thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
188
lượt xem
49
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi cấp nguồn 24 VDC vào chân 6 và xung fv từ board Vosc. vào chân 4 của IC thì mạch sẽ hoạt động. Mạch khuếch đại công suất dọc hoạt động ở lớp B như một mạch khuếch đại công suất âm tần, do đó cần có 2 đường hồi tiếp từ board này về chân 7 và chân 8 IC LA 7800 ( từ khối Vosc. ) để ổn định chế độ làm việc. Đường một: Ngõ ra chân 2 ra york Vert đồng thời qua R6, C20, VR100K về chân 8 IC LA 7800. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 4

  1. Chương 4: Thieát keá maïch in board H.osc, V.osc 4. Thieát keá board coâng suaát doïc: Board naøy duøng IC µPC 1378 thöôøng söû duïng trong caùc Ti Vi Sony, Nec. a. Thoâng soá kyõ thuaät: Ñieän aùp cung caáp 24 VDC ÷ 27VDC Doøng tieâu thuï: 20mA ÷ 50mA Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu vaøo: 1Vpp Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu ra: 60 Vpp b. Sô ñoà khoái: UPC1378 VERT OUT BOOSTER 1 2 3 4 5 6 7 c. sô ñoà nguyeân lyù: uPC 1378 OUTPUT BST1 BST2 INPUT GND ADJ Vcc 1 2 3 4 5 6 7 C30 R30 +24V V.BLK OUT C11 C23 D5 C29 VR R6 R22 R24 C10 C15 C20 V.OUT1 R16 V.IN R28 C25 C24 C22 C26 D2 V.OUT2 C21 R27 C28 R17 C9 R20 HT1 R26
  2. d. Phaân tích maïch: Khi caáp nguoàn 24 VDC vaøo chaân 6 vaø xung fv töø board V.osc vaøo chaân 4 cuûa IC thì maïch seõ hoaït ñoäng. Maïch khueách ñaïi coâng suaát doïc hoaït ñoäng ôû lôùp B nhö moät maïch khueách ñaïi coâng suaát aâm taàn, do ñoù caàn coù 2 ñöôøng hoài tieáp töø board naøy veà chaân 7 vaø chaân 8 IC LA 7800 ( töø khoái V.osc ) ñeå oån ñònh cheá ñoä laøm vieäc. Ñöôøng moät: Ngoõ ra chaân 2 ra york Vert ñoàng thôøi qua R6, C20, VR100K veà chaân 8 IC LA 7800. Ñöôøng hai: Töø ñaàu coøn laïi cuûa York Vert qua maïch C28, R29, C21, R27, R26, R25, R20, C9 vaø bieán trôû V.Height veà chaân 7 cuûa IC LA 78000, bieán trôû V.Height duøng ñeå chænh chieàu cao cuûa khung saùng. Tín hieäu queùt doïc xuaát ra ôû chaân soá 2 cuûa IC tôùi York doïc coù bieân ñoä khoaûng 60 Vpp seõ taïo töø tröôøng leäch doïc trong cuoän York doïc laøm leäch tia ñieän töû trong oáng phoùng CRT theo chieàu doïc. Ngoaøi ra chaân 7 cuûa IC tín hieäu V.Blank thoâng qua maïch R vaø C ( noái tieáp) seõ cung caáp cho board maïch khueách ñaïi Y ñeå xoaù hoài vaø cung caáp xung fv cho IC onscreen treân board vi xöû lyù.
  3. e. Thieát keá maïch in board coâng suaát doïc:
  4. 5. Thieát keá board kheách ñaïi saéc vaø maïch gheùp CRT: a. Thoâng soá kyõ thuaät: Nguoàn cung caáp 180 VDC. Ñieän aùp cung caáp cöïc B 3 trans Khueách ñaïi saéc: 5VDC÷ 7VDC. Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu Y: 7Vpp Bieân ñoä ñieän aùp cung caáp ñoát tim 20Vpp ( xung döông ). Ñieän aùp cung caáp löôùi G2: 200VDC ÷ 500VDC. Ñieän aùp cung caáp löôùi G3:( Vaøo ñeá caém ñuoâi CRT ): 2KV. Maïch hoaït ñoäng kieåu hieäu soá maøu: R-Y, G-Y, B-Y. b. sô ñoà nguyeân lyù: PIN G2 PIN G3 PIN G1 100U R4 R-OUT G-OUT B-OUT L351 R3 Q2 PIN G4 R353 R352 R351 10K 2W R5 10K 2W 10K 2W R6 R2 PIN G5 Q353 Q352 Q351 Q1 Q3 PIN G6 R1 C351 C353 R368 R365 680 R367 R358 R364 R366 R363 180 C352 C1 R357 560P R371 R359 R369 2K8 2K8 2K8 PIN G7 PIN G8
  5. c. Phaân tích maïch: Ba tín hieäu saéc ER, EG, EB ra töø IC giaûi maõ maøu AN5625 ñöôïc ñöa vaøo cöïc B cuûa Trans coâng suaát Q353, Q352, Q351 trong luùc tín hieäu choùi -EY döa vaøo cöïc E cuûa 3 trans coâng suaát noùi treân. Ngoõ ra cuûa Q353, Q352, Q351 qua bieán trôû VR 2K7 1/2W taïi cöïc C ñöôïc ñöa thaúng vaøo 3 catot ñeøn hình seõ laø ER, EG, EB. Löôùi 1 chung noái mass, löôùi 2 vaø löôùi 3 caáp aùp döông laáy töø cuoän HV. Ñöôøng tín hieäu choùi -EY vaøo Q351 ñöôïc giöõ laøm chuaån hai ñöôøng choùi Q352 vaø Q353, ñöôïc hieäu chænh baèng 2 bieán trôû R371 vaø R369 töùc laø thay ñoåi bieân ñoä -EY ñöa vaøo cöïc E cuûa Q351 vaø Q353. Möùc tín hieäu ñöa vaøo cao, coù nghóa laø tín hieäu ra cuõng cao vaø doøng tia cuûa ñeøn hình cuõng lôùn. Thay ñoåi 2 chieát aùp nhö vaäy laø thay ñoåi möùc cao nhaát cuûa doøng tia B vaø R sao cho ôû chi tieát saùng nhaát cuûa aûnh ( möùc EY cao nhaát ) thì 3 oáng phoùng R, G, B coù cöôøng ñoä ñuùng tyû leä ñeå taïo ra aùnh saùng traéng ôû maët ñeøn hình. Ñoàng thôøi tín hieäu onsreen töø vi xöû lyù ñöa ñeán R1, C1 vaøo cöïc E cuûa Q1 laáy ra ôû cöïc C cuûa Q1, vaøo cöïc B cuûa Q2 vaø laáy ra ôû cöïc C cuûa Q2. Tín hieäu onscreen sau khi qua taàng ñeäm Q1,Q2 ñöôïc ñöa töø cöïc C Q2 vaøo cöïc B cuûa Q353 sau ñoù ñöa vaøo KB ñeøn hình.
Đồng bộ tài khoản