intTypePromotion=3

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 12

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
160
lượt xem
48
download

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mối ghép then và then hoa được dùng dể truyền mômen xoắn từ trục tới các chi tiết lắp trên trục và ngược lại.Mối ghép then nhờ đơn giản về chế tạo và lắp ghép nên được dùng khá rộng rãi. Mối ghép then bao gồm : then bằng ,then bằng cao,then bán nguyệt,trong đó then bằng được dùng rộng rãi nhất. Ngoài ra còn có mối ghép then hoa , so với mối ghép then thì mối ghép then hoa đảm bảo cho các chi tiết lắp trên trục có độ đồng tâm tốt hơn,khả năng tải và độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế môn học chi tiết máy, chương 12

  1. Chương 12: Choïn then Moái gheùp then vaø then hoa ñöôïc duøng deå truyeàn moâmen xoaén töø truïc tôùi caùc chi tieát laép treân truïc vaø ngöôïc laïi.Moái gheùp then nhôø ñôn giaûn veà cheá taïo vaø laép gheùp neân ñöôïc duøng khaù roäng raõi. Moái gheùp then bao goàm : then baèng ,then baèng cao,then baùn nguyeät,trong ñoù then baèng ñöôïc duøng roäng raõi nhaát. Ngoaøi ra coøn coù moái gheùp then hoa , so vôùi moái gheùp then thì moái gheùp then hoa ñaûm baûo cho caùc chi tieát laép treân truïc coù ñoä ñoàng taâm toát hôn,khaû naêng taûi vaø ñoä tin caäy laøm vieäc cao hôn nhaát laø moái gheùp chòu taûi troïng thay ñoåi vaø taûi troïng va ñaäp .Thöôøng duønghôn caû laø moái gheùp then hoa raêng chöõ nhaät vaø raêng thaân khai. HGT ta ñang thieát keá coù taûi trung bình vaø va ñaâïp nheï do ñoù ta seõ söû duïng then baèng . Caáu taïo cuûa moái gheùp then baèng:
  2. t2 b d t1 h a. Choïn then : Then baèng ñöôïc choïn theo baûng 9.1a Chieàu daøi then baèng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : lt = ( 0,8 .. 0,9 )lm chieàu dì then ñöôïc laáy theo daõy tieâu chuaån cho trong baûng 9.1a - Choïn then cho truïc 1 : - Taïi tieát dieän 2 truïc 1: Coù d2 = 20 [mm] lB = 50 [mm] Suy ra kích thöôùc then : b = 6 [mm] h = 6 [mm] t1 = 3,5 [mm] t2 = 2,8 [mm] lt = 45 [mm] - choïn then cho tieát dieän 3 Coù d3 = 25 [mm] lm3 = 74 [mm] Suy ra kích thöôùc then : b = 8 [mm] h = 7 [mm] t1 = 4 [mm] t2 = 3,3 [mm] lt = 63 [mm] - Choïn then cho truïc 2:
  3. - choïn then cho tieát dieän 2: coù : d2 = 30 [mm] lm2 = 74 [mm] suy ra kích thöôùc then : b = 8 [mm] h = 7 [mm] t1 = 4 [mm] t2 = 3,3 [mm] lt = 63 [mm] - Choïn then cho tieát dieän 3 : coù : d3 = 36 [mm] lm3 = 74 [mm] suy ra kích thöôùc then : b = 10 [mm] h = 8 [mm] t1 = 5 [mm] t2 = 3,3 [mm] lt = 63 [mm] - Choïn then cho truïc 3 : - Choïn then cho tieát dieän 2: coù d2 = 52 [mm] lm2 = 74 [mm] suy ra kích thöôùc then : b = 16 [mm] h = 10 [mm] t1 = 6 [mm] t2 = 4,3 [mm] lt = 63 [mm] - Choïn then cho tieát dieän 3 : coù d3 = 45 [mm] lm2 = 200 [mm] suy ra kích thöôùc then : b = 14 [mm] h = 9 [mm] t1 = 5,5 [mm] t2 = 3,8 [mm] lt = 160 [mm] b .Kieåm tra ñoä beàn cho then:
  4. Trong quaù trình laøm vieäc then coù theå bò bò hoûng do daäp beà maët laøm vieäc,ngoaøi ra then coù theå bò hoûng do bò caét.Do vaäy ta seõ ñi kieåm tra ñoä beàn ñaäp vaø ñoä beàn caét cho nhöõng then ñaõ ñöôïc choïn . Ñieàu kieän beàn daäp vaø ñieàu kieän beàn caét ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc : d = 2T/ [dlt( h - t1 )]  [d] c = 2T / [dltb]  [c] Trong ñoù : - d ,c : ÖÙng suaát daäp vaø öùng suaát caét tính toaùn ,MPa - d :Ñöôøng kính truïc , mm , ñaõ xaùc ñònh ñöôïc khi tính truïc. - lt , b , h , t1 : Kích thöôùc cuûa then . - [] : ÖÙng suaát daäp cho pheùp , MPa , Tra baûng 9.5 ta ñöôïc : [] = 100 [MPa] - [c] : ÖÙng suaát caét cho pheùp , MPa ,vôùi then baèng theùp 45 hoaëc theùp CT6 chòu taûi troïng va ñaäp nheï ta coù : [c] = 50 [MPa] + Kieåm nghieäm veà ñoä beàn cho caùc then cuûa truïc 1 : - Xeùt then taïi tieát dieän 2 : d2 = 2T1/ [dlt( h - t1 )] Vôùi : T1 = 36169,4 [Nmm] d = 20 [mm] lt = 45 [mm] b = 6 [mm] h = 6 [mm] t1 = 3,5 [mm] Suy ra : d2 = 2 . 36169,4 / [ 20 . 45( 6 - 3,5 )] = 32,15 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn daäp. c2 = 2T1 / [dltb] Suy ra : c2 = 2 . 36169,4 / ( 20 . 45 . 6 ) = 13,396 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn caét .
  5. - Xeùt then taïi tieát dieän 3 : d3 = 2T1/ [dlt( h - t1 )] Vôùi : T1 = 36169,4 [Nmm] d = 26 [mm] lt = 63 [mm] b = 8 [mm] h = 7 [mm] t1 = 4 [mm] Suy ra : d = 2 . 36169,4 / [ 26 . 63( 7 - 4 )] = 14,73 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn daäp. c3 = 2T1 / [dltb] Suy ra : c3 = 2 . 36169,4 / ( 26 . 63 . 8 ) = 5,54 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn caét . + Kieåm nghieäm veà ñoä beàn cho caùc then cuûa truïc 2 : - Xeùt then taïi tieát dieän 2 : d2 = 2T2/ [dlt( h - t1 )] Vôùi : T2 = 138934,9 [Nmm] d = 30 [mm] lt = 63 [mm] b = 8 [mm] h = 7 [mm] t1 = 4 [mm] Suy ra : d2 = 2 . 138934,9 / [ 30 . 63( 7 - 4 )] = 49 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn daäp. c2 = 2T2 / [dltb] Suy ra : c2 = 2 . 138934,9 / ( 30 . 63 . 8 ) = 18,38 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn caét . - Xeùt then taïi tieát dieän 3 : d3 = 2T2/ [dlt( h - t1 )] Vôùi : T2 = 138934,9 [Nmm]
  6. d = 36 [mm] lt = 63 [mm] b = 10 [mm] h = 8 [mm] t1 = 5 [mm] Suy ra : d = 2 . 138934,9 / [ 36 . 63( 8 - 5 )] = 40,84 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn daäp. c3 = 2T2 / [dltb] Suy ra : c3 = 2 . 138934,9 / ( 36 . 63 . 10 ) = 12,25 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn caét . + Kieåm nghieäm veà ñoä beàn cho caùc then cuûa truïc 3 : - Xeùt then taïi tieát dieän 2 : d2 = 2T3 / [dlt( h - t1 )] Vôùi : T3 = 533674,1 [Nmm] d = 52 [mm] lt = 63 [mm] b = 16 [mm] h = 10 [mm] t1 = 6 [mm] Suy ra : d2 = 2 . 533674,1 / [ 52 . 63( 10 - 6 )] = 81,45 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn daäp. c2 = 2T3 / [dltb] Suy ra : c2 = 2 . 533674,1 / ( 52 . 63 . 16 ) = 20,36 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn caét . - Xeùt then taïi tieát dieän 3 : d3 = 2T3/ [dlt( h - t1 )] Vôùi : T1 = 533674,1 [Nmm] d = 45 [mm] lt = 160 [mm] b = 14 [mm]
  7. h = 9 [mm] t1 = 5,5 [mm] Suy ra : d = 2 . 533674,1 / [ 45 . 160( 9 - 5,5 )] = 42,56 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn daäp. c3 = 2T3 / [dltb] Suy ra : c3 = 2 . 533674,1 / ( 45 . 160 . 14 ) = 10,59 [MPa] Ta thaáy then thoaû maõn ñieàu kieän beàn caét .
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản