 550 ) + 0, 00012.116450.sin 550. ( 3 + 56.cos 550 ) = 81,72(KG) 2.56.sin17 0 Thay c¸c lùc trªn vµo c«ng thøc 2.25 ta cã A W2 Pqt S = 118490,76 + 1540,9 – 11059,4 +134,55+ 1380,8 + 81,72 = 110539,3 (KG) S1 Pqt S2 1.2.4.4 TÝnh S ë tÇm víi cã α =650 S3 γ Q o s¬ ®å tÝnh h×nh 2.16 S4 S5 Q01= 116450KG S6 Pqt c α 1 = 650 C W1 γ =16 0 h Gc h1 cã S1 = 113840,7 (KG) H 20,8 S2 = 1918,8(KG) α S3 = 12009,1 (KG) S4 = 134,55(KG) 0 H×nh 2.16 S5 = 1668,32 (KG) - Tõ c«ng thøc 2.27 ta cã 148, 4.sin 650. ( 3 + 28.cos 650 ) + 0, 00012.116450.sin 650. ( 3 + 56.cos 650 ) S6 = = 64,62(KG) 2.56.sin160 Thay c¸c lùc trªn vµo c«ng thøc 2.25 ta cã: S = 113840,7 + 1918,8 - 12009,1 +134,55+ 1668,32 + 64,62 = 105581,89 (KG) 1.2.4.5 TÝnh S ë tÇm víi cã α =700 s¬ ®å tÝnh h×nh 2.16 Q01= 1264500KG α 1 = 700 γ =15,5 0 Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 15 LíP : MXD48_§H
 16. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC cã S1 = 84995,5 (KG) S2 = 2863,58(KG) S3 = 8006,051 (KG) S4 = 145,55(KG) S5 = 1579,22 (KG) - Tõ c«ng thøc 2.27 ta cã: 148, 4.sin 700. ( 3 + 28.cos 700 ) + 0, 00012.126450.sin 700. ( 3 + 56.cos 700 ) S6 = = 69.15(KG) 2.56.sin15,50 Thay c¸c lùc trªn vµo c«ng thøc 2.25 ta cã: S = 84995,5 + 2863,58 - 8006,051 +134,55+ 1579,22 + 69,15 = 81635,95 (KG 1.2.4.3 TÝnh S ë tÇm víi cã α =750 s¬ ®å tÝnh h×nh 2.15 h A W2 Pqt Q01= 126450KG α 1 = 750 S1 Pqt S2 Q γ =150 S3 γ o S4 S5 c cã S1 = 74225 (KG) S6 Pqt C W1 S2 = 2183,73 (KG) h S3 = 12009,07 (KG) Gc S4 = 134,55(KG) h1 H 20,8 S5 = 1443,17 (KG) α - Tõ c«ng thøc 2.27 ta cã: 0 H×nh 2.18 S6 = 148, 4.sin 750. ( 3 + 28.cos 750 ) + 0, 00012.126450.sin 750. ( 3 + 56.cos 750 ) = 43,4(KG) 2.56.sin15 Thay c¸c lùc trªn vµo c«ng thøc 2.25 ta cã: S = 74225 + 2183,73 - 12009,07 +134,55+ 1443,17+ 43,4 = 66020,78 (KG) * Tõ 6 vÞ trÝ trªn ta thÊy S MAX = S = 110539,3 (KG) ë vÞ trÝ α = 550 Do ®ã ta sÏ kiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn c¸p khi quay cÇn t¹i vÞ trÝ nµy - Tõ c«ng thøc 2.24 ta cã: S max .k 110539,3.6 = = 5, 64 < ac =6 S d .η p 131000.0,898 Nh vËy víi hÖ pa l¨ng n©ng cÇn nh h×nh 2.2 cã béi suÊt pa l¨ng ac =6 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn c¸p khi kÕt hîp quay vµ n©ng cÇn 2.TÝnh tang: Do ®êng kÝnh vµ chiÒu dµi tang lín nÕu lµm b»ng gang sÏ kh«ng ®¶m b¶o æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nªn ë ®©y ta chän tang lµm b»ng thÐp ®óc lµ hîp lÝ nhÊt 2.1.§êng kÝnh tang: Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 16 LíP : MXD48_§H
 17. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC ®êng kÝnh tang cho phÐp ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn l©u ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc DT ≥ dc.(e -1) trong ®ã : DT : ®êng kÝnh tang dc = 46 : ®êng kÝnh c¸p e = 20 : hÖ sè ®êng kÝnh tang (tra b¶ng 2.4 TTMT phô thuéc lo¹i c¬ cÊu vµ cêng ®é lµm viÖc) → DT ≥ 46.(20-1) = 874 (mm) chän DT = 1300 mm: 2.2. ChiÒu dµi tang: Víi tang cuèn c¸p sö dông hÖ pa l¨ng liªn hîp vÊn dÒ ®Æt ra lµ lµm sao trong qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸p ph¶i ®îc nh¶ ra cuèn vµo nhÞp nhµng ®ång thêi c¸p kh«ng ®îc trît trªn tang do ®ã ta chän tang xÎ r·nh cho c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn Khi tang quay th× 1 nh¸nh c¸p cuèn vµo víi lùc c¨ng S MAX vµ nh¸nh kia nh¶ ra víi lùc c¨ng SMIN . Tang truyÒn ®éng chñ yÕu nhê ma s¸t gi÷a tang vµ c¸p Sè vßng c¸p cÇn thiÕt cuèn lªn tang ma s¸t ®îc tÝnh tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¸p kh«ng trît trªn tang Theo c«ng thøc ¥le: SMAX = SMIN .e f.2 π .n (CT1.28 M¸y vµ thiÕt bÞ n©ng ) lg S MAX − lg S MIN →n= ( 2.20) 2.π . f . lg e trong ®ã : f = 0,15 :hÖ sè ma s¸t gi÷a tang vµ c¸p SMAx , SMIN : lµ lùc c¨ng cña nh¸nh c¸p n©ng cÇn vµ n©ng hµng , ë ®©y ta ph¶i tÝnh cho trêng hîp bÊt lîi nhÊt cho tang tøc lµ hiÖu sè SMAX - SMIN lµ lín nhÊt XÐt thÊy vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt lµ vÞ trÝ kh«ng mang hµng ë tÇm víi xa nhÊt ( α =450) SMIN :lùc c¨ng nh¸nh c¸p n©ng vËt ®i vµo tang n©ng cÇn lµ Qm .1, 2 6450.1, 2 SMIN = a .2 = 4.2 =967,5 (KG) h trong ®ã: ah = 4 béi suÊt pa l¨ng n©ng hµng 2 sè nh¸nh c¸p cuèn vµo tang 1,2 lµ hÖ sè kÓ ®Õn sù lÖch hµng trªn c¸p SMAx : lùc c¨ng ë 1 nh¸nh c¸p n©ng cÇn ®i vµo 1 tang n©ng cÇn ®îc x¸c ®Þnh nh sau SC 32283,53 SMAx = a = = 5380,588 (KG) c 6 Víi SC lùc trong c¸p n©ng cÇn khi kh«ng cã hµng t¹i vÞ trÝ α =350 SC = S1+ S2 -S3 +S4 + S5 trong ®ã S1, S2 ,S3, S4 , S5 lµ lùc c¨ng trong pa l¨ng n©ng cÇn do träng lîng vËt n©ng ,bé phËn mang t¶i ,t¶i träng giã ,lùc c¨ng do d©y n©ng vËt , lùc qu¸n tÝnh c¸c ®¹i lîng trªn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 2.11 ,2.13, 2.14, 2.16 víi Q= 0 Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 17 LíP : MXD48_§H
 18. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC 44000.28.cos 350 + 6450.56.cos 350 S1 = = 34069 (KG) 2.56.sin 200 2913, 75.sin 2 350.28 S2 = =34069,4 (KG) 2.56.sin 200 6450 S3 = =3225 (KG) 2 S4 =134,55 (KG) 6450.0,12.sin 350.cos ( 350 − 200 ) S5 = =63,9(KG) 2.9,81.sin 200 → SC = 32283,53 (KG) Thay SMAx , SMIN vµo c«ng thøc 2.20 ta ®îc: lg 5380,588 − lg 967,5 n= 2.π .0,15.lg e =1,82 (v) lÊy n = 2 vßng - ChiÒu dµi tang ma s¸t h×nh trô ®îc tÝnh theo c«ng thøc: a c .l.t LT = + ( n + 4 ).t (mm) (ct 1.30 MVTBN) π .D trong ®ã : ac = 6 béi suÊt pa l¨ng n©ng cÇn l : chiÒu dµi dÞch chuyÓn cña pa l¨ng n©ng cÇn , theo nh phÇn tríc ®· tÝnh ®îc l = 12140lµ kho¶ng dÞch chuyÓn tõ α min = 350 ÷ α max = 750 Tuy nhiªn do yªu cÇu cña c«ng viÖc vµ söa ch÷a nªn chiÒu dµi cña tang ph¶i ®ñ ®Ó cho cÇn cã thÓ h¹ xuèng ®îc s¸t mÆt ®Êt víi gãc nghiªng so víi ph- ¬ng ngang lµ - 350 .Kho¶ng dÞch chuyÓn cña pa l¨ng n©ng cÇn tõ α min = −350 ÷ α max = 750 lµ l 1 = 16,5m = 16500 mm t = 1,4.46 =64,4mm : bíc c¸p (k =1,4 hÖ sè tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn xÎ r·nh) D = 1346 : ®êng kÝnh tang tÝnh ®Õn t©m c¸p 4 : chiÒu dµi tang tÝnh cho c¸c vßng dù tr÷ ë ®Çu tang vËy chiÒu dµi cña tang lµ : 6.16500.64, 4 LT = 3,14.1346 + (2 + 8).64, 4 = 2152,5 (mm) Chọn LT= 2250 (m) 2.3.BÒ dµy thµnh tang: bÒ dÇy thµnh tang ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm δ t ≥ 0,02 .DT+ (6 ÷ 10 )mm hoặc δ t ≥ 1,2d c = 1,2.46 = 55,2 tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh chän δ t =60mm 2.4. KiÓm tra søc bÒn thµnh tang: Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 18 LíP : MXD48_§H
 19. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC - Khi lµm viÖc thµnh tang bÞ nÐn uèn xo¾n .Víi chiÒu dµi cña tang nhá h¬n 3 lÇn ®êng kÝnh tang th× øng suÊt uèn vµ xo¾n kh«ng vît qu¸ 10 % óng suÊt nÐn v× vËy søc bÒn cña tang ®îc kiÓm tra theo øng suÊt nÐn: k .ϕ .S max σn = ≤ [σ ] δ t .t trong ®ã: k = 1: hÖ sè phô thuéc líp c¸p cuèn lªn tang (tang 1 líp c¸p ) (TTMT) ϕ = 0,7 : hÖ sè gi¶m øng suÊt ®èi víi tang lµm b»ng thÐp δ t =75mm : bÒ dÇy thµnh tang t = 46 bíc c¸p S C = 110539,3 (KG) ë tÇm víi cã α =550 MAX C S MAX 110539,3 → S MAX = = = 20515,83 (KG) : Lùc c¨ng c¸p lín nhÊt t¸c dông lªn ac .η p 6.0,898 tang 0, 7.20515,83 vËy σ n = =37,16 N/mm2 60.46 σ 220 so s¸nh víi [σ ] = c = = 110 N / mm 2 ta thÊy σ n < [σ ] 2 2 Tang ®ñ ®é bÒn 2.5 KiÓm tra tang theo ®é æn ®Þnh: - Do ®êng kÝnh vµ chiÒu dµi tang rÊt lín nªn bÒ dÇy thµnh tang t¬ng ®èi máng so víi kÝch thíc tæng thÓ cña tang vµ ®îc coi lµ tang cã vá máng. Díi t¸c dông cña ¸p lùc ngoµi P cã thÓ tang ®ñ bÒn nhng vÉn háng do mÊt æn ®Þnh -Tang ®îc kiÓm tra æn ®Þnh theo c«ng thøc sau : 2.S max P th P= ≤ (CT 1.26 s¸ch M¸y vµ thiÕt bÞ n©ng ) D t .t K«® trong ®ã : K «® =1,4 :hÖ sè an toµn æn ®Þnh Pth :¸p lùc nÐn tíi h¹n ®îc tÝnh theo c«ng thøc 3 δ  Pth = A   R HÖ sè A phô thuéc vËt liÖu tang, ®èi víi thÐp cã thÓ lÊy A=525000 δ : bÒ dÇy thµnh tang =75mm R : b¸n kÝnh tang =650 mm VËy : 2.S max S max 205158,3 P= = = = 6,86 N/ mm 2 Dt .t R. t 650.46 Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 19 LíP : MXD48_§H
 20. THIÕT KÕ M¤N HäC M¸Y TRôC 3 3 δ   60  Pth = A.   =52500 .  ÷ =41,29 N/ mm 2 R  650  → P =6,86N/ mm < Pth /1,4 =29,49 N/ mm 2 2 KÕt luËn : tang ®ñ bÒn vµ ®ñ æn ®Þnh víi kÝch thíc vµ t¶i träng nh trªn 3.Chän ®éng c¬ ®iÖn §Ó chän ®éng c¬ cã ®ñ c«ng suÊt lµm viÖc cÇn xuÊt ph¸t tõ lùc tæng t¸c dông lªn pa l¨ng n©ng cÇn SC (trong môc 1.2.4). Song lùc SC thay ®æi tuú theo vÞ trÝ cña cÇn v× vËy ta cÇn x¸c ®Þnh trÞ sè trung b×nh b×nh ph¬ng cña nã - §Ó x¸c ®Þnh lùc nµy ta chia cÇn t¬ng øng 6 vÞ trÝ nh môc 1.2.4 cã c¸c gãc nghiªng α1 = 350 , α 2 = 450 , α 3 = 550 , α 4 = 650 , α 5 = 70, α 6 = 750 -Nh vËy ta ®· cã c¸c lùc t¸c dông lªn pa l¨ng n©ng cÇn t¬ng óng víi c¸c vÞ trÝ nµy (kÕt qu¶ môc 1.2.4 ) SC1 = 105730,18(KG) SC2 = 107436,62 (KG) SC3 = 110539,3 (KG) SC4 = 105581,89 (KG) SC5 = 81635,95 (KG SC6 = 66020,78 (KG) X¸c ®Þnh trÞ sè trung b×nh cña c¸c lùc nµy: SC1 + S C 2 105730,18 + 107436, 62 STB1 = = = 106583,4(KG) 2 2 S C 2 + SC 3 107436, 62 + 110539,3 STB2 = = = 108987,9 (KG) 2 2 SC 3 + SC 4 110539,3 + 105581,89 STB3 = = = 108060,6 (KG) 2 2 S C 4 + SC 5 105581,89 + 81635,95 STB4 = = = 93608,92 (KG) 2 2 S C 5 + SC 6 81635,95 + 66020, 78 STB5 = = = 73828,36 (KG) 2 2 C¸c lùc nµy t¸c dông trong kho¶ng thêi gian t1, t2, t3 ,t4, t5 ,®Î chuyÓn cÇn trôc tõ vÞ trÝ 1 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 5 ,5 → 6 Thêi gian cÇn trôc thay ®æi tÇm víi tõ LMAX ®Õn L MIN lµ 75 s t¬ng óng víi cÇn quay ®i 1 gãc lµ α = 750 - 350 = 400 76 - GØa sö cÇn quay ®Òu th× thêi gian cÇn quay t1 = t2 = t3 = t4 = t5 = = 15, 2( s ) 5 Sinh viªn: nguyÔn v¨n quang 20 LíP : MXD48_§H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản