thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
158
lượt xem
77
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế boad? nguồn ổn áp ngắt dẫn. Mạch được thiết kế trên một boad? riêng ( phần đioe nắn điện và tụ lọc điện nằm trên boad? chính A ) và mạch này có thể thay bằng 1 boad? mạch hoạt động theo nguyên lý kiểu khác nhưng thông số kỹ thuật phải phù hợp. Để an toàn cho Sinh Viên khi thao tác thực hành, mạch được thiết kế mas cách ly. a. Thông số kỹ thuật: - Vin : 130VDC ÷ 305VDC - Vout : B1+: 115 V - B2+: 16 V - Pmã : 120 watt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 2

  1. Chương 2: Thieát keá caùc board khoái cuûa board A 1. Thieát keá board nguoàn oån aùp ngaét daãn. Maïch ñöôïc thieát keá treân moät board rieâng ( phaàn diode naén ñieän vaø tuï loïc ñieän naèm treân board chính A ) vaø maïch naøy coù theå thay baèng 1 board maïch hoaït ñoäng theo nguyeân lyù kieåu khaùc nhöng thoâng soá kyõ thuaät phaûi phuø hôïp. Ñeå an toaøn cho Sinh Vieân khi thao taùc thöïc haønh, maïch ñöôïc thieát keá mass caùch ly. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - Vin : 130VDC ÷ 305VDC - Vout : B+1: 115 V - B+2: 16 V - Pmax : 120 watt - Taàn soá hoaït ñoäng cuûa maïch: 30KHz ÷ 50 KHz - Ñoä gôïn soùng treân aùp moät chieàu ( Ripple ) : 100 mVpp b. Sô ñoà khoái: Ñieän aùp DC Bieán aùp Naén vaø loïc 115VDC Phaàn töû FBT (sau khi naén ñieän vaø xung chuyeån loïc ñieän) caùch ly maïch mass Naén vaø loïc 16V Phaàn töû chuyeån maïch Aùp Aùp Phaàn Dao ñoäng vaø ñieàu chuaån tham töû ñieàu Vi xöû chænh taàn soá xung chieáu khieån lyù
  2. R30 D1 C10 C1 1 R2 R10 7805 5V R1 C14 C15 D2 C18 4 C13 C5 R3 R31 D3 C16 C17 D4 16V D12 D6 R4 D5 R26 8 C8 C2 R8 L C6 R13 7 c. Sô ñoà nguyeân lyù: VI XÖÛ LYÙ Q8 Q1 R5 D11 5 R11 R12 R24 R25 Q3 6 C11 115V C7 C21 Q? Q2 NPN PTO C4 3 C3 R6 R19 VI XÖÛ LYÙ 2 R7 D7 R14 R15 R17 R9 D9 D8 Q4 VR D10 R16 R18
  3. d. Tính toaùn vaø thieát keá maïch: ª Bieán aùp xung: Bieán aùp xung hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieâän töø, loõi cuûa bieán aùp laø ferit neân toån hao ít vaø hieäu suaát cao. - Tính doøng ñænh cuoän sô caáp bieán aùp: Ipp = 2Po / VImin . δmax Ñieän aùp DC nhoû nhaát sau khi qua chænh löu: VImim =100.1.4 =140V Ñieän aùp DC lôùn nhaát sau khi chænh löu: VI max =260. 1,4 =376V Tæ soá ñieän aùp vaøo: K = 376 / 140 = 2,62 δmax : chu kyø laøm vieäc lôùn nhaát Choïn δmax = 0,7 Chu kyø laøm vieäc nhoû nhaát ngoõ vaøo: δmin = δmax/ (1- δmax ). K + δmax = 0,7 / (1- 0,7 ). 2,62 + 0,7 = 0,47 Doøng ñænh caàn tính: Ipp = 2. 200 / 140. 0,7
  4. = 4,08A Vaäy chu kyø laøm vieäc coù giaù trò trong khoaûng 0,47 ñeán 0,7 khi ñieän aùp ngoõ vaøo thay ñoåi trong khoaûng töø 140 VDC ñeán 367VDC . -Tính chieàu daøi khe hôû: Ñieän caûm sô caáp bieán aùp xung: Lp = VImin .δmax/Ipp.f Lp =140.0,7/4,08.20 =1,2.103H Theå tích hieäu duïng cuûa loõi: Ve = 0,4 Lp. I2pp.108/B2max Choïn Bsat = 4000 gauss Suy ra: Bmax =Bsat/ 2 =2000 gauss Suy ra: Ve = 0,4.3,14.10-3.(4,08)2.108 /( 2000)2 Tieát dieän loõi bieán aùp xung Ae ñöôïc choïn: 0,96cm3 Chieàu daøi khe hôû: Lg = Ve/ Ae = 0,63 / 0,96 = 0,64 cm -Tính soá voøng daây quaán: Soá voøng daây quaán cho moät volt laø: N = 108 / K.f.Ae.Bmax Choïn K =4 Suy ra n = 108 / 4.20.103.0,96.2000 = 0,7 voøng/ Volt Soá voøng cuoän sô caáp: Ns =Vo.n =150.0,7 = 80,5 voøng
  5. Tính côõ daây quaán: Doøng ñieän taûi IL laø: IL =P0/ V0 =200/115 = 1,74 A Ñöôøng kín daây quaán: D = 1,3.(√IL/J) J : Maät ñoä doøng ñieän Choïn J = 4 A/ mm2 Suy ra d =11,3 .(√1,74/4) =0,75 mm Vaäy ta choïn côõ daây töø 0,7 ñeán 0,8 mm ª Tính toaùn maïch ñieän: Choïn transistor chuyeån maïch Q102 Nguoàn cung caáp ñöôïc tính vôùi ñieän aùp vaøo lôùn nhaát: VCC =260.√2 = 367 VDC Vaäy khi Q4 ngöng daãn thì VCE cuûa Q4 ñaït giaù trò 367 VDC Doøng ñieän ngoõ ra cuõng laø doøng ñieän taûi: I0 = IL = P0/U0 Tra soå ta choïn transistor chuyeån maïch Q4 laø 3688 Vaäy ôû hai cheá ñoä laøm vieäc thì öùng vôùi: ton1 = d1 / f = 0,82 / 20.103 = 41 µs ton2 = d2 / f = 0,34 / 20.103 = 17 µs toff1 = (1/f )/ton1 = (106/20.103 )-17 =3 µs Doøng ñieän cuoän caûm phoùng qua taûi: Ipk1 = 2ILmax.[ 1+ (V0/V ) ] = 2.1,774.[ 1+ (115/140)]
  6. = 6,3A Do vaäy tuï loïc coù giaù trò: C1 = [(IPK1-IL)2.ton1.VImin]/2.VI.IPK1.V0 = [(6,3 - 1,74)2. 41.10-6.140]/2.100.10-3.4,66.115 = 8,23 µF C2 = [(IPK2- IL).ton2.VImax]/2.VI.IPK2.V0 = [(4,66-1,74)2.41.10-6.338]/2.100.10-3.6,3.115 = 457 µF Ñeå ñaûm baûo an toaøn ta choïn tuï loïc ñieän ngoõ ra coù giaù trò: 1000 µF/180V Tính cuoän caûm : L1 = [(VImin-V0).ton1]/ IPK1 L1 = [(140-115)].41.10-6/6,3 L1 = 162,7 µH L2 = [( VImax- V0).ton2/IPK2 = [(338-115).17.10-6/4,46 =717,8 µH L2 > L1 neân choïn L2 =717,8 µH L2 = Ф.m / IPK2 Choïn B = 0,4 T S= 0,85cm2 Suy ra: n = L2. IPK2 / B.S = 717,8.10-6.4,66 / 0,4.10-4.0,85 = 98,4 voøng Thôøi gian cuûa chu kyø xung: T = 1 / f =1 / 20.103 = 50 µs Thôøi haèng ñeå tuï naïp ñaày coù theå laáy töø 30 ñeán 100 chu kyø xung
  7. Choïn 60 chu kyø xung, vaø thôøi haèng seõ laø: ‫ .06 = ﺡ‬T = 60 .5 = 3000 µs ªTính boä loïc ngoõ ra: Choïn tuï loïc ngoõ ra vôùi ñoä gôïn soùng beù nhaát laø: V = 100 mV Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung: d = ( V0 + VD) / (VI + VD ) Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung vôùi ñieän aùp vaøo thaáp nhaát: d1 = (115 + 0,7 ) / ( 140 + 0,7 ) = 0,82 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung vôùi ñieän aùp vaøo lôùn nhaát: d2 = ( 115 + 0,7) / (338 + 0,7 ) = 0,34 Maët khaùc: d = ton / ( ton + toff ) = ton / T =ton .f Suy ra: ton = d / f : Thôøi gian daãn cuûa transistor chuyeån maïch toff = ( 1 / f ) - ton : Thôøi gian ngaét cuûa transistor chuyeån maïch e. Thieát keá maïch in board nguoàn oån aùp ngaét daãn
Đồng bộ tài khoản