Thiết kế môn học điều khiển Logic

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
382
lượt xem
135
download

Thiết kế môn học điều khiển Logic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tự động hóa và điều khiển: + Trên thực tế ở mọi ngành sản xuất công nghiệp, , mục tiêu tăng năng suất lao động được giải quyết bằng con đường gia tăng mức độ tự động hóa các quá trình và thiết bị sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế môn học điều khiển Logic

 1. 15 ThiÕt kÕ m«n häc ®iÒu khiÓn logic Hä vμ tªn SV : NguyÔn H÷u An Líp : 99§1B Gi¸o viªn h−íng dÉn : ThS. L©m T¨ng §øc I. §Ò tμi : ThiÕt kÕ tù ®éng ®ãng nguåm dù phßng §iªzen vμo lμm viÖc khi ®iÖn cña ¸p l−íi kh«ng æn ®Þnh II. Néi dung thiÕt kÕ : 1. Giíi thiÖu bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC . 2. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh S7-200 . 3. Tù ®éng ®ãng nguån dù phßng §iªzen . - Yªu cÇu ®ãng nguån dù phßng . - M« t¶ qu¸ tr×nh ®ãng nguån dù phßng . 4. Gi¶n ®å thêi gian , ph©n bè vμo ra LAD . III. B¶n vÏ : Mét b¶n vÏ : A3 . Gi¶n ®å thêi gian , ph©n c«ng vμo ra , s¬ ®å LAD . §μ N½ng ngμy 28 th¸ng 3 n¨m 2004 GV h−íng dÉn ThS . L©m T¨ng §øc
 2. 16 CH¦¥NG 3 GIíI THIÖU Bé §IÒU KHIÓN LËp TR×NH I. Tù ®éng ho¸ vμ ®iÒu khiÓn: Trªn thùc tÕ ë mäi nghμnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, môc tiªu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®−îc gi¶i quyÕt b»ng con ®−êng gia t¨ng møc ®é tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh vμ thiÕt bÞ s¶n xuÊt. ViÖc tù ®éng ho¸ cã thÓ nh»m môc ®Ých t¨ng s¶n l−îng vμ ®é chÝnh x¸c cña s¶n phÈm. Tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt nh»m thay thÕ mét phÇn hoÆc toμn bé c¸c thao t¸c vËt lý cña c«ng nh©n vËn hμnh m¸y hay thiÕt bÞ vËn hμnh m¸y hay thiÕt bÞ th«ng qua hÖ thèng ®iÒu khiÓn. Nh÷ng hÖ thèng nμy cã thÓ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ cao, æn ®Þnh hoÆc cÇn rÊt Ýt sù can thiÖp cña con ng−êi. §iÒu nμy ®ßi hái hÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng khëi ®éng, kiÓm so¸t vμ dõng mét qu¸ tr×nh theo yªu cÇu gi¸m s¸t hoÆc ®o ®Õm c¸c gi¸ trÞ, c¸c biÕn ®· ®−îc ®o x¸c ®Þnh cña qua ®o ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− mong muèn ë s¶n phÈm ®Çu ra cña m¸y hay thiÕt bÞ . Mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®äng bÊt kú ®−îc cÊu t¹o tõ 3 khèi : -Khèi vμo -Khèi xö lý -Khèi ra Khèi vμo Khèi xö lý khèi ra Bé chuyÓn ®æi Xö lý C¬ tÝn hiÖu ngá vμo ®iÒu khiÓn cÊu t¸c TÝn hiÖu vμo KÕt qu¶ xö lý Trong s¬ ®å m« t¶ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓm trªn. VÒ mÆt hoÆt ®éng m« t¶ hÖ thèng gåm : Bé phËn chuyÓn ®æi ngá vμo , khèi xö lý tÝn hiÖu vμo vμ xuÊt c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn t−¬ng øng vμ bé phËn nhËn c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn ®Ó kÝch ho¹t c¸c c¬ cÊu t¸c ®éng. NhiÖm vô cua bé phËn xö lý-®iÒu khiÓn lμ t¹o ra nh÷ng ®¸p øng ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc tuú theo tÝn hiÖu ë ngá vμo. M« h×nh nay, phÇn xö lý vμ ®iÒu khiÓn cã thÓ ®−îc ®iÒu thùc hiÖn bëi ng−êi ®iÒu khiÓn, Ng−êi ®iÒu khiÓn n¾m ®−îc ®¸p øng cóa ®Çu ra, theo dái hoÆc gi¸m s¸t ë ngá vμo. Trong qu¸ tr×nh ®¸p øng tÝn hiÖu vμo ng−êi ®iÒu khiÓn thùc hiÖn sù thay ®æi ®iÒu khiÓn t−¬ng øng (Van , bé cÊp nhiÖt..) ®Ó ®¹t ®−îc sù ho¹t ®éng theo mong muèn .
 3. 17 1.1 Khèi vμo: C¸c tÝn hiÖu th−êng qua bé chuyÓn ®æi ®Ó thμnh c¸c tÝn hiÖu ®iÖn. C¸c bé chuyÓn ®æi nμy cã thÓ lμ c¸c nót Ên, c«ng t¾c, c¶m biÕn nhiÖt, quang.. Tuú theo bé chuyÓn ®æi mμ tÝn hiÖu ra khái nã lμ digital hay anolog. 1.2 Khèi ra: TÝn hiÖu ra lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh xö lÝ tÝn hiÖu cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn . C¸c tÝn hiÖu nμy ®−îc sö dông ®Ó t¹o ra ®¸p øng cô thÓ cho m¸y hoÆc thiÕt bÞ 1.3 Khèi xö lý-§iÒu khiÓn: Khèi xö lý-§iÒu khiÓn thay ng−êi vËn hμnh thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Cã sù ®iÒu khiÓn ,nã nhËn th«ng tin tõ c¸c tÝn hiÖu khèi vμo vμ xuÊt ra c¸c tÝn hiÖu ®Õn khèi ra ®Ó thùc hiÖn nh÷ng t¸c ®éng ®Õn thiÕt bÞ . II. Bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC : Do nhu cÇc sö dông 1 bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh dÓ sö dông, linh ho¹t vμ cã gi¸ thμnh thÊp, ®½ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÒu khiÓn lËp tr×nh. Mét trong nh÷ng thμnh c«ng lμ PLC . PLC dïng ®Ó thay thÕ ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn truyÒn thèng b»ng r¬le vμ c¸c thiÕt bÞ cßng kÒnh. Nã t¹o ra kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ dÓ dμng vμ linh ho¹t dùa trªn viÖc lËp tr×nh b»ng c¸c lÖnh logic. M« h×nh s¬ ®å khèi bªn trong PLC : Panel lËp tr×nh Bé nhí ch−¬ng tr×nh §¬n vÞ ®iÒu khiÓn B«i nhí dö liÖu Khèi Khèi Nguån cÊp ®iÖn ngá ngá ra vμo M¹ch c«ng M¹ch suÊt vμ giao c¬ cÊu tiÕp vμ t¸c c¶m ®éng biÕn
 4. 18 Qu¸ tr×nh ®−îc ®iÒu khiÓn Theo m« h×nh nμy th× PLC kiÓm tra tÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë c¸c ngá vμo vμ ®−îc ®−a vÒ qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn, thùc hiÖn logic lËp trong ch−¬ng tr×nh vμ kÝch ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho tÝn hiÖu ngoμi t−¬ng øng. III. CÊu tróc phÇn cøng cña PLC : PLC gåm 3 khèi chøc n¨ng c¬ b¶n : Bé xö lý ; Bé nhí vμ khèi vμo ra. Tr¹ng th¸i ngâ vμo ra cña PLC ®−îc ph¸t hiÖn vμ l−u trö vμo bé nhí ®Öm , PLC thùc hiÖn c¸c lÖnh logic trªn c¸c tr¹ng th¸i cña chóng vμ th«ng qua tr¹ng th¸i ngâ ra ®−îc cËp nhËt vμ l−u vμo bé nhí ®Öm ; Sau ®ã tr¹ng th¸i ngâ ra trong bé nhí ®Öm ®−îc dïng ®Ó ®ãng (më) c¸c tiÕp ®iÓm kÝch ho¹t c¸c thiÕt bÞ t−¬ng øng . Nh− vËy sù ho¹t ®éng cña c¸c thÕt bÞ ®−îc ®iÒu khiÓn hμn toμn tù ®éng theo ch−¬ng tr×nh trong bé nhí . Ch−¬ng tr×nh ®−îc n¹p vμo PLC th«ng qua thiÕt bÞ lËp tr×nh chuyªn dông. S¬ ®å khèi cÊu tróc bªn trong PLC :
 5. 19 Busâë chè a Bäü âãû m Busâiã khiã u ø ö n Bäühåï n Bäühåïchæ n ång Bäü Bäü chæ ång trç E P O nh E R M Nguäö n CU P Clock nhåï nhåï Khäúi trç nh pin xæ ílyï hãû dæ î vaì o EPO ER M thäúg n liãû u ra tuyìchoü n Bäü Busdæ û îliãu âãû m Khäúm räüg i åí n Bushãthäúg(va ra û n ì ) o Bäü âãû m Ma h c û Bäü chäú t âãû m Ma h c û Ma hc û ngoí í ngoí ra vaì o Ma hgia c o û Bäü tiãú p loü c P ne lá a l pû Ma hc û trç nh ca hly ï c (gàõ n thã ) m Kã ngoíra nh Kã ngoíra nh 24ngoívaì o 1. Bé vi xö lý : Bé vi xö lý trung t©m (CPU) ®iÒu khiÓn vμ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña PLC . ViÖc trao ®æi th«ng tin giöa CPU ,bé nhí vμ khèi vμo ra ®−îc th«ng qua hÖ thèng BUS d−íi sù ®iÒu khiÓn cña CPU . Mét m¹ch giao ®éng th¹ch anh cung cÊp xung clock tÇn sè chuÈn cho CPU , th−êng lμ 1 hay 8 MHz , tuú thuéc bé xö lý sö dông . TÇn sè xung clock x¸c ®Þnh tãc ®é ho¹t ®éng cña PLC vμ ®−îc dïng ®Ó thùc hiÖn sù ®ång bé cho tÊt c¶ c¸c phÇn tö trong hÖ thèng . 2. Bé nhí : TÊt c¶ c¸c lo¹i PLC ®Òu dïng c¸c lo¹i bé nhíi nh− sau :
 6. 20 - ROM (Read Only Memory) - RAM (Random Access Memory) - EEPROM (Electronic Erasable Programmable Read Only Memory). Víi sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ chÕ t¹o bé nhí nªn hÇu nh− c¸c PLC ®Òu dïng bé nhí EEPROM . Tr−êng hîp dïng cÇn bé nhí lín cã thÓ chän lùa giöa bé nhí RAM cã nguån pin nu«i vμ bé nhí EEPROM . Ngoμi ra PLC cÇn thªm bé nhí RAM cho c¸c chø n¨ng kh¸c nh− sau : - Bé ®Öm ®Ó l−u tr¹ng th¸i cña c¸c ngá vμo vμ ra . - Bé nhí t¹p cho t¸c vô ®Þnh th× , t¸c vô ®Õm , truy xuÊt cê . 3. Khèi vμo ra : Mäi ho¹t ®éng xö lý tÝn hiÖu bªn trong PLC cã møc ®iÖn ¸p 5 V DC vμ 15 V DC (®iÖn ¸p cho TTL vμ CMOS) , trong khi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bªn ngoμi cã thÓ lín h¬n nhiÒu , th−êng 24 V DC ®Õn 240 V DC víi dßng lín . Khèi vμo ra cã vai trß lμ m¹ch giao tiÕp giö m¹ch vi ®iÖn tö cña PLC víi m¹ch c«ng suÊt bªn ngoμi kÝch ho¹t c¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng . Nã thùc hiÖn c¸c møc chuyÓn ®æi c¸c møc ®iÖn ¸p tÝn hiÖu vμ c¸ch ly . Tuy nhiªn , khèi vμo/ra cho phÐp PLC kÕt nèi trùc tiÕp víi c¸c c¬ cÊu t¸c ®éng cã c«mg suÊt trung gian hay r¬le trung gian . IV.C¬ chÕ ho¹t ®éng vμ xë lý tÝn hiÖu trªn PLC . 1. C¬ chÕ ho¹t ®éng : Khi ch−¬ng tr×nh ®−îc n¹p vμo PLC , chóng ®−îc ®Æt trong mét vïng nhí riªng , ®−îc gäi lμ vïng nhí ch−¬ng tr×nh Bé nhí xö lý cã thanh ghi , bé ®Õm lÖnh dïng ®Ó trá ®Õn kÕ tiÕp sÎ ®−îc thi hμnh khi CPU thùc hiÖn mét lÖnh nμo ®ã khi mét lÖnh ®−îc tõ CPU nã ®−îc ®Æt vμo thanh ghi lÖnh ®Ó gi¶i m· thμnh c¸c vi lÖnh bªn trong CPU . Khi PLC ®−îc dÆt sang chÕ ®é ch¹y ch−¬ng tr×nh (Run mode) , bé ®Õm lÖnh chØ ®Õn ®Þa chØ 0000h , vÞ trÝ lÖnh ®Çu tiªn . Bé xö lý lÖnh ra, gi¶i m· vμ thi hμnh lÖnh , tr−êng hîp nμy lμ LD X000 . Bé xö lý kiÓm tra phÇn tö ®Çu tiªn cña m¹ch logic , c«ng t¸c th−êng më vμ ngá vμo X000 . Tr¹ng th¸i cña ngá vμo ®−îc gi÷ trong bé ®Öm ngá vμo , v× vËy CPU sÎ quÐt bé nhí RAM vμ ghi tr¹ng th¸i X000 vμo bé nhí t¹m . Sau ®ã bé ®Õm ch−¬ng tr×nh sÎ tù ®éng t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ ®Ó chØ ®Õn lÖnh kÕ tiÕp AND X001 vμ xö lý lÖnh nμy . Bé xö lý l¹i quÐt bé nhí RAM ngá vμo ®Ó biÕt tr¹ng th¸i cña X001 , thùc hiÖn lÖnh AND cho X000 vμ X001 råi l−u kÕt qu¶ t¹m thêi . KÕ tiÕp bé ®Õm ch−¬ng tr×nh t¨ng lªn ®Õn gÝa trÞ X003 , lÖnh OUT Y000 ®−îc thi thμnh , vμ CPU chuyÓn kÕt qu¶ logic cña t¸c vô tr−íc ®ã , t¸c vô X000 AND X001 vμo RAM cho ngá ra Y000 . Ho¹t ®éng nμy cø tiÕp tôc nh− vËy cho ®Õn khi toμn bé ch−¬ng tr×nh ®−îc thùc thi (NghÜa lμ ®Õn khi gÆp lÖnh END th× dõng) . Lóc nμy bé ®Õm ch−¬ng tr×nh ®−îc Reset l¹i gi¸ trÞ 0000.
 7. 21 Bé ®Õm ch−¬ng tr×nh cã thÓ t¨ng 1 gi¸ trÞ (Kh«ng t¨ng 1 nh− th−êng lÖ) do lËp ch−¬ng tr×nh b»ng lÖnh nh¶y (JMP) . Vi thÕ ®o¹n ch−¬ng tr×nh bÞ nh¶y qua sÎ kh«ng ®−îc xö lý . 2. Ph−¬ng ph¸o xö lý tÝn hiÖu : Cã 2 ph−¬ng ph¸p xö lý tÝn hiÖu vμo/ra trªn PLC : - CËp nhËt liªn tôc (Continus Updating) . - Xö lý mét khèi (Mass I/O copying). a. Ph−¬ng ph¸p cËp nhËt liªn tôc : Trong ph−¬ng ph¸p nμy , CPU ph¶i mÊt mét kho¶ng thêi gian ®Ó ®äc tr¹ng th¸i cña c¸c ngá vμo sÎ ®−îc xö lý . Kho¶ng thêi gian trªn kho¶ng 3ms nh»m tr¸nh t¸c ®éng xung nhiÓu g©y bëi c«ng t¸c ngá vμo .c¸c ngá ra ®−îc kÝch trùc tiÕp (nÕu cã) theo sau t¸c vô kiÓ tra logic . Tr¹ng th¸i c¸c ngá ra ®−îc chèt trong khèi ngá ra , nªn tr¹ng th¸i cña chóng ®−îc duy tr× cho ®Õn lÇn cËp nhËt lÇn kÕ tiÕp. b. Ph−¬ng ph¸p xö lý mét khèi : C¸c PLC lo¹i lín , cã hμng tr¨m ngâ vμo/ra . V× CPU chØ xö lý tõng lÖnh trong ch−¬ng tr×nh . Tr¹ng th¶i cña tõng ngâ vμo ®−îc kiÓm tra riªng biÖt ®Ó x¸c ®Þnh sù ¶nh h−ëng cña nã lªn ch−¬ng tr×nh. Theo trªn kho¶ng thêi gian ®Ó thùc hiÖn t¸c vô nμy lμ 3ms , nªn tæng thêi gian cña toμn ch−¬ng tr×nh , gäi lμ ch−¬ng tr×nh quÐt , sÎ t¨ng khi ngá vμo t¨ng . IV.Kh¸i niÖm lËp tr×nh : Ngoμi c¸c c«ng t¸c logic m¾c nèi tiÕp vμ song song cho ngá vμo vμ kÝch ho¹t c¸c r¬le logic , hÇu hÕt c¸c ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cßn ®ßi hái c¸c r¬le phô trî , thanh ghi vμ c¸c chø n¨ng ®Þnh th× , ®Õm . TÊt c¶ c¸c chø n¨ng nμy ®Òu ®−îc ®¸p øng víi c¸c thiÕt bÞ chuÈn cã s¼n trong PLC . 1. LËp tr×nh sö dông r¬le phô trî : R¬le phô trî cßn ®−îc gäi theo thuËt ngö cña ng«n ngö lËp tr×nh , cã t¸c dông nh− r¬le vËt lý ®−îc gi¸ lËp trong bé nhí PLC , bé nhí 1 bit ®−îc dïng kÕt hîp víi nhiÒu c«ng t¸c trong ch−¬ng tr×nh ®Ó ghi nhËn logic cña m¹ch Ladder ®iÒu khiÓn nã . C¸c cê ®−îc kÝ hiÖu M , lμ trong tr−êng hîp cã nhiÒu c«ng t¸c tham gia vμo logic ®iÒu khiÓn th× ta ph¶i kÕ hîp logic tõ nhiÒu m¹ch Ladder . NghÜa lμ c¸c logic cã liªn qua nhau ®−îc ®−a vμo 1 nh¸nh Ladder ®iÒu khiÓn cê nμo ®ã . TËp hîp cê cña nhiÒu m¹ch logic ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn . ViÖc dïng cê vμ c«ng t¸c cho phÐp kÕt hîp c¸c phÇn ch−¬ng tr×nh l¹i víi nhau ®Ó ®¬n gi¶n , dÓ ®äc vμ tr¸nh ®−îc viÖc dïng qu¸ nhiÒu c«ng t¸c trong 1 nh¸nh . 2. LËp tr×nh sö dông thanh ghi : Ngoμi viÖc sö dông cê ®Ó nhí th«ng tin d¹ng bit , mét lo¹i bé nhí kh¸c trong PLC cho phÐp l−u cïng lóc nhiÒu bit d÷ liÖu , gäi lμ thanh ghi th−êng lμ 16 hay 32 bit Thanh ghi kÝ hiÖu lμ D vμ ®−îc ®¸nh dÊu thËp ph©n
 8. 22 Thanh ghi rÊt quan träng trong xö lý dö liÖu sè ®−îc nhËp tõ bªn ngoμi . VÝ dô d÷ liÖu tõ c¸c nót Ên , bé chuyÓn ®æi A/D . Cã thÓ ®−îc ®äc tõ thanh ghi , xö lý sau ®ã ®−a l¹i cho c¸c ngá ra ®iÒu khiÓn , mμn h×nh hiÓn thÞ hay bé chuyÓn ®æi D/A . Ngoμi ra thanh ghi cã thÓ biÓu diÓn b»ng 1 chuçi bit rêi r¹c . C¸c biÓu diÔn nμy ®−îc hiÓn minh häa nh− sau : - K1Y20 - Thanh ghi cã 4 bit b¾t ®Çu tõ Y20 . - Y20 - Bit ®Çu cña thanh ghi . - K1 - Lμ h»ng sè ®Ó chØ nhãm 4 bit liªn tiÕp kÓ tõ bit ®Çu tiªn . 3. LËp tr×nh sö dông bé ®Þnh th× : Bé ®Þnh th× vÒ c¬ b¶n lμ mét bé ®Õm xung cã chu kú x¸c ®Þnh . Khi ®−îc kÝch ho¹t , bé ®Þnh th× thùc hiÖn viÖc ®Õm xung cho ®Õn khi ®ñ sè xung t−¬ng øng víi thêi gian cÇn ®Þng th× . Trong PLC cã lÖnh kÝch ho¹t bé ®Þng th× rÊt ®¬n gi¶n vÒ lËp tr×nh vμ sö dông . Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña bé ®Þnh th× (lo¹i TO) . Khi TO ch−a ®−îc kÝch ho¹t th× TO cã logic 0 , khi ®−îc kÝch ho¹t th× TO vÈn giö logic 0 cho ®Õn khi hoμn tÊt thêi gian ®Þnh th× th× TO lªn møc logic 1. Bé ®Þnh th× kÝ hiÖu lμ C , ®¸nh sè thËp ph©n . Ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh cho bé ®inh th× th−êng lμ x¸c ®Þnh bé thêi gian vμ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó kÝch ho¹t hay dõng bé ®Þnh th× . VI.Tr×nh tù thiÕt kÕ hÖ thèng PLC : V× PLC thiÕt kÕ d¹ng modul nªn gÇn nh− viÖc thÕt kÕ vμ cμi ®Æt phÇn cøng vμ phÇn mÒm ®ång thêi cïng 1 lóc nh−ng ®éc lËp nhau . ViÖc thùc hiÖn song song nh− vËy cã −u ®iÓm lμ tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian vμ hÖ thèng linh ho¹t bÊt chÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng . Mét viÖc rÊt quan träng mμ ch−a thùc hiÖn ®Çy ®ñ lμ lËp tμi liÖu cho dù ¸n thiÕt kÕ . Mét tμi liÖu chÝnh x¸c vμ ®−îc cËp nhËt th−êng xuyªn ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n cÇn ®−îc thùc hiÖn ®Ó theo giái qu¸ tr×nh c«ng viÖc cho ®Õn khi hoμn tÊt dù ¸n . Tμi liÖu nμy lμ 1 phÇn trong toμn bé hå s¬ cña hÖ thèng vμ th−êng kh«ng cã gi¸ trÞ ë giai ®o¹n sau , giai ®o¹n kh¾c phôc h¬ háng . * Chän PLC : HiÖn nay trªn thÞ tr−êng cã rÊt nhiÒu lo¹i PLC víi c¸c tÝnh n¨ng ngμy cμng ®−îc t¨ng c−êng , nh»m c¶i thiÖn hiÖu suÊt vμ chÊt l−îng . Tuy nhiªn víi PLC cïng cë th× cã chøc n¨ng t−¬ng ®−¬ng nhau . §iÓm kh¸c nhau quan träng nhÊt lμ ë ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh ng«n ngö lËp tr×nh cïng víi viÖc hæ trî cña nhμ x¶n xuÊt . sù hæ trî cña nhμ s¶n xuÊt lμ yÕu tè quan träng khi thùc hiÖn thiÕt kÕ 1 hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng , nh−ng th−êng bá qua khi chän 1 PLC cho hÖ thèng . Tïy thuéc nhiÖm vô ®iÒu khiÓn mμ kh¸ch hμng cã thÓ t×m liªn hÖ víi nhμ s¶n xuÊt hoÆc th«ng qua nhμ thiÕt kÕ hÖ thèng ®Ó x©y dùng toμn bé hÖ thèng hoÆc chØ 1 phÇn hÖ thèng nhá chØ ®i d©y chuyÒn hÖ thèng .
 9. 23 C¸c nhμ thiÕt kÕ hÖ thèng th−êng cã khuynh h−íng chØ dïng PLC cña 1 nhμ s¶n xuÊt v× hä ®· quen dïng c¸c s¶n phÈm ®ã vμ v× c¸c h·ng s¶n xuÊt muèn hä rμng buéc víi c¸c s¶n phÈm cña h·ng . NÕu kh¸ch hμng muèn c¸c nhμ thiÕt kÕ hÖ thèng x©y dùng toμn bé th× hä cã thÓ chän nhiÒu nhÊt lμ 2 ph−¬ng ¸n cho kÕ ho¹ch cña m×nh . Tuy nhiªn cã sù ngo¹i lÖ cho tõng tr−êng hîp c«ng ty t− vÊn thiÕt kÕ , hä cã Ýt rμng buéc h¬n víi nhμ s¶n xuÊt . ViÖc chän lùa PLC nμo lμ do thãi quen dïng PLC ®ã vμ hÖ thèng ®iÒu khiÓn nãi chung . §èi víi nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm trong thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu khiÓn th× th−êng vÊn ®Ò quan träng lμ sù v−ît tréi vÒ mÆt kû thuËt vμ hiÖu suÊt h¬n lμ sù hæ trî vÒ thiÕt kÕ vÒ l¾p ®Æt hÖ thèng . §èi víi nh÷ng kh¸ch hμng ch−a cã kinh nghiÖm nhiÒu vÒ PLC vμ kh«ng n¾m v÷ng vÒ thÞ tr−êng PLC th× cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau ®©y : -Ng−êi dïng cã nhËn ®−îc hæ trî trong viÖc thiÕt kÕ ? -TØ lÖ thÞ tr−êng vμ lÜnh cùc øng dông cña nhμ s¶n xuÊt ? -Nhμ s¶n xuÊt cã tæ chøc khãa huÊn luyÖn vÒ hÖ thèng PLC ®©ng sö dông ? -Sæ tay vμ tμi liÖu hiÖn cã víi ng«n ngö ®äc ®−îc , t×nh tr¹ng nh− thÕ nμo ? -Kh¶ n¨ng t−¬ng thÝch víi c¸c hÖ thèng t−¬ng ®−¬ng hoÆc lo¹i PLC kh¸c cña nhμ cïng s¶n xuÊt ? -Ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh cã thÝch hîp víi c¸ch ®iÒu khiÓn trong øng dông ? §èi víi ng−êi ch−a cã kinh nghiÖm vÒ thiÕt kÕ hÖ thèng th× sÎ cã lîi nÕu nhμ s¶n xuÊt cã ®−a ra sù hæ trî c«ng viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng cïng víi sù huÊn luyÖn vÒ thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh vμ so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh . Th−êng gi¸ thμnh phÇn c−ng cña hÖ thèng chØ lμ 1 phÇn nhá trong toμn bé hÖ thèng bao gåm : PhÇn cøng ; PhÇn mÒm ; ThÕt kÕ ; HuÊn luyÖn ; TËp tμi liÖu ; KÓ c¶ viÖc l¾p ®Æt vμ b¶o tr× . * Lo¹i vμ cë PLC : Sù lùa chän nμy cã thÓ thùc hiÖn cïng víi viÖc lùa chän nhμ s¶n xuÊt PLC . VÒ c¬ b¶n ta cã thÓ tháa m¶n víi 1 sè nhμ chÕ t¹o m¸y ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cÇn thiÕt . Nh−ng hiÖn nay víi nhiÒu sù lùa chän thiÕt bÞ , kh¸ch hμng cã thÓ lùa chän ®−îc 1 hÖ thèng t−¬ng ®−¬ng tõ c¸c nhμ chÕ t¹o m¸y chuyªn vÒ lo¹i hÖ thèng ®ã . KÕt qu¶ lμ trong 1 lo¹i hÖ thèng tõ nhiÒu nhμ s¶n xuÊt ®äc lËp nμo ®ã l¹i cã chÊt lîng tèt h¬n hay gi¸ thμnh rÎ h¬n , nh−ng ®iÒu nμy Ýt x¶y ra . Khi ®Õn giai ®o¹n x¸c ®Þnh quy m« hÖ thèng PLC th× cã mét sè yªu cÇu cÇn ®−îc xem xÐt : -Yªu cÇu ngá vμo/ra cÇn thiÕt . -Lo¹i ngá vμo/ra . -Tèc ®é vμ kh¶ n¨ng cña CPU vμ tËp lÖnh . TÊt c¶ c¸c yªu cÇu nμy cã liªn quan ®Õn nhau . * Sè l−îng c¸c ngâ vμo/ra :
 10. 24 Sè l−îng c¸c ngá vμo/ra cña PLC ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®ñ sè ®−êng tÝn hiÖu tõ c·m biÕn còng nh− ®−êng ®iÒu khiÓn ph©n c«ng suÊt cho c¸c c¬ cÊu t¸c ®éng . C¸c tÝn hiÖu kh«ng ng−ìng tïy theo c¸c chi tiªu kü thuËt cña hÖ thèng : Nh− møc ®iÖn ¸p , dßng ®iÖn tÇn sè ®¸p øng mμ cßn quan t©m ®Õn c¸c ®iÒu sau : -Sè l−îng vμ lo¹i ngâ vμo/ra trªn mæi modul . -Sù c¸ch ly gi÷a bé ®iÒu khiÓn vμ phÇn c«ng suÊt ®iÒu khiÓn c¬ cÊu t¸c ®éng . -Nhu cÇu vÒ ngá vμo/ra xölý tèc ®é cao , ®iÒu khiÓn tõ xa hay c¸c chøc n¨ng chuyªn dông kh¸c . -Nhu cÇu më réng theo kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn vμ l¾p ®Æt thªm ngá vμo/ra . -Nguån cung cÊp thªm cho mæi ngá vμo/ra , nghÜa lμ nhu cÇu cã modul PSU cung cÊp cho m¹ch chuyÓn ®æi tÝn hiÖu hay c¬ cÊu t¸c ®éng . Trong mét sè tr−êng hîp cÇn cã modul chuyÓn ®æi d¹ng tÝn hiÖu trong hÖ thèng , víi khe më réng h¹n chÕ . Khi hÖ thèng ®−îc l¾p ®Æt trong vïng réng , nªn dïng c¸c ngá vμo/ra ®iÒu khiÓn xa (Remate I/O Link) sÎ cho hiÖu qu¶ vμ kinh tÕ h¬n cho viÖc nèi d©y víi c¶m biÕn vμ c¬ cÊu t¸c ®éng tõ PLC . * Dung l−îng bé nhí : §èi víi c¸c lo¹i PLC cã kh¶ n¨ng më réng th× dung l−îng bé nhí ®−îc më réng b»ng c¸ch g¾n thªm c¸c hép nhí (Memory cassette) . Dung l−îng bé nhí tïy thuéc vμo sè l−îng ngá vμo/ra sö dông trªn hÖ thèng , mÆt kh¸c nã cßn phô thuéc vμo dung l−îng cña ch−¬ng tr×ng ®iÒu khiÓn . Ngoμi ra còng cÇn thªm bé nhí ®Ó l−u trö sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc trao ®æi dö liÖu . Cuèi cïng , cÇn ph¶i thªm 1 dung l−îng kh¸c ®Ó dù trö cho phÐp viÖc thay ®æi ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn khi cÇn thiÕt (Ch−¬ng tr×nh míi cã thÓ chiÕm bé nhí nhiÒu h¬n ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn tr−íc ®ã) . Sau ®©y ®−a ra c«ng thøc tæng thÓ ®Ó x¸c ®Þnh bé nhí cña hÖ thèng PLC . Bé NHí CÇN THIÕT =Bé NHí CHO NGâ VμO/RA +Bé NHí CH¦¥NG TR×NH +Bé NHí L¦U TR÷ D÷ LIÖU C¸C LÖNH CHUY£N DôNG +KHO¶NG DUNG l−îng cÇn thiÕt cho hÖ më réng vμ hiÖu chØnh ch−¬ng tr×nh sau nμy. *TËp lÖnh CPU : Mäi PLC ®Òu cã tËp lÖnh ®Ó phôc vô cho viÖc lËp tr×nh gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô ®iÒu khiÓn . TÊt c¶ PLC ®Òu cã thÓ hiÓu ®−îc lÖnh ®iÒu khiÓn logic, ®iÒu khiÓn tr×nh tù. Sù kh¸c nhau næi bËt lμ kh¶ n¨ng xö lý d÷ liÖu, nh÷ng chøc n¨ng chuyªn dïng vμ truyÒn thèng. ë c¸c lo¹i PLC lín cã tËp lÖnh m¹nh h¬n c¸c lo¹i PLC nhá. Tuy nhiªn kh«ng h¼n vËy, c¸c lo¹i PLC nhá vμ trung b×nh th−êng
 11. 25 còng cã thÓ cã c¸c chøc n¨ng chuyuªn dông rÊt tèt ch¼ng h¹n chøc n¨ng ®iÒu khiÓn PID. C¸c lo¹i PLC d¹ng m«®un cã thÓ lùa chän ®−îc m«®un CPU víi tèc ®é vμ kh¶ n¨ng xö lý tïy c¸c møc ®é. Khi sè l−îng vμ kh¶ n¨ng xö lý t¨ng, yªu cÇu vÒ tèc ®é cña CPU còng t¨ng v× khi ®ã CPU ph¶i xö lý nhiÒu lÖnh h¬n trong mét chu kú quÐt cña PLC. §iÒu ®ã cã thÓ ®ßi hái ph¶i dïng lo¹i CPU m¹nh h¬n nÕu thêi gian quÐt kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®Ò ra. T×m hiÓu c¸c yªu cÇu Nèi tÊt c¶ thiÕt bÞ vμo/ra cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn víi Dùng mét l−u ®å chung KiÓm tra tÊt c¶ d©y nèi cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn LiÖt kª c¸c ®Çu vμo/ra t−¬ng Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh øng víi c¸c ®Çu vμo/ra cña PLC Phiªn dÞch s¬ ®å sang gi¶n ®å thang Söa l¹i PhÇn mÒm LËp tr×nh gi¶n ®å thang vμo PLC Sai Ch−¬ng tr×nh ®óng ? §óng L−u ch−¬ng tr×nh vμo EPROM
 12. 26 Thay ®æi Ch−¬ng tr×nh M« pháng ch−¬ng tr×nh vμ kiÓm tra phÇn mÒm S¾p xÕp cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ Ch−¬ng Sai §óng tr×nh KÕt thóc ®óng ? CH¦¥NG 4 : THIÕT BÞ §IÒU KHIÓN LOGIC KH¶ TR×NH S7-200 I. CÊu tróc phÇn cøng : PLC-S7-200 lμ lo¹i thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn lËp tr×nh, lo¹i nhá cña h·ng Siemens, cã cÊu tróc d¹ng m«®un vμ cã c¸c m«®un më réng. C¸c m«®un nμy ®−îc sö dông cho nhiÒu nh÷ng øng dông lËp tr×nh kh¸c nhau. Thμnh phÇn c¬ b¶n cña S7-200 lμ khèi vi xö lý CPU 212 hoÆc CPU 214. VÒ h×nh thøc bªn ngoμi, sù kh¸c nhau cña hai lo¹i CPU nμy nhËn biÕt ®−îc nhê sè ®Çu vμo/ra vμ nguån cung cÊp. * CPU 212 : Cã 8 cæng vμo vμ 6 cæng ra, cã kh¶ n¨ng më réng thªm 2 m«®un më réng. * CPU 214 : Cã 14 cæng vμo vμ 10 cæng ra , cã kh¶ n¨ng më réng thªm 7 m«®un më réng. S7-200 cã nhiÒu lo¹i m«®un më réng kh¸c nhau. 1.1 CPU 212 bao gåm : * 512 tõ ®¬n ( ward ) =1 Kbyte, ®Ó l−u ch−¬ng tr×nh thuéc miÒn bé nhí ®äc/ghi ®−îc, kh«ng bÞ mÊt d÷ liÖu nhê cã giao diÖn víi EEPROM-vïng nhí Non - Valatile. *512 tõ ®¬n - Cã 100 tõ nhí ®äc/ghi thuéc vïng nhí Non- Valatile. *Tæng sè cæng l«gic vμo/ra cùc ®¹i lμ 64/64. *Cã 64 bé timer, trong ®ã cã 2 timer cã ®é ph©n gi¶i 1ms; 8 timer cã ®é ph©n gi¶i 10ms; 54 timer cã ®é ph©n gi¶i 100ms. *Cã 64 bé counter : cã 2 lo¹i Lo¹i chØ ®Õm tiÕn vμ lo¹i võa ®Õm tiÕn võa ®Õm lïi. *Cã 368 bit nhí ®Æc biÖt
 13. 27 *Cã c¸c chÕ ®é ng¾t vμ xö lý tÝn hiÖu ng¾t kh¸c nhau : Ng¾t truyÒn th«ng ; Ng¾t theo s−ên lªn hay s−ên xuèng ; Ng¾t theo thêi gian vμ ng¾t theo bé ®Õm tèc ®é cao ( 2khz ). *Bé nhí kh«ng bÞ mÊt d÷ liÖu trong 50 giê khi PLC bÞ mÊt nguån 1.2 Cæng truyÒn th«ng : S7-200 sö dông cæng truyÒn th«ng nèi tiÕp RS485 víi phÝch nèi 9 ch©n ®Ó phôc vô cho viÖc phèi ghÐp víi thiÕt bÞ lËp tr×nh hoÆc víi c¸c tr¹m DLC kh¸c. Tèc ®é truyÒn th«ng cho m¸y lËp tr×nh kiÓu PPI lμ 9600 band ( sè lÇn chuyÓn ®æi ). Tèc ®é truyÒn cung cÊp cña PLC theo kiÓu tù do lμ tõ 300 ®Õn 38 400. 5 4 3 2 1 9 8 7 6 1 - Nèi ®Êt 2 - 24VDC 3 - TruyÒn vμ nhËn d÷ liÖu 4 - Kh«ng sö dông 5 - Nèi ®Êt 6 - 5V DC (®iÖn trë trong 100 Ω) 7 - 24V DC (120 mA tèi ®a) 8 - TruyÒn vμ nhËn d÷ liÖu 9 - Kh«ng sö dông §Ó phèi ghÐp S7-200 víi m¸y lËp tr×nh PG 720 hoÆc víi c¸c m¸y lËp tr×nh thuéc hä PG7XX cã thÓ nèi th¼ng 1 c¸p MPI. C¸p nμy cã ®i kÌm theo m¸y lËp tr×nh. GhÐp nèi S7-200 víi m¸y PC qua cæng RS 232/RS485. II. CÊu tróc bé nhí : 1. Ph©n chia bé nhí : Bé nhí cña S7-200 ®−îc chia lμm 4 vïng víi 1 tô cã nhiÖm vô duy tr× d÷ liÖu trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh khi mÊt nguån. Bé nhí cña S7-200 cã tÝnh n¨ng ®éng cao, ®äc vμ ghi ®−îc trong toμn vïng , lo¹i trõ phÇn c¸c bit nhí ®Æc biÖt ®−îc ký hiÖu bëi SM ( Special- Memory bits ) chØ cã thÓ truy cËp ®Ó ®äc.
 14. 28 EEP O RM Miã nhåïngoa n ö ì i C ångtrç hæ nh C ångtrç hæ nh C ångtrç hæ nh Tu Tha s m äú Tha s m äú Tha s m äú Dæ û îliãu Dæ û îliãu Dæ û îliãu Vuì gâäútæng n i åü Bäü trongvangoa cuí S nhåï ì ì a 7-200 i -Vïng ch−¬ng tr×nh : Lμ miÒn bé nhí ®−îc sö dông ®Ó l−u gi÷ c¸c lÖnh ch−¬ng tr×nh. Vïng nμy thuéc miÒn nhí ®äc/ghi ®−îc ( vïng Non Volatile ). -Vïng tham sè : lμ miÒn l−u gi÷ c¸c tham sè nh− : tõ khãa, ®Þa chØ, .... Vïng nμy thuéc miÒn Non-Volatile. -Vïng d÷ liÖu :®−îc sö dông ®Ó l−u gi÷ d÷ liÖu cña ch−¬ng tr×nh , bao gåm : c¸c kÕt qu¶ , c¸c phÐp tÝnh , h»ng sè ®−îc ®Þnh nghÜa trong ch−¬ng tr×nh , bé ®Öm truyÒn th«ng. Mét phÇn vïng nhí nμy thuéc vïng Non-Volatile. -Vïng ®èi t−îng : Timer ; Counter ; Bé ®Õm tèc ®é cao vμ c¸c cæng vμo/ra t−¬ng tù ®−îc ®Æt trong vïng nhí cuèi cïng. Vïng nμy kh«ng thuéc vïng Non-Volatile. III. Ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh : S7-200 biÓu diÔn 1 m¹ch l«gic cøng b»ng 1 d·y c¸c lÖnh lËp tr×nh. Ch−¬ng tr×nh bao gåm 1 d·y c¸c tËp lÖnh . S7-200 thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu tõ lÖnh lËp tr×nh ®Çu tiªn vμ kÕt thóc ë lÖnh lËp tr×nh cuèi cïng trong 1 vßng gäi lμ vßng quÐt ( Scan ). Mét vßng quÐt ®−îc b¾t ®Çu b»ng viÖc ®äc tr¹ng th¸i cña ®Çu vμo vμ sau ®ã thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh . Scancycle KÕt thóc b»ng viÖc thay ®æi ®Çu ra . Tr−íc khi b¾t ®Çu mét vßng quÐt tiÕp theo S7-200 thùc thi c¸c nhiÖm vô bªn trong vμ nhiÖm vô truyÒn th«ng . D−íi ®©y lμ s¬ ®å thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh theo vßng quÐt S7-200 .
 15. 29 giai âoaû chuyãø n n giai âoaû nháû dæ n p î dæliãû ra ngoaûvi î u i liãû tængoaûvi u ì i giai âoaû truyãö thäng näü n n i giai âoaû thæ hiãû n û nc bäü kiãø tra läù vaì m i chæ trç ång nh C¸c lËp tr×nh S7-200 nãi riªng vμ cho PLC nãi chung lμ dùa trªn 2 ph−¬ng ph¸p c− b¶n : - Ph−¬ng ph¸p h×nh thang LAD (Ladder logic). - Ph−¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh STL (Statement list) . NÕu ch−¬ng tr×nh viÕt b»ng LAD, thiÕt bÞ lËp tr×nh sÎ tù t¹o ra 1 ch−¬ng tr×nh theo liÓu STL t−¬ng øng. Ng−îc l¹i, kh«ng ph¶i mäi ch−¬ng tr×nh viÕt theo kiÓu STL ®Òu cã thÓ chuyÓn sang d¹ng LAD. Bé lÖnh cña ph−¬ng ph¸p STL ®Òu cã mét chøc n¨ng t−¬ng øng nh− c¸c tiÕp ®iÓm, c¸c cuén d©y c¸c hép dïng trong LAD . *C¸c ®Þnh nghÜa c¬ b¶n : 1. LAD : Lμ 1 ng«n ng÷ lËp tr×nh b»ng ®å häa. Nh−ng thμnh phÇn c¬ b¶n dïng trong LAD t−¬ng øng víi c¸c thμnh phÇn cña b¶ng ®iÒu khiÓn b»ng r¬le . Trong ch−¬ng tr×nh LAD c¸c phÇn tö c¬ b¶n dïng ®Ó biÓu diÓn lÖnh logic nh− sau : TiÕp ®iÓm : Lμ biÓu t−îng m« t¶ c¸c tiÕp ®iÓm cña r¬le c¸c tiÕp ®iÓm cã thÓ lμ th−êng ®èng , th−êng më . Cuén d©y : Lμ biÓu t−îng. - M« t¶ r¬le ®−îc m¾c theo chiÒu dßng ®iÖn cung cÊp cho r¬le . Hép : Lμ biÓu t−îng m« t¶ c¸c hμm kh¸c nhau, nã lμm viÖc khi cã dßng ®iÖn ch¹y ®Õn hép. Nh÷ng d¹ng hμm th−êng ®−îc biÓu diÓn b»ng hép lμ c¸c bé thêi gian (Time); Bé ®Õm (counter) vμ c¸c hμm to¸n häc. Cuén d©y vμ c¸c hép ph¶i m¾c chung chiÒu dßng ®iÖn . M¹ng LAD : Lμ ®−êng nèi c¸c phÇn tö thμnh mét m¹ch hoμn thiÖn, ®i tõ ®−êng nguån bªn tr¸i ®Õn ®−êng nguån bªn ph¶i. §−êng nguån bªn tr¸i lμ d©y nèng, ®−êng nguån bªn ph¶i lμ d©y trung tÝn (Neutral), hay lμ ®−êng trë vÒ cña d©y cung cÊp . 2. STL : Lμ ph−¬ng ph¸p thÓ hiÖn ch−¬ng tr×nh d−íi d¹ng tËp hîp c¸c lÖnh. Mæi c©u lÖnh trong ch−¬ng tr×nh, kÓ c¶ c¸c lÖnh h×nh thøc biÓu diÔn 1 chøc n¨ng cña PLC .
 16. 30 3. Ng¨n xÕp logic : Lμ mét khèi gåm 9 bit xÕp chång lªn nhau. TÊt c¶ c¸c thuËt to¸n liªn quan ®Õn ng¨n xÕp ®Òu chØ lμm viÖc víi bit ®Çu tiªn hoÆc bit ®Çu tiªn vμ bit thø hai cña ng¨n xÕp. Gi¸ trÞ logic míi ®Òu cã thÓ ®−îc d÷ (hoÆc nèi thªm) vμo ng¨n xÕp. Khi khèi hép ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp , th× ng¨n xÕp sÎ ®−îc kÐo lªn 1 bit . Ch−¬ng 3 Quy tr×nh c«ng nghÖ Tù ®éng ®−a nguån dù phßng ®iªzen vμo lμm viÖc Nh−îc ®iÓm cña s¬ ®å ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n lμ khi mÊt nguån ®iÖn, lμm cho hé tiªu thô mÊt ®iÖn. §Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm nμy, c¸c xÝ nghiÖp th−êng trang bÞ thªm nguån ®iÖn ®iªzen dù phßng Mét sè xÝ nghiÖp do yªu cÇu mÊt ®iÖn kh«ng ®−îc l©u qu¸, vÝ dô nh− xÝ nghiÖp b¸nh kÑo, nÕu mÊt ®iÖn qu¸ 3ph, d©y chuyÒn n−íng b¸nh sÏ bÞ ch¸y toμn bé mÎ b¸nh trong lß, g©y thiÖt h¹i vÒ
 17. 31 kinh tÕ, trong mét sè tr−êng hîp khÝ CO sinh ra nhiÒu cã thÓ dÉn ®Õn næ lß g©y h− h¹i nghiªm träng. XÝ nghiÖp g¹ch dïng lß tuynen nÕu mÊt ®iÖn c¸c con l¨n kh«ng chuyÓn ®éng sÏ bÞ háng. XÝ nghiÖp r−îu nÕu mÊt ®iÖn qu¸ l©u, c¸c m¸y rung ngõng lμm viÖc, qu¸ tr×nh lªn men kÐm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng vμ s¶n l−îng r−îu Do nh÷ng ®ßi hái trªn viÖc tù ®éng hãa nguån ®iÖn dù phßng ®iªzen lμ yªu cÇu cÇn thiÕt 1. Nh÷ng khi thùc hiªn tù ®éng hãa nguån ®iÖn ®iªzen : a) Khi mÊt ®iÖn l−íi bÊt kú lý do g× ph¶i khëi ®éng ®iªzen . b) Khi cã ®iÖn l−íi trë l¹i ph¶i tù ®éng dõng ®iªzen c) Khi mÊt ®iÖn l−íi l©u dμi, xÐt thÊy vËn hμnh nguån ®iÖn ®iªzen kh«ng kinh tÕ vμ do nhu cÇu s¶n xuÊt chØ cÇn gi¶i quyÕt xong mét nhiÖm vô nμo ®ã, chØ cÇn vËn hμnh ®iªzen trong mét thêi gian ng¾n sau ®ã tù ®éng dõng ®iªzen . 2. §Ó ®¶m b¶o an toμn cho ®iªnzen vμ m¸y ph¸t ®iÖn trong thêi gian vËn hμnh cÇn: a)§iªnzen chØ khëi ®éng 1lÇn ®Õn 2 lÇn cho mçi lÇn ph¸t ®iÖn, nÕu khëi ®éng lÇn thø 2, sau lÇn thø 2 kh«ng thμnh c«ng dõng viÖc khëi ®éng ®iªzen . b)Khi cã dao ®éng ®iÖn ¸p l−íi hoÆc ®iÖn ¸p l−íi chËp chên ( cã ®iÖn råi l¹i mÊt, sau l¹i cã ®iÖn),trong tr−¬ng hîp nμy ph¶i cã thiÕt bÞ ng¨n ngõa ®iªzen khëi ®éng nhiÒu lÇn cã h¹i cho ®iªzen . c)Khi mÊt ¸p lùc dÇu b«i tr¬n, mÊt ¸p lùc n−íc lμm m¸t, nhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n, nhiÖt ®é n−íc lμm m¸t qu¸ møc cho phÐp ph¶i dõng ®iªzen. d)C¸c ®iªzen lμ nh÷ng ®éng c¬ 2 kú nªn cã l¾p b¸nh ®μ, do vËy sau khi dõng ®iªnzen th−êng sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®iªzen míi dõng h¼n. Trong thêi gian ®iªzen ch−a dõng h¼n mμ ph¸t tÝn hiÖu khëi ®éng l¹i ®iªzen , bé ly hîp b¸nh r¨ng khëi ®éng sÏ lao vμo lμm vì b¸nh r¨ng ë b¸nh ®μ, ph¸ háng phÇn khëi ®éng. V× vËy chØ khëi ®éng l¹i ®iªzen khi ®iªzen ®· dõng h¼n. Sau khi ®iªzen ®¹t ®−îc tãc ®é ®Þnh møc, ®iÖn ¸p m¸y ph¸t kh«ng thμnh lËp ®−îc hoÆc kh«ng ®¹t ®−îc ®iÖn ¸p tèi thiÓu còng dõng ®iªzen . e)Khi ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ®¹t ®−îc gi¸ trÞ ®Þnh møc, liÒn sau ®ã cho tÝn hiÖu ch¹y m¸y b¬m dÇu b«i tr¬n, m¸y b¬m n−íc lμm m¸t, qu¹t giã nÕu cã. D−íi ®©y lμ c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn c¬ b¶n thùc hiÖn viÖc tù ®éng hãa nguån dù phßng ®iªzen tháa m¶n c¸c yªu cÇu trªn. 1) Sù lμm viÖc cña m¸y nh− sau: a)KiÓm tra ¸pt«m¸t ë vÞ trÝ më. b)§−a ch×a khãa vμo khãa chuyÓn m¹ch KS quay vÒ vÞ trÝ sÊy: _15s khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ trªn 0oC. _30s khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ d−íi 00C.
 18. 32 c)Quay khãa KS vÒ vÞ trÝ khëi ®éng. Khi ®iªzen khëi ®éng xong khãa KS tù ®éng trë vÒ vÞ trÝ ®ãng. d)NÕu m¸y kh«ng khëi ®éng ®−îc, vÆn khãa KS vÒ vÞ trÝ c¾t, ®îi khëi ®éng l¹i lμn 2, thêi gian 15s ®· ®−îc cμi ®Æt s½n trong m¸y, tù ®éng c¾t m¹ch khëi ®éng. e)Sau khi ®iªzen ®· khëi ®éng xong, vÆn nót ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p VR, quan s¸t v«n kÕ, khi v«n kÕ chØ 400V lμ ®−îc, ®ãng ¸pt«m¸t, hoμn thμnh viÖc khëi ®éng ®iªzen . f)Muèn dõng ®iªzen tr−íc tiªn ph¶i c¾t ¸pt«m¸t, Ên nót SP, ®iªzen dõng l¹i. g)NÕu mÊt ¸p lùc dÇu b«i tr¬n, nhiÖt ®é n−íc lμm m¸t qu¸ cao, c¸c c¶m biÕn ¸p lùc dÇu, c¶m biÕn nhiÖt ®é n−íc sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm, khëi ®éng r¬-le khÈn cÊp ER vμ ER cho tÝn hiÖu dõng ®iªzen. D−íi ®©y giíi thiÖu cÊu tróc r¬-le khÈn cÊp ER vμ r¬-le phô RY. §Æc ®iÓm kü thuËt cña r¬-le khÈn cÊp ER: Råle kháø cáú ER n p 1CC15A KS Maï phaï y t âiãû 1 chiãö n u a,Råle thåì i a,Råle thåì i Maûh c Råle gian gian phán âáö u b,Khåí âäüg i n b,Dægì n tê ch ra c,Maûh trãù c c,Maûh trãù c Àcqui Nuï dæg t ìn SP ST 12V 2CC10A W C Råle phuû RY Dæg Selenoit n ì næ c Caí biãú nhiãûâäü åï m n p û u Caí biãú aï læ dáö c m n t
 19. 33 Khåí âäüg i n âiã Maï naû àõqui phaï y p c t 7V í t kh mäü hiãö Råle kháø cáú khåí n p i âäü gian trãù thåì åï i i 45"+15" Laìm Råle kháø cáú sàô saì g n p n n bçnh iãû viãû l ì th åì Dæ g bàòg n ì n t Bçnh Bçnh th åì th åì ÁÚ nuï dæ g n t ì n Traûg n Traûg thaï aï læ n i p û c âiã th ï t âäü nhiãû i dáö åï Caí biãú aï læ m n p û c Caí biãú nhiãûâäü m n t âoï dáög tiãú n p âoï g tiãú åï p n âiã âiã Råle phuû ikhåí âoï g tiãú n âäü p âiã Råle kháø cáú cho tê n p n dæ g âiãzen våï thåì n ì hiãû i i 15"+5ãù i t " Dæ g n ì Sl it Ngæ g cung cáú n ì p hiã liãû Âiãzen d ì
 20. 34 2.M¹ch kiÓm tra ®iÖn ¸p l−íi ®iÖn (h×nh 9-14) N U V W + 1 RU< 2 RU< 3 RU< 3.M¹ch kiÓm tra ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ®iÖn (h×nh 9-15) N U V W 4 RU> 5 RU>

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản