intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 2

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

92
lượt xem
184
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để cấp nguồn cho tải một chiều, chúng ta cần thiết kế các bộ chỉnh lưu với mục đích biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành năng lượng điện một chiều. Các loại bộ biến đổi này có thể là chỉnh lưu không điều khiển và chỉnh lưu có điều khiển 1- Phương án 1: chỉnh lưu điều khiển hình tia 3 pha: - Do suất điện động cảm ứng nên T1 vẫn dẫn điện cho đến thời điểm t2 - Khi đưa xung vào mở T2 thì sẽ xuất hiện một điện áp ngược đặt vào T1 làm T1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 2

  1. Ch-¬ng 2: Lùa chän ph-¬ng ¸n ®iÒu chØnh I- Lùa chän ph-¬ng ¸n - §Ó cÊp nguån cho t¶i mét chiÒu, chóng ta cÇn thiÕt kÕ c¸c bé chØnh l-u víi môc ®Ých biÕn ®æi n¨ng l-îng ®iÖn xoay chiÒu thµnh n¨ng l-îng ®iÖn mét chiÒu. C¸c lo¹i bé biÕn ®æi nµy cã thÓ lµ chØnh l-u kh«ng ®iÒu khiÓn vµ chØnh l-u cã ®iÒu khiÓn 1- Ph-¬ng ¸n 1: chØnh l-u ®iÒu khiÓn h×nh tia 3 pha: T1 T2 T3 R L Ud  t1 t2 t3 t4  Id  T1  T2  T3
  2. - Do suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng nªn T1 vÉn dÉn ®iÖn cho ®Õn thêi ®iÓm t2 - Khi ®-a xung vµo më T2 th× sÏ xuÊt hiÖn mét ®iÖn ¸p ng-îc ®Æt vµo T1 lµm T1 kho¸ l¹i vµ qu¸ tr×nh kho¸ T1 lµ qu¸ trÝnh kho¸ c-ìng bøc - Tõ thêi ®iÓm t2  t3 th× T2 dÉn ®iÖn , lµ khi chóng ta më T3 dßng ®iÖn ®-îc san ph¼ng lóc nµy ®iÖn c¶m sÏ thu toµn bé nh÷ng thµnh phÇn sãng ®iÒu hoµ bËc cao nªn nã sÏ duy tr× cho dßng ®iÖn lµ kh«ng ®æi - Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ra trªn t¶i: Ud = 1,17.U2.cos Ungmax= 2,45. U2 K®m = 0,25 Sè lÇn ®Ëp m¹ch trong mét chu kú lµ 3 Pd  0,74 S ba + -u vµ nh-îc ®iÓm cña chØnh l-u tia 3 pha *-u ®iÓm : so víi chØnh l-u mét pha th× chØnh l-u tia 3 pha cã chÊt l-îng ®iÖn ¸p mét chiÒu tèt h¬n, biªn ®é ®iÖn ¸p ®Ëp m¹ch thÊp h¬n, thµnh phÇn sãng hµi bËc cao bÐ h¬n, viÖc ®iÒu khiÓn c¸c van t-¬ng ®èi ®¬n gi¶n *nh-îc ®iÓm : s¬ ®å chØnh l-u tia 3 pha cã chÊt l-îng ®iÖn ¸p ra t¶i ch-a thËt tèt l¾m, khi cÇn chÊt l-îng ®iÖn ¸p ra tèt h¬n th× dïng s¬ ®å nhiÒu pha h¬n. 2- ph-¬ng ¸n 2 : s¬ ®å chØnh l-u cÇu 3 pha ®èi xøng
  3. T4 T1 T6 T3 1 1 T2 T5  R L R Uf  Id  Ud iT1  iT3  iT5  iT2
  4. §iÖn ¸p trung b×nh trªn t¶i 5  6 6 3 6 Ud  2   2 .U 2 . sin  .d   .U 2 . cos   6 §iÖn ¸p ng-îc cùc ®¹i ®Æt lªn van Ungmax=2,45U2 Sè lÇn ®Ëp m¹ch trong 1 chu ky lµ 6 + -u vµ nh-îc ®iÓm cña chØnh l-u cÇu 3 pha *-u ®iÓm : chÊt l-îng ®iÖn ¸p tèt nhÊt, hÖ sè ®Ëp m¹ch th¸p, thµnh phÇn sãng hµi nhá, hiÖu suÊt sö dông biÕn ¸p tèt nhÊt  nh-îc ®iÓm : cÇn ph¶i më ®ång thêi hi van theo ®óng thø tù pha nªn rÊt phøc t¹p, nã g©y khã kh¨n khi chÕ t¹o vËn hµnh vµ söa ch÷a 3- ph-¬ng ¸n 3 : s¬ ®å chØnh l-u cÇu 3 pha kh«ng ®èi xøng
  5. ~ D4 T1 D6 T3 1 1 D2 T5 R L R  Uf  Ud  Id 
  6. Ho¹t ®éng cña s¬ ®å : +trong kho¶ng 01: T5 vµ D6 cho dßng t¶i id = id ch¶y qua D6 ®Æt ®iÖn thÕ U2b lªn an«t D2 + khi  > 3 ®iÖn thÕ cat«t D2 lµ U2c b¾t ®Çu < U2b. §ièt D2 më dßng t¶i id = Id ch¶y qua D2 vµ T5 , Ud = 0 *khi  =2 cho xung ®iÒu khiÓn më T1
  7. - trong kho¶ng 2 3: T1 vµ D2 cho dßng id ch¶y qua , D2 ®Æt ®iÖn thÕ U2c lªn an«t D4 - khi  3 ®iÖn thÕ catot D4 lµ U2a b¾t ®Çu < U2c ®iot D4 më dßng t¶i ch¶y qua D4 vµ T1, Ud = 0 - gãc më  vÒ nguyªn t¾c cã thÓ biÕn thiªn tõ 0   . §iÖn ¸p chØnh l-u cã thÓ ®iÒu chØnh tõ gi¸ trÞ lín nhÊt ®Õn 0 §iÖn ¸p trung b×nh trªn t¶i Ud=UdI-UdII Trong ®ã 6  6 3 3 6 U dI  2   2 .U 2 . sin  .d  2 .U 2 . cos   6 11 6 3 3 6 U dII  2  7 2.U 2 . sin  .d   2 .U 2 . cos  6 3 6 Ud  .U 2 .(1  cos  ) 2 Thay vµo ta cã §iÖn ¸p ng-îc cùc ®¹i ®Æt lªn van Ungmax=2,45U2 Sè lÇn ®Ëp m¹ch trong 1 chu ky lµ 6 -¦u nh-îc ®iÓm cña s¬ ®å +¦u ®iÓm:s¬ ®å cã Ýt kªnh ®iÒu khiÓn h¬n so víi s¬ ®å cÇu 3 pha nªn ®iÒu khiÓn dÔ dµng h¬n,®Çu t- Ýt h¬n +nh-îc ®iÓm: ®iÖn ¸p ra kh«ng ®-îc tèt nh- s¬ ®å cÇu 3 pha ®èi xøng,d¶i ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p kh«ng lín l¾m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2